رفتن به مطلب

گياهان زراعي تراريخته


amir.d

ارسال های توصیه شده

گياهان زراعي تراريخته

گياهان زراعي تراريخته (ترانسژنيك) از جمله محصولات بيوتكنولوژي نوين هستند كه پيش*بيني مي*شود انقلاب عظيمي در كشاورزي به*وجود آورند. بنابراين كشورهاي مختلفي در جهان نسبت به توسعة كشت اين گياهان اقدام نموده**اند

 

گياهان زراعي تراريخته، گياهاني شبيه به همتاي طبيعي خود هستند، با اين تفاوت كه با استفاده از دستكاري ژنتيكي، در يك يا چند صفت ويژه نسبت به نوع طبيعي خود برتري دارند. كشت اين گياهان منافعي را براي توليدكنندگان (كشاورزان) و مصرف*كنندگان در بردارد؛ به*عنوان مثال، علاوه بر اينكه محصول بيشتري عايد توليدكننده مي شود، مواد شيميايي كمتري (آفت كش يا علف كش) نيز مصرف مي شوند. مصرف كننده نيز مواد غذايي ايمن تري را در نتيجة كاهش استفاده از مواد شيميايي در توليد محصولات كشاورزي، مصرف خواهد كرد. تاكنون محصولات تراريخته در گياهان مختلفي در جهان توليد شده*اند كه از آن*جمله مي توان موارد زير را نام برد:

سويا، برنج، ذرت، جو، پنبه، سيب*زميني، كلزا، سيب*زميني شيرين، گوجه*فرنگي، كدو، چغندرقند، پاپايا، سيب، انبه، موز، آناناس و نارگيل.

 

 

نقش گياهان زراعي تراريخته در رفع نياز غذايي بشر

 

 

گزارش برنامة جهاني غذا در سال 2003 نشان داد كه به تعداد افرادي كه در جهان دچار سوء تغذيه هستند، 25ميليون نفر افزوده شده و از 815ميليون نفر به 840ميليون نفر رسيده است. در چنين شرايطي، نياز به توليد مواد غذايي بيشتر، بيش از پيش احساس مي*شود و بيوتكنولوژي و به*خصوص كشت گياهان زراعي تراريخته مي*تواند از طرق زير در تأمين غذاي ميليون*ها نفر انسان مؤثر باشد:

- افزايش محصول گياهان زراعي و در نتيجه توليد غذاي بيشتر در جهان؛

- حفظ تنوع زيستي به*عنوان يك فاكتور مهم در توليد محصول بيشتر؛

- افزايش پايداري محصول در برابر تنش*هاي زنده و غيرزنده؛

- ايجاد منافع اقتصادي و اجتماعي براي جوامع مختلف و در نتيجه، كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه.

 

 

سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در جهان در سال 2003

 

 

در سال 2003، 7,67ميليون هكتار (167ميليون ايكر) از اراضي كشاورزي جهان به زير كشت گياهان زراعي تراريخته رفت كه 3درصد نسبت به سال 2002 بيشتر شد و به حدود 15درصد از كل اراضي زير كشت دنيا رسيد. اين آمار و ارقام، 3ميليون هكتار سوياي تراريخته*اي را نيز شامل مي*شود كه براي اولين بار در سال 2003 در كشور برزيل مجوز كشت دريافت كرد. نمودار 1 سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته را از سال 1996 تا 2003 نشان مي*دهد.

 

2.jpg

 

نمودار 1. سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته را از سال 1996 تا 2003 (ميليون هكتار)

 

آمارها نشان مي*دهد كه از سال 1996 كه گياهان تراريخته براي اولين*بار در مقياس وسيع كشت شدند تا سال 2003، سطح زير كشت اين گياهان در جهان مرتباً در حال افزايش بوده است؛ به*طوري*كه سطح زير كشت در سال 2003 تا 40 برابر نسبت به سال 1996، افزايش داشته است و از 7,1ميليون هكتار در سال 1996، به 7,67ميليون هكتار در سال 2003 رسيده است. همچنين، تعداد كشورهاي كشت*كنندة اين گياهان در سال 2003 نسبت به سال 1996، به بيش از دو برابر رسيده است.

