رفتن به مطلب

واژگان شیمی آلی


mani24

ارسال های توصیه شده

 • [h=2]واژگان شیمی آلی[/h]

  [TABLE=class: cms_table_cms_table]

  [TR]

  [TD]

  تصویر  [/TD]

  [TD]

  معادل فارسی


  [/TD]

  [TD]

  تعریف  [/TD]

  [TD]

  واژه لاتین


   

   

     [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  geoisomer.gif


  [/TD]

  [TD]
  ایزومری هندسی

  [/TD]

  [TD]
  نوع معینی از دیاسترومرها که از چرخش ممانعت شده در حول پیوندهای دوگانه بوجود آمده باشند، ایزومرهای هندسی خوانده می‌شوند.
  [/TD]

  [TD]
  geometric isomerism

  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  polymer.jpg
   

   

   


  [/TD]

  [TD]
  پلیمر- بسپار

  [/TD]

  [TD]
  پیوند چندین منومر

  [/TD]

  [TD]
  po
  l
  ymer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  [/TD]

  [TD]
  ترکیب چپ‌بر
  [/TD]

  [TD]
  سطح نور قطبیده را به چپ می‌چرخاند.
  [/TD]

  [TD]
  levoratatory

  compound
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

   

   

   

   

  [/TD]

  [TD]

   

  ترکیب راست‌بر

  [/TD]

  [TD]

   

  سطح نور طبیده را به راست می‌چرخاند.

  [/TD]

  [TD]

   

  dextrorotatory compound

  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

   

   

  [/TD]

  [TD]
  تک
  ب
  سپار
  [/TD]

  [TD]
  یک مولکول تنها
  [/TD]

  [TD]
  monomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  GC-MS2.jpg
   

   

   


  [/TD]

  [TD]
  طیف سنج جرمی

  [/TD]

  [TD]
  وسیله ای برای اندازه گیری

  [/TD]

  [TD]
  mass spectrometry
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  [/TD]

  [TD]
  صابونی شدن
  [/TD]

  [TD]
  فرایندی که در آن ، یک تری گلیسیریدها با محلول آبی یک باز گرم می‌شود و گلیسرول و نمک اسیدهای چرب (صابونهای) را بدست می‌دهد.
  [/TD]

  [TD]
  sponification
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  Chiral3.gif


  [/TD]

  [TD]

   

   

  مولکول کایرال

  [/TD]

  [TD]

   

   

  مولکولهایی که بر تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، کایرال هستند.

  [/TD]

  [TD]

   

   

  chiral molecule

  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

   

   

  [/TD]

  [TD]
  واکنش استخلافی
  [/TD]

  [TD]
  واکنشی که در آن ، اتم یا گروهی از اتمها با اتم یا گروهی از اتمها درمولکول استخلاف می‌شوند.
  [/TD]

  [TD]
  substitution reaction
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  واکنش افزایشی
  [/TD]

  [TD]
  واکنشی که در آن ، دو قسمت از یک واکنشگر به پیوند دوگانه اضافه می‌شود. ( یک قسمت به هرپیوند )
  [/TD]

  [TD]
  addition reaction
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  واکنش جانشینی
  [/TD]

  [TD]
  واکنشی که در آن ، یک گروه از مولکول آلی ، جانشین گروه دیگر می‌شود.
  [/TD]

  [TD]
  displacement reaction
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  واکنش گرینیارد
  [/TD]

  [TD]
  واکنشی که بوسیله واکنشگر آلی منیزیم R-Mgx انجام می‌شود که در آن ، R بنیان آلکیل یا آریل و X اتم هالوژن باشد.
  [/TD]

  [TD]
  Gringnard reaction
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  هم بسپار

  [/TD]

  [TD]
  پلیمری تشکیل شده از دو منومرمتفاوت
  [/TD]

  [TD]
  Copolymer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  درشت مولکول
  [/TD]

  [TD]
  مولکولی بزرگی و با وزن مولکولی زیاد
  [/TD]

  [TD]
  macromolecule
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  سنتز فریدل- کرافت
  [/TD]

  [TD]
  واکنش ترکیب آروماتیک با آلکیل هالید که در آن HCl حذف می‌شود و زنجیر جانبی جدیدی در حلقه بنزنی ترکیب آروماتیک وارد می‌گردد.
  [/TD]

  [TD]
  Friedel- Grafts synthesis
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  کراکینگ
  [/TD]

  [TD]
  فریندی صنعتی که در آن ، مولکولهای بزرگ شکسته می‌شوند و به مولکولهای کوچکتر تبدیل می‌گردند.

