رفتن به مطلب
pesare baba

کتابهاي مربوط به فناوري نانو که در حال ترجمه مي با شند

پست های پیشنهاد شده

[TABLE]

[TR]

[TD=bgcolor: black][h=2]کتابهاي مربوط به فناوري نانو که در حال ترجمه مي با شند [/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [TABLE=class: text, width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 8][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 49%, bgcolor: #000080, colspan: 2]

نام کتاب

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

شابک

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

شروع ترجمه

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

اتمام تخميني

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

پيشرفت ترجمه

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

مترجمها

[/TD]

[TD=width: 24%, bgcolor: #000080]

موسسه/حامي

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 1 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0131014005[/TD]

[TD=align: center]1384/10/1[/TD]

[TD=align: center]1384/12/28[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]ميثم زينعلي تهراني[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 2 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471079359[/TD]

[TD=align: center]1384/7/1[/TD]

[TD=align: center]1384/12/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]نيما تقوي نيا[/TD]

[TD=align: center]فيزيک شريف[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 3 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]9812380744[/TD]

[TD=align: center]1384/11/1[/TD]

[TD=align: center]1388/9/3[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]بهروز اکبري[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 4 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3527307508[/TD]

[TD=align: center]1383/11/1[/TD]

[TD=align: center]1384/3/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]ميرقاسم حسيني ,محمود علي اف خضرايي[/TD]

[TD=align: center]دانشگاه صنعتي مالک اشتر[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 5 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3527307508[/TD]

[TD=align: center]1384/5/32[/TD]

[TD=align: center]1384/12/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]علي فعال پارسا[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 6 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471699764[/TD]

[TD=align: center]1384/9/1[/TD]

[TD=align: center]1385/5/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]رضا عليزاده ,جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 7 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]157059645X[/TD]

[TD=align: center]1384/8/26[/TD]

[TD=align: center]1385/2/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مهدي کاووسي[/TD]

[TD=align: center]انجمن نانوفناوري ايران[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 8 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0080426964[/TD]

[TD=align: center]1384/12/1[/TD]

[TD=align: center]1385/4/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]حسن پزشکي مدرس[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 9 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471079359[/TD]

[TD=align: center]1383/4/10[/TD]

[TD=align: center]1384/5/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]امير جواد احرار ,نيره صحتي ,ايمان فرحبخش ,محسن مظفري ,عبدالحسين موحدي ,امين نعيمي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 10 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3540436618[/TD]

[TD=align: center]1385/0/37[/TD]

[TD=align: center]1385/3/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]وحيد بهرامي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 11 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]047141719X[/TD]

[TD=align: center]1384/11/30[/TD]

[TD=align: center]1385/1/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]سيدمهدي رضايت سرخ آبادي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 12 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1588830136[/TD]

[TD=align: center]1384/10/1[/TD]

[TD=align: center]1385/2/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]سليم عرفاني فام[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 13 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471079359[/TD]

[TD=align: center]1384/10/1[/TD]

[TD=align: center]1385/2/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]ايرج کاظمي نژاد ,فاطمه يعقوبيان[/TD]

[TD=align: center]اهواز- فيزيک[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 14 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3540418296[/TD]

[TD=align: center]1385/3/18[/TD]

[TD=align: center]1385/7/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]کاظم جمشيدي قلعه ,داريوش عبداله پور[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 15 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3540431802[/TD]

[TD=align: center]1384/5/32[/TD]

[TD=align: center]1385/3/7[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]عليرضا ذوالفقاري حصاري ,سيد پيروز هويدا مرعشي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 16 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0764583689[/TD]

[TD=align: center]1384/11/30[/TD]

[TD=align: center]1385/7/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]آذر جيهوني کلهري ,علي حايريان اردکاني ,ميلاد مجتهدي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 17 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0815514514[/TD]

[TD=align: center]1385/3/15[/TD]

[TD=align: center]1386/3/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]اميررضا گردش زاده ,حامد محبي موشايي ,بهزاد ميرفخرايي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 18 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471623806[/TD]

[TD=align: center]1385/3/32[/TD]

[TD=align: center]1386/1/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]زينب احدي ,معصومه پناهنده[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 19 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1860944809[/TD]

[TD=align: center]1385/1/15[/TD]

[TD=align: center]1385/6/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]سهراب سنجابي[/TD]

[TD=align: center]تربيت مدرس- فني[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 20 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3527310088[/TD]

[TD=align: center]1385/11/9[/TD]

[TD=align: center]1386/5/29[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]نويد رزمخواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 21 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0306486091[/TD]

[TD=align: center]1385/9/1[/TD]

[TD=align: center]1388/10/16[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مهرشاد مشرف جوادي ,فرناز مشرف جوادي ,محمد ولي پور[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 22 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471716391[/TD]

