رفتن به مطلب

شرح علائم ظاهری كمبود عناصر ماكرو در درختان میوه


ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 638, colspan: 2]

راهنمای تشخیص كمبود ازت در درختان میوه و گلهای زینتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

سیب، گلابی، آلو، گیلاس، انگور

[/TD]

[TD] برگهاكوچك و به رنگ سبز روشن میباشند ، برگهای پیر رنگ نارنجی قرمز و یا بنفش(ارغوانی) داشته و قبل از رشد كامل خزان میكنند ، برگها با زاویه كوچكی نسبت به شاخه اصلی میایستند، شاخههابرنگ قهوهاییا قرمز در آمده و نازك و كوتاه میشوند، میوههاكوچك و به رنگ سبز و روشن بوده و به هنگام رسیدگی به رنگ قرمز شدید میگرایند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

هلو

[/TD]

[TD] علائم میوههایسیب بعلاوه برگهای پیر نقاط سوختهایبا هاله قرمز رنگ خواهند داشت و شاخههاراست و میوههاغیر طبیعی میباشند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

پرتقال و مركبات

[/TD]

[TD] برگها به رنگ سبز روشن و رگبرگها روشن تر از پهنك برگها خواهند بود ، برگها سپس به رنگ زرد روشن درآمده و میریزند ، شاخههاكوتاه شده و ممكن است كه از نوك آنها شروع به مردن كنند، میوههاكوچك و به رنگ روشن بوده و خارج از فصل میرسند .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

گل سرخ

[/TD]

[TD=width: 580] برگها سبز روشن و سپس زرد میشوند، غنچههاخیلی كوچك و كمرنگ میباشند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

بگونیا

[/TD]

[TD=width: 580] برگها به رنگ قرمز آجری در میآیند، گیاه كوتاه و تعداد گل آن كاهش مییابد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

میخك

[/TD]

[TD=width: 580] برگها كوچك شده و ساقهها كوتاه و میان گرهها نیز كوتاه میباشند، تعداد غنچه و گل محدود میگردد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

مینا

[/TD]

[TD=width: 580] برگها به رنگ زرد درآمده و برگهای پیر خشك میشوند ، ساقهها چوبی شده و میان گرهها كوتاه میشوند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

سینرر

[/TD]

[TD=width: 580] برگها زرد و ظاهر آنها زنگ زده به نظر میرسد ، برگها پس از خشك شدن همچنان روی ساقه باقی میمانند ، غنچههاكوچك بوده و رشد آنها كاهش مییابد .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

شمعدانی

[/TD]

[TD=width: 580] برگها سبز روشن با حلقه مشخص قرمز مایل به برنزی در وسط برگ ، برگهای پیر با برنگ قرمز خوشرنگ با حلقه قرمز مایل به زرد در نزدیك دمبرگ ، برگها پس از خشك شدن مدتی روی ساقه باقی میمانند ، گیاه گل نمیدهد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59]

میمون

[/TD]

[TD=width: 580] برگها به رنگ سبز روشن در میآید ، بین رگبرگها زرد شده و برگهای پیر به رنگ زرد مایل به آجری در آمده و سپس خشك میشود.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 625, colspan: 2]

راهنمای تشخیص كمبود فسـفر در درختان میوه و گلهای زینتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

سیب، گلابی گیلاس

[/TD]

[TD=width: 548] برگها كوچك شده و به رنگ سبز تیره مایل به بنفش در آمده ، دمبرگها زاویه كوچكی را با شاخه تشكیل میدهند ، شاخههاباریك و به رنگ بنفش در میآیند ، نقاط كوچك سبز رنگ تیره و زرد بر روی برگها ظاهر شده و بشكل ابلق در میآیند ، میوههاكوچك و با رنگ متغیر میباشند، تحمل به سرما در گیاه كم میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

هلو

[/TD]

[TD=width: 548] برگها سبز تیره و سپس سطح بالای برگ بنفش یا برنزی میشود ، اگر هوا سرد شود لكههایبنفش و قرمز در تمام برگ دیده میشود ، برگها در سرشاخه مستقیم ایستاده اند ولی لبه و نوك سایر برگها بطرف پایین برگشته است ، برگهای پیر لكه لكه دار هستند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

پرتقال و مركبات

[/TD]

[TD=width: 548] برگها برنگ سبز تیره، برگهای پیر سبزروشن و بعضی از برگها دارای نقاط سوخته هستند، برگها خزان میكنند و گیاه لخت میشود، بعضی از سرشاخهها خشك شده و گلها و میوه كاهش مییابد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

