رفتن به مطلب
saeid_ms

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﯿﻠﺮھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

پست های پیشنهاد شده

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﯿﻠﺮھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

 

 

jlmki316fhchvufnuf4.jpg

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟه : ﭼﯿﻠﺮھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی : PDF

ﻗﯿﻤﺖ : راﯾﮕﺎن

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ : ﯾﮏ ﻧﻮع اواﭘﻮراﺗﻮرھﺎﺋﯽ ﮐه ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺮد ﮐﺮدن اﺗﺎﻗﮭﺎ ﺑه وﺳﯿﻠه آب ﺳﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ، ﻣﺨﺰﻧﮭﺎی

ﻣﻮﻟﺪ آب ﺳﺮد اﺳﺖ . ﮐه در اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﯾﮓ ﻣﻮﻟﺪ آب ﮔﺮم آب ﺳﺮد ﺗﮭﯿه ﻣﯽ ﺷﻮد. و در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻮﯾﻞ ﺳﺮد

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐه در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﺘﻮی آب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﯾﻞ ﺑﻌﻮض ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ ﺑه ھﻮا اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل را ﺑﺎ آب اطﺮاف ﺧﻮد

ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠه آب را ﺳﺮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آب ﺑﻮﺳﯿﻠه ﭘﻤﭗ ﺑه ﮐﻮﯾﻠﮭﺎی آب ﺳﺮد ﮐه در ﻣﺤﻞ اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺳﺮد ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﮐﻮﯾﻞ آب ﺳﺮد ﺑه ﻧﻮﺑه ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺧﻮد ﯾﺎ ھﻮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از روی ﮐﻮﯾﻞ را ﺳﺮد

ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻞ ﺳﺮد ﮐﺮدن آب ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠهﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺒﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻋﯿﻨﺎًﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب در داﺧﻞ دﯾﮕﮭﺎی ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻟﻮﻟه

ھﺎی آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق از داﺧﻞ ﻟﻮﻟه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و آب در اطﺮاف آن ﺑه ﻏﻠﯿﺎن در آﻣﺪه و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻨﻦ ﻋﻤﻠﯽ

ﻧﯿﺰ در ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻟﺪ آب ﺳﺮد ﮐﮫ در درون ﻟﻮﻟه ھﺎ آب و اطﺮاف آن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺒﺮد اﺳﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺒﺮد ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و ﭼﻮن

ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑه ﮔﺮﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد در اﯾﻨﺼﻮرت آب اطﺮاف ﺧﻮد را ﺳﺮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ :

اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻠﺮ ھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

اﻧﻮاع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرھﺎ

اﻧﻮاع ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر

اﻧﻮاع اواﭘﺮاﺗﻮر

ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط

اﺟﺰای ﻓﺮﻋﯽ ﭼﯿﻠﺮ ھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﺷﺎرژ ﻣﺎﯾﻊ ﭼﯿﻠﺮ ھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪی ﭼﯿﻠﺮ ھﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﮐﻮﺋﻞ ھﺎی ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه

ﻋﺎﯾﻖ ھﺎ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎرژ روﻏﻦ

مﻘﺎﯾﺴه اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻠﺮ ﺟﺬﺑﯽ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴه ھﺰﯾﻨه و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﺟﺬﺑﯽ

 

دانلود:

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

دانلود از لینک 2:

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...