رفتن به مطلب

تکنیکهای رمزگذاري(مخابرات پیشرفته)


ارسال های توصیه شده

تكنيكهاي رمزگذاري شامل چهار نوع هستند.

 

داده ديجيتال ، سيگنال ديجيتال

 

داده آنالوگ ، سيگنال ديجيتال

 

داده ديجيتال ، سيگنال آنالوگ

 

داده آنالوگ ، سيگنال آنالوگ

 

 

 

سيگنال ديجيتال

 

شامل پالسهاي ولتاژ گسسته و مجزا مي باشد

 

هر پالس يك جزء سازنده سيگنال مي باشد

 

داده باينري به عناصر سيگنال رمزگذاري مي شود

 

 

 

چند اصطلاح

 

تك قطبي Unipolar

 

همه عناصر سيگنال (پالس) داراي يك علامت هستند

 

قطبي Polar

 

يك حالت منطقي توسط ولتاژ مثبت و حالت منطقي ديگر توسط ولتاژ منفي نمايش داده مي شود

 

نرخ داده Data rate

 

نرخ انتقال داده برحسب بيت بر ثانيه

 

طول (Duration) يك بيت

 

زمان صرف شده توسط فرستنده براي ارسال يك بيت

نرخ مدولاسيون Modulation rate

 

نرخ تغيير سطح سيگنال

 

نرخ مدولاسيون براساس واحد Buad = تعداد عناصر سيگنال بر واحد ثانيه

 

خط و فاصله Mark and Space

 

بترتيب عدد باينري يك و باينري صفر

 

تفسير سيگنالها

 

جهت تفسير سيگنالها لازم است اطلاعات زير مشخص باشد:

 

زمانبندي بيتها- نقطه شروع و پايان آنها

 

سطوح سيگنال

 

عوامل موثر در تفسير سيگنالها

 

نسبت سيگنال به نويز

 

نرخ داده

 

پهناي باند

 

 

 

مقايسه روشهاي رمزگذاري

 

طيف سيگنال Signal Spectrum

 

فركانس بالا نبودن ، نياز به پهناي باند را كاهش مي دهد

 

نداشتن مولفه DC در سيگنال موجب استفاده از ترانسفورمر براي كوپلاژ نموده و ايزولاسيون را فراهم مي كند

 

تمركز توان در وسط پهناي باند

 

زمانبندي Clocking

 

همزمانسازي بين فرستنده و گيرنده

 

كلاك خارجي

 

مكانيزم همزمانسازي براساس سيگنال

 

 

 

آشكارسازي خطا

 

بعضي روشهاي تصحيح خطا مي تواند در فرآيند كدگذاري وارد شود

 

مصونيت نسبت به نويز و تداخل سيگنال

 

بعضي روشهاي كدگذاري بهتر از روشهاي ديگر است

 

قيمت و پيچيدگي

 

نرخ سيگنال بالاتر موجب افزايش قيمت مي شود

 

بعضي روشهاي رمزگذاري باعث افزايش نرخ سيگنال از نرخ داده مي شود

 

 

 

 

 

روشهاي كدگذاري

 

غير برگشتي به سطح صفر Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)

 

غير برگشتي به سطح صفر معكوس Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)

 

Bipolar -AMI

 

شبه سه تايي Pseudoternary

 

منچستر Manchester

 

منجستر تفاضلي Differential Manchester

 

B8ZS

 

HDB3

 

 

 

غير بازگشت به صفر(NRZ-L)

 

 

 

دو ولتاژ مختلف براي بيتهاي صفر و يك

 

در فاصله بين دو بيت ولتاژ ثابت است

 

بعد از هربيت برگشت به سطح ولتاژ صفر انجام نمي شود

 

عدم ولتاژ براي بيت صفر و ولتاژ ثابت مثبت براي بيت يك

 

اغلب اوقات ولتاژ منفي براي يك مقدار و ولتاژ مثبت براي مقدار ديگر

 

اين روش NRZ-L است

 

 

 

غير بازگشت به صفر معكوس

 

غير بازگشت به صفر NRZ در حالت بيت يك معكوس مي گردد

 

