رفتن به مطلب

فهرست مواد غذایی مشمول استاندارد اجباری


mim-shimi

ارسال های توصیه شده

[table=class: Text, width: 100%]

[tr]

[td]نام محصول[/td]

[td]شماره استاندارد ملی[/td]

[/tr]

[/table]

[table=class: Text, width: 100%]

[tr]

[td] 1 [/td]

[td=class: Bold] انواع آبمیوه، نکتار و کنسانتره : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آلبالو [/td]

[td] 3032 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آلبالو تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5528 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار آلبالو [/td]

[td] 10526 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انار [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 2616[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انگور [/td]

[td] 1634 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انگور تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 2615 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب پرتقال تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 4083 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب پرتقال [/td]

[td] 507 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب زردآلو [/td]

[td] 10499 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب سیب [/td]

[td] 365 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب سیب تغلیظ شده ( کنسانتره ) [/td]

[td] 2687 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب گریپ فروت طبیعی [/td]

[td] 2614 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار میوه ( آلو ، زردآلو ، سیب ، گلابی ، هلو ) [/td]

[td] 2613 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار پرتقال [/td]

[td] 3137 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار توت فرنگی [/td]

[td] 4712 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب توت فرنگی تغلیظ شده [/td]

[td] 10073 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب انار ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5662 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب آلو ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5882 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گلابی ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5514 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب شاه توت ( کنسانتره ) [/td]

[td] 5879 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گیلاس ( کنسانتره ) [/td]

[td] 6801 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] افشرده آب گریپ فروت ( کنسانتره ) [/td]

[td] 6268 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب غوره [/td]

[td] 1815 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب لیمو ترش [/td]

[td] 117 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب میوه مخلوط [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 3687[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب نارنگی تغلیظ شده [/td]

[td] 7950 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار آناناس [/td]

[td] 10498 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آناناس تغلیظ شده [/td]

[td] 11768 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب آناناس [/td]

[td] 10241 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انبه [/td]

[td] 10554 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] آب انبه تغلیظ شده [/td]

[td] 11072 [/td]

[td] 6332[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار انبه [/td]

[td] 9405 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار گواوا [/td]

[td] 9410 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار موز [/td]

[td] 10524 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] نکتار میوه مخلوط [/td]

[td] 3688 [/td]

[td] 3414[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2 [/td]

[td=class: Bold] انواع روغن های نباتی خوراکی : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن آفتابگردان [/td]

[td] 1300[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن مایع بادام زمینی [/td]

[td] 2011[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم اولئین خام ، خنثی شده ، خنثی و رنگ بر شده خوراکی [/td]

[td] 4466[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی [/td]

[td] 4465[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم خام ، خنثی شده و تصفیه شده خوراکی [/td]

[td] 4467[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن پالم استئارین [/td]

[td] 8631[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن تخم پنبه [/td]

[td] 1723[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن ذرت [/td]

[td] 1447[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن زیتون ( تصفیه و بکر ) [/td]

[td] 1446[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سویا [/td]

[td] 2392[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن کنجد [/td]

[td] 1752[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن گلرنگ [/td]

[td] 2010[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن های گیاهی خوراکی سرخ کردنی جهت مصرف در صنایع غذائی و خانوار [/td]

[td] 4152[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن و چربی های خوراکی ( روغن کره ) [/td]

[td] 1254[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] چربی شیرینی آردی ( روغن قنادی ) [/td]

[td] 156-1[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن کلزای خوراکی [/td]

[td] 4935[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن هسته انگور [/td]

[td] 8920[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن خوراکی خانوار [/td]

[td] 9131[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سبوس برنج [/td]

[td] 6658[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] مارگارین ( کره نباتی ) [/td]

[td] 143 [/td]

[td] 5637[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن سبزه [/td]

[td] 7512[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو [/td]

[td] 10273[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] مینارین [/td]

[td] 10500[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن تخم پنبه مایع خوراکی [/td]

[td] 1723[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن خام پسته [/td]

[td] 6655[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] روغن مایع مخلوط [/td]

[td] 5950[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 3 [/td]

[td=class: Bold] انواع فرآورده های لبنی : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر پاستوریزه [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 93[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر فرا دما uht ( استریلیزه ) [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 1528 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر خشک [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2012[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] بستنی [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2450[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره [/td]

