رفتن به مطلب

رله هاي حفاظتي ترانسها


ارسال های توصیه شده

رله بوخهلتس : (Buchholz Relay )

اين رله يکي از مهمترين رله هاي حفاظتي ترانسفور ماتور هاي قدرت مي باشندو وظيفه تشخيص بروز هر گونه اتصالي در محفظه داخلي ترانسفور ماتور و قطع سريع برق ورودي را به عهده دارد. مي دانيم که اصولا ترانسفور ماتور هاي قدرت بوسيله مايع مخصوصي مانند روغن عايق کاري وخنک مي شوند بخاطر سرد وگرم شدن روغن مزبور، ظرف انبساطي براي آن در نظر گرفته شده ومانند شکل- 1 اين ظرف از طريق لوله رابطي به محفظه داخلي ترانسفور ماتور متصل مي باشد. همان طوريکه از شکل مزبور پيداست رله بوخهلتس بر روي لوله رابط بين ترانسفور ماتور و ظرف انبساط قرار مي گيرد و روغن از اين رله عبور مي کند بنابر اين تمامي محفظه داخلي رله پر از روغن مي باشد و هر گاه هر گونه اتصالي در محظه داخلي ترانسفور ماتور پديد آيد در نقطه اتصالي مقداري جرقه و قوس الکتريکي زده مي شود. در نتيجه اين عمل کمي از روغن اطراف محل اتصالي سوخته و توليد حبابهاي گازي شکلي مي نمايد. اين حبابهاي گازي به طرف قسمت فوقاني ترانسفورماتور حرکت نموده و از طريق لوله رابط به رله بوخهلتس و در قسمت فوقاني رله جمع مي گردند. اين رله داراي شناوري است ،با تجمع حبابهاي گاز سطح روغن در رله پايين آمده وهمراه با آن، شناور نيز به پايين مي آيد. پايين آمدن شناور باعث بسته شدن کليد الکتريکي رله و تحريک مدار هشدار و يا قطع مي گردد. در بعضي از مدل هاي اين رله از دو شناور استفاده شده که شناور بالايي براي تحريک مدار هشدار و شناور پاييني براي فرمان به مدار قطع دستگاه مورد حفاظت مي باشد.

اگر مقدار جرقه و قوس الکتريکي در محفظه داخلي ترانسفورماتور شديد باشد يک موج انفجاري در روغن داخلي ترانسفورماتور بوجود آمده و روغن مزبور با سرعت زيادي به رله بوخهلتس وارد مي شود. سرعت زياد روغن باعث عملکرد دريچه ورودي رله مي گرددو اين دريچه با شناور پاييني رله هم محور بوده ومستقيما باعث تحريک مدار قطع مي شود.

هر گاه در اثر علتهاي مختلفي از بدنه ترانسفورماتور مقداري روغن ريزش نمايدبه مرور زمان سطح روغن در ظرف انبساط کاهش يافته و به رله بوخهلتس ميرسد.در رله بوخهلتس اگر سطح روغن همچنان کاهش يابد باعث عملکردوتحريک مدار هشدار دهنده و قطع مي گردد. در موارد مقداري هواي نشتي به رله راه يافته و مانند حبابهاي گاز باعث تحريک رله مي شود.

 

rele_1.jpg

بنابراين بطور کلي علل تحريک و عملکرد رله بوخهلتس به قرار زير است:

بروز قوس الکتريکي بين قسمتهاي حامل جريان با بدنه ترانسفورماتور و هسته آن

ايجاد اتصالي بين قسمتهاي حامل جريان در ترانسفورماتور

ريزش روغن از بدنه ترانسفورماتور

نشت هوا به محفظه داخلي ترانسفورماتور

 

 

رله جانسون: (Johnson Relay )

اصولا در ترانسفورماتورهاي قدرت دستگاهي وجود دارد که با کمک سيم پيچ فشار قوي ولتاژ فشار ضعيف ترانسفورماتور را تنظيم مي نمايد.اين امر باعث مي شود که تقريبا ولتاژ خروجي ثابت مانده و تغيرات ولتاز طرف فشار قوي تاثير مهمي بر روي ولتاژ مصرف کننده نگذارد. دستگاهي که وظيفه فوق را بر عهده دارد تپ چنجر مي باشد.دستگاه مزبور در محفظه جداگانه اي در داخل ترانسفورماتور قرار داشته و به وسيله مايع مخصوصي مانند روغن عايق کاري مي شود. بر اثر بروز هر گونه اتصالي و عيبي در اين دستگاه مايع داخلي آن منبسط شده و باعث خسارتي مي گردد. براي جلوگيري از اين امر و حفاظت تپ چنجر از رله اي به نام جانسون استفاده مي شود .

اين رله از طريق مجرايي بر بدنه تپ چنجر نصب شده و به محض بروز هر گونه عيب يااتصالي در محفظه داخلي دستگاه، تحريک شده و باعث قطع سريع مدار ورودي به ترانسفورماتور مي گردد.

