رفتن به مطلب

ارتباط دهنده ی seksiyoner + فیلم


ارسال های توصیه شده

ارتباط دهنده ی seksiyoner

aeedg30ahhxrg7ddjjv.jpg

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

علت بدون جریان بودن ***یونر د رموقع قطع یا وصل، مجهز نبودن ***یونر به وسیله جرقه خاموش کن است .لذا بطور کلی می توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل ***یونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد. برحسب این تعریف در صورتیکه از ***یونر جریان عبور کند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیلی بین دو کنتاکت آن ظاهر نشود قطع ***یونر بلامانع است .

 

همینطور وصل ***یونری که بین دو کنتاکت آن تفاوت پتانسیلی موجود نباشد گرچه به محض وصل باعث عبور جریان گردد نیز مجاز خواهد بود. از آنچه که گفته شده چنین نتیجه می شود که ***یونر یک کلید نیست بلکه یک ارتباط دهنده یا قطع کننده مکانیکی بین سیستمها است.

***یونر باید درحالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم ومطمئن برای هدایت بهتر جریان درکنتاکت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد. لذا باید مقاومت عبورجریان در محدوده ***یونر کوچک باشد، تا حرارتی که در اثر کار مدام در کنتاکتها ایجاد می شود از حد تجاوز نکند.

در ضمن باید ***یونر طوری ساخته شود که دراثر جرم و وزن تیغه های یا فشار باد وبرف وغیره خود به خود بسته نشود یا در موقع بسته بودن نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبو رجریان اتصال کوتاه بوجود می آید باعث لرزش تیغه های یا احتمالاً باز شدن آن نگردد.

 

***یونر می تواند به تیغه های زمین مجهز باشد که تیغه های زمین برای تامین ایمنی کار روی قسمتهای بی برق شده بکار می رود . در حالیکه ***یونر به تیغه های زمین مجهز باشد، تیغه های زمین معمولاً باز است مگر در زمانیکه ***یونر باز شود که د راین حالت جهت تخلیه شارژهای خازنی (ولتاژ باقیمانده) روی خط یا قسمتهایی که قبلاً برق دار بوده تیغه های زمین بسته میشود.

 

 

موارد استعمال ***یونر:

همانطور که گفته شد اصولاً ***یونر وسایل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی برای هدایت بهتر جریان قطعات و سیستمهای مختلف می باشند ودر درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق گرفتگی بکاربرده می شوند .بدین جهت طوری ساخته می شوند که در حالت قطع یا وصل،محل قطع شدگی یا اتصال بطور واضح وآشکار قابل رویت باشد. یعنی در هوای آزاد امجام گیرد و از آنجا که ***یونر باعث بستن یا بازکردن مدارالکتریکی نمی شود ، برای باز کردن وبستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احیتیاج به کلید قدرت می باشدکه قادر است مدار را تحت هر شرایطی بسته یا باز کند و***یونر وسیله ای است برای ارتباط کلید قدرت به شینه ویا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است .

 

لذا طبق قوانین متدوال الکتریکی و به منظور ایمنی لازم درهنگام تعمیرات لازم است تا جلوی هر کلید قدرتی از1 کیلو وات به بالا ویا درهر دو طرف در صورتی که از دو طرف تغذیه گردد ***یونر نصب گردد. با این شرایط هنگام باز کردن مدار،ابتدا کلید و سپس ***یونر باز می شود ودرموقع بستن ابتدا ***یونر وسپس کلید بسته می شود ودر صورتیکه ***یونربه تیغه های زمین مجهز باشد،این تیغه های بعد ازباز شدن ***یونر بسته شده تا شارژ های خازنی ذخیره شده رابه زمین منتقل نماید؛ ***یونرهای بکاررفته در سیستم قدرت سه فاز بوده و دارای سه پل مشابه می باشد . عملکرد همزمان سه فاز بوسیله اینترلاک مکانیکی بین سه پل امکان پذیر میباشد.

