رفتن به مطلب

فرآوري سنگ آهن سنگان


ارسال های توصیه شده

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]فرآوري سنگ آهن سنگان در شرايط فعلي

_ استخراج معدن

معدن سنگ آهن با ذخيره زمين شناسي 2/1 ميليارد تن و ذخيره قطعي 375 ميليون تن متشكل از سه آنومالي غربي، شرقي و مركزي است كه در حال حاضر سنگ آهن مورد نياز و قابل فروش به ذوب آهن اصفهان از تودههاي فرعي خارج از آنوماليهاي اصلي و از معادن باغك و تپه قرمز و با عيار آهن بالا و سولفور پايين تامين ميگردد. در شکل (5-9) نمايي ازسينه کار معدن باغک و در شکل (5-10) نحوه باطله برداري و گشودن معدن ارائه شده است]1[.

كانه اصلي معدن باغك، منيتيت است. ذخيره قابل معدنكاري، 5/2 ميليون تن با عيار ميانگين آهن 57 درصد و گوگرد حدود 2 درصد در شرق آنوماليهاي اصلي معدن سنگ آهن واقع شده است. ميزان استخراج اين معدن 100 هزار تن در سال مي باشد.

كانه اصلي معدن تپه قرمز هماتيت و منيتيت و ذخيره قابل معدنكاري آن 2 ميليون تن با عيار ميانگين 59 درصد آهن و 5/0 درصد گوگرد وميزان استخراج آن 200 هزار تن در سال است که درشمال غرب آنومالي هاي اصلي معدن سنگ آهن سنگان واقع شده است]1[.

تجهيزات حفاري مورد استفاده در معدن باغك وتپه قرمز در جدول (5-3) ارائه شده است.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]523_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] 5-10-2- مشخصات خوراك و محصولات

خوراك كارخانه، سنگ آهن با كانيهاي اصلي منيتيت و هماتيت است كه از معادن باغك و تپه قرمز كه معدن باغك در شرق و معدن تپه قرمز در شمال غرب آنومالي هاي اصلي معدن سنگ آهن سنگان واقع شده است، تامين مي شود.

ناخالصي هاي عمده خوراك، آهك و سيليس مي باشد. استخراج معدن به صورت روباز بوده و بارگيري و حمل خوراك به محل كارخانه توسط لودر و كاميون انجام مي گيرد. ظرفيت خوراك ورودي كارخانه 200 تن بر ساعت بوده و عيار متوسط آهن در آن 59-57 درصد مي باشد.

هدف اين كارخانه خردايش، دانهبندي و جدايش منيتيت مي باشد. اين كارخانه در فاصله 5/5 كيلومتري جنوب شرق معدن تپه قرمز واقع شده است. محصولات اصلي اين کارخانه عبارتند از]2[:

- سنگ آهن با دانهبندي 25-10 ميليمتر با متوسط عيار آهن 62 درصد

- سنگ آهن با دانهبندي10-0 ميليمتر با متوسط عيار آهن 62 درصد

- سنگ آهن با دانهبندي 25-10 ميليمتر با متوسط عيار آهن 61-59 درصد

- سنگ آهن با دانهبندي 10-0 ميليمتر با متوسط عيار آهن 45-35 درصد

در شکل (5-11) و (5-12) نماي کلي از واحد سنگ شکني ارائه شده است. همچنين در شکل (5-13) محصول دانه درشت و در شکل (5-14) محصول دانه ريز کارخانه فرآوري سنگ آهن سنگان، ارائه شده است]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]524_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]524_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

محصول دانه درشت حاصل از مراحل سنگ شکني سنگ آهن سنگان]1[

محصول دانه ريز حاصل از مراحل سنگ شکني]1[

526_1.jpg

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] توصيف فرآيند

فلوشيت كلي كارخانه و مسير جريان مواد در شكل (5-15) نشان داده شده است. خوراك حمل شده به كارخانه، توسط كاميون بر روي سيلوي خوراك دهي 500 تني ريخته مي شود. سپس مواد توسط فيدر ارتعاشي از سيلو خارج شده و با ظرفيت 200 تن بر ساعت، به سنگ شكن فكي منتقل مي شود. خروجي سنگ شكن فکي وارد يك سرند دو طبقه ميگردد]1[.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]527_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%] BoxBullet2.gif مواد درشت تر از 8 سانتيمتر بر روي طبقه فوقاني سرند باقي مانده و به سنگ شكن مخروطي اول منتقل مي شودكه در يك مسير بسته با سرند دو طبقه قراردارد. مياني سرند وارد دو دستگاه سنگ شكن مخروطي از نوع IBAG ميشود.

