رفتن به مطلب

روش برخورد با نق زدن


ارسال های توصیه شده

روش برخورد با نق زدن

 

آشغالا رو بردي بيرون؟ كي صندلي رو اينجا گذاشته؟ بـه چي داري فكر مي كني؟ گوشت با منه؟ " همه ما با ايـن سوهان روح آشنايي داريم -- بعد از يك روز خسته كننـده به خانه برميگرديد و هنوز زمين نشسته شروع ميشود.

هميشه اينجـوري نـبـوده. درسـتـه؟ هـمـسر شـمـا عـادت داشت وقتي ساندويج از دستتان مي افتاد بخـندد و زمين را تميز كند و فكر ميكرد وقتي با كفشهاي خود در اتاق راه مـي رويـد چقدر جالب است. خوب البته كه اين طـور بـود،حداقل همسرتان مي خواست شما آنگونه برداشت كنيداما همان طـور كه همه ما ميدانيم، جنس مؤنث اگر نابـغه نباشد، زيرك و باهوش است و همسرشما ازاين موضوع آگـاهـي داشـته كـه براي بدام انداختن و پايبند نمودن شما مجبـور اسـت امـيـال خـود را سركوب نموده و از ابراز عقيده در مورد ناپختگي ها و خطاهايتان صرفه نـظـر كنـد. اكنون كه دم به تله داده ايد، ممكن است دچار دردسر شويد.

بگذاريد موضوع را بشكافيم؛اغلب زنها هميشه در حال نق زدن، و اغلب مردها هميشه در حال فريب دادن هستند. خيـلي راحـت بـگويـيـم، ايـن طبـيـعت بـشر است. همچنين مي توانيد خاطر جمع باشيد كه آنچه كه همسر شما در موردش به نـق زدن مي پردازد خطاي خود اوست. بسيار خوب، بسيار خوب، فقط در 99 درصد از موارد تقصير او است. احتمالا وي تصور نموده داراي مـقداري اضافه وزن شده و براي كاهش وزن به دليلي نياز دارد، اما مـطمئـن باشـيد كه شما آن نفري نيستيد كه بايد قرباني خبر " چاق شدن" او گرديد.

بنابراين از آنجايي كه ما مي دانيم زن ها بـدون هيـچ دلـيل مشخصي شروع به نق زدن مي كنند، مـمكن است بخـواهيم علت واقـعي اين عــمل آنها و چگونگي برخورد با آن را بياموزيم.

 

 

 

چرا او نق ميزند

 

بـهمين زودي احساس گناه نكنيد چـون احتـمال اينكه نق زدنهاي او ارتباط بسيار كمي با شما داشته باشد زياد است.اما انصافا، اگـر او 10 بار از شما "خواهش" كرد كه سطل آشغال را بيرون بگذاريد و سپس "گـفت" كه آن كار را انجام دهيد پيش از اين كه خودش آن را خالي كند ولي شما اهميت نداديد، آنگاه در ايجاد مشكل مقصر خواهيد بود.

طبيعت زنانه

اغـب زنـان نق مي زنند چون اين عمل جزء طبيعتـشان است. آنهـا در مـحـيـطـي رشــد يافته اند كه در اطراف خود بسياري از زنـان را در حـال نـق زدن ديده اند و به آنها آموخته شده است كه بهترين راه رفتار با مردها همين است. اين موضوع در مورد زنـانـي كـه در حال بالغ شدن مي باشند بيشتر صدق ميكند، چراكه اكثر آنها بر اثر شستشوي مغـزي تـوسط عواملي همانند برنامه هاي تلويزيوني كه اغلب كوتاهي ها و كاستيهاي مـردان را متذكر ميشوند، مستعد نق زدن ميگردند.

 

 

 

 

 

 

بزرگنمايي مسائل

 

گاهي اوقات زنها بخاطر يك موضوع ظـاهرا بي اهميـت نق ميزنند فقط به دليل اينكه آنرا بزرگ نموده و پر اهميت جلوه دهند. همسرتان مي دانـد كـه ايـن نـق زدنـها باعث آزرده خاطر شدن شما مي گردد و از اين عصبانيت براي فرونشاندن آنچيزي كــه در اصل باعث آزردگيش شده است، استفاده ميكند.