 

 

وضعيت توزيع گياهان زراعي تراريخته در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه

 

 

سهم كشورهاي در حال توسعه از كشت گياهان زراعي تراريخته در سال 2003 نسبت به سال*هاي قبل از آن بيشتر شده است؛ به*طوري كه از 14درصد در سال 1997 به 30درصد در سال 2003 رسيده است (جدول1). يعني يعني در سال 2003، تقريباً يك*سوم (4,20ميليون هكتار) از كل سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در جهان (7,67ميليون هكتار) مربوط به كشورهاي در حال توسعه شده است (نمودار 2).

 

j1.jpg

 

 

افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه در اين رابطه، تا حدي به كشت سوياي تراريخته براي اولين بار در برزيل و همچنين افزايش سطح زير كشت اين گونه گياهان در چين،* آرژانتين، آفريقاي جنوبي و هند مربوط است.

 

3.jpg

 

 

نمودار 2. كل سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه (ميليون هكتار)

 

ميزان افزايش سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در سال*هاي 2002 تا 2003 در كشورهاي در حال توسعه (4,4 ميليون هكتار) و صنعتي (6,4 ميليون هكتار) تقريباً با هم برابر بود (جدول1)؛ اما درصد رشد در كشورهاي در حال توسعه (28درصد) بيش از دو برابر كشورهاي صنعتي (11درصد) بود.

 

 

توزيع گياهان زراعي تراريخته بر اساس كشور

 

4.jpg

 

در سال 2003، شش كشور عمدة توليدكنندة محصولات تراريخته (آمريكا، آرژانتين، كانادا، برزيل، چين و آفريقاي جنوبي)، 99درصد از سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته را به خود اختصاص داده*اند. جدول 2 سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته را در كشورهاي مختلف در سال*هاي 1996 تا 2003 نشان مي*دهد.

ملاحظه مي*شود كه از اين شش كشور پيشرو در زمينه كشت گياهان زراعي تراريخته، چهار كشور در حال توسعه و دو كشور جزء كشورهاي صنعتي هستند (نمودار 3). در اين كشورها، آمريكا با 8,42ميليون هكتار (63درصد) سطح زير كشت، مقام اول را دارد و پس از آن، به*ترتيب آرژانتين با 9,13ميليون هكتار (21درصد)، كانادا با 4,4ميليون هكتار (6درصد)، برزيل با 3ميليون هكتار (4درصد)، چين با 8,2ميليون هكتار (4درصد) و آفريقاي جنوبي با 4,0 ميليون هكتار (1درصد) در رده*هاي دوم تا ششم قرار دارند.از اين شش كشور، چين و آفريقاي جنوبي با نرخ رشد 33درصد، بالاترين نرخ رشد سالانه را به*خود اختصاص داده*اند. چين در سال 2003، سطح زير كشت پنبة Bt خود را تا 8,2ميليون هكتار افزايش داد كه اين مقدار برابر 58درصد از سطح زير كشت پنبه اين كشور در سال 2003 (8,4ميليون هكتار) است. آفريقاي جنوبي نيز در سال 2003، سطح زير كشت گياهان زراعي تراريختة خود را كه شامل ذرت، سويا و پنبة تراريخته بود، افزايش داد و به 4,0ميليون هكتار رساند كه در مورد ذرت سفيد، ميزان رشد سالانه بيشتر از بقيه محصولات بود؛* به*طوري*كه سطح زير كشت اين گياه در اين كشور از 6هزار هكتار در سال 2003 به 84هزار هكتار در سال 2003 افزايش يافت.