لینک به دیدگاه

رله ديفرانسيل: (Differential Relay )

اين رله با ساختمان اندوکسيوني و يا الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. مانند شکل- 2 انرژي الکتريکي با ولتاژ 63kv و شدت جريان "I1" به ترانسفورماتور "T1" وارد مي گردد.

rele_2.jpg

در ترانسفورماتور "T1" ولتاژ ورودي به ولتاژ خروجي 20kv با شدت جريان "I2" تبديل مي شود وبه طرف مصرف کننده ارسال ميگردد.به علت اينکه قدرت در دو طرف ترانسفورماتور با هم برابر مي باشند چونکه ولتاژ خروجي به اندازه يک سوم ولتاژ ورودي مي باشد اگر مصرف کننده اي بر روي ترانسفورماتور قرار گيرد شدت جريان خروجي از ترانسفورماتور سه برابر شدت جريان ورودي به آن مي گردد. همچنانکه در شکل- 16 مشاهده مي گردد در دو طرف ترانسفورماتور "T1" از ترانسفورماتور جريان "b" و"c" که موجب تحريک رله ديفرانسيل مي گردند استفاده شده است. مي دانيم که جريانهاي "I1" و"I2" با هم تفاوت دارند. ترانسفورماتورهاي جريان علاوه بر کاهش جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور"T1" و ارسال آن به رله ،اين وظيفه را دارند که جريان خروجي آنها به رله بايد هم اندازه باشد براي نمونه اگر جريان ورودي يک ترانسفورماتور 63/20kv وقتي مصرف کننده اي بر روي ان قرار دارد برابر100 آمپر وشدت جريان خروجي از ترانسفورماتور مزبور برابر با 300 آمپر باشد بايد ترانسفورماتور جريان را طوري انتخاب و محاسبه نمود که ترانسفورماتور جريان "b" شدت جريان 100 امپر رامثلا به 5آمپر و ترانسفورماتور جريان " c" نيز شدت جريان 300 آمپر رابه همان 5 آمپر تبديل نمايد. بنابراين چونکه شدت جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور به اندازه همديگر در آمده وبه رله مي رود رله با ساختمان مخصوص داخلي که دارد تحريک نمي شود.

هر گاه بين نقاط "b" و"c" در شکل- 2 اتصالي رخ دهد به علت اينکه شدت جريان مزبور ممکن است به هيچ وجه به ترانسفورماتور جريان "c" نرسد ويا لااقل مقدار کمي از آن عبور کندجرياني از اين ترانسفورماتورجريان به رله نمي رسدويا مقدار آن ناچيز است. در صورتيکه شدت جريان شديدي از ترانسفورماتور جريان "b" عبور کرده و اختلاف زيادي بين جريانهاي ترانسفورماتورهاي جريان که به رله وارد مي شود، مي افتد و در چنين مواردي رله تحريک شده و با فرماني که به کليد قطع خط مزبور مي دهد موجب قطع انرژي الکتريکي و جلوگيري از خسارت وارده مي شود.

در مورديکه نقطه اتصالي بر روي خط انتقال خروجي،بعد از ترانسفورماتور جريان "c"

باشدچونکه جريان رفت و برگشتي از ترانسفورماتور هاي جريان در هر دو طرف ترانسفورماتور "T1" براي رله يکسان مشاهده مي شودرله تحريک نشده وخارج از ديد آن مي باشد. اصولا تشخيص اين گونه از خطاها به عهده رله اضافه جريان خط خروجي مي باشد.

رله درجه حرارت روغن: (Oil Temperature Relay )

هر دستگاهي که با مايع مخصوصي مانند روغن خنک کاري شود مجهز به زله بوده که نمايانگر درجه حرارت روغن مزبور مي باشد. اين رله ها بيشتر به صورت رله هاي پيچشي حرارتي بوده و بر روي ترانسفورماتورهاي قدرت نصب مي گردد.

در بعضي از مدلهاي اين رله از کليد هاي الکتريکي کوچکي مانند کليد هاي جيوه اي استفاده شده است .کليد هاي مزبور در درجه حرارت مشخصي باعث تحريک مدار هشدار و در مواردي باعث قطع مدار ورودي و يا مدار برق مصرف کننده مي شود. ممکن است همراه با عقربه نشان دهنده رله يک عقربه قرمز رنگي بکار مي رود. اين عقربه از خود حرکتي نداشته و توسط عقربه اصلي رله حرکت نموده و مقدار ماکزيمم درجه حرارت مايع را نشان مي دهد.

رله درجه حرارت سيم پيچها: ( Winding Temperature Relay)

اين رله براي مشخص نمودن درجه حرارت سيم پيچها ترانسفورماتور بکار ميرود. اصولا اين از دو قسمت تشکيل شده که يک قسمت درست شبيه رله انعکاسي بوده و قسمت دوم شامل يک عدد ترانسفورماتور جريان و يک عدد عضو حرارتي مي

باشد. ترانسفورماتورجريان مزبور مانند شکل- 3 بر روي يکي از فازهاي خروجي ترانسفورماتور قدرت(معمولا فاز وسط) نصب شده و متناسب با مقدار شدت جريان خروجي از ترانسفورماتور قدرت و متناسب با نسبت تبديل آن،جرياني را به قسمت عضو حرارتي رله مي فرستد. بنابراين رله مزبور علاوه بر اينکه تحت تاثير قسمت انعکاسي قرار مي گيرد،عضو حرارتي ان نيز گرم شده و تواما اين دو قسمت باعث چرخش محوري در رله مي شود.

rele_3.jpg

چرخش محور مزبور در رله باعث عملکرد کليدهاي جيوه اي که برروي ان قرار گرفته شده و مي توان از اين کليدها براي مدارهاي مختلف ونهايتا قطع برق ورودي ترانسفورماتور قدرت استفاده نمود.

اين رله داراي سه کليد جيوه اي بوده و اين کليد ها با زاويه هاي متفاوتي بر روي محور گردان رله نصب شده اند. اين امر باعث مي شود در اثر چرخش محور رله کليدها به ترتيب با فاصله زماني خاصي متناسب با ميزان درجه حرارت سيم پيچها عمل نمايد.کليد جيوه اي اول براي تحريک مدار پنکه ها خنک کننده ترانسفورماتورقدرت وکليد جيوه اي دوم براي تحريک مدار هشداردهنده ودرصورت ازدياد درجه حرارت سيم پيچها کليد سوم باعث قطع مدار مي گردد.

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...