رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سیستم مدیریت انرژی ( ems) ضمن فراهم ساختن محیطی امن و مطبوع برای ساکنان ساختمان ، هزینه های انرژی یا برق را کاهش می دهد .

 

برخی راهبرد های رایج در کنترل ونظارت بر مصرف نیرو عبارتند از :

زمان بندی ( بـرای مـثال زمـان بـندی بـر حـسـب ساعـتی از روز یـا بـه صـورت از پیش برنامه ریزی شده )

قـطع جـریان در هـنگام اوج تـقاضا ( مـثل کنـترل مـتغیر یـا متناوب برای به حداقل رساندن تقاضای انرژی )

رویداد فعال کننده کنترل ( مانند واکنش های از پیـش بـرنامه ریـزی شده به برخی مجموعه شرایط معین )

نظارت بر مصرف و تقاضای انرژی

شروع به کار ، از کار ایستادن بهینه و کارآمد تجهیزات

برای درک عمیق اینکه ems چگونه می تواند هزینه های انرژی را کاهش دهد، نیاز به اطلاعات اولیه راجع به نرخ های برق است . اغلب شرکت های برق صورت حساب های ماهانه را که برای کاربران تجاری می فرستند ، بر مبنای دو پارامتر محاسبه میکنند :

 

مصرف ( مثلا کیلو وات ساعت (kwh) )

تقاضا (مانند کیلو وات (kw) )

 

عنصر اول یعنی هزینه مصرف مبتنی بر مقدار کل برق مصرفی طی دوره ماهانه صـدور قـبـض برق است . هزینه مـصرف بـا در نـظر گـرفتن تعـداد کیلو وات ساعت (kwh) مصرفی در ماه و ضرب آن در نرخ برق که به واحد ریال برای هر کیلو وات ساعت است ، محاسبه می شود .

 

برای مثال اگر یک ساختمان تجاری ، ماهانه ۱۰۰۰۰ کیلو وات ساعت برق مصرف کند و نرخ برق ۷۳۰ ریال به ازای هر کـیلو وات سـاعت بـاشد ، مـبلغ پـرداختی ماهانـه برای این مصرف ، ۷۳۰۰۰۰۰ریال خواهد بود.

 

عنصر دوم تعیین مبلغ قبض برق واحد تجاری ، هـزینه تـقاضا است تـقاضا عـبارت از حـداکثر نرخ مصرف انرژی برق است . اغلب شرکت های برق ، تقاضا را با اندازه گیری برق در حال مصرف طی هر ۱۵ دقـیقه در کـل دوره ماهانه صدور قـبض ، محاسـبه می کنند. بالاترین مقدار اندازه گیری شده در فواصل زمانی ۱۵ دقیقه ای ، تعـیین کنـنده کیلو وات (kw) اوج اسـت که شرکت برق از آن برای صدور قبض برق استفاده میکند .

 

اغلب شرکت های برق مبالغ جانبی دیگری هم طلب میـکنند ، از جملـه هزینـه تنظیـم سـوخت ،مبالغ اضـافه بها و مالـیات ها که مـبالغ مـذکور هـم به نـرخ های اولـیه بـرق اضافه می شوند .راهبردهای ems اگر به دقت برنامه ریزی شده باشند ، میتوانند هر نوع هزینه انرژی را کاهش دهند چون قادر به کاهش هر دوی تقاضا و مصرف هستند. درراستای رسیدن به این هدف کنترل کننـده هـای مـبتنی بر ریز پردازنده ، می توانـند وظایف کنترل ، نـظارت و مـدیریـت انـرژی در کـنتـرل کـننده در هـم آمیخته وامکان به اشتراک گذاشتن حس گروفایل های داده ونیزهماهنگی برنامه ها را فراهم کنند تا :

 

کارآمدی سیستم hvacبیشتر شود .

راهبردهای کنترل روشنایی پیاده شوند.

مدیریت نگهداری و برنامه زمان بندی یکپارچه شوند.

 

توجه : در اغلب ساختمان ها ی متوسط تا بزرگ ، مدیریت انرژی بخش جدا نشدنی سیستم hvac اسـت کـه در آن کـنترل بـهـینه شـده در سـطح سـیستم انجام میگـیرد و اطلاعات مدیریتی و دسترسی کاربر از سوی میزبان bmsتامین می شود .نقاط مخصوص رله های ولتاژ پایین ، علاوه بر داشتن نقـاط کابـل کـشی شـده مـرتبط با تـجهیـزات havcو فـضاهای کاری برای کنترل مصرف انرژی ، ممکن است بـخشی از مـرکز کـنترل مـوتوری (mcc) باشند که اغلب در اتاق اصلی برق قرار داده می شوند.

