رفتن به مطلب

تقاطع غیرهمسطح


ارسال های توصیه شده

الگوهاي مختلف تقاطع هاي غيرهمسطح در نرم افزار Getram مدلسازي شده و براي يك دوره يك ساعته و با احجام تمايلات يكسان شبيه سازي گرديدند. در اين فصل قصد داريم تا خروجي هاي نرم افزار Getram در تحليل پارامترهاي ترافيكي مختلف را براي محاسبه شاخص پيشنهادي، مورد استفاده قرار دهيم. پس از آن الگوهاي مختلف را بر حسب ميزان هزينه پارامترهاي ترافيكي رده بندي نموده و مي توان گزينه برتر و بهينه را از اين منظر معرفي نمود.

براي اعتبار سنجي شاخص پيشنهاد شده در اين تحقيق، در گام بعدي، از افزايش احجام چپگرد به عنوان يك عامل كنترل كننده استفاده خوهد شد. بدين معني كه مقايسه شود، گزينه هايي كه در برابر افزايش حجم چپگرد ، عملكرد ضعيفتري نسبت به سايرين از خود نشان مي دهند، آيا پارامتر هزينه هاي ترافيكي آنها نيز بيشتر خواهد شد يا خير.

در ادامه اين فصل به عنوان يك راهنما براي تسهيل انتخاب الگوهاي اوليه كه بايستي در رقابت شبيه سازي شركت نمايند،‌ فلوچارتي ارائه خواهد شد. اين فلوچارت برخي ديگر از پارامترهاي موثر در تصميم گيري براي انتخاب الگو كه عمدتاً تصميمات كيفي و محدوديت هاي اجرايي نيز هستند را نيز در نظر گرفته و پيش از ورود به مرحله شبيه سازي، گزينه هايي كه از آن منظر مردود هستند را از گردونه رقابت حذف مي نمايد.

3-2- نتايج شبيه سازي الگوها

نتايج جدول زير براساس شبيه سازي يك ساعته الگوهاي مختلف براي احجام حركت مستقيم و راستگرد برابر با 1000 و احجام چپگرد 600 وسيله نقليه در ساعت بدست آمده است.

با انتخاب 4 پارامتر تردد، زمان تاخير، كل زمان سفر و مصرف سوخت مي توان شاخص C را از رابطه زير محاسبه نمود.

C = Vtn *(Ttt – Td*F1) + Vtd *Td* f1 + Vf * Fu (3-1)

به كمك اطلاعات رديف اول جدول بالا كه براي الگوي ميدان 2 سطحي بدست آمده است. يك نمونه را به صورت زير محاسبه مي نمايي.

C = 8045* (36/252 - % 275*6325) + 12068* %275*6325+ 4000*9/900= 6333529(Risl/h)

و به همين ترتيب براي ساير الگوها اين شاخص به شرح جدول زير محاسبه ميگردد.

پارامترهاي ترافيكي

تردد كل

متوسط تاخير هر وسيله

زمان سفر كل

مصرف سوخت كل

هزينه ساعت ترافيك

نوع تقاطع

FLOW

DELAY T.

TOT. TRAVEL T.

FUEL

C

Veh/h

h: mm: ss

h: mm: ss

Litres

Rials

شبدري كامل

10293

0:00:01

129:39:29

391.9

2,622.20

جهتي

10301

0:00:02

124:32:42

456.7

2.851.784

نيمه شبدري

10270

0:00:02

145:45:08

550.4

3.397.127

لوزي تك نقطه اي

10270

0:00:03

148:22:33

654.3

3.845.309

ميدان 3 سطحي

11052

0:00:04

167:00:34

789.3

4,550.19

دوربرگردان غيرهمسطح

10167

0:00:06

244:20:33

667.8

4,705,097

لوزي

9751

0:00:35

214:45:16

860.2

5,549,838

ميدان 2 سطحي

6325

0:0039

252:21:49

900.9

6,333,529

همانگونه كه در نمودار قبل ديده مي شود الگوي شبدري كامل در اين شرايط حجمي كمترين و الگوي ميدان 2 سطحي بيشترين هزينه ترافيكي را ايجاد نموده اند.

