رفتن به مطلب

برون گرا یا درون گرا


ارسال های توصیه شده

آيا در محل‌ كارتان‌، فردي‌ محبوب‌، دوست‌ داشتني‌ و پرطرفدار به‌ حساب‌ مي ‌آييد؟1بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد پزشك‌ باشيد؟2بلي

خير

نمي دانم

آيا فردي‌ پرجنب‌ و جوش‌، فعال‌ و پرتحرك‌ هستيد؟3بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در حين‌ بازي ها و ورزش هاي‌ خطرناك‌، مجروح‌ و زخمي‌ شده‌ايد؟4بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ اداره‌ و كارگرداني‌ نمايشي‌ روي‌ صحنه‌، علاقه مند هستيد؟5بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد خلبان‌ شويد؟6بلي

خير

نمي دانم

اگر محكوميت‌ زندان‌ برايتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد، به‌ خاطر اين‌ كه‌ عفو و بخشش‌ شامل‌ حالتان ‌شود، حاضر بوديد رفتارتان‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ عوض‌ كنيد؟7بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در هنگام‌ خريد از يك‌ فروشگاه‌، براي‌ گله‌ و شكايت‌ به‌ مدير آن‌ مراجعه‌ كرده‌ايد؟8بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در مسابقات‌ اتومبيلراني‌ (رالي‌) شركت‌ كنيد؟9بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در نمايش‌ها و مراسم‌ تاريخي‌، مسئول‌ ارابه‌ راني‌ باشيد؟10بلي

خير

نمي دانم

آيا دوستان‌ زيادي‌ داريد؟11بلي

خير

نمي دانم

آيا از رفتن‌ به‌ كلاس هاي‌ آموزشي‌ شبانه‌، خوشتان‌ مي‌آيد؟12بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ كار در اداره‌ امور مالي‌ يك‌ شركت‌ بزرگ‌، علاقه‌اي‌ داريد؟13بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد يك‌ فرد مشهور باشيد؟14بلي

خير

نمي دانم

آيا در اجتماعات‌، سخنران‌ خوبي‌ محسوب‌ مي‌شويد؟15بلي

خير

نمي دانم

لینک به دیدگاه

برون گرا ( Extraversive ) : افرادي هستند که انرژي خود را به خارج معطوف نموده و به آساني با ديگران رابطه برقرار مي کنند.

 

درون گرا ( Introversive ) : افرادي هستند که انرژي دروني خود را معطوف به درون نموده و زندگي با خيالات خود را ترجيح مي دهند.

لینک به دیدگاه
آيا در محل‌ كارتان‌، فردي‌ محبوب‌، دوست‌ داشتني‌ و پرطرفدار به‌ حساب‌ مي ‌آييد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد پزشك‌ باشيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا فردي‌ پرجنب‌ و جوش‌، فعال‌ و پرتحرك‌ هستيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در حين‌ بازي ها و ورزش هاي‌ خطرناك‌، مجروح‌ و زخمي‌ شده‌ايد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ اداره‌ و كارگرداني‌ نمايشي‌ روي‌ صحنه‌، علاقه مند هستيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد خلبان‌ شويد؟

بلي

خير

نمي دانم

اگر محكوميت‌ زندان‌ برايتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد، به‌ خاطر اين‌ كه‌ عفو و بخشش‌ شامل‌ حالتان ‌شود، حاضر بوديد رفتارتان‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ عوض‌ كنيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در هنگام‌ خريد از يك‌ فروشگاه‌، براي‌ گله‌ و شكايت‌ به‌ مدير آن‌ مراجعه‌ كرده‌ايد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در مسابقات‌ اتومبيلراني‌ (رالي‌) شركت‌ كنيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در نمايش‌ها و مراسم‌ تاريخي‌، مسئول‌ ارابه‌ راني‌ باشيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا دوستان‌ زيادي‌ داريد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا از رفتن‌ به‌ كلاس هاي‌ آموزشي‌ شبانه‌، خوشتان‌ مي‌آيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ كار در اداره‌ امور مالي‌ يك‌ شركت‌ بزرگ‌، علاقه‌اي‌ داريد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد يك‌ فرد مشهور باشيد؟

