رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

جدول انتخاب كنتاكتور بيمتال فيوز براي موتورهائي كه به طورمستقيم راه اندازي مي شوند

تك ضرب) در ولتاژ 380)

[table]

[tr]

[td] جريان فيوز

[/td]

[td] جريان بي متال

[/td]

[td] جريان كنتاكتور

[/td]

[td] hp

[/td]

[td] kw

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2

[/td]

[td] 1-1.6

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 0.5

[/td]

[td] 0.37

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4

[/td]

[td] 1.6-2.5

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 0.75

[/td]

[td] .55

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4

[/td]

[td] 1.6-2.5

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 1

[/td]

[td] .75

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6

[/td]

[td] 2.5-4

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 1.5

[/td]

[td] 1.1

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6

[/td]

[td] 2.5-4

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 2

[/td]

[td] 1.5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 8

[/td]

[td] 4-6

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 3

[/td]

[td] 2.2

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 12

[/td]

[td] 4-6

[/td]

[td] 9

[/td]

[td] 4

[/td]

[td] 3

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 12

[/td]

[td] 7-10

[/td]

[td] 16

[/td]

[td] 5.5

[/td]

[td] 4

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16

[/td]

[td] 10-13

[/td]

[td] 16

[/td]

[td] 7.5

[/td]

[td] 5.5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 20

[/td]

[td] 13-15

[/td]

[td] 16

[/td]

[td] 10

[/td]

[td] 7.5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 25

[/td]

[td] 18-25

[/td]

[td] 25

[/td]

[td] 13.5

[/td]

[td] 10

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 25

[/td]

[td] 18-25

[/td]

[td] 25

[/td]

[td] 15

[/td]

[td] 11

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40

[/td]

[td] 23-32

[/td]

[td] 40

[/td]

[td] 20

[/td]

[td] 15

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40

[/td]

[td] 30-40

[/td]

[td] 40

[/td]

[td] 25

[/td]

[td] 18.5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 63

[/td]

[td] 38-50

[/td]

[td] 63

[/td]

[td] 30

[/td]

[td] 22

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 63

[/td]

[td] 48-57

[/td]

[td] 63

[/td]

[td] 40

[/td]

[td] 30

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 80

[/td]

[td] 66-80

[/td]

[td] 80

[/td]

[td] 50

[/td]

[td] 37

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 100

[/td]

[td] 75-105

[/td]

[td] 125

[/td]

[td] 60

[/td]

[td] 45

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 125

[/td]

[td] 95-125

[/td]

[td] 125

[/td]

[td] 75

[/td]

[td] 55

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 160

[/td]

[td] 120-160

[/td]

[td] 200

[/td]

[td] 100

[/td]

[td] 75

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 200

[/td]

[td] 150-200

[/td]

[td] 200

[/td]

[td] 125

[/td]

[td] 90

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 250

[/td]

[td] 160-250

[/td]

[td] 260

[/td]

[td] 150

[/td]

[td] 110

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 250

[/td]

[td] 200-315

[/td]

[td] 260

[/td]

[td] 175

[/td]

[td] 132

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 315

[/td]

[td] 250-400

[/td]

[td] 450

[/td]

[td] 220

[/td]

[td] 160

[/td]

[/tr]

[/table]

 


 

 

 

آمپر براي كابلها

 

(مسافت ها به متر و جریان ها به آمپر می باشند.)

[table]

[tr]

[td]

[/td]

[td] مسافت

[/td]

[td] 10

[/td]

[td] 50

[/td]

[td] 100

[/td]

[td] 150

[/td]

[td] 200

[/td]

[td] 250

[/td]

[td] 300

[/td]

[td] 350

[/td]

[td] 400

[/td]

[td] 450

[/td]

[td] 500

[/td]

[td] 600

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] سطح مقطع

[/td]

[td]

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1.5

[/td]

[td]

[/td]

[td] 27

[/td]

[td] 27

[/td]

[td] 7

[/td]

[td] 5

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] **

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2.5

[/td]

[td]

[/td]

[td] 36

[/td]

[td] 36

[/td]

[td] 12

[/td]

[td] 8

[/td]

[td] 6

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4

[/td]

[td]

[/td]

[td] 46

[/td]

