رفتن به مطلب

جعبه ابزار سیستم‏های کنترلی


ارسال های توصیه شده

[TABLE=width: 511]

[TR]

[TD]محاسبه قدرمطلق.

[/TD]

[TD=width: 15%] abs[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه ماتریس k از روی جاگذاری قطبهای A-BK در مکان مورد نظر.[/TD]

[TD=width: 15%] acker[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تنظیم کردن مقیاس شکل یا نمودار موجود.[/TD]

[TD=width: 15%] axis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] فرکانس پهنای باند را می‏دهد.[/TD]

[TD=width: 15%] bandwidth[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم دیاگرام بود.[/TD]

[TD=width: 15%] bode[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل سیستم‏های پیوسته به سیستم‏های گسسته با روش zoh.[/TD]

[TD=width: 15%] c2dm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه تحقق‏های استاندارد (کانویکال) در فضای حالت.[/TD]

[TD=width: 15%] canon[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پاک کردن نمودار موجود.[/TD]

[TD=width: 15%] clf[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ضرب کردن چندجمله‏ای‏ در هم (دستور deconv را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] conv[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ماتریس کنترل پذیری را محاسبه می‏کند (دستور obsv را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] ctrb[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تقسیم کردن چندجمله‏ای‏‏ها (دستور conv را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] deconv[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه دترمینان یک ماتریس.[/TD]

[TD=width: 15%] det[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه پاسخ ضربه سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور dstep را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] dimpulse[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] طراحی LQR برای سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lqr را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] dlqr[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] شبیه سازی سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lsim را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] dlsim[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پاسخ پله سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور stairs را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] dstep[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه مقادیر ویژه ماتریس.[/TD]

[TD=width: 15%] eig[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] عددی بسیار کوچک.[/TD]

[TD=width: 15%] eps[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تعیین معادلات دینامیکی روئیت گر با دریافت معادلات حالت سیستم و بهره روئیت گر.[/TD]

[TD=width: 15%] estim[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ارتباط دو سیستم در ساختار پسخوراند.[/TD]

[TD=width: 15%] feedback[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم یک شکل جدید (دستورات axis و subplot را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] figure[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] برای ایجاد حلقه در برنامه.[/TD]

[TD=width: 15%] for[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] فرمت عدد را مشخص می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] format[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ایجاد یک تابع در mfile.[/TD]

[TD=width: 15%] function[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] شبکه کردن صفحه نمودار.[/TD]

[TD=width: 15%] grid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] اضافه کردن متن به یک نمودار.[/TD]

[TD=width: 15%] gtext[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نگه داشتن یک نمودار برای نمایش با دیگر نمودارها.[/TD]

[TD=width: 15%] hold[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] برای انجام یک دستورالعمل.[/TD]

[TD=width: 15%] if[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمایش قسمت موهومی‏یک عدد مختلط (دستور real را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] imag[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پاسخ ضربه سیستم‏های پیوسته خطی و ثابت با زمان (دستور dlsim، lsim، step را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] impulse[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه پاسخ سیستم به شرایط اولیه (پاسخ ورودی صفر).[/TD]

[TD=width: 15%] initial[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] دستور برای ورود یک پارامتر به برنامه توسط کاربر.[/TD]

[TD=width: 15%] input[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پیدا کردن معکوس یک ماتریس.[/TD]

[TD=width: 15%] inv[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و زمان نشست (دستور sgrid، zgrid، sigrid را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] jgrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ایجاد راهنما برای یک گراف.[/TD]

[TD=width: 15%] legend[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] طول رشته یا بردار (دستور size را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] length[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] یک بردار با بازه‏های ثابت و مساوی ایجاد می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] linspace[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمودار نایکوئیست در مقایس لگاریتمی‏(دستور nyquist را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] lnyquist1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] لگاریتم طبیعی را محاسبه می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] log[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم نمودار با مقیاس log-log[/TD]

[TD=width: 15%] loglog[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] یک بردار با فواصل لگاریتمی‏ایجاد می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] logspace[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] طراحی lqr برای سیستم‏های خطی (دستور dlqr را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] lqr[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] سیستم‏های خطی را شبیه سازی می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] lsim[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] حد فاز و حد بهره را محاسبه می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] margin[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نرم یک بردار را محاسبه می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] norm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم دیاگرام نایکوئیست.[/TD]

