رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

دستورالعملها و رويه هاي اجرايي جزو اركان اساسي نظامهاي مديريت كيفيت ميباشند. اهميت اين دستورالعملها در زمينه فعاليتهاي بازرسي فني و كنترل كيفي بدليل ماهيت فرآيند و تاثير آن در تصميم گيري هاي اساسي، دو چندان است. تدوين دستورالعملهاي مناسب براي فعاليت هاي بازرسي علاوه بر استانداردسازي و اطمينان از اجراي كامل و صحيح عمليات، احتمال خطا و اختلاف در نتايج حاصل از اجراي عمليات توسط كاربران مختلف را تا حد چشمگيري كاهش ميدهد. لذا شركتهايي كه فعاليت آنها در زمينه بازرسي فني و كنترل كيفي مي باشد بايد نسبت به تدوين دستورالعملهاي مناسب و جاري نمودن آنها اقدام نمايند. در ادامه يك نمونه از اين دستورالعملها در ارتباط با بازرسي فني حين ساخت/خريد تلمبه هاي گريز از مركز آورده شده كه ميتواند بعنوان راهنمايي براي تدوين دستورالعمل مناسب و مطابق با نوع فعاليت مورد نظر، استفاده شود.

 

 

1- موارد عمومي

 

مقدمه

 

اين دستورالعمل همراه با فهرست آزمونها و بازرسيهاي مندرج در جداول آن نحوه انجام بازرسي و آزمونهاي لازم در ساخت تلمبه هاي گريز از مركز را تشريح ميكند.

 

منابع

 

منابع استفاده شده جهت تدوين اين دستورالعمل عبارتند از:


1) API Standard 610
Centrifugal Pumps for General Refinery Service.

2) API Guide For Inspection of Refinery Equipment
Chapter X – Pumps, Compressors & Blowers, & Their Drivers.

3) ASME – Section IX
Welding & Brazing Qualifications.

4) JIS B 8301
Testing Methods for Centrifugal Pumps, Mixed Flow Pumps & Axial Flow Pumps.
[/Code]

[/size][/left]

 

[b][color=navy]فهرست موارد بازرسي[/color][/b]

 

موارد بازرسي و آزمون، نقاط ايست (Hold Point) و نقاط شاهد (Witness Point) بازرسي و شرح گواهينامه آزمون/بازرسي لازم همراه با نتايج حاصل از آزمون ها بايد بر اساس جدول زیر انجام گيرد، مگر آنكه به شكل ديگري توافق شده باشد.

 

 

[center]p2aqyjchn6g8100jmgog.gif[/center]

 

 

[b][color=navy]فرم گزارش/گواهي بازرسي[/color][/b]

 

فرم گزارش/گواهي بازرسي ميتواند بر اساس استاندارد سازنده و شامل نتايج كليه آزمونها و بازرسيهاي اساسي بوده و در فرمهاي سازنده ثبت گردد.

 

 

[b]2- آماده سازي جهت بازرسي و آزمون[/b]

 

الف) سازنده بايد نتايج بازرسيهاي كارگاهي خود را بهمراه دستورالعمل آزمونها در اختيار خريدار قرار دهد بطوريكه تمام نقطه نظرات مشخص شده توسط خريدار روشن گردد.

 

ب) قبل از هرگونه آزمون بازرسي، سازنده بايد آزمونهاي اوليه را انجام داده و قبل از رسيدن بازرس خريدار كليه بررسيهاي مكانيكي را اجرا نمايد.

 

 

[b]3- بازرسي مواد[/b]

 

[b][color=navy]كليات[/color][/b]

 

تمام قطعات تلمبه بايد بر اساس استاندارد مبنا و يا توافق شده در برگ سفارش خريد، از مواد مناسب جهت شرايط كاري تهيه شده باشند.

 

[b][color=navy]گواهينامه مواد[/color][/b]

 

بازرسي مواد بايد بصورت بررسي گواهينامه مواد قطعات زير توسط خريدار انجام گيرد، مگر اينكه غير از آن در توافقنامه ذكر شده باشد.

پوسته

پروانه

شافت

در صورت درخواست خريدار، سازنده بايد گواهينامه هاي عمليات حرارتي و تصاوير راديو گرافي را جهت بررسي خريدار تا 5 سال نزد خود بايگاني نمايد.