بلي

خير

نمي دانم

آيا در اجتماعات‌، سخنران‌ خوبي‌ محسوب‌ مي‌شويد؟

بلي

خير

نمي دانم

 

جوابهام رو سبز کردم. نتیجه اش رو کی می ذارید؟

لینک به دیدگاه

آيا در محل‌ كارتان‌، فردي‌ محبوب‌، دوست‌ داشتني‌ و پرطرفدار به‌ حساب‌ مي ‌آييد؟1بلي

خير

نمي دانم

 

آيا مايليد پزشك‌ باشيد؟2بلي

خير

نمي دانم

 

آيا فردي‌ پرجنب‌ و جوش‌، فعال‌ و پرتحرك‌ هستيد؟3بلي

خير

نمي دانم

 

آيا تا به‌ حال‌ در حين‌ بازي ها و ورزش هاي‌ خطرناك‌، مجروح‌ و زخمي‌ شده‌ايد؟4بلي

خير

نمي دانم

 

آيا به‌ اداره‌ و كارگرداني‌ نمايشي‌ روي‌ صحنه‌، علاقه مند هستيد؟5بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد خلبان‌ شويد؟6بلي

خير

نمي دانم

 

اگر محكوميت‌ زندان‌ برايتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد، به‌ خاطر اين‌ كه‌ عفو و بخشش‌ شامل‌ حالتان ‌شود، حاضر بوديد رفتارتان‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ عوض‌ كنيد؟7بلي

خير

نمي دانم

 

آيا تا به‌ حال‌ در هنگام‌ خريد از يك‌ فروشگاه‌، براي‌ گله‌ و شكايت‌ به‌ مدير آن‌ مراجعه‌ كرده‌ايد؟8بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد در مسابقات‌ اتومبيلراني‌ (رالي‌) شركت‌ كنيد؟9بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد در نمايش‌ها و مراسم‌ تاريخي‌، مسئول‌ ارابه‌ راني‌ باشيد؟10بلي

خير

نمي دانم

 

آيا دوستان‌ زيادي‌ داريد؟11بلي

خير

نمي دانم

 

آيا از رفتن‌ به‌ كلاس هاي‌ آموزشي‌ شبانه‌، خوشتان‌ مي‌آيد؟12بلي

خير

نمي دانم

 

آيا به‌ كار در اداره‌ امور مالي‌ يك‌ شركت‌ بزرگ‌، علاقه‌اي‌ داريد؟13بلي

خير

نمي دانم

 

آيا مايليد يك‌ فرد مشهور باشيد؟14بلي

خير

نمي دانم

 

آيا در اجتماعات‌، سخنران‌ خوبي‌ محسوب‌ مي‌شويد؟15بلي

خير

نمي دانم

 

منم با رنگ جوابو مشخص کردم

لینک به دیدگاه
آيا در محل‌ كارتان‌، فردي‌ محبوب‌، دوست‌ داشتني‌ و پرطرفدار به‌ حساب‌ مي ‌آييد؟1بلي

خير

نمي دانم

 

آيا مايليد پزشك‌ باشيد؟2بلي

خير

نمي دانم

 

آيا فردي‌ پرجنب‌ و جوش‌، فعال‌ و پرتحرك‌ هستيد؟3بلي

خير

نمي دانم

 

آيا تا به‌ حال‌ در حين‌ بازي ها و ورزش هاي‌ خطرناك‌، مجروح‌ و زخمي‌ شده‌ايد؟4بلي

خير

نمي دانم

 

آيا به‌ اداره‌ و كارگرداني‌ نمايشي‌ روي‌ صحنه‌، علاقه مند هستيد؟5بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد خلبان‌ شويد؟6بلي

خير

نمي دانم

 

اگر محكوميت‌ زندان‌ برايتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد، به‌ خاطر اين‌ كه‌ عفو و بخشش‌ شامل‌ حالتان ‌شود، حاضر بوديد رفتارتان‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ عوض‌ كنيد؟7بلي