نشان داده شد كه با استفاده از شاخص هزينه پارامترهاي ترافيكي (C) مي توان هزينه هاي ناشي از يك ساعت بهره برداري از هر يك از الگوها را بدست آورد. و بر اين اساس الگوي بهينه را از بين الگوهاي رقيب بر مبناي شاخص هزينه هاي ترافيكي شناسايي و معرفي نمود.

البته در پروژه هاي اجرايي لازم است اين شاخص هزينه اي با هزينه هاي ديگري نظير هزينه تحصيل حريم، هزينه ساخت و هزينه هاي تعمير و نگهداري همسنگ سازي شده و در كنار آنها گزينه نهايي را مشخص سازد.

شاخص C برحسب يك واحد زمان شبيه سازي بدست مي آيد، ولي از آنجايي كه هزينه هاي فوق الذكر، در طول دوره عمر بهره برداري از تسهيلات محاسبه مي گردند، براي همسنگ نمودن شاخص C با آنها مي بايست با متدهاي رايج اين شاخص از واحد زمان شبيه سازي به واحد زمان بهره برداري (يا عمر تسهيلات) تبديل گردد.

به عنوان مثال اگر زمان شبيه سازي براي محاسبه شاخص C يك ساعت بوده باشد، و براي شبيه سازي از احجام تردد در ساعت اوج سال پايه استفاده شده باشد، مي توان ا ين هزينه را با تقسيم نمودن بر ضريب ساعت اوج به هزينه روزانه و با ضرب نمودن در ضريب تبديل روز آمار به سال پايه به هزينه سالانه در سال پايه تبديل نمود. اين عدد مي تواند با ضريب تورم براي سالهاي بعد نيز محاسبه شده و در نهايت، حاصل تجمعي آن در طول عمر يا دوره بهره برداري محاسبه گردد.

طي چند مرحله براي هر يك از الگوهاي تقاطع غيرهمسطح، مقدار حجم گردش به چپ به صورت پلكاني افزايش داده شده، در هر مرحله نرم افزار اجرا گرديده و شاخص C محاسبه مي شود.

شايان ذكر است در صورتيكه خط گردش به راست و رمپ مجزايي براي تمايلات راستگرد در نظر گرفته شود، مي توان فرض نمود كه اين تمايل در ظرفيت تقاطع تاثيري نخواهد داشت. لذا با لحاظ نمودن حجم گردش به راست ثابت براي تمام ماتريس ها و همچنين ثابت فرض نمودن تمايلات مستقيم در تمام بازوهاي ورودي، ماتريس مبدا مقصد را تنها با تغيير در حجم گردش به چپ براي تقاطع هاي مختلف ايجاد و برآن اساس، مي توان ميزان كيفيت سرويس تقاطع را بررسي نمود.

به منظور تحليل چگونگي تردد وسايل نقليه در تقاطع هاي مختلف با توجه به مسايل مطرح شده در بالا، حجم تردد ورودي به هر تقاطع بصورت ماتريس مبداء مقصد وارد شد و با فرض اينكه كيفيت سرويس كمتر از "D" مورد قبول نمي باشد، بارگذاري تقاطع ادامه پيدا كرد. بنابراين در ذيل به تفكيك براي هريك از تقاطع هاي مفروض تحليل صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه دو تقاطع لوزي و لوزي تك نقطه اي بصورت تقاطع هاي چراغدار تحليل مي شوند.

جدول (3-6) تعيين سطح سرويس بزرگراهها براساس سرعت جريان آزاد و سرعت متوسط

3-3-2- مقايسه تغييرات سطح سرويس با شاخص هزينه ترافيكي

در اين قسمت براساس روش محاسبه سطح در الگوهاي مختلف كه در بند قبل تشريح گرديدف سطح سرويس در هر مرحله از بارگذاري براي هر الگو محاسبه شده و در كنار شاخص هزينه اي C مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. بر اين اساس مي توان شاخص C را با كيفيت سطح سرويس اعتبار سنجي نمود.

