رفتن به مطلب

لیست مقالات برنامه ریزی مسکن و حمل و نقل شهری


ارسال های توصیه شده

اثرسنجی احداث واحدهای تجاری خطی بر ترافیک شبکه پیرامونبافت مرکزی مشهد

ارائه طرح جدید خط كشی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی وكاهش هزینه

ارائه مدل جانمایی کاربری های عمده جاذب سفر و پیشنهادتوسعه آینده با استفاده از شاخص های حمل و نقلی

ارائه و مقایسه الگوریتم های مسیریابی در حمل ونقل عمومی برمبنای مسیر كمینه و استراتژی بهینه

ارزیابی ٬ مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهرآ باد وارائه راهكارهای كنترلی

ارزیابی چگونگی برآورد هزینه های خارجی آلودگی هوا ناشی ازصنایع و وسایط نقلیه موتوری

ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداریتهران 1

ارزیابیترافیک شهری با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان با استفاده از مدل تصمیمگیری Topsis

استفاده از اتانول به جای MTBE در بنزین، راهکاری برای کاهشمخاطرات زیست محیطی

امكان سنجی استفاده ازاستراتژی كنترل رمپ به همراه در آزادراه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین

انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری ازدیدگاه اقتصادی

آیا ادعای سهم 70 درصدی عامل انسانی در تصادفات كشور قابلدفاع است؟

ایمنی در حمل و نقل ریلی الكتریكی : جریانهای سرگردان وپتانسیل ریل به زمین و راههای كاهش اثرات مضر آنها

برآوردنیاز به مسکن

بررسی اثرات طرح از رده خارج کردن خودروی فرسوده بر آلودگیهوا و ترافیک شهری

بررسی اثرات متقابل سیاست های حمل و نقل شهری و توسعه وکاربری زمین

بررسی اطلاعات آماری ترافیك تهران بر اساس شاخصهای حمل ونقل پایدار شهری

بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه جهت کاهش ترافیکدرون شهری در محدوده شهرداری منطقه 11 تهران

بررسی تأ ثیر سن رانندگان در احتمال مرگ و میر در تصادفاتبا استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

بررسی تأثیر ساماندهی صنایع ومشاغل بر ترافیك و حمل و نقل درون شهر تهران

بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری دركاهش ترافیكو صرفه جو یی ها ی اقتصادی و زیست محیطی در كلان شهرها

بررسي تاثير متروهاي واصل به شهرهاياقماريدر كاهش ترافيك و صرفه جويي هاي اقتصادي و ...

بررسي رابطهصنعت و سكونت در توسعه شهري

بررسی راهكارهای ممكن برا ی كاهش تصادفات ناشی از خستگیرانندگان

بررسی روش ها و ارایه معیارهای نسبی در ارزیابی مقایسه ایشبكه های سریع السیر ریلی بر اساس شاخص های ارزیابی در رده های تحلیلمختلف

بررسی روش های مناسب آموزش های همگانیترافیک

بررسی شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری به وسیلهکاربرد دور برگردان (U-Turn)

بررسی فنی اقتصادی نوسازی ناوگان سنگین حمل و نقل جاده ایدر مصرف سوخت

بررسی كاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصاتهندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای

بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائهمطالعه موردی

بررسی مقایسه معیارهای عملکردی سیستم اتوبوسرانی شهر تهرانبا بیش از 30 شهر جهان

بررسی نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتارترافیكی

بررسی و اثرسنجی تمركززدایی از كلان شهر تهران در بهبودشاخص های ترافیكی ٬ حمل و نقلی و زیست محیطی

بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهرتهران

بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهرتهران

بررسی وتحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان تفت و برنامه ریزی آتی آن

بررسيتحولات قيمت زمين در مناطق مختلف شهر تهران

بررسيجايگاه شهر در روند شكل گيري خانه _ نمونه موردي شهر اردستان

برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل ونقل پایدارشهری

برنامه ریزیمسکن

بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسکله های کانتینری موردنیاز بندر شهید رجایی

