رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

در این تاپیک واژگان مربوط به ژنتیک ، و شاخه های ژنتیک و اصلاح نباتات گذاشته میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: cms_table, align: center]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table_daneshnamehtable]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

تصویر

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

معادل فارسی

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

تعریف

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

واژه لاتین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

chromclass.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزوم آسانتریک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزوم ناقصی که فاقد سانترومر است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Acentric chromosome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آکروسانتریک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اصطلاحی جهت کروموزوم یا کروموزوم یا کروماتیدهایی که سانترومر آنها در انتهاست.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Acrocentric[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

adenine.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آدنین[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یکی از بازهای پورین موجود در DNA و RNA[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Adenine[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

allele.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آلل[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]فرمهای مختلف یک ژن که در مکان مشخی از یک کروموزوم قرار گرفته‌اند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Allel[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آلوپلی پلوئید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]پلی پلوئیدی که مجموعه‌های کروموزومی خود را از گونه‌های مختلف بدست آورده باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Allopolyploid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

tRNA.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آنتی کدن[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]3 باز موجود در مولکول tRNA که با 3 باز موجود در یک کدن مخصوص مولکول mRNA مکمل می‌باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Anticodon[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]توزیع تصادفی ترکیبات مختلف کروموزومهای والدین در گامتها[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Assortment[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

autogamy.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اتوگامی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]فرایند خودباروری در یک سلول تقسیم ناپذیر که نهایتا باعث هموزیگوسیتی می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Autogamy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

autoploid.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اتوپلی پلوئید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یک موجود پلی پلوئید است که دارای مجموعه کروموزومی چندگانه و مشابه است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Autopoly ploid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

autosome.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آتوزوم[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزومهای غیر جنسی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Autosome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

barbody.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]جسم بار[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروماتین جنسی که در سلولهای سوماتیک ماده‌ها یافت می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Barr body[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: cms_table_daneshnamehtable]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]حامل[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]فردی که حامل ژن مغلوب باشد و اثر ژن در آن ظاهر نشود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Carrier[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سانتریول[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]جسم مرکزی موجود در بسیاری از یاخته‌های جانوری که در تشکیل دوک تقسیم و در هنگام میتوز عامل اصلی می‌باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Centriole[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سانترومر[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]بخشی از کروموزوم که به رشته‌های دوک متصل است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Centromer[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروماتید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یکی از دو رشته‌ای که از دوگانه شدن کروموزومها در تقسیم میتوز یا میوز حاصل می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]chomatid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروماتین[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دزکسی ریبونوکلئوهیستون موجود در کروموزوم می‌باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]choromatin[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]توده کوچکی از کروماتین که در انتهای بازوی کوچک هر کدام از کروماتیدهای کروموزوم آکروسنتریک وجود دارد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]chromosomal satellite[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

Chromo.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزوم[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژنها بر روی کروموزومها به ترتیب خاصی بطور خطی قرار دارند. هر گونه تعداد کروموزوم مشخصی دارد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]chromosome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کلون[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]تمام موجوداتی که در نتیجه تولید مثل غیر جنسی از یک موجود اولیه نتیجه شوند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]clone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

codon.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کدن[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یک مجموعه سه تایی از نوکلئوتیدهای مجاور است که یک آمینواسید را کد می‌کند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]codon[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]توانایی سلول باکتری در ترانسفورماسیون[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]competence[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کنترل ژنهای ساختمانی یک اپران بوسیله یک ژن اپراتور[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]coordinate repression[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آمیزش بین افراد مختلف گونه‌ها و نژادهای مختلف[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]cross breeding[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سیتوژنتیک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]بخشی از زیست شناسی که در مورد کروموزومها وکاربرد آن در ژنتیک بحث می‌کند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]cytogenetics[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

cytosine.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سیتوزین[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]باز پیریمیدین در DNA,RNA[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]cytosine[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]فقدان باند یا قسمتی از یک کروموزوم که سبب کاهش تعداد موانع ژنها می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Deficiency[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

dicentric.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزوم دی سانتریک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزومی که دارای دو سانترومر است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Dicentric chromosome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دی هیبرید فردی با داشتن دو جفت آلل به صورت هتروزیگوت باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Dihybrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دیپلوئید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]موجود یا سلولی که دارای دو مجموعه کروموزومی 2n باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Diploid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دوقلوها را در صورتی discordant گویند که یکی صفت ژنتیکی را نشان دهد و دیگری نشان ندهد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Discordant[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دی ان آ[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اسید دزاکسی ریبونوکلئیک که حامل ماده وراثتی یا ژنهای تمام موجودات زنده است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]DNA[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