در اجراي نخست احجام چپگرد تا مقدار 600 وسيله نقليه در ساعت افزايش يافت تا اولين الگو به سطح سرويس نامناسب رسيد. خروجي هاي نرم افزار به شرح جدول زير بدست آمد.

جدول (3-7) اجراي شبيه سازي براي 8 الگوي اوليه با احجام چپگرد 600 وسيله در ساعت

رديف

پارامترهاي ترافيكي

تردد كل

متوسط سرعت

متوسط تاخير هر وسيله

زمان سفر كل

مصرف سوخت كل

هزينه ساعت ترافيك

سطح سرويس L.O.S

نوع تقاطع

FLOW

H.Speed

DELAY T

TOT TRAVEL. T

FUEL

C

Veh/h

Km/h

h: mm: ss

h: mm: ss

Litres

Rials

1

شبدري كامل

10293

82.2

0:00:01

129:39:29

391.9

2,622.20

A

2

جهتي

10301

86.6

0:00:02

124:32:42

456.7

2.851.784

A

3

نيمه شبدري

10270

79.8

0:00:02

145:45:08

550.4

3.397.127

A

4

لوزي تك نقطه اي

10270

69.5

0:00:03

148:22:33

654.3

3.845.309

B

5

ميدان 3 سطحي

11052

67.5

0:00:04

167:00:34

789.3

4,550.19

A

6

دوربرگردان غيرهمسطح

10167

48.1

0:00:06

244:20:33

667.8

4,705,097

A

7

لوزي

9751

44.2

0:00:35

214:45:16

860.2

5,549,838

C

8

ميدان 2 سطحي

6325

24.6

0:0039

252:21:49

900.9

6,333,529

E

همانگونه كه مشاهده مي شود الگوي ميدان دو سطح در اين رده از احجام چپگرد از سطح سرويس قابل قبول عدول نمود. همچنين مشاهده مي گردد كه اين گزينه بيشترين هزينه ترافيكي (شاخص C) را نيز به خود اختصاص داده است. رده هاي نخست جدول هم داراي سطح سرويس عالي و هم داراي كمترين هزينه ترافيكي شده اند.

در مرحله بعد مجدداً در تكرار اجراي نرم افزار با افزودن بر مقدار چپگرد مشاهده گرديد كه در حجم چپگرد برابر با 800 وسيله نقليه در ساعت الگوي ديگري از شرايط مطلوب خود خارج مي گردد. جدول زير خروجي را در اين مرحله نمايش مي دهد.

جدول (3-8) اجراي شبيه سازي براي 8 الگوي اوليه با احجام چپگرد 800 وسيله در ساعت

رديف

پارامترهاي ترافيكي

تردد كل

متوسط سرعت

متوسط تاخير هر وسيله

زمان سفر كل

مصرف سوخت كل

هزينه ساعت ترافيك

سطح سرويس

نوع تقاطع

FLOW

H.

DELAY T.

TOT. TRAVEL T.

FUEL

C

Speed

L.O.S

Veh/h

Km/h

h: mm: ss

h: mm: ss

Litres

Rials

1

شبدري كامل

11528

81.3

0:00:02

144:04:00

427.6

3,075,178

A

2

جهتي

11830

85.8

0:00:02

136:56:34

533.6

3,262,541

A

3

نيمه شبدري

11751

78.1

0:00:02

162:46:50

679.7

4,054,630

A

4

ميدان 3 سطحي

11252

67.5

0:00:04

167:00:34

789.3

4,551,081

B

5

دوربرگردان غيرهمسطح

11131

64.8

0:00:10

188:54:02

983.7

5,578,878

A

6

لوزي

10929

46.8

0:00:28

280:50:32

864.7

6,060,102

C

7

لوزي تك نقطه اي

8235

30

0:01:18

215:52:52

992

6,422,478

E

7

لوزي

9751

44.2

0:00:35

214:45:16

860.2

5,549,838

C

8

ميدان 2 سطحي

6325

24.6

0:0039

252:21:49

900.9

6,333,529

E

همانگونه كه مشاهده مي شود الگوي لوزي به علت متوسط تاخير به وجود آمده، در اين رده از احجام چپگرد ، از سطح سرويس قابل قبول عدول نمود. همچنين مشاهده مي گردد كه اين گزينه باز هم بيشترين هزنيه ترافيكي (شاخص C) را نيز به خود اختصاص داده است. رده هاي نخست جدول نسبت به جدول قبل جابجايي در رده بندي نداشته اند.