 

ازآنجا که مقدار شارژ خازنی باقیمانده (ولتاژ) درروی قسمتهای جدا شده از شبکه در رده ولتاژهای فشار قوی قابل توجه است، لازم است قبل از عمل تعمیرات بوسیله بستن تیغه های زمین ***یونرها معمولاً بین ***یونر و کلید قدرت اینترلاک ( مکانیکی یا الکتریکی) به نحوی برقرار می شودکه با وصل بودن کلید نتوان ***یونر را قطع و وصل نمود. برای این منظور از یک بوبین که از ولتاژ خط تغذیه می شود برای ایجاد اینترلاک الکتریکی جهت عملکرد تیغه های زمین استفاده مینمایند .

 

همچنین از اینترلاک مکانیکی و یا الکتریکی جهت حصول اطمینان از باز بودن ***یونر در زمان عملکرد تیغه های زمین وبالعکس استفاده می شوند.

لینک به دیدگاه

اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ***یونر:

 

الف- مشخصات وویژگیهای شبکه وسیستمی که ***یونر یا تیغه های زمین درآن نصب و بهره برداری خواهد شد .***یونریا تیغه های زمین در هنگام قطع و وصل باید از عهده انجام وظیفه مربوط برآمده و ویژگیهای شبکه الکتریکی مربوطه را به طور ایمن تحمل کند.

 

این ویژگیهای شبکه عبارتند از:

1-ولتاژ نامـــی

2- ولتاژ حداکثر

3- فرکانس

4- تعداد فاز

5- جزئیات نحوه زمین کردن نوترال سیستم

6- جریان نامـــی

7- جریان اتصال کوتاه

 

 

ب- مشخصات محیطی وشرایط اقلیمی محلی که ***یونر یا تیغه های زمین درآن شرایط مورد استفاده قرار خواهند گرفت در انتخاب ***یونر یا تیغه های زمین شرایط آب و هوایی و محلی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا به همان اندازه که تعیین شرایط محیطی واقعی و مناسب در بهره برداری ایمن، کاهش هزینه های سرویس وتعمیرات واستفاده بهینه از سرمایه گذاری اولیه تاثیر دارد، تعیین شرایط محیطی و آب و هوایی نا مناسب اعم از شرایط سنگین تر و با سبکتر از شرایط واقعی ، بهره برداری را نامطمئن و پر مخاطره نموده،تعمیرات و سرویس را افزایش داده واستفاده از سرمایه گذاری رابه صورت مناسب و بهینه نیز ناممکن میسازد بنابراین دقت د رتعیین و انتخاب این شرایط بسیار با اهمیت و حساس می باشد.

 

اهم پارامترهای محیطی که در طراحی ***یونر وتیغه های زمین موثرند عبارتند از:

1- ارتفاع محل نصب از سطح دریا

2- حداکثر درجه حرارت هوای محیط

3- حداقل درجه حرارت هوای محیط

4- سرعت باد

5- میزان رطوبت نسبی

6- شتاب زلزله

7- ضخامت یخ

8- میزان آلودگی

9- هرنوع شاریط خاص وغیر عادی نظیر بخارآب غیر متعارف، رطوبت ، گرد وخاک غیر معمول، نمک، دوده گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار و خوردگیهای غیر معمول درمواردی که درمناطق ساحلی آلوده به نمک محل نصب ***یونر وتیغه های زمین در فضای سرپوشیده می باشد، براساس توصیه استانداردiec شماره 129 بایستی از ***یونر وتیغه های زمین نوع فضای باز استفاده شود.