[td] 191 [/td]

[td] 2406 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه با شره یا شهد خرما [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 10079[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] خامه عسل پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 10079 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کره پاستوریزه [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 162[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کره اسپرید [/td]

[td] 10084[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] دوغ [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 2453[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] دوغ پروبیوتیک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 11324[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] شیر طعم دار [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 1527[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کشک مایع [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 2452 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کشک مایع صنعتی [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 6217[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست طعم دار [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 4046[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست [/td]

[td] 2406 [/td]

[td] 695[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] ماست پروبیوتیک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 11325 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر بوترکیزه [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9014[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پارمسان [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9011 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پروسس [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 4659 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر پروسس آنالوگ [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 10696 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر تازه [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 6629 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر خامه ی [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 5881 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر رسیده در آب نمک [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 2344 [/td]

[td] 2344-1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر کاچیوتا [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9012 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر گودا [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 9013 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر موزارلا ( پیتزا ) [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 4658 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] پنیر تازه با چربی گیاهی ( پنیرتازه آنالوگ ) [/td]

[td] 2406[/td]

[td] 12736 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4 [/td]

[td=class: Bold] انواع کنسرو : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو باقلا پخته [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1261 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو اسفناج [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1576 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو بادمجان [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3762 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قورمه سبزی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4293 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت قیمه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4294 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ذرت [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2789 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2871 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو گل کلم [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1575 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1114 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4474 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 119 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو مارچوبه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1370 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی دود داده شده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 225 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2870 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی ساردین [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3304 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی کیلکا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2869 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی کیلکا در سس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3411 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی ماکرل در روغن سس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 3033 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 713 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نخود سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 118 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماکارونی با سویا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5216 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4943 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5005 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سوسیس در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5362 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سوسیس در سس و گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5242 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو شور بامیه [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4918 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سبزی مخلوط [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5663 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو فلفل شور [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5621 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قلیه ماهی تن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5432 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1635 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5559 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورک مرغ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4854 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا چیتی با گوشت [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6154 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو عدسی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6695 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو انواع پلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8165 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو باقلا پخته [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 1261 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت میگو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9492 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت قیمه با سویا [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 11327 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو دال عدس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9493 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو دلمه ی برگ بو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8531 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو زیتون فرایند شده [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 987 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو سالاد ماهی تون و نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10770 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو قلیه نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9337 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو کشک و ماهی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10752 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سفید و لوبیا قرمر در آب نمک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9539 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا قرمز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8572 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا سبز و گوشت تکه ای [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7306 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8572 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تون با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10749 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی صبور [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8457 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو با قارچ [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10751 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو میگو در روغن [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9573 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نخود آبگوشتی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 8571 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی ) [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9338 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو تمشک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7706 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو خورشت فسنجان [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7308 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو طاس کباب [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 7307 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو بلال کوچک [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 12178[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی تن در آب نمک[/td]

[td] 2326[/td]

[td] 6952[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کنسرو ماهی دود داده شده [/td]

[td] 225[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5[/td]

[td=class: Bold] انواع کمپوت : [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت نارنگی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5086 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت آناناس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 12179 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت شلیل [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گوجه سبز [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت سیب و گلابی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5490 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت سیب [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 10757 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گلابی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2487-3 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت زردآلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-4[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت آلبالو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-5[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت گیلاس [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 9720 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت هلو [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485-8[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت کیوی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 4776 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت میوه مخلوط [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 5324 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td] کمپوت بطور کلی [/td]

[td] 2326[/td]

[td] 2485 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6 [/td]

[td] شکر سفید [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 69[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 7 [/td]

[td] قند حبه 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3679[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 8 [/td]

[td] قند کله 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3680[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 9 [/td]

[td] قند کلوخه 3544 [/td]

[td] 3544 [/td]

[td] 3666[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 10 [/td]

[td] اتانول ( الکل اتیلیک ) [/td]

[td] 161[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 11 [/td]

[td] بیسکویت [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 37[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 12 [/td]

[td] ویفر [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 592[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13 [/td]

[td] اسید سیتریک خوراکی [/td]

[td] 3381[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 14 [/td]

[td] اسید فسفریک مورد مصرف در صنایع غذایی [/td]

