رفتن به مطلب

زمان حال استمراری


اذین25

ارسال های توصیه شده

زمان حال استمراری

Present Continuous Tense

طرز ساختن:

شكل ing دار فعل اصلي am /are/is + +فاعل

موارد استعمال:

1- بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, at present, for the time being و غیره همراه است:

He is speaking French now.

2- بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

3- بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوان نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week.

4- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

They are leaving for London tomorrow.

5- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

I forget his name.

یادآوری_ در مورد فوق اگر جنبه و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان های استمراری) می توان به کار برد:

(فعل see ارادی است)

I see he has written the matter.

به موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است)

I am seeing to the matter.

زمان حال استمراري

ساختار

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- بر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ي بيان عملي که هم‌اکنون جريان دارد:

 

 • She is watching the TV.
 • He is working at the moment.

2- براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

 

 • I'm reading an exciting book.
 • He is learning Arabic.

(توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتي است مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است.)

3- براي بيان قراري تعيين شده در آينده:

 

 • I am meeting him at the park.

4- براي بيان كار يا شرايطي موقتي:

 

 • I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
  (در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگي مي‌کنم، اما دارم سعي مي‌کنم يک بهترش را پيدا کنم)

نكاتي در مورد هجي (افعال ing دار)

1- افعالي که به يک e ختم مي‌شوند، آن e حذف مي‌شود:

come, coming take, taking write, writing

ولي در مورد افعالي که به ee ختم مي‌شوند، اين قاعده صدق نمي‌کند:

agree, agreeing see, seeing

2- در افعال يک بخشي (يک هجايي) که د

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
راي يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

running, stopping, getting

ولي چنانچه حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد، تکرار نمي‌شود:

showing, enjoying

وبلاگ گنجینه

تعریف: برای بیان انجام كاری كه به صورت استمرار در لحظه حال انجام می گیرد و هنوز كامل نشده است . برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می كنیم :

am , is , are + v. -ing

این زمان معمولاً با قیود زمانی زیر می آید :

now , at present , at the moment , for the time being , just now, currently , this week, this period , today , temporarily .

You are working hard now .

I am having a Sandwich now .

برای منفی كردن این زمان كلمه ( not ) را بعد از فعلto be می آوریم و برای سوالی كردن آن فعل to be را به اول جمله می آوریم .

She isn’t driving to work .

Is she driving to work ? Yes , she is . / No , she isn’t .

Reading.

Am

Are

Is

I

You , we , they

He , she , It

نكته (1) : اگر ابتدای جمله با وجه امری آغاز شود قسمت دیگر جمله زمان حال استمراری خواهد بود .

Listen ! The teacher is talking . (but) look! I hear again .

نكته (2) : اگر بعد از وجه امری جمله با كلمات here و there آغاز شود باید به جای حال استمراری از حال ساده استفاده كرد . Look ! There goes the bus .

Contractions :

I am ------------ I’m They are ------- They’re

He is ----------- He’s You are -------- You’re

She is ----------- She’s

Spelling Notes :

1- اگر فعلی به e ختم شود هنگام اضافه كردن e , -ing حذف می شود . come --- coming

2- اگر یك فعل یك سیلابی به یك حرف بی صدا ختم شود و قبل از حرف بی صدا یك vowel (صدادار) قراربگیرد هنگام اضافه كردن –ing آن حرف دوبل می شود . stop --- stopping

3- اگر فعلی به –ie ختم شود هنگام گرفتن ie , -ing تبدیل به y می شود . die ------- dying

كاربرد زمان حال استمراری

1- عملی كه هم اكنون در حال انجام شدن است اما لازم نیست در این لحظه گفته شود .

He is learning English .

I am reading a play by Shakspear .

2- برای توصیف عملی در آینده نزدیك :

I am meeting ali tonight.

امشب به دیدار علی می روم . (خواهم رفت ، می خواهم بروم )

همان طور كه ملاحظه می شود در موارد بالا در زبان فارسی به عنوان معادل استمراری انگلیسی از مضارع استفاده می شود .