سطح زير كشت گياهان تراريخته در كانادا نيز با يك ميليون هكتار افزايش (26 درصد) در سال 2003 نسبت به سال قبل به 4,4ميليون هكتار رسيد. اين يك ميليون هكتار افزايش، مربوط به كشت سه گياه تراريختة كلزا، ذرت و سويا بوده است. در آرژانتين، به*رغم مشكلات اقتصادي، سطح زير كشت گياهان تراريخته در سال 2003، حدود 3درصد رشد داشته است كه در مورد ذرت Bt، افزايش ميزان سطح زير كشت بيشتر از ساير محصولات بوده *است.

 

j2.JPG

 

5.jpg

 

نمودار3. كل سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در سال*هاي 1996 تا 2003 در شش كشور پيشرو (ميليون هكتار)

لینک به دیدگاه

در آمريكا، رشد محصولات تراريخته در سال 2003، 10درصد بود (8,3ميليون هكتار) كه اين ميزان رشد به*ترتيب مربوط به ذرت مقاوم به حشره و علف*كش و سوياي مقاوم به علف*كش بوده است.

علاوه بر اين كشورها، كشورهاي ديگري نيز به جمع كشورهاي توليدكنندة محصولات تراريخته پيوستند. به*عنوان مثال، دو كشور برزيل و فيليپين، كشت گياهان زراعي تراريخته را براي اولين بار در سال 2003 تصويب كردند. برزيل به*طور قانوني كشت سوياي مقاوم به علف*كش را در اواخر سپتامبر 2003 و كمي قبل از شروع فصل كشت، تصويب كرد و اين زماني بود كه 50درصد زمين*ها به زير كشت سويا رفته بود. با اين وجود، 3 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي اين كشور به زير كشت سوياي تراريخته رفت. در فيليپين، در سال 2003 و براي اولين بار 20هزار هكتار به زير كشت ذرت Bt رفت و به اين ترتيب برزيل و فيليپين به جمع 16 كشور عمدة توليدكنندة گياهان تراريخته پيوستند تا شمار اين گونه كشورها در سال 2003 به 18 كشور افزايش يابد. علاوه بر اين كشورها، كشورهاي ديگري نظير هند، *اسپانيا، اروگوئه و روماني نيز افزايش توليد محصولات تراريخته را در سال 2003 گزارش كردند. هند سطح زير كشت پنبة Bt خود را در سال 2003 تا 100درصد افزايش داد. اسپانيا سطح زير كشت ذرت Bt را تا يك سوم افزايش داد كه اين مقدار، 6درصد از كل سطح زير كشت ذرت را در اين كشور در سال 2003 تشكيل مي*دهد. در برخي از كشورها نيز مانند كلمبيا و هندوراس كه در سال 2002 به جمع كشورهاي توليدكنندة محصولات تراريخته پيوستند، رشد كمتري ديده مي*شود.

از ميان اين كشورها فقط در استراليا سطح زير كشت اين گياهان در سال 2003 كمتر شده است كه به دليل خشكسالي*هاي متوالي است كه بدترين خشكسالي*هاي تاريخ اين كشور محسوب مي*شود. تنها گياه تراريختة كشت*شده در اين كشور پنبه بوده است كه يك*سوم از كل سطح زير كشت پنبة استراليا را به خود اختصاص داده است.

از 18 كشور توليدكنندة محصولات كشاورزي تراريخته، 11 كشور جزو كشورهاي در حال توسعه و 7 كشور صنعتي هستند. آمار و ارقام سال*هاي گذشته نشان مي*دهد كه تعداد كشورهاي توليدكننده مرتباً در حال افزايش است؛ به*طوري* كه از 6 كشور در سال 1996 به 9 كشور در سال 1998 و 13 كشور در سال 2001 و در نهايت 18 كشور در سال 2003 افزايش يافته است.

 

 

توزيع گياهان زراعي تراريخته بر اساس نوع گياه

 

 

در بين گياهان زراعي تراريختة كشت*شدة مختلف در سال*هاي 1996 تا 2003 (جدول 3)، چهار گياه عمده وجود دارند كه سطح زير كشت آنها عبارتند از سويا 4,41ميليون هكتار (61درصد از سطح زير كشت كل گياهان زراعي تراريخته)، ذرت 5,15ميليون هكتار (23درصد)، پنبه 2,7ميليون هكتار (11درصد) و كلزا 6,3ميليون هكتار (5درصد).

