رفتن به مطلب

خواص برخی داروهای گیاهی


ارسال های توصیه شده

خواص برخی از داروهای گیاهی

1. بومادران:

آنچه از خواص خون به (اشیله) نسبت داده اند صحت دارد و میتواند جمع کننده زخم وعمل کننده بر روی بواسیر های بصورت مصرف یکبار در روز باشد .نزد مردمان قدیم شهرت زخم بندی داشته است که در بهبود زخم وجراحات موثر بوده است.

دیوسکورید طبیب یونانی مشهور که در زمان نرون می زیسته و صاحب کتب فراوان است،این گیاه را بهبود دهنده جراحات میداند خواه زخم کهنه باشد خواه جدید.%

 

2.گل گاوزبان:(bourrache)

مدر_عرق آور_وضد سرفه بسیار عالی است.محتوی نیترات دوپتاس است.در معالجه نفریت همراه با ورم کردگی و به صورت ضد سرفه وآرام کننده در تمام تحریکات تنفسی وبالا خره عرق آور در گریپ.خشک کردن آن نیازبه دقت دارد اگر به دقت خشک نشود رنگ سیاه یا قهوه ای به خود می گیرد وخواص خود را از دست می دهد.%

 

3.بابونه:(camomille)

گیاهی که روزگاری بود که در هر خانه ای پیدا می شد.وبرای ناراحتی های هضمی وتشنجات معدی به کار می رود.

حاوی یک اسانس به نام ازولن است که خاصیت ضد الرژی دارد.آنرا انگل زدا؛قاعده آور؛ضد تشنج معده؛هضم مشکل

سنگ های مجاری ادراری؛بی اشتهایی؛ضعف؛خستگی عمومی؛دردهای عصبی آسم وتب های متناوب و...%

 

4.پر سیاوش :(capillaire )

خواص ضد ناراحتی های ریوی آن غیر قابل انکار است-شربت آن در مبارزه با سرفه -زکام-گریپ وبرونشیت-اثرات خوبی دارد. خلط آور نرم کننده واندکی مدر است.%

 

5.کاسنی:(chicoree)

جالینوس نام این گیاه را دوست کبد می نامد.روک( (ROGUESدر کتاب گیاهان مصرفی 1837میلادی می گوید:هر روز به ناراحتی های پوستی بر می خوریم چون کبره؛جوشهای چرکی؛زبری که معالجات شدید در مورد آن موثر واقع نمی شود.ولی تمام گیاهان خانواده کاسنی چون خود کاسنی وحشی وکاهو وگل قاصد در عین دارو بودن برای این ناراحتی ها غذا محسوب می شوند.اثر کاسنی بزودی ظاهر نمی شود و باید پس از مدتی منتظر نتیجه بود.عمل آن تصفیه کننده؛صفرا آور؛مدر؛رفع زشتی پوست....%

 

6.گشنیز(CORIANDRE):

دانه گشنیز را جز داروهای معدی ؛بادشکن ؛ضد سردرد می خوانند وعجیب نیست اگر نسخی از این دارو را در داروهای ضد ضعف معده ناراحتی های هضمی؛ سرگیچه های گوارشی؛ شروع آب مروارید؛ زکام مزمن وبالا خره ضعف حافظه می بینیم برخی این سبزی را برانگیزنده نیروی جنسی می دانند.یونانیها بطور کلی وبقراط اختصاصا آنرا در غش ها؛ناخوشی های عصبی ؛دردهای رحمی تجویز می کرده اند..%

 

7.نسترن(EGLANTIER):

با کمی تفاوت خواصش شباهت به خواص گل سرخ می دهد.میوه ها مدر قابض ودر تمام موارد اسهال؛ سنگ های کلیه ومجاری ادراری وبه صورت تصفیه کننده مصرف میشود.برعکس گلبرگها مختصری حالت مسهل داشته ومقوی است.%

 

8.زرشک(EPINE-VINETTE):