 

بهبود کارآمدی سیستم گرمایش ، هوارسانی و تهویه مطبوع (hvac) مبتنی بر ریز پردازنده است . تـوابع ems با نـقاط و شـبه نـقاط کابـل کشـی شـده آنـالوگ / دیجیتال ، ورودی ها /خروجی ها پیاده می شوند،نقاطی که به طریق زیر قابل توسعه اند :

 

دسـتورات کـامپـیوتـری کـه عـملیات خاص ddc را کـه بـایـد در کـنـترل کننده اجرا شوند ، تعریف میکنند.

 

توابع ریاضی

 

مقادیر ساعت زمان

 

زیر سیستم های جداگانه برنامه

 

توجه : سیستم های مدیریت انرژی برای ساختمان ها ، حدود ده سال پیش از ddc معرفی شدند. این سیـسـتم های عـرضه شـده قـبل از ddc معـمولا دارای مـعماری دیجیتال و متشکل از یک کامپیوتر مرکزی بودند که در بردارنده راهبردهای نـظارت و کـنترل و کنترل کننده های راه دور بودند که با سیستم های کنترل پنوماتیک محلی ، برق و الکترونیک ، از طریق واسطه ارتباط برقرار میکردند.

 

شبکه ای از کنترل کننده های مبتنی بر ریزپردازنده ، این اطمینان را بوجود می آورد که تجهیزات hvac با حد اقل هزینه کار میکنند و دماها تحت کنترل قرار میگیرند تا حداکثر کارایی در محدوده مرزهای رفاه و آسایش تعریف شده و توسط کاربـر حاصـل آیـد . راه بـردهای انـرژی ،کل تاسیسات مکانیکی را در بر گرفته و ارتـباط با دیگـر سیسـتـم های bms برقرار کرده و ارتـباطات شـبکه را ضروری میکنند. تراز کردن بار و کنتــرل تقــاضا ، هـمراه با راه انـدازی و بارگـزاری تاسـیـسـات مرکزی ، بر مبنای تقاضای سیستم های تنظیم هوا ، هماهنگ سازی سیستم های پیوسته و دائمی را ایجاب میکنند.

 

از جمله وظایف میزبان bmsمدیریت انرژی hvac عبارتند از :

نظارت – ثبت میزان کارایی

نظارت – ثبت میزان مصرف انرژی

گزارشاتی از مصرف انرژی

مصرف انرژی بر حسب منبع و دوره زمانی

واکنش های به موقع ، دماها ،میزان کارایی از لحاظ سیستم ، ساختمان و محوطه

منحنی گرایش ها

دسترسی به راه بردهای مدیریت انرژی برای تنظیم و سازگاری دائمی با نیازهای در حال تغییر

جداول زمانی حضور ساکنان در ساختمان

دماهای حد آسایش

تنظیمات پارامتری ( مثل بهره تقویت کامل ) حلقه های ddc

تنظیمات چینش نقاط

فشارهای استاتیک داکت

تنظیمات دمای اتاق

مقادیر جایگزین و تبدیلی صرفه جویی کننده

دماهای آب و جداول و برنامه ریزی های زمان بندی

اصلاح و افزودن بر برنامه های ddc

خلاصه ای از برنامه های emsبا امکان یکپارچه سازی درون کنترل کننده های مبتنی بر ریز پردازنده به قرار زیر است :

 

شروع بهینه – با محاسبه نحوه حصول دمای آپارتمان در آغاز روز ، زمان فعالیت hvac را به حداقل می رساند (مثلا شروع کار را تا حد امکان به تاخیر می اندازد ).

 

توقف بهینه – با محاسبه طول مدت زمانی که انرژی ذخیره شده می تواند دمای آپارتمان را در پایان روز حفظ کند. زمان فعالیت hvac را به حداقل می رساند . ( برای مثال قبل ازموعد ترک محل ، تجهیزات را خاموش میکند ).

