رفتن به مطلب

آئين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد ماده 0


ارسال های توصیه شده

ماده 0

بسمه تعالي

 

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا بهپيشنهاد شماره 1879/100/2 مورخ 1381/4/18 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده(15) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380 - آيين نامه اجرايي قانون يادشده را بهشرح زير تصويب نمود :

 

ماده 1

اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كارمي روند :

1- قانون : قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380

2- شوراي عالي : شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

3- شركت مادر : شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي.(

4- شركت وابسته : شركت عمران شهر جديد، وابسته و زير مجموعه شركت عمران شهرهايجديد (مادر تخصصي).

5- متقاضي غيردولتي : متقاضي غيردولتي مجوز ايجاد شهر جديد.

6- مجري، شهرساز يا سازنده شهر جديد : سازنده بخش دولتي يا متقاضي غير دولتيمجاز.

7- آماده سازي اراضي : تعيين و برو كف، تسطيح و آسفالت معابر، جمع آوري و دفعآبهاي سطحي مي باشد

8- محدوده شهر جديد : آن بخش از اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد استكه براي سكونت و ايجاد ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي واقتصادي آن در يك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جديد و مشخص و به تصويب شورايعالي برسد.

9- حوزه استحفاظي شهر جديد : آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهرجديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در آن براي حفظ شهر،توسعه بلند مدت و برنامه ريزي شده آن ضرورت داد. حوزه يادشده منطبق بر حريماستحفاظي شهرهاي جديد بوده مي بايد در آن، محدوده روستاهاي موجود بر اساس طرحهايتوسعه و عمران روستايي مورد توجه قرار گيرد.

 

 

ماده 2

ضرورت و مكان ايجاد شهر جديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزارنفر ) با رعايت سياستهاي دولت در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي بهپيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.

 

ماده 3

در مواردي كه ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مكان يابي در قالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرحهاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 55837/ت 21414 ه - مورخ 20/10/1378 هيئت وزيرانبه انجام مي رسد.

نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مكان با لحاظسقف جمعيتي مورد نظر و سطح لازم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي ازاراضي متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني در آن برايحفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حود حوزه استحفاضي شهر جديد بايد روي نقشهمعين و مشخص گردد. اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شورايعالي مي رسد.

 

 

 

 

ماده 4

در مواردي كه طرح ناحيه اي قبلا تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقفجمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي بالادست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مكاييابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحبه و با توجه به طرح ناحيه اي مصوبتهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود.

 

ماده 5

در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكان يابي شده براي ايجادشهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا واحدهاي تقسيماتي بزرگتر قرار گرفته باشد،شوراي عالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكان يابي، تعيين مي نمايدكه شهر جديد جزء محدوده كدام بخش يا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت كشور نيزبه منظور اصلاح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي نمايد.

 

 

 

ماده 6

تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي در خصوصضرورت، محدوده مكان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد.

 

ماده 7

از تاريخ تصويب طرح جامع، شهر جديد در زمره شهرهاي موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374 - قرار گرفته و هرگونه ساخت و سازدر آن موكول به رعايت ماده (30) قانون يادشده مي باشد.

 

ماده 8

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييراتبعدي آنها در صورتي كه با طرح جامع مغايرات اساسي نداشته باشد به عهده كميسيونموضوع ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - است كهدر تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت وابسته و براي بررسيپيشنهاد متقاضي غيردولتي، مديرعامل شركت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضورخواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركزشهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوزشوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركتخواهد نمود. حضور متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق راي بلامانع است.

 

ماده 9

سازندگان شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي را وفقماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدي آن و ساير كاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز، فضاهايفرهنگي، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، محل بازي كودكان، گورستان، محلهاي ورزشي،مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري زباله و محل دفن آنها، محلاحداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، مكان نيروي انتظامي ( غير از اراضي با كاربريتجاري ) را پس از ارائه طرح زمان بندي شده و تامين اعتبار لازم براي ساخت ساختمانهاو تاسيسات ذي ربط و تخصيص آن و متناسب با پيشرفت كار به طور رايگان حسب مورد دراختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند تانسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شدهبه غير، ممنوع است.

 

ماده 10

كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موسسات وشركتهاي دولتي و ساير شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است،مكلفند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور ايجاد شهر جديدبه گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرقت عملياتاحداث و اسكان در شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به ساير شهرهايمشابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قرار دارند ارائه نمايند.

 

ماده 11

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در اجراي ماده (5) قانون و ماده (10) اين ‎آيين نامه و با توجه به برنامه مرحله بندي و زمان بندي شدهاجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات دهندهرا در بودجه سالانه آنها منظور و تامين نمايد.

 

ماده 12

اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوزاحداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصولعوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب1369 - در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع كارشهرداري حسب مورد به عهده سازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است وجوه دريافتي راطبق مقررات مربوط، صرف احداث و ارائه خدمات در شهر جديد نمايد.