[td] 46

[/td]

[td] 20

[/td]

[td] 13

[/td]

[td] 10

[/td]

[td] 8

[/td]

[td] 6

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[td] *

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6

[/td]

[td]

[/td]

[td] 58

[/td]

[td] 58

[/td]

[td] 30

[/td]

[td] 20

[/td]

[td] 15

[/td]

[td] 12

[/td]

[td] 10

[/td]

[td] 8

[/td]

[td] 7

[/td]

[td] 6.5

[/td]

[td] 6

[/td]

[td] 5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 10

[/td]

[td]

[/td]

[td] 77

[/td]

[td] 77

[/td]

[td] 50

[/td]

[td] 33

[/td]

[td] 25

[/td]

[td] 20

[/td]

[td] 16

[/td]

[td] 14

[/td]

[td] 12

[/td]

[td] 11

[/td]

[td] 10

[/td]

[td] 8

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16

[/td]

[td]

[/td]

[td] 100

[/td]

[td] 100

[/td]

[td] 80

[/td]

[td] 53

[/td]

[td] 40

[/td]

[td] 32

[/td]

[td] 26

[/td]

[td] 22

[/td]

[td] 20

[/td]

[td] 17

[/td]

[td] 16

[/td]

[td] 13

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 25

[/td]

[td]

[/td]

[td] 130

[/td]

[td] 130

[/td]

[td] 125

[/td]

[td] 83

[/td]

[td] 62

[/td]

[td] 50

[/td]

[td] 41

[/td]

[td] 35

[/td]

[td] 31

[/td]

[td] 27

[/td]

[td] 25

[/td]

[td] 20

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 35

[/td]

[td]

[/td]

[td] 155

[/td]

[td] 155

[/td]

[td] 155

[/td]

[td] 115

[/td]

[td] 86

[/td]

[td] 69

[/td]

[td] 57

[/td]

[td] 49

[/td]

[td] 43

[/td]

[td] 38

[/td]

[td] 34

[/td]

[td] 28

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 50

[/td]

[td]

[/td]

[td] 185

[/td]

[td] 185

[/td]

[td] 185

[/td]

[td] 156

[/td]

[td] 117

[/td]

[td] 93

[/td]

[td] 78

[/td]

[td] 66

[/td]

[td] 58

[/td]

[td] 52

[/td]

[td] 46

[/td]

[td] 38

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 70

[/td]

[td]

[/td]

[td] 230

[/td]

[td] 230

[/td]

[td] 230

[/td]

[td] 222

[/td]

[td] 166

[/td]

[td] 133

[/td]

[td] 114

[/td]

[td] 95

[/td]

[td] 83

[/td]

[td] 74

[/td]

[td] 66

[/td]

[td] 55

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 95

[/td]

[td]

[/td]

[td] 175

[/td]

[td] 175

[/td]

[td] 275

[/td]

[td] 275

[/td]

[td] 225

[/td]

[td] 180

[/td]

[td] 150

[/td]

[td] 129

[/td]

[td] 117

[/td]

[td] 100

[/td]

[td] 90

[/td]

[td] 75

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 120

[/td]

[td]

[/td]

[td] 315

[/td]

[td] 315

[/td]

[td] 315

[/td]

[td] 315

[/td]

[td] 275

[/td]

[td] 222

[/td]

[td] 185

[/td]

[td] 159

[/td]

[td] 139

[/td]

[td] 123

[/td]

[td] 111

[/td]

[td] 92

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 150

[/td]

[td]

[/td]

[td] 355

[/td]

[td] 355

[/td]

[td] 355

[/td]

[td] 355

[/td]

[td] 330

[/td]

[td] 264

[/td]

[td] 220

[/td]

[td] 189

[/td]

[td] 165

[/td]

[td] 147

[/td]

[td] 132

[/td]

[td] 110

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 185

[/td]

[td]

[/td]

[td] 400

[/td]

[td] 400

[/td]

[td] 400

[/td]

[td] 400

[/td]

[td] 393

[/td]

[td] 314

[/td]

[td] 262

[/td]

[td] 220

[/td]

[td] 196

[/td]

[td] 174

[/td]

[td] 157

[/td]

[/tr]

[/table]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...