 

چرخه شبانه – با بستن دریچه تنظیم هوای بیرونی و به جریان انداختن واحد تنظیم و جابه جایی هوا ،یک حد بالا یا پایین دما را طی اوقات عدم حضور ساکنان ساختمان حفظ میکند.

 

تصفیه شبانه – در شب ،از هـوای خـنک بـیـرون بـرای خـنـک کـردن ساختمان قـبل از روشن شدن دستگاه مکانیکی خنک کننده استفاده میکند .

 

مقدار گرما – منبع هوا را به صورت ترکیبی از هوای برگشتی و بیرونی انتخاب میکند که مستلزم کمترین مقدار کاهش حرارت برای تولید سرما می باشد .

 

تنظیم مجدد بار- تنظیم می کند که تنها حداقل مقدار انرژی سرمایشی یا گرمایشی را برای برآورده ساختن الزامات بار استفاده کند .

 

باند انرژی صفر – یک باند انرژی مرده را در اختیار می گذارد که در آن هیــچ یـک از دوانرژی سرمایشی و گرمایشی استفاده نمی شود (مثل دمای فضا که بین مقادیر حداقل و حداکثر شناوراست).

 

تقاضای انرژی توزیع شده – بر تقاضای برق نظارت کرده و تقاضا ها را با قطع جریان برخی از خطوط دارای اضافه بار با کنترل کننده ها به اشتراک می گذارد. مدیریت و زمان بندی نگهداری

مدیریـت و زمان بـندی نـگهداری تجهیـزات مکانـیکی و الکتـریکی بـا تضـمین عـملکرد مقرون به صرفه تجهیزات ، نه تنها در مصرف انرژی صرفه جویی میکند ،بلکه ضمن فراهم آوردن محـیطی امـن بـرای کـارگـران ،از بـیکاری تجهـیزات نـاشـی از خـرابـی جلوگـیری می کـند . کار نگهـداری تجهیزات را می توان با توجه به اطلاعات مربوط به سوابق قبلی یا توصیه های سازنده ، در فواصل منـظـم زمان بـندی کـرد یا اینکه می تـوان تـجهیـزات را تـحت نظارت و کنترل گرفت تا شرایط کار غیرعادی تعیین شوند . هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا لازم است تجهیزات را تحت کنترل و نظارت قرار داد یا خیر ، بین این هزینه (کنترل و نظارت بر تجهیزات )و موارد زیر ، مقایسه ای به عمل آید :

مقدار بالقوه صرفه جویی درانرژی ناشی از تجهیزاتی که به نحو بهینه کار میکند .

هزینه ضمنی برای تمدید ، احتمالی عمر مفید تجهیزات (برای مثال : مقدار صرفه جویی در قیاس با برتری و ترجیح تعویض بر نگهداری )

هزینه تعمیر تجهیزات معیوب یا دارای عملکرد نادرست

خطرات ایمنی ایجاد شده توسط تجهیزاتی که درست کار نمیکنند.

چالش کنترل و نظارت بر تجهیزات ، کم کم در حال یافتن خصوصیاتی است که در صورت خوب کار نکردن دستگاهها ،هشدارهایی را اعلام خواهند کرد و سپس گستره عملیاتی قابل قبول را تعیین میکند که هشدارهای قابل اطمینانی را ارائه خواهنـد داد از جمـله شاخـص های قـابـل انـدازه گـیری تجهیزات که اختلالات احتمالی در عملکرد را ممکن است با سیگنال خاصی نشان دهند عبارتند از :

دما

لرزش

فشار

مصرف انرژی

فضاهای کاری را نیز می توان با ارزیابی پارامترهای زیر وبا هدف تعیین صحت عملکرد تجهیزات HVAC تحت نظارت و کنترل در آورد :

دما

کیفیت هوا

رطوبت

مصرف انرژی

برنـامه بـهینه سازی مصـرف انـرژی مـی تـوانـد اغلب به یک سیستم منفرد اخـتصاص داده شـــود . خصوصا ، اگر تــنظیمات معمــولی اعمال نـشود ، آنگاه نقش های ضروری را می توان مستقیما به DDCهای سیستم برنــامه ریزی کرد . آنگاه برنامه ها را می تـوان برای اجرای این نقش ها به طور خود کار باقی گذارد و تنها نیازاست زمانی مجددا برنامه ریزی شود که تغییرات ساختاری درسیستم ایجاد شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...