رفتن به مطلب

دانلود نمونه سوالات امتحانی مجموعه مدیریت وحسابداری


spow

ارسال های توصیه شده

دانلود نمونه سوالات امتحانی مجموعه مدیریت وحسابداری

 

ش نام درس تاریخ امتحان دریافت نمونه سوال 1 زبان تخصصی 2 حسابداری 861107

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
2 حسابداری صنعتی 2 871016
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
3 مبانی مدیریت سازمان – صول مدیریت 861226
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
4 پژوهش عملیاتی 2 871107
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
5 توسعه اقتصادی و برنامه 860605
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
6 پول و ارز و بانک داری 861110
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
7 حسابداری پیشرفته 1 860312
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی 871101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
9 حسابداری و حسابرسی دولتی 8610
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
10 اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد 1 871029
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
11 مدیریت تولید 861107
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
12
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
13 مدیریت تولید 860613
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
14 حسابداری و حسابرسی دولتی 860326
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
15 ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن 861024
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
16 روش تحقیق و ماخذ شناسی 860320
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
17 حسابرسی 2 871029
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
18 مالیه عمومی 861102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
19 اصول حسابداری 2 8710
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
20 اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد 2 871107
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
21
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861010
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
22 آمار و کاربرد آن در مدیریت 860327
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اصول حسابداری 1 871102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
24 حسابرسی 2 861109
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
25 حسابداری صنعتی 3 860312
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
26 حسابداری و حسابرسی دولتی 871101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
27
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861009
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
28 پول و ارز و بانکداری 860325
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
29 حسابداری صنعتی 861101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حسابداری پیشرفته 2 860323
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
31 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 860330
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
32 مدیریت مالی 1 860316
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
33 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی 860319
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
34 ریاضیات و کاربرد ان- ریاضیات پایه و مقدمات آمار 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
35 اصول حسابداری 2 861016
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
36 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
37 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 860321
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
38 زبان تخصصی 2 860322
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
39 اصول حسابداری 3 860313
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
40
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861103
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
41 ریاضیات و کاربرد آن – ریاضیات پایه مقدمات آمار 2 8710
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
42 مبانی و کاربرد کامپیوتر 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
43 مبانی جامعه شناسی –مفاهیم اساسی 1 871105
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
صنعتی 3 861006
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
45 پول و ارز و بانکداری 871030
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
46 اصول حسابداری 1 861012
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
47 حسابرسی 1 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
48
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
860609
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
49 اصول حسابداری 3 861007
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
50 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی 860319
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
51 اقتصاد خرد 8610
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
52 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 861025
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
53 زبان تخصصی 2 حسابداری 871026
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
54
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
871102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
55 حسابداری صنعتی 1 860325
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
56 اصول حسابداری 2 860321
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
57 ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن 8710
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
58 روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 860323
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حسابداری میانه 2 861026
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
60 حسابداری پیشرفته 2 861108
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
61 حسابداری میانه 1 860317
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
62 مدیریت مالی 2 871107
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
63 تحقیق در عملیات 2 861101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
64 آمار و احتمالات 871108
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
65 مدیریت مالی1 861009
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
66 مبانی سازمان و مدیریت 871101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
67 صنعتی 2 861009
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
68 حسابداری و حسابرسی دولتی 8610
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
69
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
70 روش و تحقیق و ماخذ شناسی 861015
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
71 اصول حسابداری 3 861007
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
72 اصول حسابداری 1 860327
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
73 تحقیق در عملیات 1 –پژوهش عملیاتی 871106
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
74 مدیریت رفتار سازمانی 861108
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
75 مباحث جاری در حسابداری 860327
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
76 اقتصاد کلان اصول علم اقتصاد 2 871026
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
77 مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت 860326
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
78 مدیریت سازمانی –رفتار سازمانی 871028
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
79 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 871105
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
80
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
860321
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
81 میانه 2 871106
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
82 مبانی و کاربرد کامپیوتر کامپیوتر و برنامه نویسی 861024
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
83 تحقیق در عملیات 2 پژوهش عملیاتی 2 860401
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
84 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
85 مدیریت مالی 1 861009
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
86 حسابداری مالیاتی 871030
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
87 مدیریت مالی 2 861101
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
88 صنعتی 3 871024
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
89 حسابداری مالیاتی 860325
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
90 مبانی روش تحقیق 871021
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
91 اصول علم اقتصاد 2 860318
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
92 اصول علم اقتصاد 1 860331
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
93 پژوهش عملیاتی 1 871106
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
94 مدیریت مالی 2 860617
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
95 حقوق بازرگانی 860318
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
96 زبان تخصصی اقتصاد مدیریت و حسابداری 861009
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
97 مدیریت تولید 860322
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
98 روانشناسی عمومی 871028
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
99
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861111
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
100 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی –مبانی تنظیم بودجه 871023
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
101 مباحث جاری حسابداری 861112
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
102 حسابداری پیشرفته 1 871014
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
103 حسابداری پیشرفته 1 861006
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
104 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
105
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
860316
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
106 مالیه عمومی و خط مشی دولتها 861016
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
107 حسابداری میانه 1 871021
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
108 مدیریت تولید 871026
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
109 حسابرسی 1 860329
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
110 اقتصاد خرد 861109
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
111
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
860324
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
112 مدیریت مالی 1 871016
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
113 روش نحقیق در مدیریت روش تحقیق و ماخذ شناسی 860320
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
114 آمار و کاربرد آن در مدیریت 871102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
115 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 861013
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
116 پول و ارز و بانکداری 860611
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
117 پول و ارز و بانکداری 861110
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
118 تحقیق در عملیات 1 پژوهش عملیاتی 1 860331
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
119 حسابداری صنعتی 1 8710
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
120 مباحث جاری در حسابداری 871102
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
121 زبان تخصصی 1 حسابداری 871105
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
122 روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 861108
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
123 حقوق تجارت حقوق بازرگانی 871022
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
124 حسابداری صنعتی 2 860316
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
125 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 861110
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
126 زبان تخصصی 1 860330
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
127 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 871016
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
128 حسابرسی 1 871103
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
129
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
861006
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
130 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 861112
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
131 مدیریت تولید 860322
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...