 

 

 

 

ماده 13

سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضاتو تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهرو حوزه استحفاظي آن، موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از تعرضات و تجاوزات ياادامه تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات جلوگيري و پس ازتشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، مراتب را به كميسيون موضوعتبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداريها - مصوب 1372 - اعلام كنند. كميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جديد و نظرات كارشناسيسازنده شهر جديد به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا ياجريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني احداث شده اقدام مي نمايد. درصورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و يا از طريق خزانه به حسابشركت وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد. به هر حالتا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در كميسيون ياد شده و صدور راي،سازنده شهر جديد موظف است از ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي انتظامي و سايرمراجع ذي صلاح نيز مكلفند به همكاري با سازنده شهر جديد مي باشند.

 

ماده 14

سازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به كار شهرداري مجازاست براي مالكان اراضي كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند بر اساس ضوابط طرح جامعو تفصيلي و كاربري زمين اجاره تفكيك، افراز و عمران اعم از آماده سازي و ساخت وسازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي ياد شده براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع مشروط بر اينكه مالك يا مالكان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تامين فضاهايلازم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح جامع مصوبشوراي عالي به رايگان به شركت وابسته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذارنمايند، امكان پذير خواهد بود.

 

تبصره 1- چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلقيافته، قابل تفكيك و يا بهره برداري مناسب نباشد، متقاضي مي تواند سهم خود را بهصورت معوض، يا خدمات مورد توافق و يا معادل قيمت كارشناسي روز، پرداخت يا دريافتنمايد.

 

تبصره 2- در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جديد بايد قوانين،ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز باغات رعايت شود.

 

تبصره 3- انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني كه اراضي آنهادر محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن واقع شده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع وتفصيلي و كاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعلام از سازنده شهر جديدبلامانع است.

 

تبصره 4- سازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف است در قراردادهاي واگذارياراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربريزمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.

 

 

ماده 15

بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزهاستحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يابازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد.

 

ماده 16

سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح رااز جنبه هاي تامين مالي، اجرايي و كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسكن وشهرسازي، طبق برنامه يادشده اقدام نمايد.

 

ماده 17

سازنده شهر جديد موظف است اراضي مورد خريداري و تملك خود را باتوجه به برنامه مرحله بندي، تفكيك و آماده سازي نموده و مطابق كاربري هاي طرح هايجامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. تنظيم سند قطعي به نام خريدارموكول به ارائه گواهي پايان كار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهرجديد علاوه بر شرايط فوق بايد ضوابط مندرج در ماده (30 ) اين آئين نامه را نيزرعايت نمايد.

تبصره - تعيين شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط واگذاري واعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي به عهده مجمع عمومي شركتهاي وابسته و درمورد شركتهاي سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهد بود.

 

ماده 18

سازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترك نگهداري شهر جديد تاقبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، در قالب قراردادواگذاري يا در سند انتقال پيش بيني نمايد.

 

ماده 19

اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط بااعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تاميناجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي كنند،در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويزرهن امضا نمايد و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده، سازندهشهر جديد يا جانشيني بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده يا هر شخص ديگري كهاز ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود.

 

 

 

ماده 20

پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد شركت مادر براساس گزارش شركت وابسته يا متقاضي غيردولتي مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي اطلاعمي دهد و وزارت يادشده پس از حصول اطمينان از اسكان جمعيت مذكور، مراتب را به وزارتكشور اعلام مي كند. وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام وزارتمسكن و شهرساز نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد بهپايان نرسيده باشد، اقدام كند.

 

ماده 21

پس از ايجاد و استقرار شهرداري، سازنده شهر جديد موظف است حداكثرظرف يك ماه، طي صورتجلسه تحويل و تحول، فضاهاي عمومي ( فضاي سبز، پاركها، معابر،ميادين، گذرگاهها، گورستان، غسالخانه ) پيش بيني شده در طرح و تاسيسات زيربناييمربوط را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به پروانه ها،پايان كارها و گواهي عدم خلاف صادر شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، به صورت بلاعوضبه شهرداري تحويل دهد. شهرداري نيز مكلف است پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدمخلاف صادر شده را مورد قبول و رعايت قرار دهد.

 

ماده 22

از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، شهر جديد در زمره سايرشهرهاي كشور محسوب مي شود و شهرداري وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه كليه خدمات وهمچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده (100) قانو شهرداريها وتبصره هاي آن و ساير قوانين مربوط مي باشد.

تبصره - پيگيري شكايات مربوط بهتخلفات ساختماني و شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداي به مراجع ذي ربط اقامه شده تاصدور راي نهايي كماكان به عهده سازنده شهر جديد است و جرايم وصولي نيز به حسابسازنده شهر جديد واريز خواهد شد.

 

ماده 23

كليه شركتهاي وابسته اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديدرا براي احداث و اجراي طرحهاي مربوط، از طريق منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب هرسال شركت تامين مي نمايند.

 

 

 

 

 

ماده 24

سرمايه گذاري هايي كه از منابع داخلي شركتهاي وابسته براي ايجادفضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، هنري و مذهبي صورت گرفته يا مي گيرد به عنوان پيشپرداخت مالياتي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركتهاي وابسته منظور مي شود.