گیاه خود حاوی الکالوییدهای مختلفی است و میوه خوردنی آن محتوی گلیکوزید پکتین ومقداری اسید های الی و ویتامین C

است.زرشک محرک مقوی مدر وصفرا آور قابل توجه ای است.در اغلب ناراحتی های گردش خونی می توان مصرف بلند مدت ان را توصیه کرد.واثر آن را در ناراحتی های کبد وکیسه صفرا وخصوصا یرقان تاکید کرده اند.%

 

9.ترخان(ESTRAGON ):

این گیاه باید تازه مصرف شود.گیاهی است قلبی معدی برنده وشوینده واشتها اور ومعرق ادرار نفخ شکن وانگیزنده میل به غذا است در دردهای روماتیسمی توصیه می شود.

 

10.توت فرنگی(FRAISIER):

این گیاه را در رده مفرح کننده ها؛ مشهیان؛ وزخم بندها جای می دهند. از انجایی که توت فرنگی خون را قلیایی می کند و با اسیدیته می جنگد انرا برای نقرسی ها و روماتیسمی ها مفید می دانند. خواص قابض وضد اسهال نیز دارد.

 

11.ختمی (GUIMAUVE ( :

در درجه اول ختمی نرم کننده وملایم سازنده است.می توان ان را در ناراحتی های ریه ونای سرما خوردگی وگریپ به خاطر متوقف ساختن سرفه های ناشی از تحریکات عضوی بکار برد.

 

12.کتان((LIN

دانه های کتان بصورت دم کرده ویا خیس خورده در مورد تنبلی روده ویبوست مصرف می شودچه موسیلاژ حاصل از ان نرم کننده و مسهل محسوب می شود. همینطور در تحریکات دستگاه گوارشی و مجاری ادراری هم مداوا کننده است.

لینک به دیدگاه

خواص برخی از داروهای گیاهی

1. بومادران:

آنچهاز خواص خون به (اشیله) نسبت داده اند صحت دارد و میتواند جمع کننده زخموعمل کننده بر روی بواسیر های بصورت مصرف یکبار در روز باشد .نزد مردمانقدیم شهرت زخم بندی داشته است که در بهبود زخم وجراحات موثر بوده است.

دیوسکوریدطبیب یونانی مشهور که در زمان نرون می زیسته و صاحب کتب فراوان است،اینگیاه را بهبود دهنده جراحات میداند خواه زخم کهنه باشد خواه جدید.%

 

2.گل گاوزبان:(bourrache)

مدر_عرقآور_وضد سرفه بسیار عالی است.محتوی نیترات دوپتاس است.در معالجه نفریتهمراه با ورم کردگی و به صورت ضد سرفه وآرام کننده در تمام تحریکات تنفسیوبالا خره عرق آور در گریپ.خشک کردن آن نیازبه دقت دارد اگر به دقت خشکنشود رنگ سیاه یا قهوه ای به خود می گیرد وخواص خود را از دست می دهد.%

 

3.بابونه:(camomille)

گیاهی که روزگاری بود که در هر خانه ای پیدا می شد.وبرای ناراحتی های هضمی وتشنجات معدی به کار می رود.

حاوی یک اسانس به نام ازولن است که خاصیت ضد الرژی دارد.آنرا انگل زدا؛قاعده آور؛ضد تشنج معده؛هضم مشکل

سنگ های مجاری ادراری؛بی اشتهایی؛ضعف؛خستگی عمومی؛دردهای عصبی آسم وتب های متناوب و...%

 

4.پر سیاوش :(capillaire )

خواصضد ناراحتی های ریوی آن غیر قابل انکار است-شربت آن در مبارزه با سرفه -زکام-گریپ وبرونشیت-اثرات خوبی دارد. خلط آور نرم کننده واندکی مدر است.%

 

5.کاسنی:(chicoree)