   

  [/TD]

  [TD]
  Cracking
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  پیکر بندی
  [/TD]

  [TD]
  آرایشی از اتمها که یک فضا ایزومر خاص را مشخص می‌کند، پیکربندی آن ایزومر نام دارد.
  [/TD]

  [TD]
  Configuration
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  پیوندهای دو گانه پیاپی
  [/TD]

  [TD]
  ترکیبی که در آن ، دو یا چند پیوند دو گانه به صورت متوالی قرار گرفته باشند.
  [/TD]

  [TD]
  Cumulated double bonds
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  دی مر- دوپار
  [/TD]

  [TD]
  دو مولکول یکسان که به‌هم متصل شده‌اند ، ایجاد دی مر می‌کنند.
  [/TD]

  [TD]
  Dimere
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  آروماتیک
  [/TD]

  [TD]
  بنزن یا مشتقی از بنزن
  [/TD]

  [TD]
  Aromatic
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  خصلت آروماتیکی
  [/TD]

  [TD]
  خصلتی که باعث ایجاد ترکیب آروماتیک می‌شود.
  [/TD]

  [TD]
  Aromaticity
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  هیدرولیز
  [/TD]

  [TD]
  واکنش با حضور آب
  [/TD]

  [TD]
  Hydrolysis
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  ایزومر
  [/TD]

  [TD]
  دو یا چند ماده شیمیایی که دارای فرمول شیمیایی یکسانند، ایزومر نامیده می‌شوند.
  [/TD]

  [TD]
  Isomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  الکترونگاتیوی
  [/TD]

  [TD]
  الکترونگاتیوی ، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولول برای جذب جفت الکترون پیوندی به سوی خود است.

   

  [/TD]

  [TD]
  Electronegativity
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  الکتروفیل ، الکتروندوست
  [/TD]

  [TD]
  مولکول دارنده اتم با الکترونگاتیوی بالا
  [/TD]

  [TD]
  Electrophill
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  کشش الکتروفیلی

   

  [/TD]

  [TD]
  کشش ایجاد شده توسط یک اتم الکتروفیل
  [/TD]

  [TD]
  Electrophilic pull
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  تعادل
  [/TD]

  [TD]
  وجود شرایط ثابت یا تغییرات پایا
  [/TD]

  [TD]
  Equilibrium
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  استری شدن
  [/TD]

  [TD]
  انجام واکنش با تشکیل استر
  [/TD]

  [TD]
  Esterification
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  نوآرایی پنیاکولی
  [/TD]

  [TD]
  وقتی α- دیول‌ها ، در محیط اسیدی یا قلیایی قرار بگیرند، با مکانیسم خاصی آب از دست می‌دهند و یکی از گروهها از کربنی به کرین دیگر مهاجرت می‌کند و کتون تولید می‌شود که به آن ، نوآرایی پنیاکولی گویند.
  [/TD]

  [TD]
  pinacolic rearrangement
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  قطبی
  [/TD]

  [TD]
  عدم تقارن و تشابه در یک مولکول ، ایجاد مولکولی قطبی می‌کند.
  [/TD]

  [TD]
  Polar
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  محصول
  [/TD]

  [TD]
  در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف راست معادله شیمیایی را ، محصول واکنش گویند.
  [/TD]

  [TD]
  Product
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  کیفی
  [/TD]

  [TD]
  بر پایه چگونگی یا کیفیت
  [/TD]

  [TD]
  Qualitative
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  کمی
  [/TD]

  [TD]
  بر پایه مقدار یا کمیت
  [/TD]

  [TD]
  Quantitative
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  راسمیک
  [/TD]

  [TD]
  مخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط راسمیک می‌گویند. یک مخلوط راسمیک از نظر نوری غیر فعال است.
  [/TD]

  [TD]
  Racemic
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  راسمیک شدن
  [/TD]

  [TD]
  هنگامی که دو انانتیومر با هم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود که به این عمل ، راسمیک گویند.
  [/TD]

  [TD]
  Racemization
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  رادیکال
  [/TD]

