رفتن به مطلب

کتابشناسی رشته طراحی و برنامه ریزی شهری


ارسال های توصیه شده

1.

نام کتاب : فرآیند طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : حسین بحرینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1377

 

2.

نام کتاب : طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : جان لنگ

نام مترجم (اگر کتاب ترجمه شده هست) : حسین بحرینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1386

 

3.

نام کتاب : تحلیل فضاهای شهری ، در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی

نام نویسنده یا نویسندگان : حسین بحرینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1375

 

4.

نام کتاب : راهنمای طراحی فضاهای شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: جهانشاه پاکزاد

انتشارات : تهران، پیام سیما

سال انتشار : 1383

 

5.

نام کتاب : مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : جهانشاه پاکزاد

انتشارات : تهران، شهیدی

سال انتشار : 1385

 

6.

نام کتاب : راهنمای طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : لولین دیویس

نام مترجم (اگر کتاب ترجمه شده هست) : رضا رضایی

انتشارات : تهران، شرکت عمران شهرهای جدید

سال انتشار : 1384

 

7.

نام کتاب : طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی-مکانی

نام نویسنده یا نویسندگان : علی مدنی پور

نام مترجم (اگر کتاب ترجمه شده هست) : فرهاد مرتضایی

انتشارات : تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

سال انتشار : 1379

 

8.

نام کتاب : سیمای شهر

نام نویسنده یا نویسندگان: کوین لینچ

نام مترجم (اگر کتاب ترجمه شده هست) : منوچهر مزینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1372

 

9.

نام کتاب : تئوری شکل شهر خوب

نام نویسنده یا نویسندگان: کوین لینچ

نام مترجم (اگر کتاب ترجمه شده هست) : سید حسین بحرینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار :1376

 

10.

نام کتاب : فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران

نام نویسنده یا نویسندگان : حسین سلطان زاده

انتشارات : تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی

سال انتشار : 1372

 

11.

نام کتاب : طراحی فضای شهری، فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهری (2جلد)

نام نویسنده یا نویسندگان : محمود توسلی و ناصر بنیادی

انتشارات : تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سال انتشار : 1371

 

12.

نام کتاب : قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : محمود توسلی

انتشارات : تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سال انتشار : 1376

 

13.

نام کتاب : طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد

نام نویسنده یا نویسندگان : محمود توسلی و دیگران!

انتشارات : تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سال انتشار : 1376

 

14.

نام کتاب : طراحی شهرها

نام نویسنده یا نویسندگان: ادموند بیکن

نام مترجم : فرزانه طاهری

انتشارات : تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سال انتشار : 1376

 

15.

نام کتاب : عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی

نام نویسنده یا نویسندگان : الکساندر چرمایف

نام مترجم : منوچهر مزینی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : ؟

 

16.

نام کتاب : فضای شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: راب کریر

نام مترجم : خسرو هاشمی نژاد

انتشارات : جهاد دانشگاهی

سال انتشار : 1375

 

17.

نام کتاب : منظر شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: گوردن کالن

نام مترجم : منوچهر طبیبیان

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : ؟

 

18.

نام کتاب : شبکه ارتباطی در طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : فریدون غریب

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1376

 

19.

نام کتاب : طراحی شهر به صورت یک شکل پایدارتر شهر

نام نویسنده یا نویسندگان: هیلد برند فرای

نام مترجم : حسین بحرینی

انتشارات : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

سال انتشار : 1382

لینک به دیدگاه

20.

نام کتاب : طراحی منظر در خیابان های شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: جوانا گیبونز ، برنارد امبر هولستر

نام مترجم : ؟

انتشارات : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

سال انتشار : 1380

 

21.

نام کتاب : مبانی و فنون طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: سعید شفیعی

انتشارات : تهران، اسلیمی

سال انتشار :1385

 

22.