 

[b][color=navy]بازرسي جوش[/color][/b]

 

در مواردي كه جوشكاري روي تجهيز انجام گيرد، سازنده بايد دستورالعمل جوش (WPS) ، تاييديه دستورالعمل (PQR) و گواهينامه جوشكار را در اختيار بازرس خريدار قرار دهد. دستورالعمل جوش و روشهاي بازرسي از آن بايد بر اساس استاندارد ASME, Div. 1, Sec 8,9 انجام گيرد.

 

 

[b][color=Navy]ادامه دارد ....[/color][/b]

 

[/size]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

4) بررسيهاي غير مخرب (NDT)

 

اگر آزمونهاي غير مخرب بر روي جوشها در توافقنامه درج شده باشد، بازرسي بايد بر اساس دستورالعمل مورد توافق انجام گيرد. در غير اينصورت آزمونهاي لازم بايد بر اساس مواد مندرج در استاندارد ASME, Div. 1, Sec 8 تعيين شده و بر اساس ASME Sec.V اجرا گردند.

 

 

5) آزمون هيدروستاتيك

 

1- قطعات تحت فشار نبايد قبل از اتمام بازرسيهاي لازم، رنگ آميزي شوند.

2- تمام محفظه هاي تحت فشار بايد توسط آب در حداقل فشاري برابر 1.5 برابر حداكثر فشار كاري، تحت آزمون هيدروستاتيك قرار گيرند.

3- مجراهاي خنك كننده (Cooling Passages) و پوسته (jacket) بيرينگها، محفظه هاي آب بندي (Stuffing Box)، مقرها (Pedestals)، خنك كننده روغن (Oil Cooler) و ... بايد با فشاري حداقل برابر با 975KPa gage تحت آزمون قرار گيرد.

4- آزمون ها بايد بر اساس استاندارد مورد استفاده براي مدت زمان كافي اعمال گردند تا قطعات تحت فشار بطور كامل كنترل شوند.

 

 

6) آزمون بالانس و حد ارتعاش

1- محور و قطعات دوار بايد بر اساس شرايط بندهاي 5.2.4.2 / 2.8.4 از استاندارد API 610 تا حد مجاز مشخص شده در استاندارد مذكور بالانس گردد.

2- در حين عملكرد تلمبه در حداكثر سرعت و يا هر سرعت ديگري، ارتعاش دو دامنه اندازه گيري شده در هر صفحه از شافت مجاور محل بيرينگها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول زير بيشتر باشد. در مواردي كه امكان اندازه گيري ارتعاش بر روي شافت وجود نداشته باشد، بايد كل دامنه ارتعاش را در هر دو بيرينگ در محل بيرينگها اندازه گيري كرد كه مقدار آن نبايد بيشتر از 50% مقادير ذكر شده در جدول فوق باشد.

 

 

sqgv16hxgductgm9uo5g.jpg

 

7) بازرسي عيني و ابعادي

1- نقشه هاي ابعادي با تلورانسهاي مجاز بايد همراه مدارك ديگر به بازرس خريدار تحويل گردد.

2- كليه ابعاد اساسي و ويژگيهاي قطعات مونتاژ شده بايد در حضور بازرس خريدار بررسي شود.

3- تلورانس هاي ابعادي بايد در محدوده مجاز مشخص شده در استاندارد مورد استفاده باشد.

4- قطعات ريخته گري بايد سالم و عاري از تخلخل، ترك گرم، حفره انقباضي، حفره هاي گازي، تركها، پوسته شدن، تورم و عيوب ديگر باشد. سطوح اين قطعات بايد بوسيله پاشش ماسه، ساچمه زني، تميز كاري شيميايي و يا روشهاي ديگر آماده سازي شود.

 

 

8) آزمون كارآيي (Performance Test)

1- در صورت نياز به آزمون كارآيي، سازنده بايد تلمبه را طبق شرايط استاندارد API 610, Sec. 4.3.3 و يا طبق دستورالعمل مورد توافق راه اندازي نمايد. ضمنا در صورت تقاضاي خريدار كليه آزمونهاي مندرج در بند 4.3.4 استاندارد API 610 بايد انجام گيرد.