پالس ولتاژ ثابت براي طول يك بيت

 

داده بعنوان حضور يا عدم حضور انتقال سيگنال در شروع زمان بيت كد ميشود

 

انتقال از سطح پايين به بالا و بالابه پاييت نشاندهنده يك باينري

 

هيچ انتقالي در صفر باينري انجام نمي شود

 

 

 

كدگذاري تفاضلي

 

داده توسط تغيير سطح نمايش داده مي شود

 

آشكارسازي حالت انتقال(تغيير سطح) از آشكارسازي سطح قابل اعتمادتر مي باشد

 

 

 

جنبه هاي مثبت و منفي NRZ

 

 

 

جنبه هاي مثبت

 

به خوبي از پهناي باند استفاده مي كند

 

جنبه هاي منفي

 

مولفه DC

 

عدم قابليت همزمان سازي

 

براي ضبط مغناطيسي استفاده مي شود

 

غلب براي انتقال داده استفاده نمي شود

لینک به دیدگاه

روشهاي باينري چند سطحي

 

 

 

بيشتر از دو سطح استفاده مي كنند

 

Bipolar-AMI

 

صفر باينري توسط عدم وجود پالس نمايش داده مي شود

 

يك باينري توسط پالسهاي مثبت و منفي نمايش داده مي شود

 

يك باينري پالسها را از نظر پلاريته تغيير مي دهد

 

اگر رشته طولاني از يك هاي باينري وجود داشته باشد همزمانسازي از بين نمي رود

 

مولفه DC خالص صفر است

 

پهناي باند كمتري نياز دارد

 

آشكار سازي خطا آسان مي باشد

 

 

 

شبه سه تايي Pseudoternary

 

يك باينري توسط عدم وجود پالس نشان داده مي شود

 

صفر باينري توسط پالسهاي مثبت و منفي متناوب نمايش داده ميشود

 

اين روش از نظر عيب و مزيت مشابه روش bipolar-AMI است

 

 

 

بررسي باينري چند سطحي

 

به كارآمدي روش NRZ نيست

 

هر عنصر سيگنال تنها يك بيت را نشان مي دهد

 

در يك سيستم سه سطحي مي توان log23 = 1.58 bits را نمايش داد

 

گيرنده بايد سه سطح را تشخيص دهد

(+A, -A, 0)

 

 

 

دو فازBiphase

 

منچستر Manchester

 

انتقال (Transition) در وسط هر بيت انجام مي شود

 

Transition بعنوان داده و كلاك در نظر گرفته مي شود

 

Low to high بيت يك رانشان مي دهد

 

High to low بيت صفر را نشان مي دهد

 

توسط استاندارد IEEE 802.3 استفاده مي شود

 

منچستر تفاضليDifferential Manchester

 

Midbit transition تنها مربوط به كلاك مي باشد

 

Transition در شروع زمان يك بيت نشاندهنده بيت صفر است

 

No transition Transition در شروع زمان يك بيت نشاندهنده بيت يك است

 

توجه كنيد كه اين روش يك روش كدگذاري تفاضلي مي باشد

 

توسط استاندارد IEEE 802.5 استفاده مي شود

 

 

 

اسكرامبلينگScrambling

 

 

 

از اين روش استفاده مي شود تا جايگزين ترتيت بيتهايي شود كه ولتاژ DCتوليد مي كنند

 

پركردن ترتيب

 

بايد انتقال(transitions) كافي توليد شود تا همزمان سازي صورت گيرد

 

براي بدست آوردن سيگنال اوليه بيتهايي كه در اين روش وارد مي شوند بايد توسط گيرنده قابل تشخيص باشد

 

طول برابر با مبدا

 

بدون مولفه DC

 

بدون كاهش در نرخ داده

 

قابليت آشكارسازي خطا

لینک به دیدگاه

B8ZS

Bipolar With 8 Zeros Substitution

براساس روش bipolar-AMI

اگر هشت بيت صفر باشد و پالس ولتاژ قبل از آن مثبت باشد بصورت الگو 000+-0-+ تبديل مي شود

