رفتن به مطلب
mani24

استرس گرمائي در بوقلمون و راه هاي کاهش آن

پست های پیشنهاد شده

استرس گرمائي در بوقلمون و راه هاي کاهش آن

مساله استرس گرامائي در پرورش طيور يک مشکل جدي است. در يک هوايبسيار گرم،مرگ و مير طيور و کاهش توليد قابل مشاهده است. معمولا هر گاه کهدمايمحلپرورش بوقلمونها از 27 درجه سانتي گراد فراتر رود استرسگرمائي بروزمي کند.

البته در اين ميان نبايد اثر رطوبت را ناديده گرفت و هميشهبايستي به گزارشات هواشناسي در مورد افزايش دما و رطوبت تواما توجه داشت.

توجه داشته باشيد که دماي بالاتر از 27 درجه سانتي گراد ميتواندباعث کاهشمصرف خوراک و در نتيجه کاهش دريافت انرژي و پروتئين گردد که اين امر نيزبهنوبه خود اثرات منفي بر روي وزن تخم، کوچک شدن اندازه آن و کاهش کيفيتپوستهخواهد داشت.

دماي بدن بوقلمونها در حدود 42 -41 درجه سانتيگراد است حال اگردماي محيطاز اين دما بالاتر رود، اتلاف گرماي بدن آنها متوقف شده و حتي مقداريگرماياضافي هم به بدن آنها تحميل مي گردد با ادامه اين روند هنگاميکه دمايبدنبوقلمونها به 46 درجه سانتي گراد برسد آنها خواهند مرد.

در اين هنگام و زمانيکه جلوگيري از به وقوع پيوستن تمامي آثارسوء استرسگرمائي امکان پذير نيست، چند اقدام مديريتي مي تواند وضعيت را اندکيبهبودبخشد که در ادامه به بخشي از آنها اشاره مي کنيم.

....

کمکبه بوقلمونها براي مقابله با استرسگرمائي

آرايش محيطاطراف محل پرورش

- گياهان و علفهائي را که اطراف ساختمان مي رويند کوتاه کنيد،چرا که آنها مانع از حرکت و جريان يافتن هوا به سمت ساختمان مي شوند.

- کاشتن درختان بلند و پر شاخ و برگ به طرز موثري مانع از تابشمستقيمآفتاب مي شوند اما توجه داشته باشيد در جائي کاشته شوند که مانعي بر سرراهجريان هوا نباشند.

- ساختمان ها بايد طوري ساخته شوند که پرندگان از تابش مستقيمنور در امان باشند. (به طور مثال ساختمانها را شرقي - غربي بنا کنيد)

...

تهويه

- جريان هوا بايد مطابق با سن پرنده باشد. اين مساله مي تواندبه خنک شدنبدن آنها کمک زيادي کند. يک نسيم خفيف با سرعت 4/2 کيلومتر در ساعتميتواند دماي محيط را تا 5 الي 8 درجه سانتيگراد تعديل نمايد.

- توجه داشته باشيد که در ساختمانهائي که اطراف آنها پوشيده استبه ازاء هر12 تا 15 متر از طول ساختمان يک هواکش 36 اينچي نصب نمائيد.

- ترموستات هواکشها را بر روي دماي 23 درجه سانتي گراد تنظيمنمائيد تااطمينان يابيد که آنها در طول روز به خوبي کار کرده و محيط خنک و مطلوبيرابراي پرندگان بوجود مي آورند.

- از ساختارهاي پلاستيکي و چوبي براي تغيير جهت دادن جريان هوابه سمتپائين استفاده کرده و اطمينان حاصل کنيد که طيور حداکثر بهره را ازاينجريان هوا مي برند.

- از سالم بودن تسمه هواکشها اطمينان حاصل کنيد، چرا که فرسودهبودن آنهاباعث کاهش 30 درصدي و يا بيشتر در کارکرد هواکشها خواهد شد. پس دقتداشتهباشيد که تسمه هاي فرسوده را حتما به موقع عوض کنيد.

- هواکشها را هر روز تميز کنيد چرا که اين امر براي عبور منظمهوا امري ضروري است.

- از کارآئي دستگاه هاي هشدار دهنده اطمينان حاصل کنيد. فاصلهبين حداکثر وحداقل دما را کم انتخاب کنيد تا بتوانيد بهترين استفاده را از دستگاهبهعمل آوريد.

....

آب

- وجود آب پاکيزه و سالم در روزهاي گرم بسيار ضروري است. سيستمهاي آبخوريرا مرتبا کنترل کنيد تا اطمينان حاصل نمائيد که آب به صورت يکنواختو بيوقفه در اختيار بوقلمونها قرار مي گيرد.

- صافي آبخوريها را مرتبا تعويض کنيد. در طول تابستان ميزانمصرف آب بوسيلهطيور به 2 تا 3 برابر زمستان مي رسد، در نتيجه صافيها زود به زود پرميشوند. براي حل اين مورد استفاده از دستگاه هاي نشان دهنده سرعت آب برايفهميدنمصرف آن بسيار موثر است.

- هميشه در طول تابستان به آب پرنده الکتروليت و ويتامين اضافهکنيد تا کمبود ويتامين ناشي از کاهش مصرف غذا در آنها جبران شود.

- از کافي بودن تعداد آبخوريها در محل پرورش اطمينان حاصل کنيدبه گونه ايکه به ازا هر 100 بوقلمون يک آبخوري وجود داشته باشد. البته توجهداشتهباشيد که در تابستان و روزهاي گرم تعداد آبخوريها را بايد کمي بيشترنمود.