2- خصوصيات تلمبه در حين عملكرد در سرعت مشخص و ظرفيت مجاز (Rated Capacity) بايد در محدوده مجاز مشخص شده توسط استاندارد و يا توافقنامه قرار داشته باشد.

3- ميزان ارتعاش بايد در سرعت مشخص شده و 10 ± درصد ظرفيت مجاز اندازه گيري شود. مقادير بدست آمده نبايد از مقادير مشخص شده در جدول 1 تجاوز كند.

4- آزمون NPSH در صورت تقاضاي خريدار بايد انجام گيرد.

5- در صورت نياز به پياده سازي تلمبه و انجام اصلاحات مكانيكي جهت برطرف نمودن نواقص احتمالي، بايد بار ديگر آزمون كارآيي انجام گيرد.

 

 

9) آزمون كاركرد مكانيكي (Mechanical Running Test)

1- كاركرد مكانيكي تلمبه در صورت درخواست خريدار بايد آزمايش گردد. سازنده بايد تلمبه را در كارگاه خود براي مدت زمان كافي (يك ساعت و يا زمان لازم جهت افزايش و تثبيت دماي بيرينگها) در سرعت مشخص شده راه اندازي نمايد تا كارآيي مكانيكي تلمبه تائيد گردد.

2- مواردي كه بايد در اين آزمون بررسي گردد عبارتند از:

الف- افزايش دماي بيرينگها؛ ب‌- آزمون شدت صوت (Sound-Level Test)

3- تلمبه هاي 3 مرحله اي و بيشتر بايد پس از انجام آزمون عملكرد مكانيكي و بازرسي، پياده سازي شده و تمام سطوح اجزا داخلي با ضد زنگ مناسب پوشش داده شوند.

 

 

10) موارد ديگر

بازرسي رنگ و ضدزنگ

آماده سازي و رنگ آميزي بايد بر اساس شرايط مندرج در بند 4.4 از استاندارد API 610 صورت گيرد. كليه محفظه هاي تلمبه بعد از اتمام آزمون ها و بازرسي بايد كاملا تخليه و خشك شده و توسط ضد زنگ مناسبي پوشش داده شوند. در مورد رنگ آميزي و اعمال ضد زنگ، بجز حالتي كه در توافقنامه ذكر شده باشد، نكات زير بايد توسط بازرس خريدار بعد از ساخت تلمبه مورد بررسي و تائيد قرار گيرد:

 

الف - نام تجاري رنگ و ضد زنگ اعمال شده

ب- آماده سازي سطح (بررسي مدارك ثبت شده)

ت- ميانگين ضخامت لايه پوشش در مواردي كه بطور خاص مورد نياز باشد.

ث- فام رنگ

ج- ظاهر پوشش

 

در صورتيكه در قسمتهاي حاوي روغن نياز به اعمال پوشش جهت جلوگيري از زنگ زدگي باشد، بايد از پوششهاي مناسب حل شونده در روغن مورد استفاده، بهره برد.

 

بازرسي بسته بندي

هر تلمبه بايد بصورت كامل مونتاژ شده و تحويل گردد مگر اينكه محدوديت ابعادي و ساختاري مانع گردد كه در اينصورت سازنده بايد يك كارشناس مونتاژ را بصورت رايگان جهت مونتاژ تلمبه ارسال دارد. ساير موارد بسته بندي بايد بر اساس شرايط مندرج در بند 4.4 از استاندارد API 610 صورت گيرد. كليه فلنجها بايد توسط درپوش مناسب بسته شوند. همچنين كليه مجاري رزوه دار بايد توسط سرپوش فلزي از جنسي سازگار با جنس پوسته تلمبه بسته شوند.

در مورد بسته بندي تلمبه موارد زير بايد بازرسي گردد:

 

الف- نگهدارنده ها و حفاظ ها

ب- نوع بسته بندي

ت- محافظت در برابر آب و رطوبت

ث- اجزا درون بسته بندي

ج- علامت مخصوص حمل و نقل

 

يك نسخه از دستورالعمل نصب سازنده بايد بهمراه تلمبه تحويل داده شود.

 

 

 

منبع

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...