جالینوسنام این گیاه را دوست کبد می نامد.روک( (ROGUESدر کتاب گیاهان مصرفی 1837میلادی می گوید:هر روز به ناراحتی های پوستی بر می خوریم چونکبره؛جوشهای چرکی؛زبری که معالجات شدید در مورد آن موثر واقع نمی شود.ولیتمام گیاهان خانواده کاسنی چون خود کاسنی وحشی وکاهو وگل قاصد در عین داروبودن برای این ناراحتی ها غذا محسوب می شوند.اثر کاسنی بزودی ظاهر نمی شودو باید پس از مدتی منتظر نتیجه بود.عمل آن تصفیه کننده؛صفرا آور؛مدر؛رفعزشتی پوست....%

 

6.گشنیز(CORIANDRE):

دانه گشنیز را جزداروهای معدی ؛بادشکن ؛ضد سردرد می خوانند وعجیب نیست اگر نسخی از ایندارو را در داروهای ضد ضعف معده ناراحتی های هضمی؛ سرگیچه های گوارشی؛شروع آب مروارید؛ زکام مزمن وبالا خره ضعف حافظه می بینیمبرخیاین سبزی را برانگیزنده نیروی جنسی می دانند.یونانیها بطور کلی وبقراطاختصاصا آنرا در غش ها؛ناخوشی های عصبی ؛دردهای رحمی تجویز می کرده اند..%

 

7.نسترن(EGLANTIER):

باکمی تفاوت خواصش شباهت به خواص گل سرخ می دهد.میوه ها مدر قابض ودر تمامموارد اسهال؛ سنگ های کلیه ومجاری ادراری وبه صورت تصفیه کننده مصرفمیشود.برعکس گلبرگها مختصری حالت مسهل داشته ومقوی است.%

 

8.زرشک(EPINE-VINETTE):

گیاه خود حاوی الکالوییدهای مختلفی است و میوه خوردنی آن محتوی گلیکوزید پکتین ومقداری اسید های الی و ویتامین C

است.زرشکمحرک مقوی مدر وصفرا آور قابل توجه ای است.در اغلب ناراحتی های گردش خونیمی توان مصرف بلند مدت ان را توصیه کرد.واثر آن را در ناراحتی های کبدوکیسه صفرا وخصوصا یرقان تاکید کرده اند.%

 

9.ترخان(ESTRAGON ):

اینگیاه باید تازه مصرف شود.گیاهی است قلبی معدی برنده وشوینده واشتها اورومعرق ادرار نفخ شکن وانگیزنده میل به غذا است در دردهای روماتیسمی توصیهمی شود.

 

10.توت فرنگی(FRAISIER):

این گیاه را در رده مفرحکننده ها؛ مشهیان؛ وزخم بندها جای می دهند. از انجایی که توت فرنگی خون راقلیایی می کند و با اسیدیته می جنگد انرا برای نقرسی ها و روماتیسمی هامفید می دانند. خواص قابض وضد اسهال نیز دارد.

 

11.ختمی (GUIMAUVE ( :

دردرجه اول ختمی نرم کننده وملایم سازنده است.می توان ان را در ناراحتی هایریه ونای سرما خوردگی وگریپ به خاطر متوقف ساختن سرفه های ناشی از تحریکاتعضوی بکار برد.

 

12.کتان((LIN

دانه های کتان بصورت دم کردهویا خیس خورده در مورد تنبلی روده ویبوست مصرف می شودچه موسیلاژ حاصل ازان نرم کننده و مسهل محسوب می شود. همینطور در تحریکات دستگاه گوارشی ومجاری ادراری هم مداوا کننده است.

:icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

ریحان

Ocimum basilicum

برگ ريحان درمان كننده ناراحتی هاي حاصل از نيش حشرات است، كافي است كه محل گزش حشرات را با برگ ريحان ماساژ دهيد خارش و درد را برطرف مي كند. تخم ريحان براي رفع دل درد مفيد است و اگر آن را بكوبيد و با صمغ عربي مخلوط كنيد داروي خوبي براي درمان اسهال است.