خير

نمي دانم

 

آيا تا به‌ حال‌ در هنگام‌ خريد از يك‌ فروشگاه‌، براي‌ گله‌ و شكايت‌ به‌ مدير آن‌ مراجعه‌ كرده‌ايد؟8بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد در مسابقات‌ اتومبيلراني‌ (رالي‌) شركت‌ كنيد؟9بلي

خير

نمي دانم

 

آيا حاضريد در نمايش‌ها و مراسم‌ تاريخي‌، مسئول‌ ارابه‌ راني‌ باشيد؟10بلي

خير

نمي دانم

 

آيا دوستان‌ زيادي‌ داريد؟11بلي

خير

نمي دانم

 

آيا از رفتن‌ به‌ كلاس هاي‌ آموزشي‌ شبانه‌، خوشتان‌ مي‌آيد؟12بلي

خير

نمي دانم

 

آيا به‌ كار در اداره‌ امور مالي‌ يك‌ شركت‌ بزرگ‌، علاقه‌اي‌ داريد؟13بلي

خير

نمي دانم

 

آيا مايليد يك‌ فرد مشهور باشيد؟14بلي

خير

نمي دانم

 

آيا در اجتماعات‌، سخنران‌ خوبي‌ محسوب‌ مي‌شويد؟15بلي

خير

نمي دانم

 

منم با رنگ جوابو مشخص کردم

 


دوست گرامي، شما از اين تست (10) امتياز کسب کرده ايد.

نتيجه آزمون ‌:تا حدي‌ درون‌ گرا هستيد.

لینک به دیدگاه
آيا در محل‌ كارتان‌، فردي‌ محبوب‌، دوست‌ داشتني‌ و پرطرفدار به‌ حساب‌ مي ‌آييد؟1بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد پزشك‌ باشيد؟2بلي

خير

نمي دانم

آيا فردي‌ پرجنب‌ و جوش‌، فعال‌ و پرتحرك‌ هستيد؟3بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در حين‌ بازي ها و ورزش هاي‌ خطرناك‌، مجروح‌ و زخمي‌ شده‌ايد؟4بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ اداره‌ و كارگرداني‌ نمايشي‌ روي‌ صحنه‌، علاقه مند هستيد؟5بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد خلبان‌ شويد؟6بلي

خير

نمي دانم

اگر محكوميت‌ زندان‌ برايتان‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد، به‌ خاطر اين‌ كه‌ عفو و بخشش‌ شامل‌ حالتان ‌شود، حاضر بوديد رفتارتان‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ عوض‌ كنيد؟7بلي

خير

نمي دانم

آيا تا به‌ حال‌ در هنگام‌ خريد از يك‌ فروشگاه‌، براي‌ گله‌ و شكايت‌ به‌ مدير آن‌ مراجعه‌ كرده‌ايد؟8بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در مسابقات‌ اتومبيلراني‌ (رالي‌) شركت‌ كنيد؟9بلي

خير

نمي دانم

آيا حاضريد در نمايش‌ها و مراسم‌ تاريخي‌، مسئول‌ ارابه‌ راني‌ باشيد؟10بلي

خير

نمي دانم

آيا دوستان‌ زيادي‌ داريد؟11بلي

خير

نمي دانم

آيا از رفتن‌ به‌ كلاس هاي‌ آموزشي‌ شبانه‌، خوشتان‌ مي‌آيد؟12بلي

خير

نمي دانم

آيا به‌ كار در اداره‌ امور مالي‌ يك‌ شركت‌ بزرگ‌، علاقه‌اي‌ داريد؟13بلي

خير

نمي دانم

آيا مايليد يك‌ فرد مشهور باشيد؟14بلي

خير

نمي دانم

آيا در اجتماعات‌، سخنران‌ خوبي‌ محسوب‌ مي‌شويد؟15بلي

خير

نمي دانم

 

منم جوابامو رنگي کردم .... واسه منم ميگي ؟:w139:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...