 

غير منطقي بودن

پذيرشش اندكي مـشكل اسـت ولـي بـايد قبول كنيد كه اكثر زنها كمي در افكار و اعمال خود غير منطقي مي بـاشـنـد. بـنـابرايـن بـه يــاد داشته باشيد كه وقتي نق زدن شروع مي شـود مـمـكن است بر اساس تفـكرات و بـرداشـتـهاي غيـر منطقي بوده باشد. زياد موضوع را جدي نگيريد.

 

 

 

 

انواع اشخاص نق زن

بيگناه: چنين شخصي منظور واقعيش نق زدن نيست. همسرتان مي خواهد براي آگاه نـمودن شــما از برخي از مسائل آنها را به گـونه اي مـطـرح كـنـد كـه عـصـباني نشويد و مجادله اي صورت نگيرد. احتمالا نيت و قصدش خير است، و فـقط كمي براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش كند.

حراف: چنين فردي بنظر ميرسد هيچگاه توقف نكند. اما نق زدنهاي او بندرت تبديل بــه مجادله و نزاع ميگردد چرا كه شما احتملا ياد گرفته ايد كه چگونه با او كنار بياييد.

معما گو: واي، نق زني كه بدون نق زدن نق ميزند ( ايـن جـمـله را 5 بار سريع و پشت سر هم تكرار كنيد ). او چيزهايي شبيه به اين مي گـويد: " دوسـت داري سعي كني و حـدس بزني چرا بشقابهاي سبز توي كابينت نيستند؟". شما نميدانيد او در مـورد چـي صحبت ميكند، و او مي داند.

سه پيچ: اگر درحاليكه جيغ ميزند مغزتان را منفجر نكند،با خوش اقبالي روبرو شده ايد. هنگاميكه نق زدن شروع مي شود، گـويي كنار گوش شـما شـيپور نــواخته شده، اتاق تاريك تر شده و شما مي دانيد كه چه اتـفاقي قرار است بيفتند در حالي كه جايي براي فرار و گريختن پيدا نمي كنيد. تحقيقات عملي صورت گرفته در آزمايشگاه هاي مردمان يـك مـدرك قـطـعي را مـشخص نـمود كه چنين افرادي همدستان واقعي و وفادار شيطان هستند!!!

چگونه مي توانيد مشكل را حل كنيد؟

اگر تصميم گذران ادامه زندگي با همسر خود را داريد، بايدبدانيد كه چگونه نق زدن ها را پيشبيني، حل و پيشگيري نماييد. در اين بخش با اين مسائل آشنا خواهيد شد:

 

 

آن را پيش بيني كنيد

1- اگر بـدون اينكه تماس بگيريد داريد دير به خانه برمي گرديد، خود را آماده نق شنيدن كنيد. برايش گل آورده و بگوييد كه براي پيدا كردن يك مغازه باز جـهت خريـدن گـل مـجـبـور شديد كلي رانندگي كنيد.

2- اغلب زنها در هنگام عصبانيت از خود علائمي ساطع ميكنند. اگر او بطور غير معمول ساكت است، شما را تحويل نميگـيرد و يا كـلا متـفاوت از روزهــاي ديگر بنظر مي رسد، وقت آن است كه به سراغ باد بزن برويد.

3- به او گوش دهيد. چه بخواهيد باور كنيد چه نخواهيد، اغلب زنها آنچه كه به خاطرش دچار آزرده خاطري شده اند را معمولا يك يا دو بار به ما گوش زد ميكنند؛ ما حرف آنــها را نمي شنويم فقط بدليل آنكه آنها بصورت رمز گونه بخصوصي صحبت مي كـنـند كـه فقط براي زن هـاي ديـگر قـابـل فـهم است. اما اگـر واقـعا درست گوش دهيد، ممكن است به اندازه اي كه بتوانيد خود را از دست نق زدنهاي جان كاه نجات دهيد، متوجه حرفهايــش بشويد.