 

j3.jpg

 

6.jpg

 

مودار4. سطح زير كشت گياهان زراعي مختلف در سال*هاي 1996 تا 2003

 

سطح زير كشت تمام اين گياهان در سال 2003 نسبت به سال 2002 افزايش يافت؛ به*طوري*كه اين افزايش در مورد سويا، ذرت، پنبه و كلزا به*ترتيب معادل 9,4ميليون هكتار، 1,3ميليون هكتار، 4,0ميليون هكتار و 6,0ميليون هكتار بود. نمودار 4 وضعيت اين چهار گياه را در سال*هاي 1996 تا 2003 نشان مي*دهد. در بين اين چهار گياه،* ذرت با 25درصد رشد نسبت به سال 2002 بيشترين ميزان رشد سالانه را به خود اختصاص داد.

 

 

توزيع گياهان زراعي تراريخته بر اساس نوع صفت

 

 

در مدت هشت سالة 1996 تا 2003، وارد كردن صفت "مقاومت به علف*كش" به گياهان زراعي، اولويت اول توليد گياه تراريخته بوده است؛ به*طوري*كه كل سوياي تراريخته كشت شده در دنيا در سال 2003، سوياي مقاوم به علف*كش بوده است. واردكردن صفت "مقاومت به حشره" به گياهان زراعي نيز در اولويت دوم بوده است (جدول 4 و نمودار 5).

 

j4.jpg

 

7.jpg

 

نمودار5. كل سطح زير كشت گياهان زراعي تراريخته در سال*هاي 1996 تا 2003 براساس نوع صفت

 

در سال 2003، كشت سويا، ذرت، كلزا و پنبه تراريخته با صفت "مقاومت به علف*كش"، 73درصد و يا 7,49ميليون هكتار از كل سطح زير كشت گياهان تراريخته (7,67ميليون هكتار) را به*خود اختصاص دادند. صفت مقاومت به حشره (گياهان Bt) با 2,12ميليون هكتار (18درصد) در ردة دوم و تركيب صفات تحمل به علف*كش و مقاومت به حشره در پنبه و ذرت با 9درصد از سطح كل زير كشت گياهان زراعي تراريخته در سال 2003، در ردة سوم قرار داشتند.

لینک به دیدگاه

گياهان زراعي تراريخته غالب در سال 2003

 

سوياي مقاوم به علف*كش،* گياه زراعي تراريختة غالب در سال 2003 بود كه به*طور تجاري در هفت كشور آمريكا، آرژانتين، كانادا، مكزيك، روماني، اروگوئه و آفريقاي جنوبي كشت شد. به*طور كلي، سوياي مقاوم به علف*كش با 6,41ميليون هكتار (61درصد از سطح كل زير كشت گياهان زراعي تراريخته) در ردة اول قرار داشت. ذرت Bt با 1,9ميليون هكتار (13درصد) در ردة دوم قرار گرفت. اين گياه در 9 كشور آمريكا، كانادا، *آرژانتين، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، فيليپين، هندوراس، اوراگوئه و آلمان كشت شد. بيشترين ميزان سطح زير كشت ذرت Bt، مربوط به كشور آمريكا بود. آفريقاي جنوبي نيز با كشت 84هزار هكتار ذرت سفيد در سال 2003 كه براي مصارف خوراكي استفاده مي*شود، ميزان سطح زير كشت اين محصول را نسبت به سال 2001 كه براي اولين بار اين گياه معرفي شد، 14 برابر افزايش داد. سومين گياه عمدة تراريخته، كلزاي متحمل به علف*كش بود كه 6,3ميليون هكتار (5درصد) از اراضي زير كشت گياهان زراعي تراريخته را به*خود اختصاص داد و در دو كشور كانادا و آمريكا كشت شد (جدول 5).