برگ ريحان اثر زيادكننده شير دارد و مادران شيرده حتما بايد از اين گياه استفاده كنند و خوردن آن به همراه غذا به هضم كمك مي كند.

مضرات خاصي براي اين گياه گفته نشده است.

لینک به دیدگاه

دارچین

Cinnamomum zeylanicum

 

دارچین رمز جوانی است و مصرف روزانه آن انسان را سلامت و جوان نگاه می‌دارد. دارچین برای زیاد شدن و بازیافتن نیروی جنسی نیز بکار می‌رود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را گرم می‌کند و ضعف کمر و پاها را از بین می‌برد و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را درمان می‌کند. دارچین بهترین دارو برای دردهای عضلانی است و جدیدا در آمریکای شمالی و کانادا کرمهایی به بازار آمده که دارای دارچین است و برای رفع درد بکار می‌رود. حتما تا بحال متوجه شده‌اید که بعد از خوردن دارچین همه چیز را زیبا می‌بینید و چقدر آرام هستید. این خاصیت دارچین است زیرا دارچین اثر آرام کنده و شاد کننده دارد و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتر است.

 

اثر مهم دیگر دارچین پایین آوردن تب می‌باشد و حتی امروزه دارچین را به صورت قرص و کپسول درآورده‌اند که به عنوان تب‌بر بکار می‌رود. دارچین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را باز می‌کند و اثر خوبی در گردش خون دارد. دارچین خاصیت عجیب دیگری دارد و آن قوی کردن مصونیت بدن در مقابل امراض است و حتی می‌توان گفت که اثر پنی سیلین و آنتی‌بیوتیک را به مقدر زیادی دارا است. اگر حس کردید که ضعیف شده‌اید و ممکن است مریض شوید چای دارجین را فراموش نکنید و حتی اگر سرما خورده‌اید یا ضعف شدید دارید چای دارچین بهترین دارو است. دارچین معده را تمیز و آرام و قوی می‌کند. بنابراین اگر ناراحتی معده دارید حتما از دارچین استفاده کنید. دارچین با این همه خواص طعم بسیار خوبی دارد. حتی اگر چای معمولی می‌نوشید آنرا با مقداری پودر دارچین بهم بزنید که طعم آنرا بهتر کند

لینک به دیدگاه

سير،از سبزيهايي است که تاريخي بسيار کهن دارد. انسان خواص درماني اين گياه را پنج قرن قبل از ميلاد مسيح شناخته بود.

محل کشت سير شرق است که به ميزان وسيعي کشت داده ميشود . در ماه فروردين هر يک از پيازهاي کوچک سير را در خاک کاملا خشک به فاصله 15-20سانتي متري مي کارند وبين ماههاي تير و مرداد که برگها پژمرده شود جمع آوري مي گردد. اين گياه در نواحي مختلف ايران بخصوص در شمال کشور بطور گسترده پرورش مي يابد.

اهميت وخواص زياد سير در احاديث اسلامي مورد توجه است از اينرو:

رسول خدا (ص)فرمودند : سير بخوريد وخود را با آن معالجه کنيد زيرا در سير شفا وبهبودي هفتاد مرض است.

فوايد سير :خواصي که دانشمندان (طب قديم وجديد) براي سير بر شمرده اند عبارتند از :

1- سير اثر خوبي در ضد عفوني کردن معده دارد،ولي نبايد آن را زياد مصرف کرد.

2- سير رسوبات خون را حل ميکند از اينرو مصرف سير به کساني که درد مفاصل دارند نقرس گرفته اند ويا به روماتيسم مبتلا شده اند، توصيه مي شود.

3- سير ادرار را زياد مي گرداند وفشار خون را پايين مي آورد.

4- سير بهترين درمان براي فراموشي ونسيان است.