بهینه سازی مصرف انرژ ی قطار با استفاده از الگوریتمژنتیك

بهینه سازی همزمان چراغ راهنما و تخصیص ترافیك بر اساس مدلهای شبكه

پذیرش اجتماعی شاخصی فراگیر درمسائل ترافیكی و حملونقل

پنج شهر برتردنیا در تکنولوژی سیستم حمل و نقل عمومی

تاثير ونقش شهرداري ها بر بازار مسکن

تخمین هزینه های ساخت و احداث مونوریل (قطارهوایی)

تراکم درشهرها

تشخیص محل و خواندن پلاک فارسی خودرو

تعیین عوارض و تعرفه گذاری بر شبکه معابر و تسهیلات حمل ونقلی

تعيين قابليت قطار هوايي به عنوانسيستم حمل و نقل انبوه شهري

تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفکیک سفر با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی

تونلتاسیسات شهری پراگ پایتخت جمهوری چک

جایگاهارزش های منطقه ای در آفرینش معماری

جايگاهشهرداري ها در برنامه ريزي مسکن

جايگاهشهرداري ها در مديريت زمين و مسکن کجاست ؟

حمل و نقل عمومی و ترافیک

حمل و نقل مفهومی

روش ابتكاري ارزيابي سهم راه آهن يريعدر حمل و نقل درون شهري

زندگی دریکصدمتر بالاتر از زمین

ساختمانسازی به سبک کلونیال

ساماندهی سالم سازی محیط شهری جهت تردد معلولین و عابرینپیاده (نمونه موردی، بخش مرکزی شهر یاسوج)

سامانه مسيرباب حمل و نقل همگاني تهران ( سمت)

سامانه مسیریاب حمل و نقل همگانی تهران

سطل زبالههاي خورشيدي

سیستم هوشمند ثبت تخلفات و بر ر سی سوانح رانندگی مبتنی بر GIS

سيستم هوشمند حمل و نقل ريلي

سیستمفاضلاب شهری در مهندسی تأسیسات شهری

شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران

شبكه حمل و نقل تهران تا چه حد در برابر زلزله آماده است

ضرورت اولویت بندی معابر شهری جهت مناسب سازی محیط

ضرورت توسعه و تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی شهرکرج

ضرورت و چگونگی استفاده از خطوط HOV در سیستم حمل و نقلشهری

ضرورتاستفاده از مطالعات gis در ساخت تونل تاسیسات شهری

ضوابط پیشنهادی طراحی و مکانیابی بیلبوردها در سطح شهرمشهد

عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری

عابر پیادهدر سامان دهی حمل و نقل شهری

علل وقوع تصادفات در معابر شهری

عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن

عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح

قش ETC در كاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی

كاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهرمشهد

كاربرد هنر در افزایش شمار مسافران حمل و نقل درونشهری

کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابیپارکینگ

کیفیت ساختو ساز مسکن در طرح مسکن مهر

الگوریتمی برای پیدا کردن سریع ترین جریان ها در شبکهترافیک شهری

متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای كاشانی - امینی شهرستان ارومیه

محاسبه ظرفیت و سطح سرویس در تقاطع آفریقا - حقانی

مدل هوشمند تقاضای سفر (INTD Method) تحلیل و بازشناسیالگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه پیشگیری ازتصادف

مروری بر راه آهن بافق - مشهد

مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهرتهران

مروری بر کاربردهای بینایی ماشین و سیستم های پیاده سازیشده در حمل و نقل و ترافیک

مقالات هفتمینكنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

مقالاتترافیک و حمل و نقل شهری

مكانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف كاهشزمان دسترسی استفاده كنندگان

مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده

نقش اصول سه گانه «مهندسی، آموزش و مقررات» در کاهش مشکلاتترافیک

نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیك و حمل و نقلشهری

نقش محیط راه در ایمنی موتورسیكلت

نکاتخواندنی در مورد آپارتمان نشینی

نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبكه حمل و نقلعمومی تهران

نوآوری ها در عرصه سیستمهای حمل ونقل ریلی در قرن 21

وضعیت مسکن و سیاست ها و مشکلات آن

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...