خروجي سنگ شكن مخروطي دوم وارد سرند يك طبقه مي شود كه ذرات درشت تر از چشمه سرند وارد سنگ شكن هاي مخروطي مي گردد. زير سرند اول و دوم وارد سرند سوم 10 ميليمتر مي شود. كه ذرات درشتتر از 10 ميليمتر به بخش انباشت مواد دانه درشت منتقل ميشود. و ذرات زير 10 ميليمتر وارد جدا كننده مغناطيسي مرحله اول شده و بخش مغناطيسي آن وارد جدا كننده مغناطيسي مرحله دوم مي شود. بخش جدايش مغناطيسي با توجه به خصوصيات خوراک ورودي به کارخانه به صورت مقطعي فعال مي باشد]1[.

5-10-4- تجهيزات مورد استفاده دركارخانه

5-10-4-1- بونكر

مواد حمل شده از معدن به وسيله كاميون، داخل يك سيلوي فلزي 500 تني ريخته مي شود. مشخصات فني و عملياتي سيلوي خوراك دهي درجدول (5-4) ارائه شده است. در شکل (5-16) دهانه بونکر و در شکل (5-17) نمايي از بونکر و فيدر خوراک ده سنگ شکن فکي ارائه شده است]1[.

5-10-4-2- سنگ شكن فكي

مواد خروجي از سيلو، توسط فيدر ارتعاشي باتناژ 200 تن بر ساعت وارد سنگ شكن فكي مي شود. اين سنگ شكن قادر است مواد ورودي را از ابعاد 80 درصد كوچكتر از 60 سانتيمترتا 80 درصد كوچكتر از 25 سانتيمتر خرد نمايد. مشخصات فني و عملياتي سنگ شكن فكي در جدول (5-5) ارائه شده است. در شکل هاي (5-18) و (5-19) دو نماي مختلف از سنگ شکن فکي ارائه شده است]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]5-10-4-3- سرند دو طبقه

خروجي سنگ شكن فكي از طريق نوار نقاله اي به طول 5/19 متر بر روي سرند دو طبقه ريخته ميشود. ابعاد چشمه هاي سرند فوقاني 8 سانتيميتر است و با توجه به اينكه عمليات سرند به صورت خشك انجام ميگيرد، در عمل مواد درشتتر از 8 سانتيمتر بر روي سرند فوقاني مانده و جهت خردايش بيشتر وارد سنگ شكن مخروطي مرحله اول مي شود. ابعاد چشمه هاي سرند تحتاني 10 ميليمتر است. در شکل هاي (5-20) و (5-21) دو نماي مختلف از سرند دوطبقه ارائه شده است]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]528_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%] BoxBullet2.gif موادي باقي مانده بر روي سرند تحتاني، داراي ابعاد 80-10 ميليمتر است و از طريق نوار نقاله، وارد دو سنگ شكن مخروطي مرحله دوم مي شود. مواد كوچكتر از 10 ميليمتر نيز وارد سرند مرحله سوم مي شود. درجدول (5-6) مشخصات فني وعملياتي سرند دو طبقه ارئه شده است]1[.

5-10-4-4- سنگ شكن مخرو طي اول

مواد درشت تر از 8 سانتيمترکه بر روي سرند فوقاني باقي مانده اند،جهت خردايش بيشتر توسط نوار نقاله به سنگ شكن مخروطي اول انتقال مي يابد. مواد پس از خردايش در اين سنگ شكن به سرند دو طبقه ارسال مي شود. مشخصات فني و عملياتي سنگ شکن مخروطي در جدول (5-7) ارئه شده است. در شکل (5-22) نيز نمايي از سنگ شکن مخروطي مرحله اول مشاهده مي شود]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]-10-4-5- سنگ شكن مخروطي دوم