 

 

انواع ***یونرها:

نوع ***یونر یا تیغه های زمین

انواع ***یونر و تیغه های زمین که در رده ولتاژ 400 و 230 کیلو ولت بکارمی روند عبارتند از:

 

1- ***یونر افقی با قطع از یک نقطه

2- ***یونر افقی با قطع ازدو نقطه

3- ***یونر عمودی

4- ***یونر پانتو گراف

5- ***یونر افقی با قطع از یک نقطه

 

این نوع ***یونر شامل دو نوع قطع از وسط ویا قطع از یک طرف می باشدکه نوع قطع از وسط دارای دو تکه بازو و دو ترمینال هم سطح در دو طرف ***یونر بوده ویک سری کنتاکت نر وماده دارند .نحوه حرکت بازوها در صفحه افقی و حول دو محور در دو طرف ***یونر و به اندازه حدود 90 درجه می باشد . نوع قطع از یک طرف مشابه نوع قطع از وسط می باشد،با این تفاوت که دارای یک تکه بازو است وحرکت بازو وحول یکی از مقره های نگهدارنده بازو انجام میگیرد. دراین ***یونر فاصله افقی مورد نیاز بین فازها بیشتر از انواع دیگر می باشد لذا در سطوح ولتاژ فشار قوی که فضای کافی در اختیار باشد بهترین انتخاب می باشد.

 

***یونر افقی با قطع ازدو نقطه

این نوع ***یونر دارای یک بازوی یکپارچه یا دو پارچه متصل بهم ودو سیستم ترمینال هم سطح در دو طرف ***یونر و دو سری کنتاکت نر و ماده می باشد. نحوه حرکت بازوی ای ***یونر در صفحه افقی وحول یک محور در وسط ***یونر وبه اندازه حدود 90درجه می باشد .***یونر افقی با دو قطع ازدو نقطه به فاصله افقی کمتری نسبت به ***یونر افقی با قطع از یک نقطه و همچنین به یک ستون مقره اتکایی بیشتر نسبت به قطع از یک نقطه نیاز دارند.

 

***یونر عمودی:

این نوع ***یونر دارای یک بازو ودو سیستم ترمینال هم سطح دردوطرف ***یونرویک سری کنتاکت نر وماده می باشد نحوه حرکت بازوی ***یونر در صفحه قائم وحول محور که دریک طرف ***یونر قرار دارد بوده ومقدار چرخش بازوی عمودی تا حدود 90درجه می باشد .***یونر عمودی به فاصله افقی کمتری نسبت به ***یونر افقی نیاز دارند،لیکن بدلیل حرکت عمودی تیغه ها عمدتاً درنقاطی استفاده می شود که سیم هوایی از بالای آن نگذرد (مثلاً ***یونر مربوط به ترانسفورماتورها)

 

***یونر پانتو گراف:

این نوع ***یونر دارای چند تکه بازوی لولایی ودو سیستم ترمینال مختلف وغیر هم سطح دربالا وپایین بوده وکنتاکتهای مخصوص گیره ای دارد که به همراه سیستم ترمینال بالایی می باشد. سیستم ترمینال پایین دارای دو محل برای اتصال هادی ازدو طرف می باشد. در ***یونر پانتوگراف کمترین فاصله افقی و عمودی مورد نیاز می باشد و ***یونر فاصله ایمنی خاصی را در این رابطه (فاصله افقی وعمودی) احتیاج ندارد وعمدتاً جهت انشعاب از باس بارهای هوایی ودر اشکال خاص شینه بندی بکار می رود.

 

انتخاب هر یک از انواع ***یونرهای بستگی به نحوه شینه بندی وجانمائی پست داشته واز یک طرح به طرح دیگر با توجه به کاربردها و محدودیتها تفاوت دارد .

 

در ارتباط با پستهای 230و 400 کیلو ولت استفاده از ***یونر افقی با قطع از دو قطع ازدو نقطه به دلیل افزایش فاصله فاز- فاز و تمرکز نیروی دورانی روی یک محور بجای دو محور نسبت به نوع ***یونر افقی با قطع از یک نقطه توصیه نمی شود .

 

مضافاً اینکه براساس نتیج بدست آمده از پرسشنامه های فنی- آماری پروژه اکثریت قاطع پاسخ دهندگان ***یونر افقی را به نوع عمودی ترجیح داده و همچنین د رنوع افقی، ***یونر را با قطع از یک نقطه رابه دلیل عملکرد بهتر وتعمیرات ارجع دانسته اند.