اگر هشت بيت صفر باشد و پالس ولتاژ قبلي منفي باشد بصورت الگو 000-+0+- تبديل مي شود

دو اختلاف با روش كد AMI دارد

اين الگو بعيد است كه در اثر نويز بوجود آيد

گيرنده با دريافت اين كد آنرا بعنوان هشت صفر شناسايي مي كند

HDB3

High Density Bipolar 3 Zeros

براساس روش bipolar-AMI است

رشته اي از چهار صفر با يك يا دو پالس جايگزين مي شود

داده ديجيتال ، سيگنال آنالوگ

مانند سيستم تلفن

فركانس كار 300Hz تا 3400Hz

استفاده از مودم(modulator-demodulator)

Amplitude shift keying (ASK)

Frequency shift keying (FSK)

Phase shift keying (PK)

Phase Shift Keying

فاز سيگنال كرير براي نمايش داده شيفت داده مي شود

PSK تفاضلي

در اين روش بيت صفر با ارسال سيگنالي كه با سيگنال بيت قبلي همفاز است و بيت يك با ارسال سيگنالي كه با بيت قبلي فاز مخالف دارد ارسال مي شود. به همين خاطر به روش تفاضلي گفته مي شود.

با استفاده موثرتر از هر عنصر سيگنال براي نمايش بيشتر از يك بيت استفاده مي شود

e.g. shifts of p/2 (90o)

هر مولفه سيگنال شامل دو بيت است

از 8 زاويه فاز استفاده مي كند و داراي بيشتر از دو دامنه است

مدم 9600bps از دوازده زاويه كه چهار عدد از آنها داراي دو دامنه هستند استفاده مي كند

كارايي طرحهاي مدولاسيون ديجيتال به آنالوگ

پهناي باند

در روش ASK و PSK پهناي باند مستقيماً به bit rate مربوط ميشود

پهناي باندFSK در فركانسهاي پايين به نرخ داده مربوط مي شود اما در فركانسهاي بالا به افست فركانس مدوله شده از كرير مربوط است

در صورت وجود نويز، نرخ خطا bit error rate)) در PSK و QPSK حدود 3dB از حالت ASK و FSK بهتر است

داده آنالوگ ، سيگنال ديجيتال

ديجيتالي كردن

تبديل داده آنالوگ به ديجيتال

آنوقت داده ديجيتال مي تواند با روش NRZ-L منتقل شود

داده ديجيتال مي تواند توسط روش كدگذاري ديگري بجز NRZ-L منتقل شود

داده ديجيتال مي تواند دوباره به سيگنال آنالوگ تبديل شود

جهت تبديل آنالوگ به ديجيتال از كد كننده استفاده مي شود

مدولاسيون كد پالس Pulse code modulation

مدولاسيون دلتاDelta modulation

مدولاسيون دلتا

يكي از روشهاي بهبود PCM

داده آنالوگ ورودي توسط يك تابع پلكاني تقريب زده مي شود

در هر نمونه برداري تابع به مقدار ثابت (d)بالا يا پايين مي رود

عملكرد مدولاسيون PCM

توليد مجدد صوت Voice خوب

PCM - 128 levels (7 bit)

پهناي باند صوت 4khz

Should be 8000 x 7 = 56kbps for PCM

راي انتقال سيگنال تصوير با پهناي باند 4.6MHzدر صورت انتقال ديجيتال نياز به پهناي باند 92MHz ميباشد.

بنابراين بايد از روشهاي فشرده سازي استفاده شود

فشرده سازي داده موجب كاهش پهناي باند مي شود

بعنوان مثال در فشرده سازي سيگنالهي تصوير از روش كد كردن بين فريم استفاده مي شود.

داده آنالوگ ، سيگنال آنالوگ

چرا سيگنال آنالوگ بايد مدوله شود

فركانسهاي بالاتر موجب افزايش بيشتر راندمان انتقال مي گردد

موجب امكانپذير شدن استفاده از تقسيم فركانسيmultiplexing) ) مي گردد

انواع مدولاسيون

دامنه

فركانس

فاز

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...