نام کتاب : محیط های پاسخده، کتاب راهنمای طراحان

نام نویسنده یا نویسندگان: یان بنتلی، آلن الکک، پان مورین، سو مک گلین، گراهام اسمیت

نام مترجم : مصطفی بهزادفر

انتشارات : دانشگاه علم و صنعت

سال انتشار : 1386

 

23.

نام کتاب : فضاهای شهری؛ طراحی ، اجرا، مدیریت

نام نویسنده یا نویسندگان: ژان پیر موره، ایو ماری آلن، ماری لیز سابری

نام مترجم : حسین رضایی، میر معز الدین مجابی

انتشارات : روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران

سال انتشار : 1373

 

24.

نام کتاب : شهرسازی و ساخت اصلی شهر

نام نویسنده یا نویسندگان: محمد رضا بذرگر

انتشارات : شیراز، کوشامهر

سال انتشار : 1382

 

25.

نام کتاب : هویت کالبدی شهر، مطالعه موردی تهران

نام نویسنده یا نویسندگان: مهتا میر مقتدایی، ژاله طالبی، حسین بحرینی

انتشارات : تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سال انتشار : 1385

 

26.

نام کتاب :طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: علی زنگی آبادی، نازنین تبریزی

انتشارات : مشهد، شریعه توس

سال انتشار : 1383

 

27.

نام کتاب : رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: رضا مرتضایی

انتشارات : تهران، سازمان شهررداریهای کشور

سال انتشار : 1381

 

28.

نام کتاب : مبانی طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: ریچارد هدمن، آندرو یازوسکی

نام مترجم : راضیه رضازاده، مصطفی عباس زادگان

انتشارات : تهران، دانشگاه علم و صنعت

سال انتشار : 1373

 

29.

نام کتاب : مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

نام نویسنده یا نویسندگان: جهانشاه پاکزاد

انتشارات : تهران، شهیدی

سال انتشار : 1385

 

30.

نام کتاب : از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تاثر

نام نویسنده یا نویسندگان : محسن حبیبی

انتشارات : دانشگاه تهران

سال انتشار : 1378

 

31.

نام کتاب : تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

نام نویسنده یا نویسندگان : جیمز موریس

نام مترجم : راضیه رضازاده

انتشارات : دانشگاه علم و صنعت ایران

سال انتشار : 1368

 

32.

نام کتاب : تاریخ شهر

نام نویسنده یا نویسندگان : لئوناردو بنه ولو

نام مترجم : پروانه موحد

انتشارات : مرکز نشر دانشگاهی

سال انتشار : ؟

 

33.

نام کتاب : شهر اسلامی

نام نویسنده یا نویسندگان : نجم الدین بمات

نام مترجم : محمد حسین حلیمی، منیژه اسلامبولچی

انتشارات : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال انتشار : 1369

لینک به دیدگاه

34.

نام کتاب : مکتب اصفهان در شهرسازی، دستور زبان طراحی شالوده شهری

نام نویسنده یا نویسندگان : زهرا اهری

انتشارات : اصفهان، فرهنگستان هنر

سال انتشار : 1385

 

35.

نام کتاب : نائین شهر هزاره های تاریخی

نام نویسنده یا نویسندگان : حسین سلطان زاده

انتشارات : تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی

سال انتشار : 1374

 

36.

نام کتاب : دقت طراحی، راهنمای مناسب سازی بناها و فضاهای شهری برای معلولین

نام نویسنده یا نویسندگان : سازمان ملل متحد

نام مترجم : مهدی بابائی اهری

انتشارات : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

سال انتشار : 1373

 

37.

نام کتاب : ساختن شهرهای مردم پسند : ارتقای محیط عمومی در شهرهای کوچک و بزرگ

نام نویسنده یا نویسندگان : فرانسیس تیبالدز

نام مترجم : مروارید قاسمی اصفهانی

انتشارات : روزنه

سال انتشار : 1387

 

38.

نام کتاب : جامعه شناسی شهر

نام نویسنده یا نویسندگان : فریده ممتاز

انتشارات : شرکت سهامی انتشار

سال انتشار : 1389

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...