گلسرخ

[/TD]

[TD=width: 548] برگها قبل از زرد شدن خزان میكنند، ساقهها ضعیف شده و رشد ریشه كاهش یافته و تشكیل غنچه كند میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

بگونیا

[/TD]

[TD=width: 548] گیاه كوچك و تعداد انشعاب شاخههامحدود میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

میخك

[/TD]

[TD=width: 548] برگهای پایینی به رنگ قهوهایدرآمده و میمیرند ، ساقه ضعیف و باریك و نرم شده انعطاف پذیر میشوند، میان گرههاكوتاه و گلها و قسمت جوان تنك میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

مینا

[/TD]

[TD=width: 548] برگها به رنگ خاكستری مایل به سبز و نزدیك دمبرگ تیره و در نوك و اطراف برگ زردتر است ، برگهای پایین خزان میكنند .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

سینرر

[/TD]

[TD=width: 548] برگها سبز تیره شده و برگهای رسیده كمیزرد شده و قبل از زردی كامل میریزند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

شمعدانی

[/TD]

[TD=width: 548] برگهای جوان سبز تیره با حلقه قهوهایدر نزدیك مركز ، برگهای پیر از حاشیه بطرف دمبرگ به رنگ قرمز تیره در میآیند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 76]

میمون

[/TD]

[TD=width: 548] برگها سبز تیره و برگهای پیر سبز تیره مایل به برنزی هستند ، زیر برگ به رنگ بنفش در میآید ، برگها خشك شده و میریزد.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 638, colspan: 2]

راهنمای تشخیص كمبود پتاسیـم در درختان میوه و گلهای زینتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

سیب، گلابی، گیلاس

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای قسمت وسط شاخه سبز تیره شده و بین رگبرگها حالت كلروز ایجاد میشود ، حاشیه برگها ارغوانی و پس از مدت كوتاهی نكروزه شده و میمیرند، برگهای مرده مدت زیادی روی شاخههاباقی میمانند ، برگها چین و چروك دار میشوند، در گلابی رنگ برگها سبز تیره مایل به آبی و حاشیه آنها سیاه میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

هلو، آلو، زردآلو

[/TD]

[TD=width: 519] برگها در طول رگبرگ میانی چروك میخورندكه در طی آن حالت نكروزه در حاشیه و بین رگبرگها ظاهر میشود ، برگها تركخورده و پاره پاره میشوند ، لكههایبنفش و ارغوانی بر روی برگها پدیدار میشوند ، برگهای مرده گاهی خزان كرده و گاهی بدون خزان بر روی شاخه میمانند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

پرتقال و مركبات

[/TD]

[TD=width: 519] پهنك برگ در طول رگبرگ اصلی چروك میخورد بگونهایكه رگبرگ میانی كوتاه به نظر میرسد، نقاط كوچك صمغی روی برگ پدیدار شده و به مرور بزرگ میشوند و به تدریج قهوهای یا سیاه رنگ میشوند، میوهها دارای پوست كلفت بوده و خشن، كم آب و بد رنگ هستند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

گل سرخ

[/TD]

[TD=width: 519] حاشیه برگهای پایینی قهوهایمیشود و گاهی به ندرت برگها ارغوانی میشوند، ساقههالاغر و رنگ گلها كدر میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

بگونیا

[/TD]

[TD=width: 519] حاشیه برگهای پایینی دارای نقاط نكروزه میباشد سپس قهوهایرنگ شده و میریزد .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

میخك

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای پایینی بوته قهوهایشده و میمیرند ، ساقههاسست و نبات نسبت به آفات و بیماریها حساس میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

مینا

[/TD]

[TD=width: 519] برگها برنگ سبز خاكستری بوده و به حالت ابلق خفیف دیده میشوند ، لب سوختگی وجود داشته و در حالت كمبود شدید خزان برگها دیده میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

سینرر

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای پیر در بین رگبرگها و حاشیه دارای لكههایزرد مایل به سفید بوده و به حالت ابلق در میآیند ، حاشیه برگ نكروزه شده و خزان میكند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

شمعدانی

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان رنگ پریده و به رنگ سبز مایل به زرد بوده رگبرگها سبز تیره میباشند، برگهای پیر بخصوص در بین رگبرگها و حاشیه برگها زرد مایل به خاكستری میباشند. حالت ابلقی قهوهای و زرد بین رگبرگها و حلقه مشخص قرمز آجری یا بنفش دورتادور برگ دیده میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120]