مواد مياني سرند دو طبقه كه داراي محدوده ابعادي بين 10 تا 80 ميليمتر است، از طريق نوار نقاله وارد سيلوي ذخيره سنگ شكن مخروطي ميشود. مواد از داخل اين سيلو وارد دو سنگ شكن مخروطي مي گردد. مواد خرد شده وارد سرند 25 ميليمتر مي شود. مواد باقي مانده روي سرند به وسيله نوار نقاله، وارد سيلوي خوراك ده سنگ شكني هاي مخروطي مرحله دوم مي گردد. در جدول (5-8) مشخصات فني و عملياتي سنگ شكن مخروطي دوم آورده شده است. در شکل (5-23) نيز نمايي از اين سنگ شکن ارائه شده است]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]529_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]529_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] نمايي از سرند دو طبقه ]1[

نمايي از شکل چشمه هاي طبقه بالايي سرند دو طبقه]1[

سنگ شکن مخروطي مرحله اول]1[

سنگ شکن مخروطي مرحله دوم]1[

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]530_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]530_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] 5-10-4-6- سرند مرحله دوم (25 ميليمتر)

مواد خروجي از سنگ شكن مخروطي مرحله دوم به وسيله نوار نقاله بر روي سرند 25 ميليمتر منتقل ميشود،كه ذرات درشت تر از چشمه هاي سرند 25 ميليمتر به داخل سنگ شکن مخروطي دوم منتقل مي شود و مواد زير سرند كه داراي محدوده ابعادي بين 10 تا 25 ميليمتر است، به همراه مواد عبوري از زير سرند اول وارد سرند سوم 10 ميليمتري مي شود. در شکل (5-24) نمايي از سرند مرحله دوم و در جدول (5-9) مشخصات فني و عملياتي سرند دوم ارائه شده است]1

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]531_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] 5-10-4-7- سرند 10 ميليمتر

مواد خروجي از سرند مرحله دوم بر روي سرند 10 ميليمتر(شکل 5-25) انتقال مي يابد. كه ذرات درشتتر از چشمه سرند وارد بخش دپوي كنسانتره ذرات دانه درشت مي شود وموادكوچكتر از دهانه سرند به بخش جداكننده مغناطيسي كه به صورت مقطعي فعال است، انتقال مي يابد]1[.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]532_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]532_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] -10-4-9- جدا كننده مغناطيسي دوم

بخش مغناطيسي حاصل از جداكننده مغناطيسي مرحله اول وارد جداكننده مغناطيسي مرحله دوم

مي شود. اين جداكننده نيز به صورت مقطعي فعال مي باشد. در شکل (5-27) نمايي از جداکننده مغناطيسي مرحله دوم و در جدول (5-12) مشخصات فني و عملياتي اين جدا كننده آورده شده است]1[.

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]533_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]533_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%] BoxBullet2.gif 5-10-5- آزمايشگاه وكنترل كيفيت

نمونههايي كه از واحد سنگ شكن تهيه مي شود، جهت اندازهگيري آهن وگوگرد به واحد آزمايشگاه منتقل مي شود. مشخصات فيزيكي نظير رسانايي، رنگ، بو وpH مشخصات شيميايي يونهاي منفي مانند كلروسولفات، كربنات و يون هاي مثبت نظير منيزيم وكلسيم اندازهگيري مي شود. در جدول (5-13) تجهيزات آماده سازي، کانه آرايي وآناليز موجود در آزمايشگاه ارائه شده است. در شکل (5-28) نماي کلي ازآزمايشگاه آورده شده است]1[.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD] يك دستگاه سنگ شكن فكي كوچك ساخت شركت فريش نيز در آزمايشگاه موجود است (شکل 5-29). نمونهها پس ازآماده سازي به اتاق توزين منتقل مي شود و نسبت به هر عنصر مورد نظر مقدار مشخصي نمونه، بسته بندي مي شود. در برخي موارد از جداکننده مغناطيسي(شکل 5-30) جهت پرعيارسازي نمونه ها استفاده مي شود. در شکل(5-31) لوله ديويس مورد استفاده در آزمايشگاه ارائه شده است و در شکل (5-32) دستگاه جذب اتمي جهت آناليز آهن، مشاهده مي شود]1[.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 50%]534_1.jpg[/TD]

[TD=width: 50%]534_2.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%] BoxBullet2.gif سه دستگاه ترازو با مشخصات زير درآزمايشگاه موجود است.