  [TD]
  اتم دارای تک الکترون
  [/TD]

  [TD]
  Radical
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  نوآرایی
  [/TD]

  [TD]
  انجام واکنش با تغییر در ساختار یک مولکول و ایجاد مولکولی با آرایش جدید
  [/TD]

  [TD]
  Rearrangement
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  واکنشگر
  [/TD]

  [TD]
  در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف چپ معادله شیمیایی را واکنشگر گویند.
  [/TD]

  [TD]
  Reagent
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  نشان دار
  [/TD]

  [TD]
  ماده دارای یک یا چند اتم رادیواکتیو
  [/TD]

  [TD]
  Labeled
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  قاعده مارکونیکوف
  [/TD]

  [TD]
  در افزایش یک اسید به پیوند دو گانه کربن- کربن یک آلکن ، هیدروژن اسید به کربنی متصل خواهد شد که بیشترین تعداد هیدروژن را داشته باشد.
  [/TD]

  [TD]
  Markownikoff’s rule
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  فعالیت نوری
  [/TD]

  [TD]
  یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند.
  [/TD]

  [TD]
  Optical activity
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  چرخش نوری
  [/TD]

  [TD]
  یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می چرخاند. وقتی نور قبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین از میان یک ماده فعال نوی می‌گذرد ، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود.
  [/TD]

  [TD]
  Optical ratation
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  انانتیومر
  [/TD]

  [TD]
  ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند.
  [/TD]

  [TD]
  enantiomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  فضا ا
  یزومری

  [/TD]

  [TD]
  ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند. از آنجا که آنها فقط از نظر جهت‌گیری اتمها با هم فرق دارند، از این رو انانتیومرها به طبقه ای عام به نام فضا ایزومر تعلق دارند.
  [/TD]

  [TD]
  Streo isomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  کربوکاتیون
  [/TD]

  [TD]
  یون مثبتی که از گروهی از اتمها شامل اتم کربن با تنها شش الکترون والانس تشکیل شده باشد.
  [/TD]

  [TD]
  Carbo cation
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  alkane.jpg
   

   

   


  [/TD]

  [TD]
  آلکان
  [/TD]

  [TD]
  هیدروکربن زنجیر بازی که در آن ، تمام پیوندهای C-C پیوندهای یگانه‌اند. آلکانها با فرمول عمومی C
  n
  H
  2n+2
  مطابقت دارند.
  [/TD]

  [TD]
  alkane
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  propene1.jpg


  [/TD]

  [TD]
  آلکن

  [/TD]

  [TD]
  هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند دو گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی C
  n
  H
  2n
  مطابقت دارند.

   

   

   

   

   

   

  [/TD]

  [TD]
  alkene
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD]

  Acetylene1.jpg


  [/TD]

  [TD]
  آلکین

  [/TD]

  [TD]
  هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند سه گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی C
  n
  H
  2n-2
  مطابقت دارد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [/TD]

  [TD]
  alkyne
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  ایزومر فضایی
  [/TD]

  [TD]
  ترکیباتی که فرمول یکسان دارند و اتمها با ترکیب یکسان به یکدیگر پیوند خورده‌اند، ولی آرایش اتمهای سازنده در فضا با یکدیگر متفاوت است.
  [/TD]

  [TD]
  Stereo isomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  ایزومر ساختاری
  [/TD]

  [TD]
  ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان دارند، ولی در نحوه پیوند اتمها به یکدیگر متفاوتند.
  [/TD]

  [TD]
  Structural isomer
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  بسپارش افزایشی
  [/TD]

  [TD]
  تشکیل بسپار از طریق پیاپی مولکولهای تکپار که ممکن است آلکن یا آلکادی‌آن مزدوج باشد.
  [/TD]

  [TD]
  addition polymerization
  [/TD]

  [/TR]

  [TR]

  [TD][/TD]

  [TD]
  بسپارش تراکمی
  [/TD]

  [TD]
  بسپارشی که در آن ، مولکولهای تکپار همراه با حذف مولکول کوچک معمولا آب ، با یکدیگر ترکیب می‌شوند.
  [/TD]

  [TD]
  Condensation polymerization
  [/TD]

  [/TR]

  [/TABLE]

   


   

   
   
   

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...