رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

[h=2]خشک کردن حلال های آلی[/h]

جهت خشک کردن هر کدام از حلالهای آلی مواد شیمیایی و رش خاصی پیشنهاد شده است.جدول زیر مواد مناسب برای خشک کردن حلالهای متداول پیشنهاد شده است

[TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]
نام ماده شیمیایی
[/TD]

[TD]
ماده خشک کننده یا روش خشک کردن
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic acid استیک اسید[/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CuSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic anhydrideاستیک انید رید[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetone استون[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetonitrile استو نیتریل[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anilineآنیلین[/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anisoleآنیسول[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Benzeneبنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Butanol1- بوتانل[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanol2- بوتانول[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butanolایزو بوتانول[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]tert-Butanolترشیو بوتانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Congélation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanone2- بوتانون[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butyl methyl ketoneایزو بوتیل متیل کتن[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Butyl acetateبوتیل استات[/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon disulfideکربن دی سولفید[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon tetrachlorideکربن تتراکلراید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chlorobenzeneکلرو بنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chloroformکلروفرم[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexaneسیکلو هگزان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na/Pb[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexanoneسیکلو هگزانون[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dichloromethaneدی کلرو متان[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl carbonate دی اتیل کربنات[/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]N,N-Dimethylformamide دی متیل فرمامید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dimethylsulfoxyde دی متیل سولفوکسید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1,4-Dioxane او 4 دی اکسان[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethanol اتانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]MgO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Decahydronaphtalene دکا هیدرو نفتالن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl ether دی اتیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethylene glycol dimethyl ether

دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diisopropyl ether دی ایزو پروپیل اتر[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl acetate اتیل استات[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl formate اتیل فرمات[/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethylenediamine اتیلن دی آمین[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyleneglycol اتیلن گلیکول[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Formamide فرمامید[/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Glycerol گلیسرول[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Heptane هپتان[/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Hexane هگزان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methanol متانول[/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methyl acetate متیل استات[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Nitrobenzene نیترو بنزن[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Pentane هپتان[/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Propanol پروپانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Propanol پروپانول[/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Pyridine پیریدین[/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tetrahydrofuranتترا هیدرو فوران[/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Thionyl chloride تیونیل کلراید[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toluene تولوئن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Ca[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Trichloroethylene تترا کلرو اتیلن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Xylene زایلن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...