 

لذا ازمیان چهار نوع ***یونر معرفی شده فوق عمدتاً نوع افقی با قطع از یک نقطه و در پاره ای موارد و باتوجه به شینه بندی و جانمایی پست از ***یونر پانتوگراف استفاده می شود.

لینک به دیدگاه

نوع مکانیسم وعملکرد :

 

عمل قطع و وصل ***یونر وتیغه های زمین مستلزم صرف انرژی مکانیکی می باشد اما با توجه به اینکه عمل قطع و وصل ***یونر وتیغه های زمین در شرایط بی باری وتنها در زیر ولتاژ انجام می گیرد ونیازی به قطع جریان ندارد لذا بر خلاف کلیدهای قدرت سرعت قطع و وصل چندان مورد نظر نبوده وبنابراین بسته به شرایط بهره برداری می تواند توسط سه روش زیر انجام گیرد:

 

1- ***یونر با مکانیسم عملکرد موتوری

2- ***یونر با مکانیسم عملکرد دستی

3- ***یونر با مکانیسم عملکرد موتوری- دستی

 

هریک از انواع مکانیسم های عملکرد فوق توسط کلیه سازندگان ساخته می شود ، نوع مکانیسم بسته به اینکه عملکرد وکنترل پست ویا مرکز دیسپاچینگ انجام انجام گیرد ودر پاره ای موارد به سبب بزرگ بودن ابعاد ***یونر ونیاز به نیروی زیاد جهت عملکرد آن بصورت دستی یا موتوری انتخاب می شود.

 

در ***یونرهای رده 400و230 کیلو ولت به دلیل بعد مسافت در پستهای مربوطه، بزرگ بودن ***یونر و لزوم کنترل ***یونر از اطاق کنترل و دیسپاچینگ همواره عملکرد ***یونر بصورت موتوری ( با امکان دستی د ر موارد اضطراری ) می باشد .

 

در مورد تیغه های زمین به علت عدم احتیاج به کنترل ازراه دور ( اطاق کنترل و مرکز دیسپاچینگ ) واستفاده ازآن فقط به منظور تعمیرات وبه دلایل اقتصادی عموماً عملکرد آن بصورت دستی انجام می شود . مگر در پاره ای موارد که به لحاظ اهمیت فیدر مربوطه و یا شرایط اقلمی استفاده از مکانیسم موتوری الزامی بوده ویا اینکه از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد که در این موارد مکانیسم موتوری برای تیغه های زمین انتخاب می گردد.

 

ضمناً نتایج بدست آمده از پرسش نامه های فنی- آماری پروژه نیز مؤید نظر شرکتهای برق دایر بر استفاده از عملکرد دستی در تیغه های زمین می باشد. همچنین پیش بینی لازم برای عملکرد ***یونر از مراکز دیسپاچینگ برای پستهای بدون اپراتور در نظر گرفته شود.

لینک به دیدگاه

معیار های طراحی و انتخاب ***یو نر ها وتیغه های زمین :

1- ولتاز نامی :

ولتاز نامی ***یو نر ها و تیغه های زمین طوری انتخاب می شودکه مقدار آن حداقل مساوی حداکثر ولتاژ سیستم در نقطه ای که ***یو نر و تیغه های زمین نصب می شود باشد. مطابق استاندارد IEC شماره 694 مقادیر ولتاژ نامی استاندارد بر حسب کیلو ولت برای ***یونر و تیغه های زمین عبارتند از :

 

3.6- 7.2 – 12- 17.5 – 24 – 36 – 52 – 72.5 – 100 – 132 – 145 – 170 – 245 – 300- 362- 420 – 765 KV

 

که ولتاژ نامی ***یو نر ها و تیغه های زمین با توجه به مقدار حداکثر ولتاژ برای پست مورد نظر در موزد سیستم 230 و 63 کیلو ولت ولتاژ نامی را به ترتیب برابر 245و 5/72 کیلو ولت انتخاب می کنند .