[td] 2884[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 15 [/td]

[td] انواع فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد ذرت ( اصطلاحاً پفک ) [/td]

[td] 2968 [/td]

[td] 2880[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16 [/td]

[td] تکه های سیب زمینی سرخ شده در روغن (چیپس) [/td]

[td] 3764 [/td]

[td] 6022[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 17 [/td]

[td] انواع آدامس [/td]

[td] 2395[/td]

[td] 8 [/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 18 [/td]

[td] زیتون خوراکی [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 987[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 19 [/td]

[td] انواع سوسیس و کالباس [/td]

[td] 2303[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 20 [/td]

[td] همبرگر خام منجمد [/td]

[td] 2304[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 21 [/td]

[td] سس گوجه فرنگی ( کچاب ) [/td]

[td] 2550[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 22 [/td]

[td] رب گوجه فرنگی [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 761 [/td]

[td] 2550[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 23 [/td]

[td] چای خشک ( از لحاظ نشانه گذاری و برچسب ) [/td]

[td] 623[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 24 [/td]

[td] چای کیسه ای [/td]

[td] 3119[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 25 [/td]

[td] نوشیدنی مالت [/td]

[td] 6307 [/td]

[td] 2279[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 26 [/td]

[td] انواع ماکارونی [/td]

[td] 2393 [/td]

[td] 213[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 27 [/td]

[td] نوشابه های گازدار [/td]

[td] 3845 [/td]

[td] 1250[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 28 [/td]

[td] نوشابه های بدون گاز [/td]

[td] 3414 [/td]

[td] 2837[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 29 [/td]

[td] انواع نمک طعام [/td]

[td] 1195 [/td]

[td] 26[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 30 [/td]

[td] کنجاله سویا [/td]

[td] 800 [/td]

[td] 3207[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 31 [/td]

[td] دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خورک دام ، طیور و آبزیان [/td]

[td] 2513[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 32 [/td]

[td] پودر ماهی [/td]

[td] 3207 [/td]

[td] 722[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 33 [/td]

[td] آبهای معدنی قابل شرب [/td]

[td] 2441 [/td]

[td] 4403[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 34 [/td]

[td] کیک [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 2553[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 35 [/td]

[td] کلوچه [/td]

[td] 2395 [/td]

[td] 2554[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 36 [/td]

[td] فرآورده های یخی خوراکی [/td]

[td] 3964 [/td]

[td] 3850[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37 [/td]

[td] انواع سس های سالاد [/td]

[td] 2965 [/td]

[td] 2454[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 38 [/td]

[td] انواع آرد گندم [/td]

[td] 2393 [/td]

[td] 103 [/td]

[td] 103-1[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 39 [/td]

[td] آب آشامیدنی بسته بندی شده [/td]

[td] 6267 [/td]

[td] 6694[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40 [/td]

[td] سوپ آماده [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 3827[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 41 [/td]

[td] کشمش بیدانه[/td]

[td] 17 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 42[/td]

[td] کشمش دانه دار[/td]

[td] 545 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 43[/td]

[td] کشمش جهت مصارف صنعتی[/td]

[td] 2494[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 44 [/td]

[td] خرما قصب[/td]

[td] 2944 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 45[/td]

[td] خرمای شاهانی[/td]

[td] 2510 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 46[/td]

[td] خرمای سایر جهت مصارف صنعتی[/td]

[td] 2496 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 47[/td]

[td] خرمای کبکاب[/td]

[td] 803 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 48[/td]

[td] خرمای مضافتی[/td]

[td] 395 [/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 49[/td]

[td] خرمای سایر[/td]

[td] 285[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 50 [/td]

[td] برگه زردآلو [/td]

[td] 2495 [/td]

[td] 11[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 51 [/td]

[td] زعفران [/td]

[td] 5689 [/td]

[td] 259-2[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 52 [/td]

[td] رنگ زعفران [/td]

[td] 259-1[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 53 [/td]

[td] زیره [/td]

[td] 14[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 54 [/td]

[td] پسته و مغز پسته [/td]

[td] 218 [/td]

[td] 15[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 55 [/td]

[td] خیار شور [/td]

[td] 2326 [/td]

[td] 116[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 56[/td]

[td] هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی [/td]

[td] 5318[/td]

[td]

[/td]

[td]

[/td]

[/tr]

[/table]

 

منبع: سازمان ملی استاندارد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...