....

فضاي محلپرورش

ميانگين فضاي مورد نياز براي هر پرنده را در طول مدت گرماي هواافزايش دهيدو در کنار آن از تهويه مناسب و روش خنک کردن تبخيري استفاده نمائيد. کاهشتعداد پرندگان موجب کاهش گرماي توليد شده مي گردد، در نتيجه ميتوانيدهواکشهاي اضافي را نيز برداريد. همچنين افزايش فضاي کف محل پرورشباعث آسان شدندسترسي به آبخوريها خواهد شد.

مطالعات نشان مي دهد که افزايش تعداد پرنده ها در يک محل، بانقشه مناسب،روش خنک سازي موثر و همچنين استفاده از تونل تهويه در ماه هاي گرم سالباسود اقتصادي همراه خواهد بود.

......

گله هاي مادر

...من

برنامهنوري

برنامه روشنائي را به صورت دوره هاي مناسب با زمان تاريکي وگرماي روز تنظيم کنيد.

ساعات روشنائي

زمان شروع و پايان روشنائي

8

9 صبح تا 5 بعد از ظهر

7

10 صبح تا 5 بعد از ظهر

6

10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تخمگذاري

در برخي از فارمها ميتوان با جمع آوري مرتب (بيشتر) تخمها بهتوليد در فصلتابستان کمک کرد. اين مساله بوقلمون ها را وادار مي کند تا مدت کمتريرا درلانه بنشينند.

همچنين در صورت امکان، وسائل ايجاد کننده جريان هوا را به لانهها اضافهکنيد. از خشک بودن بستر اطراف آبخوريها و جلوي لانه ها اطمينان حاصلکنيد،چرا که بوقلمونها به دليل خنک بودن جاهاي خيس به اينگونه مکانهاعلاقه دارند. مدتزمان نگهداري تخمهاي نطفه دار را کاهش دهيد چون قابليتجوجه درآوري آنها تحت تاثيرقرار مي گيرد.

اطمينان حاصل کنيد که دستگاه هاي خنک کننده و تهويه در محل جمعآوري تخمها، دماي مناسب را ايجاد مي کنند.

...

کنترلکرچي

- اطمينان حاصل کنيد که هر قفس جاي کافي را براي نگهداريبوقلمونهاي کرچ دارد.

- نوع بستر در اين قفسها را متفاوت از بستر اصلي فارم انتخابکنيد.

- تهويه مناسب را فراهم آوريد و آب و غذاي تازه در دسترسبوقلمونها قراردهيد، توجه داشته باشيد پرندگاني که در معرض استرس گرمائي قرارگرفته اندتوانائي طي مسافت طولاني براي رسيدن به آبخوري و دانخوري راندارند.

- در شرايط حاد از برنامه کنترل کرچي صرف نظر کرده يا آنرا بهتاخير بياندازيد.

- توجه داشته باشيد که سرعت رشد باکتريها در لوله هاي آب،، درآب و هوايگرم افزايش مي يابد. حفظ کيفيت آب تا حد امکان از اهميت زياديبرخورداراست. (مثلا از طريق اضافه کردن 3 -2 قسمت کلر در يک ميليون قسمتآب)

- در هر فرصت ممکن در هنگام گرمي هوا ظرف آبخوري و لوله هايآنرا شستشودهيد تا آب مناسب در اختيار بوقلمونها قرار گيرد. (گاهي اضافه کردن يخبهآب نيز به کاهش استرس کمک مي کند)

...

غذا

- بوقلمونهائي که تازه غذا خورده اند در طول فرآيند هضم، گرمايزيادي راتوليد مي کنند. يافته ها نشان مي دهد که در طول دوره گرما بهتر استپرندههر چه سريعتر غذا خورده و آنرا هضم کند، به خصوص اينکه اين عمل حتيالامکان پيش ازساعات گرم روز صورت گيرد.

در برخي موارد مديران فارم از روش ((تغذيه سريع شبانه)) استفادهمي کنند.اين بدان معني است که در يک دوره 30 -20 دقيقه اي در خنک ترين ساعات شببهطيور غذا دهيم تا آنها را به خوردن و نوشيدن تشويق کنيم. همچنين اضافهکردن اسيداسکوربيک در غذا يا آب يک عمل متداول در ماه هاي گرم تابستان است.

....

خنک کردن به روشتبخير

اين کار با استفاده از آب افشانهاي ساده سقفي صورت مي گيرد. اينوسائل بهآرايش گوناگون قابل نصب در ساختمان محل پرورش هستند. دستگاه هاي مه سازکهبا فشار بالا و حجم کم کار مي کنند نيز قابل استفاده اند. توجه داشتهباشيد که درصورت استفاده از اين سيستم، پيش از شروع گرما از سلامت وپاکيزگي وسائل اطمينانحاصل کنيد.

...

توضيح: ميزان خنک شدن هوا با استفادهاز روش خنک سازي با تبخير به ميزانرطوبت نسبي هواي ورودي بستگي دارد بدين معني کههر چه هوا خشک تر باشدميزان تبخير بيشتري صورت گرفته و در نتيجه هوا خنک تر خواهدشد.

....

مواردجنبي

جابه جا کردن بوقلمونها در مواردي نظير: تعيين جنسيت، تلقيح مصنوعي، حمل ونقل، واکسيناسيون و ... بايد با حداکثر احتياط و در مواقع خنک روز صورتگيرد. همچنين از دستکاري کردن غير ضروري پرندگان نيز اجتناب کنيد.

دامپزشک آنلاین نیست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...