3- برای بیان حالت استمرار در آینده :

At 9 , she is doing her homework .

ساعت 9 مشغول انجام تكالیفش است (دارد انجام می دهد) یعنی قبل از 9 شروع كرده و در آن ساعت مشغول انجام تكالیفش خواهد بود .

در این مورد در زبان فارسی از شكل مضارع یا از حال در جریان و یا از شكل آینده استفاده می‌شود . حال استمراری در مفهوم فوق می تواند همراه با حال ساده به كار رود .

They are flying over the desert when one of the engines fails .

آن وقتی كه یكی از موتورها از كار می افتد ، آنها بر فراز بیابان پرواز می كنند .

چنانكه می بینید در فارسی برای هر دو مورد از شكل مضارع استفاده شده است .

4- برای نشان دادن عملی كه به صورت عادت بكار می رود و معمولاً با قید always همراه است .

جمعه ها همیشه كوه می رود . He is always climbing on Fridays .

افعالی كه در زمان حال استمراری به كار نمی روند :

1 . افعالی كه مربوط به حس ( sense ) هستند .این گونه افعال بیشتر به صورت ( involuntary ) یعنی بدون قصد و اراده به كار می روند اما اگر این افعال ( voluntary ) یعنی از روی قصد به كار روند یا نشان دهنده دوره طولانی تری باشند استمرار می شوند این افعال از این قرارند :

Ali is feeling the material . I hear voices .

I am smelling this meat . Your soup taste great .

I feel cold air .

نكته (1) : اگر see معنی visit یا arrange بدهد و عمل دیدار كردن با قرار قبلی باشد –ing می گیرد . Tom is seeing the town .

نكته (2) : اگر hear به معنی دریافت خبر یا نامه باشد یا به معنی گوش كردن به طور رسمی به چیزی باشد استمرار می شود .

The court is hearing evidence .

نكته (3) : اگر feel در معنی احساس كردن باشد استمرار نمی شود اما اگر به معنی لمس كردن باشد و یا در مفهوم پزشكی به كار برود استمرار میشود .

The court is hearing evidence .

نكته (4) : اگر taste به معنی مزه دادن بكار برود استمرار نمی شود اما اگر در معنای چشیدن باشد باشد –ing می گیرد .

I am tasting the soup .

2 . افعالی كه احساسات و هیجانات را بیان كنند . ( emotion )

desire , like , love , wish , want , hate , detest , care

3 . افعالی كه مربوط به فكر ، عقیده و رفتار باشند ( think , attitudes , opinions )

appreciate , believe , expect , think ( feel ) , remember , recognize , forget , consider , guess , know , look like , resemble .

4 . افعالی كه مالكیت را نشان دهد . ( possession ) و ( ownership )

belong to , owen , possess , have , owe

Ex. The teacher has the tests upstairs .

But : we are having a grammar test today .

She already has 5 children . / but : she is having a baby in june .

نكته (1) : قید always هنگامی كه دلالت بر یك عمل تصادفی كند در زمان حال استمراری بكار می رود .

هربارهمین‌كاررامی كنم . (همین طور می شود ) I am always doing that

نكته (2) : در فارسی حال استمراری را به صورت ماضی نقلی ترجمه می كنیم . برای مثال :

او اینجا نشسته است .

She is sitting here .‌

سایت:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

کاربرد

زمان حال ساده يکي از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسي مي‌باشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار مي‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

 

 

 • I go to school by bus.
 • We get up at 7 AM.
 • 'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 

 • The earth orbits the sun.
 • I come from Iran.
 • Some animals migrate in winter. (بعضي از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:

 

 • I work in a shop.
 • She lives in a small cottage.

 

زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never rarely sometimes often usually always

0%................................. 50% .................................100%

 

 • I usually play football with my friends.
 • I never go shopping.
 • sometimes she plays piano for us.