در مرحله بعد مجدداً در تكرار اجراي نرم افزار با افزودن بر مقدار چپگرد مشاهده گرديد كه در حجم چپگرد برابر با 1000 وسيله نقليه در ساعت الگوي ديگري از شرايط مطلوب خود خارج مي گردد. جدول زير خروجي را در اين مرحله نمايش مي دهد.

جدول (3-9) اجراي شبيه سازي براي 8 الگوي اوليه با احجام چپگرد 1000وسيله در ساعت

رديف

پارامترهاي ترافيكي

تردد كل

متوسط سرعت

متوسط تاخير هر وسيله

زمان سفر كل

مصرف سوخت كل

هزينه ساعت ترافيك

سطح سرويس

نوع تقاطع

FLOW

H.

DELAY T.

TOT. TRAVEL T.

FUEL

C

Speed

L.O.S

Veh/h

Km/h

h: mm: ss

h: mm: ss

Litres

Rials

1

شبدري كامل

11858

80.4

0:00:02

158:15:54

562.7

3,552,751

A

2

جهتي

11861

84.8

0:00:02

150:56:34

628.9

3,750,988

A

3

نيمه شبدري

11840

76.8

0:00:03

179:13:06

798.5

4,675,500

A

4

ميدان 3 سطحي

11831

64.8

0:00:05

188:54:02

983.7

5,520,602

B

5

دوربرگردان غيرهمسطح

11681

44.3

0:00:12

327:50:04

1174.4

7,491,651

B

6

لوزي تك نقطه اي

8349

23.7

0:01:37

333:03:26

1130.4

8,105,944

F

7

لوزي تك نقطه اي

8235

30

0:01:18

215:52:52

992

6,422,478

E

7

لوزي

9751

44.2

0:00:35

214:45:16

860.2

5,549,838

C

8

ميدان 2 سطحي

6325

24.6

0:0039

252:21:49

900.9

6,333,529

E

جدول (4-14) احجام مستقیم و چپگرد هر الگو در مرز نزول سطح سرویس از D به E

دور برگردان غیر همسطح

لوزی تک نقطه ای

لوزی

میدان دوسطحی

مستقیم

گردش به چپ

مستقیم

گردش به چپ

مستقیم

گردش به چپ

مستقیم

گردش به چپ

1000

1300

1000

1000

1000

800

1000

600

1200

1100

1200

900

1200

700

1100

550

1500

1000

1500

800

1500

600

1500

500

1700

170

1700

750

1700

550

1700

430

2000

920

2000

700

2000

505

2000

390

و با ترسیم تابع نمایی برای هر کدام از الگوها در یک نمودار به نتیجه حائز اهمیتی دست خواهیم یافت.

با کمک این نمودار و با در اختیار داشتن حجم گردش به چپ و مستقیم میتوان نقطه ای را در روی نمودار یافت که به ما خواهد گفت کدام یک از شکلهای تقاطع های غیر همسطح برای این حجم گردش به چپ و مسقتیم نامناسب بوده و تقاطع را به حالت اشباع در خواهد آور

لینک به دیدگاه

ممنون آقا حامد

 

مطالبی که اینجا کپی کردی چند تا ایراد داره

کاش ازون قسمت حذف فرمت نوشته ها استفاده کنی تا فونت نوشته هات بصورت استاندارد در بیاد و خوندنش راحتتر باشه

جدولا هم درست کپی نشدن یه فکری براش بکن... :a030:

 

 

در آخرم خیلی خوش اومدی به تالار عمران :icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...