رفتن به مطلب
mim-shimi

فهرست مواد غذایی مشمول استاندارد اجباری

پست های پیشنهاد شده

[table=class: Text, width: 100%]

[tr]

[td]نام محصول[/td]

[td]شماره استاندارد ملی[/td]

[/tr]

[/table]

[table=class: Text, width: 100%]

[tr]

[td] 1 [/td]

[td=class: Bold] انواع آبمیوه، نکتار و کنسانتره : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آلبالو [/td]

[td] 3032 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آلبالو تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5528 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار آلبالو [/td]

[td] 10526 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انار [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 2616[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انگور [/td]

[td] 1634 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انگور تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 2615 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب پرتقال تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 4083 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب پرتقال [/td]

[td] 507 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب زردآلو [/td]

[td] 10499 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب سیب [/td]

[td] 365 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب سیب تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 2687 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب گریپ فروت طبیعی [/td]

[td] 2614 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار میوه ( آلو ، زردآلو ، سیب ، گلابی ، هلو ) [/td]

[td] 2613 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار پرتقال [/td]

[td] 3137 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار توت فرنگی [/td]

[td] 4712 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب توت فرنگی تغلیظ شده [/td]

[td] 10073 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب انار ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5662 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب آلو ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5882 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گلابی ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5514 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب شاه توت ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5879 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گیلاس ( کنسانتره ) [/td]

[td] 6801 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گریپ فروت ( کنسانتره ) [/td]

[td] 6268 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب غوره [/td]

[td] 1815 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب لیمو ترش [/td]

[td] 117 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب میوه مخلوط [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 3687[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب نارنگی تغلیظ شده [/td]

[td] 7950 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار آناناس [/td]

[td] 10498 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آناناس تغلیظ شده [/td]

[td] 11768 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آناناس [/td]

[td] 10241 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انبه [/td]

[td] 10554 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انبه تغلیظ شده [/td]

[td] 11072 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار انبه [/td]

[td] 9405 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار گواوا [/td]

[td] 9410 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار موز [/td]

[td] 10524 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار میوه مخلوط [/td]

[td] 3688 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2 [/td]

[td=class: Bold] انواع روغن های نباتی خوراکی : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن آفتابگردان [/td]

[td] 1300[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن مایع بادام زمینی [/td]

[td] 2011[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم اولئین خام ، خنثی شده ، خنثی و رنگ بر شده خوراکی [/td]

[td] 4466[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی [/td]

[td] 4465[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم خام ، خنثی شده و تصفیه شده خوراکی [/td]

[td] 4467[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم استئارین [/td]

[td] 8631[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن تخم پنبه [/td]

[td] 1723[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن ذرت [/td]

[td] 1447[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن زیتون ( تصفیه و بکر ) [/td]

[td] 1446[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سویا [/td]

[td] 2392[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن کنجد [/td]

[td] 1752[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن گلرنگ [/td]

[td] 2010[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن های گیاهی خوراکی سرخ کردنی جهت مصرف در صنایع غذائی و خانوار [/td]

[td] 4152[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن و چربی های خوراکی ( روغن کره ) [/td]

[td] 1254[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] چربی شیرینی آردی ( روغن قنادی ) [/td]

[td] 156-1[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن کلزای خوراکی [/td]

[td] 4935[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن هسته انگور [/td]

[td] 8920[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن خوراکی خانوار [/td]

[td] 9131[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سبوس برنج [/td]

[td] 6658[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] مارگارین ( کره نباتی ) [/td]

[td] 143 [/td]

[td] 5637[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سبزه [/td]

[td] 7512[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو [/td]

[td] 10273[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] مینارین [/td]

[td] 10500[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن تخم پنبه مایع خوراکی [/td]

[td] 1723[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن خام پسته [/td]

[td] 6655[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن مایع مخلوط [/td]

[td] 5950[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 3 [/td]