مشكل را حل كنيد

1- روش خـارج از محدوده. هــمگي ما اين متد را بطور ناخود آگاه انجام مي دهيم، فقط بايد تا آنجايي مهارت كسب كنيد و به اندازه اي استعداد داشـتـه بـاشـيد كه هنگام اجرا هـمسرتان متوجه نشود كه داريد از اين روش استفاده ميكنيد. روش كار ايـن اسـت كـه سر خود را بعلامت موافقت تكان دهيد، در حالي كه حتي متوجه يك كلمه از حرفهاي او نمي شويد لبخند زده و با او موافقت كنيد. از يك گـوش بـشـنويد و از گـوش ديـگر بـيرون دهيد. فقط آماده جواب دادن به سؤال " گوشت با منه؟" باشيد اما اگر پرسيد "بگو چي گفتم؟"، خدا به شما رحم كند.

2- روش "حق با تو است". ايـن متــد تـاثير شگفت آوري دارد. وقتي شروع كرد، سـريـعا قضيه را فيصله ميدهيد. "ميدونم عزيزم بايد هفته پـيش چمن اضافه باغچه رو مي زدم، بعضي وقتها حتي نمي دونم چرا يادم ميره اين كار ساده رو هم انجــام بدم." احتمالا او از شنيدن اين جملات متحير شده و شما جان سالم بدر خواهيد برد.

از آن پيشگيري كنيد

1- عملي غير منتظره انجام داده و هرگونه عامـل بـالقوه نق زا را خنثي كنيد، خود را به انواع و اقسام سلاح هاي ضد نق مجهز نماييد.

2- قبل از اينكه نق زدن شروع شود سعي كنيد بفهميد او از چه چيزي عصباني است و مشكل را حل نماييد. اگر پيش گيري كنيد همسرشما بهانه اي براي نق زدن پيدا نـكرده و ميتوانيد وقتتان را براي مسائل مهمتري همانند بازي Medal Of Honer صرف نماييد!

3- به رابطه تان پايان دهيد.اگر نق زدنها بمرحله اي رسيد كه ديگر تحمل آنرا نداشتيد و با وجود تلاشهاي بسياري تغييري حاصل نـشد، مــمكن است زمان آن رسيده باشد كه به رابطه خود پايان دهيد. البته اين آخرين راه حل است.

جمع بندي كلي

همانگونه كه قبلا اشاره شد، همسر شما بي دليل شروع به نق زدن ميـكند؛ اين يكي از مسـائلي است كه در روابـط طولاني مدت بايد بهايش را پرداخت كنيد. پس اين كاملا به شما بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانيد مشكل را حل كنيد.

بياد داشته باشيد اگر واقعا ميخواهيد همسرتان را براي خـود نگهداريد، بايد او را بـهمراه همه عيوب و كاستي هايش بپذيريد، اما اگر نق زدن ها و مشاجرات كامـلا جـاي اوقـات خـوش را گـــرفته و ديگر از دست شما كاري بر نمي آمد، بايد فكري اساسي بنماييـد

 

 

به نقل از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 سال بعد...

روان‌شناسي نق زدن

 

 

 

نويسنده:دكتر پرويز رزاقي *

 

 

 

علت‌هاي گوناگوني سبب نق‌زدن افراد مي‌شود. يكي از اين علت‌ها، ناكامي است. وقتي فرد به هدفي كه دارد نمي‌رسد، نق مي‌زند. علت ديگر مربوط به ارتباطات فرد است. به‌عنوان نمونه وقتي مخاطب فردي به او توجه نكرده و براي حرف‌هايش اهميتي قائل نباشد، فرد سعي مي‌كند با نق زدن و تكرار، مخاطبش را وادار به گوش كردن كند. سوم اينكه فرد نمي‌تواند مسايل‌اش را به خوبي مطرح كند و مشكل مربوط به خود اوست. در نتيجه سعي مي‌كند از راه تكرار و نق زدن، منظورش را بيان كند.

علت ديگر مربوط به اعتماد به نفس ضعيف افراد است كه خودشان را باور ندارند. در اين صورت فكر نمي‌كنند كه اگر با لحن آرام و مناسب با شان و شخصيت بالا با طرف مقابل‌شان صحبت کنند، بتوانند منظورشان را برسانند به همين دليل سعي مي‌كنند از طريق نق زدن، پيامشان را منتقل كنند. گاهي اوقات نق زدن خودش را به شكل يك رفتار نشان مي‌دهد و در واقع جزو يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي فرد شده است.