 

j5.jpg

 

ميزان تمايل جهاني براي كشت گياهان زراعي تراريخته

 

 

يك روش معمول براي ارزيابي ديدگاه جهاني راجع به گياهان زراعي تراريخته، بيان آمار و ارقام جهاني كشت*وكار اين گياهان است. در سال 2003، 55درصد از 77ميليون هكتار اراضي زير كشت سويا در جهان، به سوياي تراريخته اختصاص داشته است؛ اين ميزان در سال 2001، 51درصد بوده است، يعني 4درصد افزايش رشد داشته است. از 34ميليون هكتار زير كشت پنبه در جهان در سال 2003، 21درصد يا 2,7ميليون هكتار زير كشت پنبة تراريخته بوده است (در سال 2002 اين رقم 20درصد بود). سطح زير كشت كلزاي تراريخته 16درصد يا 6,3ميليون هكتار از 22ميليون هكتار اراضي زير كشت كلزا را در جهان در سال 2003 به*خود اختصاص داد (در سال 2002 اين رقم 12درصد بود). در مورد ذرت نيز از 140ميليون هكتار زير كشت ذرت در جهان در سال 2003، 11درصد يعني 5,15ميليون هكتار به كشت ذرت تراريخته اختصاص داشت كه اين آمار نسبت به 9درصد يا 4,12ميليون هكتار در سال 2002، بيشتر بوده است (جدول 6 و نمودار 7).

 

j6.jpg

 

8.jpg

 

 

نمودار7. تمايل جهاني براي كشت گياهان زراعي تراريخته عمده در سال* 2003 (ميليون هكتار)

 

مجموع سطح*هاي زيركشت اين چهار محصول عمده در سال 2003 (ارقام معمولي و تراريخته) ، 272ميليون هكتار است كه با توجه به سطح 7,67ميليون هكتاري مربوط به ارقام تراريخته، حدود 25درصد از كل سطح زير كشت اين چهار گياه، مربوط به ارقام تراريخته است. اين نسبت در سال 2002، 22درصد بوده است.

 

 

ارزش 5,4 ميليارد دلاري گياهان زراعي تراريختة جهان

 

 

در سال 2003، ارزش بازار جهاني گياهان زراعي تراريخته حدود 5,4 تا 75,4ميليارد دلار بود (در سال 2002 اين رقم 4ميليارد دلار بود). اين ميزان معادل 15درصد از بازار جهاني 31ميليارد دلاري حفاظت از نباتات و 13درصد از بازار جهاني 30ميليارد دلاري توليد بذر تجارتي است و بر اساس قيمت فروش بذر تراريخته و تكنولوژي مورد استفاده در اين پروسه تعيين شده است. پيش*بيني مي*شود تا سال 2005، ارزش كل بازار گياهان زراعي تراريخته، به 5 ميليارد دلار و يا بيشتر برسد.

 

9.jpg

 

 

استقبال كشاورزان از كشت گياهان زراعي تراريخته

 

آمارهاي مربوط به سال*هاي 1996 تا 2003 نشان مي*دهد كه كشت گياهان زراعي تراريخته، مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است؛ به*طوري*كه هر سال بر تعداد كشاورزان كشت*كنندة اين محصولات چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي صنعتي، افزوده شده است؛ به*عنوان مثال تعداد اين كشاورزان در جهان از 6ميليون نفر در سال 2002 به 7ميليون در سال 2003 رسيد. لازم به*ذكر است كه بيش از 85درصد اين كشاورزان، جزء كشاورزان خرده*پا و فقير بودند كه پنبة Bt را در 9 استان در چين و همچنين جلگه*هاي Makhathini در استان KwaZulu Natal در آفريقاي جنوبي كشت كرده بودند.