 

 

2- سطوح عایقی نامی :

سطوح عایقی ***یونر و تیغه های زمین بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات هماهنگی عایقی پروژه و با توجه به مقادیر استاندارد شماره 694 داده شده انتخاب می گردد. ضمنا ***یونر با ولتاز نامی 300 کیلو ولت و بالاتر با توجه به ولتاژ استقامت عایقی موج کلید زنی بین کنتاکت ها با دو کلاس A و B تقسیم شده اند که انتخاب کلاس B در این مورد توصیه می شود.

 

لازم به یاد آوری است که مقادیر داده شده درجداول فوق برای شرایط محیطی استاندارد بوده و مقادیر ولتاز ها بایستی با توجه به شرایط محیطی واقعی تصحیح شود.

 

 

3- فرکانس نامی:

مقاذیر استاندارد فرکانس برای تجهیزات قطع و وصل برابر 50 و 60 هرتز است که در مورد شبکه ایران این مقدار 50 هرتز می باشد.

 

 

4 – جریان نامی ( فقط برای ***یونر و نه تیغه های زمین) :

جریان نامی یک تجهیز قابل قطع و وصل عبارت است از قدرا موثر جریانی که وسیله مربوطه در شرایط مشخص استفاده قادر به عبور دادن آن بطور پیوسته باشد. مقدار جریان نامی ***یونر با توجه به نتایج پخش بار و جریان اتصال کوتاه برای محل نصب ***یونر و با در نظر گرفتن روند افزایش با ر بر اساس برنامه ریزی های توسعه سیستم و همچنین نوع شینه بندی از مقادیر جدول استاندارد IEC شماره129 تعیین می شود.

 

 

5 - جریان نامی اتصال کوتاه کوتاه مدت :

این جریان عبارت است از مقدار موثر جریانی که یک دستگاه مکانیکی قابل قطع و وصل در وضعیت بسته در خلال یک مدت زمان کوتاه و تحت شرایط مشخص می تواند از خود عبور دهد. مقدار این جریان با توجه به محاسبات اتصال کوتاه و بر اساس مقادیر استاندارد IEC شماره 129 می شود.

 

 

6 - جریان پیک قابل تحمل :

این جریان عبارت است از بزرگترین پیک مربوط به جریان نامی اتصال کوتاه که ***یونر می تواند در وضعیت بسته و تحت شرایط مشخص از خود عبور دهد. مقدار استاندارد این جریان 205 برابر مقدار موثر جریان نامی اتصال کوتاه است. ضمنا در صورتی که ***یونر مجهز به تیغه های زمین باشد مقدار جریان نامی پیک تیغه های زمین نیز بایستی حداقل مساوی جریان نامی پیک ***یونر مربوط باشد.

 

 

7 - جریان نامی وصل اتصال کوتاه ( فقط برای تیغه های زمین ) :

مقدار این جریان برای تیغه های زمین ***یونر مساوی جریان نامی پیک قابل تحمل آن خواهد بود . ضمنا تیغه های زمین یک ***یونر بایستی قادر به وصل هر جریانی تا مقدار جریان نامی وصل اتصال کوتاه تحت هر ولتاژی تا ولتاژ نامی اش باشد.

 

 

8 – مدت زمان جریان اتصال :

این جریان عبارت است از مدت زمانی که یک دستگاه مکانیکی قابل قطع و وصل در وضعیت بسته بتواند جریانی معادل جریان نامی اتصال کوتاه از خود عبور دهد مقدار این جریان مطابق استاندارد یک ثانیه بوده ولی در مواردی که مدت بیشتری مورد نظر باشد 3 ثانیه توصیه شده است. برای زمانهای جریان اتصال کوتاه بیشتر از مقدار نامی در صورتی که ازطرف سازنده ***یونر یاتیغه های زمین فرمول دیگری داده نشده باشد رابطه I^2 t برابر ثابت در نظر گرفته شود .

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...