 

نق زدن مي‌تواند به شكل يادگيري نيز باشد. به اين معني كه افراد ياد مي‌گيرند نق بزنند تا به هدف مورد نظرشان برسند. گاهي نيز نق زدن روشي براي تخليه تنش‌ها و هيجان‌‌هاي منفي است كه فرد با نق زدن، عصبانيت و ناراحتي خود را تخليه مي‌كند. ابراز وجود، يكي ديگر از علل نق زدن است كه معمولا در خانم‌ها و بيشتر در روابط زناشويي‌ ديده مي‌شود.

 

جالب اينکه اين دسته از خانم‌ها خودشان به نق زدنشان واقفند و معتقدند گاهي كه آقايان حرف‌هايشان را نمي‌شوند و نق مي‌زنند. حال بايد ديد نق زدن‌هاي والدين چه تاثيري بر فرزندان‌شان دارد؟ متاسفانه نق زدن والدين، كودكان را از داشتن تفكر خلاق و ارتباط سالم دور مي‌كند و باعث مي‌شود كودكان محدود فكر کنند و زاويه شناختي خود را بسته نگه دارند بنابراين از انديشه و تفكرات‌شان استفاده نمي‌كنند و فكر مي‌كنند براي به دست آوردن اهداف و آرزوهاي‌شان فقط مي‌توانند حرف بزنند و به دنبال پيدا كردن راه‌هاي مختلف براي رسيدن به هدفشان نيستند. همه اين عوامل باعث مي‌شود كودكان به نوعي وابسته و درمانده شوند زيرا فكر مي‌كنند كه چون مادرشان نق مي‌زند و به نتيجه مي‌رسد پس من هم از طريق نق زدن به اهدافم مي‌رسم در حالي كه هميشه اين‌طور نيست. اين كودكان از تكامل و پيشرفت باز مي‌مانند.

 

راهكارها

 

 

به جاي نق‌زدن از راه‌هاي ديگري براي ابراز وجود و ديگر مسايل استفاده كنيد تا منظورتان را به طرف مقابل بفهمانيد. به عنوان نمونه 1. كلام‌تان را مناسب كنيد. 2. اين احساس را در خود ايجاد كنيد كه اگر نق بزنيد خودتان را خراب كرده‌ايد و مخاطب‌تان كمتر به شما گوش خواهد داد. 3. سعي كنيد اعتمادبه‌نفس‌تان را افزايش دهيد و به اين مساله فكر كنيد كه شما توانمندي‌ها و مهارت‌هاي زيادي داريد و با استفاده از آنها مي‌توانيد نظرات‌تان را به ديگران ارائه دهيد. 4. سعي كنيد با لحن مناسب و در مكان مناسب حرف‌هايتان را بزنيد. به‌عنوان نمونه بگوييد: «تو فكر نمي‌كني اين‌طور بهتر است؟ صلاح مي‌داني فلان كار را انجام دهيم؟...» استفاده از اين عبارات مي‌تواند افراد را وادار كند تا به جاي تكرار پيام كلامي، از انديشه‌شان استفاده كنتد. 5. مهارت‌هاي ارتباطي خود را ارتقا دهيد و به جاي نق زدن از آنها استفاده كنيد. 6. از فيدبك‌هاي كلامي استفاده كنيد و از طرف مقابل‌تان سوال كنيد كه آيا متوجه صحبت‌هاي من هستي. در اين صورت احتمال اينكه طرف مقابل حرف‌تان را بيشتر گوش بدهد زياد است تا وقتي كه بدون بازخورد گرفتن از او صحبت کنيد. 7. براي صحبت كردن به خصوص با همسر و فرزندان‌تان زمان مشخصي را تعيين كنيد و به صحبت‌هاي‌تان رسميت دهيد تا آنها را وادار به شنيدن صحبت‌هاي‌تان كنيد.

 

پي نوشت ها :

 

 

* روان‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...