رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

تعریف متره:

متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده "

معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود .

افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند .

 

انواع متره :

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از :

1. متره بسته .

2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ).

 

1. متره بسته

در این روش ،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده ، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند . سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، فیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید .

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود ، وقتی واحد مشخص شد ، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی ، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد .

در قیمتهای واحد پایه فهارس بها ، هزینه تهیه کل مصالح ، ماشین آلات نیروی انسانی ، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ، اتلاف مصالح ، تهیه آب ، سوخت ، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است ، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته ، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است:

1. کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود . مانند عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ها ، بتن ریزی ، سنگ چینی ، شفته ریزی ، آجر کاری به ضخامت 35 سانتی و بیشتر .

2. کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند ، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی ، کاشی کاری ، عایق کاری ، تیرچه بلوک ، طاق ضربی ، شیشه ، آسفالت نما سازی و ...

3. کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند ، مانند قرنیز ها ، جدول گذاری ، انواع لوله کشی ها ، نهرکشی ، واتر استاپ ، درزهای بتن ، خط کشی و فلاشینگ ها .

4. کارهایی که با وزن محاسبه میشوند ، مانند کلیه عملیات فلزی، آرماتور بندی ، سیمان و آبرولندنی .

5. کارهایی که با عدد محاسبه می شوند ، مانند کلیه ادوات برقی ، لوازم بهداشتی و ...

6. کارهایی که با ترکیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمکعب/کیلومتر برای حمل خاک و نخاله و تن/کیلومتر برای حمل مصالح ( سیمان و شن و مصاح سنگی و آجر و آهن‌آلات ) و ...

 

2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها )

 

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود . در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد . برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، مصالح ، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد .

 

تعریف برآورد :

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت‌گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.

بنابر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود :

الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه

ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :

بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح میشود .

مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :

1. یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .

2. جدول های صورت وضعیت ( متره ، خلاصه متره ، مالی ) .

3. قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) .

4. شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.

 

 

انواع برآورد :

1 ـ برآورد Estimate

پیش‌بینی مقادیر کمیتهای طرح مورد نظر ، که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح ، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد .

2 ـ برآورد مقادیر Quantity survey – Bill of quantity estimation

عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای اقلام مختلف یک طرح .

3 ـ برآورد مقدماتی Preliminary estimation

برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی واحد کار باشد ، مثل برآورد بنای یک پروژه بدون مطالعه عمیق آن که بر اساس نوع بنا و زیربنا و کاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی ، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد .

4 ـ برآورد اولیه Preliminary estimation

برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 15 تا 25 درصد قابل انجام است .

5 ـ برآورد تقریبی Approximate estimation

برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست .

6 ـ برآورد تعیین کننده Definitive estimation

برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 10 تا 15 درصد قابل انجام است . وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است .

7 ـ برآورد تفضیلی Detailed estimation

برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا 10 درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود .

8 ـ برآورد هزینه Cost estimating

یک فرآیند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها ، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌کردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها ، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود .

9 ـ برآورد هزینه اجرای کار Execution cost estimate

مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است .

10 ـ برآورد هزینه اجرای عملیات Estimating of the work execution

برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد .

منبع:

http://urmucivil.blogfa.com

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

اسناد و مدارک مورد نیاز برای متره و برآورد اولیه به شرح زیر است :

 

1- یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .

 

2-جدول های متره ،خلاصه متره ، مالی .

 

3-منابع تجزیه بها

 

4-قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، ماشین آلات و حمل ، فاصله و محل تامین هرکدام.

 

5-فهرست بهاء منضم به پیمان .

 

6-شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.

 

برای تهیه صورتوضعیت های موقت وقطعی علاوه بر مدارک فوق نیاز به مدارک زیر نیز می باشد.

 

نقشه های ازبیلت و کارگاهی ، دستور کارها ، صورتجلسات

لینک به دیدگاه

فهرست بها تاریخچه تهیه آن

 

در سالهاي ابتدايي دهه 1350 كه حجم پروژه‌هاي عمراني زير بنايي به دليل درآمد حاصل از صادرات نفت، به طور ناگهاني افزايش چشمگيري پيدا كرد و اين افزايش حجم نقدينگي، متناسب با مصالح، نيروي انساني و ماشين آلات موجود در كشور نبود، مشكلاتي برسر راه اجراي طرحهاي عمراني كشور بوجود آورد. به همين سبب، مهندسان مشاور كه مسؤول تهيه فهرست بها براي برآورد هزينه اجراي كار بودند، به منظور جلب پيمانكاران و ارايه قيمتهاي قابل توجه در قرارداد آنها براي خريد مصالح، پرداخت دستمزد نيروي انساني و در اختيار گرفتن ماشين آلات نسبت به افزايش بي رويه قيمتها اقدام مي‌كردند.

 

اين موضوع در بين تمام دستگاههاي اجرايي رواج پيدا كرد و باعث تورم غير واقعي در هزينه طرحهاي عمراني شد.