الف- دودستگاه ترازو ساخت شيماتزو بادقت 1/0 ميلي گرم

ب- يك دستگاه ترازو ساخت شيماتزو بادقت 01/0 ميلي گرم

نمونهها پس از توزين به واحد آناليز شيمي منتقل ميشوند. در اين واحد، نمونهها توسط اسيدكلريدريك 37 درصد حل ميشوند. درصد اكسيد آهن به وسيله تيتراسيون توسط دي كرومات پتاسيم تعيين مي شود. فسفر با استفاده از موليبدات آلومينيم و يك كمپلكس آبي رنگ توسط دستگاه اسپكتروفتومتر و در طول موج 810 نانومتر به صورت فسفات اندازهگيري ميشود.

آناليز نمونه ها به اين ترتيب است كه نمونهها پس از انحلال صاف شده و بخش رسوب، توسط كربنات سديم ذوب قليايي مي شود. سپس ذوب حاصل توسط محلول حاصل از انحلال قبلي، حل شده وتوسط پودر ژلاتين، سيليس به صورت ژل در ميآيد. محلول صاف شده براي آناليز آهن، آلومينيم، منيزيم و غيره استفاده شده و بخش ژل كه بر روي صافي باقيمانده براي اندزه گيري سيليس استفاده مي شود. سپس ژل حاصل دركوره خشك شده و توزين مي شود، بعد به وسيلهHF تصفيه شده و به صورتSiF4 در ميآيدكه مجدد وزن شده و اختلاف وزن حاصل مقدار سيليس را نشان ميدهد.

دستگاه اندازهگيري گوگرد(شکل5-33)، داراي يك كوره الكتريكي ويك ترازو براي توزين نمونههاست. ابتدا دستگاه توسط نمونههاي استاندارد كاليبره ميشود. نمونه پس از توزين در محل مخصوص قرار گرفته و در دماي 2000 درجه فار نهايت،گوگرد به وسيله دمش اكسيژن به صورت SO2 در ميآيد و در اثر تابش نور مادون قرمز، SO2 بهSO3 تبديل ميشود. بر اساس مقدار اشعه مادون قرمز جذب شده، وزن نمونه و درصد گوگرد تعيين ميشود.

تعداد و مدارک تحصيلي پرسنل آزمايشگاه در جدول (5-14) ارائه شده است.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]دستگاه آناليز جذب اتمي جهت اندازه گيري آهن محلول]1[

دستگاه لکو جهت اندازه گيري گوگرد]1[

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]535_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]5-10-6- سد باطله

اين كارخانه در حال حاضر داراي سد باطله منظم و مشخص و با زير ساخت اصولي نميباشد،

باطله هاي مختلف كارخانه در جنب كارخانه دپو مي شوند. بخش غير مغناطيسي به محل انباشت باطله منتقل ميشود.

 

5-10-7- پرسنل كارخانه

عمليات خردايش سنگ آهن سنگان، به مدت يك سال به پيمانكار واگذار شده است که پرسنل موجود در جدول (5-15) ارائه شده است.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD]536_1.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: BlackTXT11, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%] BoxBullet2.gif

5-10-8- مسايل اقتصادي

حمل سنگ آهن از معادن به واحد سنگ شكني توسط پيمانكار محلي انجام مي شود كه در ماه به طور متوسط 30000 تن سنگ آهن حمل مي گردد. حمل محصول نيز توسط پيمانكار محلي انجام ميشود كه متاسفانه ميزان حمل خيلي كند مي باشد و هم اكنون حدود 150 هزارتن سنگ آهن دانهبندي شده باعيار آهن 1 62 درصد آماده بارگيري ميباشد. خريداران عمده سنگ آهن خرد شده و دانهبندي شده سنگان عبارتند از:

الف) شركت سهامي ذوب آهن اصفهان (عيار آهن 1 62 درصد)

ب) كارخانجات سيمان (عيار آهن 60-50 درصد)

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منابع

1- اطلاعات گردآوري شده توسط كارشناسان بانك اطلاعات كارخانه هاي فرآوري مواد معدني ايران، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1382.

2-اطلاعاتي در مورد طرح توسعه کارخانه فرآوري سنگ آهن سنگان، آرشيو معدن سنگ آهن سنگان، 1379.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...