 

نتيجه*گيري و دورنماي آينده كشت گياهان زراعي تراريخته

 

 

علي*رغم مباحثي كه در زمينة خطرات احتمالي استفاده از محصولات تراريخته در سطح جهان وجود دارد، به*طور مداوم بر سطح زير كشت اين گياهان و همچنين تعداد كشاورزاني كه به كشت اين محصولات مي*پردازند، افزوده مي*شود؛ به*طوري*كه پيش*بيني*ها نشان مي*دهد كه در پنج سال آينده، سطح زير كشت اين گياهان به 100ميليون هكتار برسد و بيش از 10ميليون نفر كشاورز در حداقل 25 كشور، اين گياهان را كشت كنند. همچنين انتظار مي*رود كه سهم كشاورزان خرده*پا در كشورهاي در حال توسعه از كشت اين گونه گياهان، به*طور معني*داري افزايش يابد و بازارهاي ملي و جهاني اين گياهان مرتباً رشد كند. موارد زير، گوياي افزايش رغبت كشورهاي مختلف به كشت گياهان زراعي تراريخته است:

هند و برزيل كشورهايي هستند كه جديداً به جمع كشورهاي كشت*كنندة گياهان زراعي تراريخته پيوسته*اند. اين دو كشور، سطح زير كشت پنبة Bt و سوياي متحمل به علف*كش را به طور معني*داري افزايش داده*اند. در رابطه با كشت پنبه و ذرت تراريخته، در سال 2003 سطح وسيعي از اراضي كشاورزي كشور آمريكا به زير كشت پنبة تراريخته

 

10.jpg

 

با دو ژن Bt به*نام*هايcry1Ab ،cry1Ac و همچنين كشت ذرت تراريخته با دو صفت مقاومت به كرم ريشه ذرت

 

(با ژن cry3Bb1) و مقاومت به آفات متعلق به خانواده پروانه*ها (در ذرت با ژن cry1Fa2) رفت. همچنين، انتظار

 

بر اين است كه در 3 سال آينده، پنج ژن Bt جديد و در نتيجه واريته*هاي جديد ذرت مقاومت به حشره به*دست آيد. بنابراين سطح زير كشت ذرت تراريخته در جهان با هدف مقاومت به حشره و تحمل علف*كش و همچنين استفاده توأم از اين دو در حال افزايش است. برخي كشورها نيز مانند اوروگوئه كشت گياهان تراريخته جديدي را مثل ذرت تراريخته تصويب كرده*اند.

در سال 2003، سه كشور پرجمعيت آسيايي يعني چين، هند و اندونزي (كل جمعيت اين سه كشور 5,2ميليارد نفر و مجموع توليد ناخالص ملي (GDP) آنها بيش از 5,1 تريليون دلار است)، سه بلوك عمدة اقتصادي آمريكاي لاتين، يعني آرژانتين، برزيل و مكزيك (كل جمعيت اين سه كشور 300 ميليون نفر و توليد ناخالص ملي آنها روي هم 130ميليارد دلار است) و برترين كشور قارة آفريقا در ابعاد اقتصادي يعني آفريقاي جنوبي (با 45ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص ملي 130 ميليارد دلار)، همگي به*طور قانوني كشت گياهان زراعي تراريخته را تصويب كرده*اند و ميليون*ها هكتار را به زير كشت اين گونه گياهان برده*اند.

بنابراين در دنيا 10 كشور برتر، به كشت و توليد گياهان زراعي تراريخته مي*پردازند و با توجه به جمعيت اين كشورها، تقريباٌ 3 ميليارد نفر (حدود نيمي از جمعيت دنيا) با GDP كل 13تريليون دلار (تقريباً نيمي از GDP 30تريليون دلاري جهان) از منافع اين گونه گياهان استفاده مي*كنند.

در چنين شرايطي و با توجه به نياز كشور به منابع غذايي و كشاورزي وارداتي، معقول به*نظر نمي*رسد كه كشت گياهان تراريخته را صرفاً به*دليل نگراني*هاي احتمالي ممنوع نماييم. البته مضر و يا غيرمضر بودن يك گياه تراريخته براي سلامتي بشر و محيط*زيست، نيازمند انجام آزمايش*هاي تخصصي و كارشناسي است. بنابراين رد يا قبول كشت و توليد گياهان تراريخته بايد بر اساس مستندات علمي و كارشناسي باشد.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...