[TD=width: 15%] nyquist[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ماتریس روئیت پذیری را محاسبه می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] obsv[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] جدا کردن حالت‏های روئیت ناپذیر و روئیت پذیر سیستم.[/TD]

[TD=width: 15%] obsvf[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] بردار یا ماتریس با درایه‏های واحد ایجاد می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] ones[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه ماتریس K با استفاده از جایابی قطب‏ها در محل مورد نظر.[/TD]

[TD=width: 15%] place[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم نمودار (دستورات subplot, axis, figure را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] plot[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] چندجمله‏ای‏ مشخصه را برای یک ماتریس محاسبه می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] poly[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] جمع کردن دو چندجمله‏ای‏ با هم.[/TD]

[TD=width: 15%] polyadd[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه مقدار چندجمله‏ای‏.[/TD]

[TD=width: 15%] polyval[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] چاپ کردن نمودار.[/TD]

[TD=width: 15%] print[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم محل صفر و قطب سیستم‏های خطی در صفحه s.[/TD]

[TD=width: 15%] pzmap[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه رتبه یک ماتریس.[/TD]

[TD=width: 15%] rank[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] محاسبه قسمت حقیقی یک عدد موهومی.[/TD]

[TD=width: 15%] real[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پیدا کردن مقدار k در محل مشخص شده بر روی ترسیمه مسیر ریشه‏ها.[/TD]

[TD=width: 15%] rlocfind[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم مکان هندسی ریشه‏ها.[/TD]

[TD=width: 15%] rlocus[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پیدا کردن ریشه‏های یک چندجمله‏ای‏.[/TD]

[TD=width: 15%] roots[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] پیدا کردن ضریب مقیاس در سیستم‏های فیدبک کامل متغیرهای حالت.[/TD]

[TD=width: 15%] rscale[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] اتصال داخلی سری سیستم‏های خطی مستقل از زمان.[/TD]

[TD=width: 15%] series[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تنظیم تعداد فاصله‏های خالی روی هر یک از محورها.[/TD]

[TD=width: 15%] set[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sigrid, zgrid را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] sgrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمایش خطوط شبکه ای با زمان نشست ثابت (دستور zgrid, sgrid را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] sigrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ابعاد یک بردار یا یک ماتریس را حساب می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] size[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] جذر.[/TD]

[TD=width: 15%] sqrt[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] مدل فضای حالت را ایجاد می‏کند یا سیستم LTI را به فضای حالت تبدیل می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] ss[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل محورهای حالت در نمایش فضای حالت (اعمال تبدیل تشابهی).[/TD]

[TD=width: 15%] ss2ss[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] مدل فضای حالت را به تابع تبدیل مبدل می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] ss2tf[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] مدل فضای حالت را به فرم نمایش صفر و قطب مبدل می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] ss2zp[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] دسترسی به ماتریس‏های a,b,c,d فضای حالت از روی مدل سیستم.[/TD]

[TD=width: 15%] ssdata[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم پاسخ پله سیستم گسسته.[/TD]

[TD=width: 15%] stairs[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] رسم پاسخ پله.[/TD]

[TD=width: 15%] step[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تقسیم کردن پنجره نمایش منحنی به چند قسمت.[/TD]

[TD=width: 15%] subplot[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] اضافه کردن یک متن به نمودار.[/TD]

[TD=width: 15%] text[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] ایجاد تابع تبدیل.[/TD]

[TD=width: 15%] tf[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم فضای حالت.[/TD]

[TD=width: 15%] tf2ss

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم نمایشی صفر و قطب.[/TD]

[TD=width: 15%] tf2zp[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] اضافه کردن عنوان به یک نمودار.[/TD]

[TD=width: 15%] title[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] اضافه کردن یک متن به محورهای x و y.[/TD]

[TD=width: 15%] xlabel/ylabel[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] بردار یا ماتریس صفر را ایجاد می‏کند.[/TD]

[TD=width: 15%] zeros[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sgrid, sigrid را هم نگاه کنید).[/TD]

[TD=width: 15%] zgrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل نمایش صفر و قطب به مدل فضای حالت.[/TD]

[TD=width: 15%] zp2ss[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84%] تبدیل نمایش صفر و قطب به تابع تبدیل.[/TD]

[TD=width: 15%]

zp2tf

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

mathworks.ir

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...