[td=class: Bold] انواع فرآورده های لبنی : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر پاستوریزه [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 93[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر فرا دما uht ( استریلیزه ) [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 1528 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر خشک [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2012[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] بستنی [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2450[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره [/td]

[td] 191 [/td]

[td] 2406 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه با شره یا شهد خرما [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 10079[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه عسل پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 10079 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کره پاستوریزه [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 162[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کره اسپرید [/td]

[td] 10084[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] دوغ [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2453[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] دوغ پروبیوتیک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 11324[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر طعم دار [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 1527[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کشک مایع [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 2452 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کشک مایع صنعتی [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 6217[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست طعم دار [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 4046[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 695[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست پروبیوتیک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 11325 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر بوترکیزه [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9014[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پارمسان [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9011 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پروسس [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 4659 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پروسس آنالوگ [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 10696 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر تازه [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 6629 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر خامه ی [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 5881 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر رسیده در آب نمک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 2344 [/td]

[td] 2344-1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر کاچیوتا [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9012 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر گودا [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9013 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر موزارلا ( پیتزا ) [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 4658 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر تازه با چربی گیاهی ( پنیرتازه آنالوگ ) [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 12736 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4 [/td]

[td=class: Bold] انواع کنسرو : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو باقلا پخته [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1261 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو اسفناج [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1576 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو بادمجان [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3762 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قورمه سبزی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4293 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت قیمه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4294 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ذرت [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2789 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2871 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو گل کلم [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1575 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1114 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4474 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 119 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو مارچوبه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1370 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی دود داده شده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 225 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2870 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی ساردین [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3304 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی کیلکا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2869 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی کیلکا در سس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3411 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی ماکرل در روغن سس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3033 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 713 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نخود سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 118 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماکارونی با سویا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5216 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4943 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5005 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سوسیس در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5362 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سوسیس در سس و گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5242 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو شور بامیه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4918 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سبزی مخلوط [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5663 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو فلفل شور [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5621 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قلیه ماهی تن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5432 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1635 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5559 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورک مرغ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4854 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با گوشت [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6154 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو عدسی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6695 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو انواع پلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8165 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو باقلا پخته [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1261 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت میگو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9492 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت قیمه با سویا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 11327 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو دال عدس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9493 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو دلمه ی برگ بو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8531 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو زیتون فرایند شده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 987 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سالاد ماهی تون و نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10770 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قلیه نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9337 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو کشک و ماهی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10752 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سفید و لوبیا قرمر در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9539 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا قرمز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8572 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سبز و گوشت تکه ای [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7306 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8572 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تون با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10749 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی صبور [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8457 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10751 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9573 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نخود آبگوشتی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8571 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9338 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو تمشک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7706 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت فسنجان [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7308 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو طاس کباب [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7307 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو بلال کوچک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 12178[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن در آب نمک[/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6952[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی دود داده شده [/td]

[td] 225[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5[/td]

[td=class: Bold] انواع کمپوت : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت نارنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5086 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت آناناس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 12179 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت شلیل [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گوجه سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت سیب و گلابی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5490 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت سیب [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10757 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گلابی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2487-3 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت زردآلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-4[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت آلبالو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-5[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گیلاس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9720 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت هلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-8[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت کیوی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4776 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت میوه مخلوط [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5324 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت بطور کلی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6 [/td]

[td] شکر سفید [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 69[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 7 [/td]

[td] قند حبه 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3679[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 8 [/td]

[td] قند کله 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3680[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 9 [/td]

[td] قند کلوخه 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3666[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 10 [/td]

[td] اتانول ( الکل اتیلیک ) [/td]

[td] 161[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 11 [/td]

[td] بیسکویت [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 37[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 12 [/td]

[td] ویفر [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 592[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13 [/td]

[td] اسید سیتریک خوراکی [/td]

[td] 3381[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 14 [/td]

[td] اسید فسفریک مورد مصرف در صنایع غذایی [/td]

[td] 2884[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 15 [/td]

[td] انواع فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد ذرت ( اصطلاحاً پفک ) [/td]