DNAase.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دی ان آ آز[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هر آنزیمی که سبب هیدرولیز DNA می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]DNA ase[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: cms_table_daneshnamehtable]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دو برابر شدن قطعه‌ای از کروموزوم که بیش از یکبار در یک کروموزوم یا ژنوم تکرار شده باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Duplication[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

endomitosis.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آندومیتوز[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]مضاعف شدن تعداد کروموزومها بدون تقسیم هسته[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Endomitasis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اپیستازی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]واکنش بین محصولات غیرآلل[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Epistasis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]شکلی که کروموزومها هنگام تقسیم میتوزی در وسط دوکها به خود می‌گیرند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Equational platel[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یوژنیک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]علم اصلاح نژاد انسانی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Eugenics[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یوپلوئید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]موجود یا سلولهایی که تعداد کروموزوم آنها مضرب صحیحی از کروموزومهای هاپلوئید است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Euploid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

exonulease.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]اگزونوکلئاز[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آنزیمی که از انتهای رشته سبب هضم RNA,DNA می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Exonucleasa[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

fertilization.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]لقاح آمیزش گامت نر با گامت ماده و تشکیل تخم یا زیگوت[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]fertilization[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]منطقه‌ای از یک ژن که قبل یا بعد از منطقه نسخه برداری قرار دارد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]flanking sequence[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

gametogenesis.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]گامتوژنز[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]تشکیل گامت در موجودات[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Gamtogenesis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژن[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]عامل وراثتی و تعیین کننده یک عمل بیولوژیکی ، یک واحد توارث (DNA) که در یک قسمت ثابت کروموزوم واقع شده است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Gene[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

Evolution-GeneFlow.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]جریان ژنها[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]پراکندگی ژنها از طریق مهاجرت از یک جمعیت به جمعیت دیگر که ممکن است باعث تغییر فراوانی ژنی شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Gene flow[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]تعادل ژنتیکی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]حالتی خاص در یک جمعیت ژنتیکی که فراوانی یک ژن ، نسل به نسل ، ثابت باقی می‌ماند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Genetic equilibiam[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژن کشنده یک ژن یا صفت ژنتیکی که باعث ممانعت از انتقال آن به نسل بعدی می‌شود. علت ممانعت ، کشنده بودن آن است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Genetic lethal[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

karyogram.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژنوم[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یک مجموعه کامل (n) کروموزومی که به عنوان یک واحد از والد به ارث می‌رسد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Genome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

genotype.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژنوتیپ[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ترکیب ژنتیکی یک موجود[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Genotype[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سلول جنسی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]یک سلول جنسی که قادر به تلقیح وتولید یک موجود کامل است.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Germ ceu[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

guanine.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]گوانین[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]بازپورین موجود در RNA,DNA[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Guanine[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: cms_table_daneshnamehtable]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هاپلوئید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]موجود یا سلولی که فقط دارای یک مجموعه کروموزومی یا یک ژنوم باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Haploid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]همی زیگوس[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]وضعیتی است که فقط یکی از آللهای یک جفت ژن وجود داشته باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Hemizygous[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هتروکروماتین[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]رنگ پذیری بعضی از قسمتهای کروموزوم شدید بوده و هتروکروماتین نامیده می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Hetrochromatinl[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

hetrokarion.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هتروکاریون[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]سلولی که شامل دو یا تعداد بیشتری هسته متفاوت باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Heterokaryon[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هتروزیس[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]برتری ژنوتیپهای هتروزیگوس در مقایسه با هموزیگوس[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Heterosis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

histone.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هیستون[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]دسته‌ای از پروتئینها که در پیچ خوردن DNA در کروموزوم و در تنظیم فعالیت ژنها دخالت دارند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Histone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژن هولاندریک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژنی که روی کروموزوم y قرار داشته باشد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Holandric gene[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]هیبرید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]نوزادی که از دو والد هموزیگوس بدست می‌آید که نسبت به یک دو یا چند صفت مختلف هستند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Hybride[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آمیزش افرادی که نسبت نزدیک با هم دارند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Inbreeding[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

insertion.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ناهنجاری ساختمانی در یک کروموزوم که در آن قسمتی از یک کروموزوم به بازوی کروموزوم غیرهمولوگ دیگری اضافه می‌شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Insertion[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

inversion.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]واژگون شدن[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]برعکس شدن بخشی از کروموزوم بنحوی که ژنهای موجود در آن بخش ، ترتیبی معکوس یابند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Inversion[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ایزو آلل[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]آللهایی که فقط از طریق آزمونهای مخصوص قابل تشخیص از یکدیگرند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Iso alleles[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ایزوکروموزوم[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزومی با دو بازوی مشابه و نیز ژنهای مشابه[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Iso chromasome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]

karyotype.JPG

[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کاریوتیپ[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ترکیب کروموزومی یک موجود یا سلول[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Karyotype[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]پیوستگی[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ترتیب قرار گرفتن خطی ژنها بر روی یک کروموزوم بطوری که بتوانند به صورت یک واحد به نسل دیگر منتقل شود.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Linkage[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزوم متاسانتریک[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]کروموزومی که سانترومر آن نزدیک وسط واقع شده باشد بطوری که دو بازوی کروموزوم باهم برابر باشند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Metacentric chromosome[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]ژنهایی که دارای شدت جهش بالایی هستند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Mutablegenes[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]مونوهیبرید[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]نوزاد دو والد هموزیگوس فقط در مورد یک جفت آلل باهم تفاوت دارند.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Monohybrid[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell][/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]جهش یافته یک سلول یا یک موجود که در اثر جهش ، تغییر شکلی نشان دهد.[/TD]

[TD=class: cms_table_daneshnamehcell]Mutant[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...