رفتن به مطلب

خشک کردن حلال های آلی


ارسال های توصیه شده

[h=2]خشک کردن حلال های آلی[/h]

جهت خشک کردن هر کدام از حلالهای آلی مواد شیمیایی و رش خاصی پیشنهاد شده است.جدول زیر مواد مناسب برای خشک کردن حلالهای متداول پیشنهاد شده است

[TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]
نام ماده شیمیایی
[/TD]

[TD]
ماده خشک کننده یا روش خشک کردن
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic acid استیک اسید[/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CuSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic anhydrideاستیک انید رید[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetone استون[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetonitrile استو نیتریل[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anilineآنیلین[/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anisoleآنیسول[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Benzeneبنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Butanol1- بوتانل[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanol2- بوتانول[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butanolایزو بوتانول[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]tert-Butanolترشیو بوتانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Congélation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanone2- بوتانون[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butyl methyl ketoneایزو بوتیل متیل کتن[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Butyl acetateبوتیل استات[/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon disulfideکربن دی سولفید[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon tetrachlorideکربن تتراکلراید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chlorobenzeneکلرو بنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chloroformکلروفرم[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexaneسیکلو هگزان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na/Pb[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexanoneسیکلو هگزانون[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dichloromethaneدی کلرو متان[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl carbonate دی اتیل کربنات[/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]N,N-Dimethylformamide دی متیل فرمامید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dimethylsulfoxyde دی متیل سولفوکسید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1,4-Dioxane او 4 دی اکسان[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethanol اتانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]MgO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Decahydronaphtalene دکا هیدرو نفتالن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl ether دی اتیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethylene glycol dimethyl ether

دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diisopropyl ether دی ایزو پروپیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl acetate اتیل استات[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl formate اتیل فرمات[/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethylenediamine اتیلن دی آمین[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyleneglycol اتیلن گلیکول[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Formamide فرمامید[/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Glycerol گلیسرول[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Heptane هپتان[/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Hexane هگزان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methanol متانول[/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methyl acetate متیل استات[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Nitrobenzene نیترو بنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Pentane هپتان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Propanol پروپانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Propanol پروپانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Pyridine پیریدین[/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tetrahydrofuranتترا هیدرو فوران[/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Thionyl chloride تیونیل کلراید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toluene تولوئن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Ca[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Trichloroethylene تترا کلرو اتیلن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Xylene زایلن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...