میمون

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان سبز مایل به زرد با رگبرگهای سبز تیره بوده و حاشیه برگها به رنگ بنفش یا ارغوانی دیده میشود، در برگهای پیر پهنك برگ به رنگ سبز مایل به بنفش دیده میشود، نقاط نكروزی در حاشیه و نقاط قهوهایرنگ در تمام گیاه دیده میشود .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 638, colspan: 2]

راهنمای تشخیص كمبود گوگرد در درختان میوه و گلهای زینتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

هلو

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان سبز مایل به زرد بوده برگهای پیر كج و معوج میشوند ، رشد انتهایی متوقف و رشد جانبی كم میشود، برگهای جانبی كمیمتمایل به قرمز هستند و خزان میكنند، رنگ ریشهها به قهوهای میگراید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

گلابی

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان سبز مایل به زرد و نهایتاً زرد میشوند ، برگها نازك و لطیف میشوند ولی سوختگی وجود ندارد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

پرتقال و مركبات

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان در ابتدا زردتر بوده و گاهی سرشاخهها خشك میشوند، رنگ میوة نارس سبز مایل به زرد بوده و میوة رسیده زرد میباشد ، پوست میوه ضخیم و میوه كم آب میباشد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

مینا

[/TD]

[TD=width: 519] برگهای جوان سبز روشن و رگبرگها روشن تر بوده و در انتهای برگ خشك شده و بنفش میشوند، ریشهها فراوان و منشعب هستند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

سینرر، شمعدانی

[/TD]

[TD=width: 519] رنگ برگها سبز روشن بوده گیاه كوتاه است و رشد متوقف میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 119]

بگونیا

[/TD]

[TD=width: 519] برگها سبز روشن و كدر میباشند، سپس خاكستری و زرد میشوند، رشد كاهش یافته و گل تشكیل نمیشود.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 638, colspan: 2]

راهنمای تشخیص كمبود منیزیم در درختان میوه و گلهای زینتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

پرتقال و مركبات

[/TD]

[TD=width: 505]

ا نواع كلروز در برگها دیده میشود:

الف ـ برگها كلروفیل خود را بصورت لكههایكوچك اطراف وسط برگ از دست میدهند، زردی به تدریج به طرف حاشیه برگ پیش میرود و تمام برگ زرد شود .

ب كلروز از نوك برگ شروع میشود و برگ حالت ابلقی به خود میگیرد و در برگهای پیر بیشتر دیده میشود،

برگها خزان كرده و میوههاكوچك و كم رنگ باقی میمانند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

گلسرخ

[/TD]

[TD=width: 505] برگهای پیر در فاصله بین رگبرگها زرد میشوند ، روی برگ و در بین رگبرگها لكههایكوچك نكروزه دیده میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

بگونیا

[/TD]

[TD=width: 505] برگهای پیر در فاصله بین رگبرگها زرد شده و سپس نكروزه میشوند، نقاط نكروزی پس از مدتی بزرك شده و با رنگ قهوهای روشن یا تیره خشك میشوند، بعضی از برگها میریزند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

مینا

[/TD]

[TD=width: 505] برگهای پیر در فاصله بین رگبرگها زرد میشوند ، برگها از نوك و حاشیه كمیپیچ خورده و بطرف بالا لوله میشوند، در حالت كمبود شدید دمبرگ چروك خورده برگها آویزان شده و لكههایارغوانی بین رگبرگها ظاهر میشود.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

سینرر

[/TD]

[TD=width: 505] برگها در بین رگبرگها و حاشیه زرد شده و سپس نكروزه میشوند ، حالت نكروز تمام برگ را میگیرد ، برگها چروكیده و حاشیه آنها به طرف بالا لوله میشود ، گیاه كوتاه و كوچك میماند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 133]

شمعدانی

[/TD]

[TD=width: 505] برگهای پیر از حاشیه شروع به زرد شدن میكنند و زردی بین رگبرگها توسعه مییابد و فقط قسمتی از انتهای برگ و دو طرف رگبرگهای اصلی را سبز باقی میگذارد، این قسمت سبز به شكل پنجهایبه نظر میآید ، برگها از پایین بوته به طرف بالا زرد میشوند، گیاه كوتاه با دمبرگهای كوچك و ریشههایكم .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...