5- سير بهترين تقويت کنندهء پيا ز مغز است وروي غدد مغز تاثير نيکو دارد.

6- خوردن سير عظلات قلب را به نشاط می آوردو به اين وسيله گردش خون منظم ميگردد.

7- مصرف سير مجاري تنفس وخون را پاک مي کند و به اين وسيله از تنگ نفس مي کاهد.

8- سير برخي از انواع سل ريمي را معالجه مي کند.بخصوص وقتي که با شير ممزوج باشد.

9- سير براي معالجه اسهال و برونشيت وسردرد و زکام مزمن وضعف حافظه وسر گيجه سودمند است.

10- سير در برابر امراض بسياري مانندتب مقاوم است.

11- سير پوست بدن را خوشرنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونتها پاک (بخصوص در اطفال) وبا اين خاصيت انسان را در مقابل بيماري تيفوئيد(حصبه) و ديفتري محافظت مي کند.

12- سير سنگ کليه را از بين مي برد وکرمهاي نازک شکم اطفال را نابود مي سازد.

13- سير فلج ورعشه را معالجه مي کند ودر مورد ملاريا و بي خوابي خيلي مفيد است.

14- براي درمان ميخچه و زگيل بايد سير را نرم کنيد وبه صورت مرهم روي ميخچه وزيگيل بگذاريد،تا همان طور بماند وهر چند وقت آن را تکرار کنيد تا به کلي ميخچه و زگيل از بين برود.

15- وقتي حشره اي شما را گزيد، فوري محل نيش را با سير بماليد تا سوزش ودرد آن تسکين پيدا کند.

16- اگر يک بسته سير را در انبار غلات آویزان کنيد و يا روي آن پخش کنيد ، باعث فرار موشها خواهد شد.

17- مصرف سير براي بيماران مبتلابه مرض قند (ديابت) اثر شفا بخش داشته وقند خون را ميکاهد.

18- سير اپر سمي نيکوتيني که از دود سيگار حاصل مي شود را برطرف مي نمايد ،زيرا چنانچه معتادين به سيگار به علت نيکوتين دچار نارحتي هاي هاضمه وقلب شده با شند، با مصرف سير احساس بهبودي مي کنند.

19- خوردن سير براي درمان رعشه اندامها وفلج مفيد است.

20- مداومت در مصرف سير به تدريج باعث ريختن موي سفيد وروئيدن موي سياه مي شود.

21- سير براي درمان شقاق(ترک خوردگي) اثر شفا بخش دارد.

22- اگر مخلوط سير با سرکه را بر پوست بمالند ورم اعضاء را بر طرف مي نمايد.

23- سير خرد شده حاوي اسانس گو گردي، بوي تندي دارد که براي دستگاه گوارشي خاصيت آنتي بيوتيکي (ضد ميکربي) دارد، اسانس فرار آن در تمام بدن پراکنده مي شود واز راه ريه وپوست دفع مي گردد.

24- سير يک محرک پوستي است و به عنوان خلط آور در التهاب مخاط برونشها مصرف مي شود.

25- از سير براي درمان تصليب شرايين استفاده مي شود.

26- بنا بر تحقيقات دانشمندي بنام «ري (Rey)» زياده روي در مصرف سير ، موجب سر درد وضعف بينائي مي شود. براي جلو گيري از اين مضرات چند راه پيشنهاد شده است:

الف- پختن سير در آب واضافه کردن کمي نمک يا کره يا روغن بادام به آن.

ب -استعمال گشنيز به همراه مصرف سير يا بعد از مصرف سير

27 چنانچه در مصرف سير ،مراعات سن ، مزاج وفصل نگردد مخصوصا به حالت خام در مصرف آن زياده روي شود، براي دستگاه تنفس و بيماري بواسير مضر است.

تذکر:بهترين کار براي بر طرف کردن بوي سير خوردن سبزي وکاهو است ، زيرا کلروفيل موجود در اين سبزيها بوي سير را دفع مي کند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...