[TD=align: center]1385/9/1[/TD]

[TD=align: center]1386/9/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مهرشاد مشرف جوادي ,مسعود مشرف جوادي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 23 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3527313818[/TD]

[TD=align: center]1386/8/14[/TD]

[TD=align: center]1387/1/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]قاسم عموعابديني ,جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 24 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1420045148[/TD]

[TD=align: center]1386/12/15[/TD]

[TD=align: center]1387/5/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]محمدکاظم کوهي ,قاسم عموعابديني ,جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 25 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]9781420053630 [/TD]

[TD=align: center]1387/5/15[/TD]

[TD=align: center]1388/3/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 26 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0824725794[/TD]

[TD=align: center]1386/2/14[/TD]

[TD=align: center]1387/1/36[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]سعيده دهناد ,مهبان رحيمي فرد ,ميثم رستمي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 27 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1598291386[/TD]

[TD=align: center]1387/7/15[/TD]

[TD=align: center]1387/11/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]کامران دهقاني ,محمدعلي محمدميرزايي ,عطيه نکاحي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 28 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0471790591[/TD]

[TD=align: center]1387/9/26[/TD]

[TD=align: center]1388/5/32[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مقداد کمالي مقدم ,مهدي صدرجهاني ,سميه صفي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 29 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1603273182 [/TD]

[TD=align: center]1388/-0/32[/TD]

[TD=align: center]1388/7/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]منصور بيات ,علي رضا عزيزي سراجي ,جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 30 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0306472996[/TD]

[TD=align: center]1388/1/15[/TD]

[TD=align: center]1388/4/10[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مرتضي کاوه پور ,جواد مرادقلي ,ساره مصلح شيرازي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 31 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0387236082[/TD]

[TD=align: center]1388/2/15[/TD]

[TD=align: center]1388/7/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]ميرمسعود صدري ,جواد مرادقلي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 32 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0071458212[/TD]

[TD=align: center]1388/4/32[/TD]

[TD=align: center]1388/12/10[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مرتضي حاجيان ,عليرضا زنجاني جم[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 33 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1842654942[/TD]

[TD=align: center]1388/3/32[/TD]

[TD=align: center]1388/7/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]فرزاد افشاري ,سولماز صمدي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 34 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0387288252[/TD]

[TD=align: center]1388/5/15[/TD]

[TD=align: center]1388/7/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]حسن صمديار ,جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 35 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1580538185[/TD]

[TD=align: center]1388/2/15[/TD]

[TD=align: center]1388/8/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]صفورا پورزادگان ,امين داورپناه ,جواد مرادقلي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 36 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0387280022[/TD]

[TD=align: center]1388/4/15[/TD]

[TD=align: center]1388/7/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]جواد مرادقلي ,حبيب مطهري نژاد[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 37 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0815520239[/TD]

[TD=align: center]1388/8/20[/TD]

[TD=align: center]1388/12/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مهرداد ابراهيمي ,سيدمحسن طباطبايي ,جواد ملکوتي خواه ,محمدحسين يوسفي ايزد[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 38 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]142005399X[/TD]

[TD=align: center]1388/9/30[/TD]

[TD=align: center]1389/2/15[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]جواد ملکوتي خواه[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 39 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0854042164[/TD]

[TD=align: center]1388/10/10[/TD]

[TD=align: center]1389/6/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مجيد درودي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 40 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1848826702[/TD]

[TD=align: center]1388/10/5[/TD]

[TD=align: center]1389/3/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]علي خرسند زاک ,مجيد درودي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 41 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]184735145X[/TD]

[TD=align: center]1388/9/1[/TD]

[TD=align: center]1389/1/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]مهدي صدرجهاني ,علي اکبر قره آقاجي [/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 42 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]0470074736[/TD]

[TD=align: center]1387/9/15[/TD]

[TD=align: center]1388/6/30[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]ميثم مولانا ,امين رضا نقره آبادي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 43 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1848826702[/TD]

[TD=align: center]1389/-0/32[/TD]

[TD=align: center]1389/3/31[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]حوريه کرم بين ,حسين گل مژده ,جمال مظلوم[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8F2FF]

[TD] 44 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]3527303596[/TD]

[TD=align: center]1388/11/1[/TD]

[TD=align: center]1390/9/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]علي حبيب الله زاده ,علي اصغر نجف زاده خويي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TD] 45 [/TD]

[TD=width: 100%, align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]1596932627[/TD]

[TD=align: center]1389/8/1[/TD]

[TD=align: center]1389/11/1[/TD]

[TD=align: center]اتمام ترجمه [/TD]

[TD=align: center]علي شکوه فر ,مرتضي قديمي[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...