تبصره - كليه هزينه هايي كه توسط شركت وابسته جهت ايجاد فضاهاي مذكور در اين ماده و يا بهمنظور ارايه خدمات عمومي و آماده سازي اعم از احداث، نگهداري، تعميرات و بهرهبرداري صورت گرفته يا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي عمراني منظور و تعرفه بيمه آن براساس تعرفه طرحهاي عمراني محاسبه مي شود.

 

ماده 25

به منظور امكان اجراي ماده (7) قانون، اعتبارات و درآمدهايشركتهاي وابسته در يك حساب كه توسط شركت مادر نزد خزانه معين مي شود، تمركز مي بايدو شركت مادر موظف است شركتهاي وابسته زيانده را تعيين و در قالب بودجه مصوب آنهانسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته و تامين هزينه هاي خود اقدامنمايد. اين جابجايي اعتبارات درآمد محسوب نمي گردد.

 

ماده 26

متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود را مبني بر آمادگي ايجاد شهرجديد مشخص شده در طرح ناحيه اي مصوب، به انضمام مدارك زير به وزارت مسكن و شهرسازيارايه نمايد :

 

1- اعلام مساحت در نظر گرفته شده ( حداقل سيصد هكتار ) و ارايه مدارك كافي مبنيبر اينكه در صورت تصويب نهايي طرح، متقاضي غيردولتي امكان تهيه و تامين اراضي موردنياز را خواهد داشت.

 

2- تاييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر بي مانع بودناستفاده از اراضي مورد نظر.

 

3- تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري ذي صلاح مسوول تهيه طرح ونظارت.

 

4- تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز بر اساس سرانه هاي طرح جامعمصوب براي معابر عمومي، فضاهاي سبز، ميادين، تاسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزاتغيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رايگان اراضي ملكي خود با كاربريهاي مذكور در ماده (9) اين آيين نامه و رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه،مصوبه هاي شوراي عالي و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي

 

 

 

 

 

ماده 27

وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و تشكيل پرونده، موضوعتقاضا و توانمنديهاي متقاضي، نوع و موقعيت اراضي و مكان ارايه شده را بررسي و درصورت تاييد و صدور موافقت اصولي به متقاضي غير دولتي قبل از مكان يابي دقيق شهرجديد در سطح ناحيه، اقدام به اخذ موافقت مقدماتي بنمايد. بررسي و اتخاذ تصميممقدماتي در مورد پيشنهاد احداث شهر جديد و مكان تقريبي آن با توجه به طرحهاي كالبديملي، منطقه اي و ناحيه اي و مسايل امنيتي، سياسي، اجتماعي و ساير مقتضيات و نيازهايهر منطقه در مركز هر استان به عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد. تصويبنهايي مكان شهر جديد بر عهده شوراي عالي خواهد بود.

 

 

 

 

ماده 28

پس از تصويب طرح جامع شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي برايمتقاضي، پروانه احداث شهر جديد صادر مي كند. متقاضي غيردولتي بدون موافقت كتبيوزارت مسكن و شهرسازي اجازه واگذاري يا انتقال پروانه مذكور را به ديگري ندارد.

 

 

 

ماده 29

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است راسا و يا از طريق سازمان مسكن وشهرسازي استان بر كليه اقدامات و ساخت و سازهاي متقاضي غيردولتي و اجراي دقيق طرحجامع و تفصيلي نظارت نمايد و در صورت مشاهده تخلف از طرحهاي مذكور و يا عدم رعايتمقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي موارد تخلف را به طور كتبي به متقاضي غيردولتيو مهندس مشاور طرح ابلاغ كند. همچنين وزارت يادشده مجاز است در صورت عدم همكاريمتقاضي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات كتبي پس از دو اخطار كتبي (45) روزه نسبت بهلغو پروانه احداث شهر جديد اقدام نمايد.

تبصره - تعرفه حق نظارت به پيشنهادوزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

 

 

 

ماده 30

هر نوع واگذاري اراضي در شهرهاي جديد توسط سازنده غيردولتي قبل ازتفكيك، آماده سازي و اتمام عمليات زيربنايي هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارتمسكن و شهرسازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد نياز ساكنين آن فاز و ادامه عملياتزيربنايي فازهاي بعدي، ممنوع است.

 

 

 

ماده 31

در مواقعي كه براي ايجاد يك شهر جديد هم شركت مادر و هم بخشغيردولتي متقاضي باشند، اولويت با متقاضي غيردولتي است.

 

 

ماده 32

متقاضي غيردولتي ايجاد شهر جديد از كليه مزايا و تسهيلاتي كهوزارت مسكن شهرسازي براي انبوه سازان مسكن منظور نموده يا مي نمايد، بهره مند ميباشد.

 

ماده 33

كليه مفاد اين آيين نامه مشمول شهرهاي جديدي كه تا كنون مصوب،ايجاد و احداث شده اند نيز مي باشد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...