[td] 2968 [/td]

[td] 2880[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16 [/td]

[td] تکه های سیب زمینی سرخ شده در روغن (چیپس) [/td]

[td] 3764 [/td]

[td] 6022[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 17 [/td]

[td] انواع آدامس [/td]

[td] 2395[/td]

[td] 8 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 18 [/td]

[td] زیتون خوراکی [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 987[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 19 [/td]

[td] انواع سوسیس و کالباس [/td]

[td] 2303[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 20 [/td]

[td] همبرگر خام منجمد [/td]

[td] 2304[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 21 [/td]

[td] سس گوجه فرنگی ( کچاب ) [/td]

[td] 2550[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 22 [/td]

[td] رب گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 761 [/td]

[td] 2550[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 23 [/td]

[td] چای خشک ( از لحاظ نشانه گذاری و برچسب ) [/td]

[td] 623[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 24 [/td]

[td] چای کیسه ای [/td]

[td] 3119[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 25 [/td]

[td] نوشیدنی مالت [/td]

[td] 6307 [/td]

[td] 2279[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 26 [/td]

[td] انواع ماکارونی [/td]

[td] 2393 [/td]

[td] 213[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 27 [/td]

[td] نوشابه های گازدار [/td]

[td] 3845 [/td]

[td] 1250[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 28 [/td]

[td] نوشابه های بدون گاز [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 2837[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 29 [/td]

[td] انواع نمک طعام [/td]

[td] 1195 [/td]

[td] 26[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 30 [/td]

[td] کنجاله سویا [/td]

[td] 800 [/td]

[td] 3207[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 31 [/td]

[td] دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خورک دام ، طیور و آبزیان [/td]

[td] 2513[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 32 [/td]

[td] پودر ماهی [/td]

[td] 3207 [/td]

[td] 722[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 33 [/td]

[td] آبهای معدنی قابل شرب [/td]

[td] 2441 [/td]

[td] 4403[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 34 [/td]

[td] کیک [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 2553[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 35 [/td]

[td] کلوچه [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 2554[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 36 [/td]

[td] فرآورده های یخی خوراکی [/td]

[td] 3964 [/td]

[td] 3850[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37 [/td]

[td] انواع سس های سالاد [/td]

[td] 2965 [/td]

[td] 2454[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 38 [/td]

[td] انواع آرد گندم [/td]

[td] 2393 [/td]

[td] 103 [/td]

[td] 103-1[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 39 [/td]

[td] آب آشامیدنی بسته بندی شده [/td]

[td] 6267 [/td]

[td] 6694[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40 [/td]

[td] سوپ آماده [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 3827[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 41 [/td]

[td] کشمش بیدانه[/td]

[td] 17 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 42[/td]

[td] کشمش دانه دار[/td]

[td] 545 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 43[/td]

[td] کشمش جهت مصارف صنعتی[/td]

[td] 2494[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 44 [/td]

[td] خرما قصب[/td]

[td] 2944 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 45[/td]

[td] خرمای شاهانی[/td]

[td] 2510 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 46[/td]

[td] خرمای سایر جهت مصارف صنعتی[/td]

[td] 2496 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 47[/td]

[td] خرمای کبکاب[/td]

[td] 803 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 48[/td]

[td] خرمای مضافتی[/td]

[td] 395 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 49[/td]

[td] خرمای سایر[/td]

[td] 285[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 50 [/td]

[td] برگه زردآلو [/td]

[td] 2495 [/td]

[td] 11[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 51 [/td]

[td] زعفران [/td]

[td] 5689 [/td]

[td] 259-2[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 52 [/td]

[td] رنگ زعفران [/td]

[td] 259-1[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 53 [/td]

[td] زیره [/td]

[td] 14[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 54 [/td]

[td] پسته و مغز پسته [/td]

[td] 218 [/td]

[td] 15[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 55 [/td]

[td] خیار شور [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 116[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 56[/td]

[td] هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی [/td]

[td] 5318[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[/table]

 

منبع: سازمان ملی استاندارد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...