نکاتي در مورد هجي (verb + s)

1- افعالي که به x, ch, sh, ss و o ختم مي‌شوند، به جاي es ، s مي‌گيرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن حرف بي‌صدايي بيايد، y به ies تبديل مي‌شود:

try, tries hurry, hurries fly, flies

ولي آن دسته از افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s مي‌گيرند:

plays, buys, enjoys

نكته ها :

1 – براي سؤال در زمان حال ساده از افعال كمكي do, does‌استفاده مي كنيم. به اين ترتيب كه در ابتداي جمله بايستي فعل كمكي do و يا does را بياوريم. البته در آغاز جمله do,does را بياوريم. البتهدر آغاز جمله do و يا does بايد با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكي does فقط براي سوم شخص مفرد بكار مي رود و براي بقيه صيغه ها فعل كمكي do به كار مي رود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟

Do you play football everyday?

آيا او هر روز فوتبال بازي مي كند؟

Does he play football everyday?

آيا علي هر روز فوتبال بازي مي كند؟

Does Ali play football everyday?

2 – توجه كنيد كه s يا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكي does حذف مي شود و فعل به شكل اصلي برمي گردد

3 – براي منفي كردن زمان حال ساده از don’t يا dose' nt استفاده مي كنيم. براي سوم شخص مفرد از dose'nt استفاده مي كنيم. به مثال هاي زير توجه كنيد.

من هر روز فوتبال بازي نمي كنم

I don't play football everyday.

او هر روز فوتبال بازي نمي كند

He dose'nt play football every day.

4 – در پاسخ به سؤال هايي كه با Do و Does شروع مي شوند به دو طريق مي توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به اين ترتيب كه با كمك افعال كمكي do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكي don’t و doesn’t در حالت منفي جواب كوتاه مي دهيم.

مانند :

Do you play football everyday?

آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟

Yes , I do . بله اين كار را مي كنم

No, I don’t . نه من اين كار را نمي كنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او اين كار را مي كند

No, he dosent. نه او اين كار را نمي كند

روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نيازي به فعل كمكي نيست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.

Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.

Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.

5 – در بعضي از سؤال ها از شما هم پاسخ كوتاه و هم پاسخ بلند خواسته مي شود.

تمرين : 1 – پاسخ كوتاه و بلند بدهيد. از كلمات داخل پرانتز استفاده كنيد.

1) Do you go to library everyday?(school)

No,I don’t. I go to school everyday.

 

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)

No, she dosent . she lives in Tehran.

 

3) Does your brother clean his room everyday?

Yes, he does. He cleans his room everyday.

2 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1) what do you eat everyday?

I eat two apples everyday.

 

2)what time do you get up every morning?

I get up at six o'clock every morning?

 

3) what does she teach in the class?

She teaches English in the class.

2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos' nt)

پاسخ : ( dosent)

 

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)

پاسخ : live

 

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)

پاسخ : our family

 

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)

پاسخ : watches

4 – پاسخ بلند بدهيد.

1) Do they play football in the street? (No)

No, They don’t play football in the street.

 

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)

No , he doesn't play ping-pong at school.

 

3) Does your sister work in a library? (yes)

Yes, she works in a library.

زمان حال استمراري

ساختار

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- براي بيان عملي که هم‌اکنون جريان دارد:

 

 • She is watching the TV.
 • He is working at the moment.

2- براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

 

 • I'm reading an exciting book.
 • He is learning Arabic.

(توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتي است مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است.)

3- براي بيان قراري تعيين شده در آينده:

 

 • I am meeting him at the park.

4- براي بيان كار يا شرايطي موقتي:

 

 • I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
  (در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگي مي‌کنم، اما دارم سعي مي‌کنم يک بهترش را پيدا کنم)

نكاتي در مورد هجي (افعال ing دار)

1- افعالي که به يک e ختم مي‌شوند، آن e حذف مي‌شود:

come, coming take, taking write, writing

ولي در مورد افعالي که به ee ختم مي‌شوند، اين قاعده صدق نمي‌کند:

agree, agreeing see, seeing

2- در افعال يک بخشي (يک هجايي) که داراي يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صدا مي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

running, stopping, getting

ولي چنانچه حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد، تکرار نمي‌شود:

showing, enjoying

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...