 

دولت براي جلوگيري از اين روند غير منطقي به سازمان برنامه و بودجه وقت مأموريت داد تا نسبت به تدوين فهرست بهاي استاندارد براي برآورد هزينه پروژه‌ها با قيمتهاي متعارف اقدام كند تا به اين وسيله، اجراي طرحهاي عمراني از بن بست بوجود آمده خارج شود (به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351).

 

از ابتداي سال 1355 سازمان اقدام به تدوين فهرست‌بهاي پايه براي كارهاي ساختماني و راهسازي كرد. در سايه اين اقدام، ظرف مدت كوتاهي پروژه‌هاي عمراني به حالت عادي بازگشت. با توجه به آثار مثبت اين امر و استقبال خوب دستگاههاي اجرايي، بتدريج براي رشته‌هاي مختلف، فهرست‌بها تدوين، منتشر و ابلاغ شد.

 

به اين ترتيب، ضرورت تهيه فهرست بها با گذشت نزديك به سه دهه از انتشار نخستين نمونه آن مورد تأييد دستگاههاي اجرايي واقع شده، در تسريع هماهنگي بين پروژه‌ها و برقراري عدالت و برابري بين نرخ قراردادها نقش مؤثري ايفا مي‌كند.

 

----------------------------

 

تعاريف و مفاهيم فهرست بها

 

رسته: رشته‌هاي مروط به يك يا چند موضوع با طبيعت مشترك كه با يك كد يك رقمي مشخص مي‌شود، مثل رسته ساختمان شامل رشته‌هاي ابنيه يا تأسيسات برقي ابنيه و تأسيسات مكانيكي ابنيه.

 

رشته: مجموعه‌اي از اقلام مختلف مربوط به يك كار كه در قالب رديفهايي در يك دفترچه فهرست‌بها مجتمع مي‌گردند و با يك كد يك رقمي مشخص مي‌شود.

 

فصل: بخشي از يك رشته فهرست پايه كه با يك كد دو رقمي مشخص مي‌شود، شامل يك يا چند گروه كه در آن رديفهاي متجانس و همگون مرتبط با يك فعاليت مشخص از آن رشته، طبقه بندي مي‌شوند.

 

گروه: تقسيمات درون يك فصل بر اساس ويژگيهاي خردتر كه با يك كد دو رقمي مشخص مي‌شود.

 

كد رديف: كد رديف يك عدد 8 رقمي منحصر بفرد مي‌باشد كه داراي ساختاري به شكل زير است:

 

رسته

رشته

فصل

گروه

شمارنده

 

1

2

۰

۵

0

4

0

2

 

ساختمان

مكانيكي

لوله‌هاي آزبست سيمان

ضد سولفات

350 ميليمتر

 

 

 

شرح رديف: عبارتست از معرفي اجمالي كاري مشخص، شامل مصالح، لوازم و از اين قبيل براي اجراي واحدي از كار مورد نظر. شرح رديف با توضيحات مقدمه فصل مربوط، كليات و دستورالعمل كاربرد، كامل مي‌شود.

 

واحد رديف: مقياس رديف مورد نظر

 

تجزيه بها: تفكيك اجزاي تشكيل دهنده هريك از رديفها بر حسب سهم مشاركت عوامل

 

مقدار: پيش‌بيني ميزان مشاركت هر عامل در رديف

 

ضريب: فاكتوري براي ايجاد تغييرات لازم در مقادير هريك از رديفها

 

بهاي واحد رديف: قيمت عوامل تشكيل دهنده هر رديف در تجزيه بها كه به طور عمده شامل دستمزد نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات، مصالح و حمل مصالح مي‌باشد.

 

قيمت كارشناسي: براي رعايت همخواني قيمت رديف با دوره‌هاي قبل، گاهي مواقع كارشناس رأساً نسبت به تغيير قيمت رديف اقدام مي‌كند.

 

منبع آمارگيري: منبعي اعم از توليد كننده، فروشنده، وارد كننده، اجاره دهنده و ... است كه آمارگير از طريق مراجعه يا مكاتبه نسبت به اخذ قيمت از آن منبع اقدام مي‌كند.

لینک به دیدگاه

تعاريف و مفاهيم عامل

 

نوع: نشان دهنده نوع مربوط به چندين عامل با طبيعت مشترك، مشتمل بر دستمزد نيروي انساني، ماشين آلات و ابزار، مصالح و حمل مصالح كه با يك كد يك رقمي مشخص مي‌شود.

 

رشته: مجموعه‌اي از اقلام مربوط به يك كار مشابه، نظير مصالح تأسيسات برقي كه با يك كد يك رقمي مشخص مي‌شود.

 

گروه: هر رشته بر حسب نوع عملكرد به گروههاي مختلف تقسيم مي‌شود كه هر گروه با يك كد دو رقمي مشخص مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان به گروه لوله‌هاي فولادي اشاره كرد.

 

زيرگروه: هر گروه بر حسب نوع به زيرگروههاي مختلف تقسيم مي‌شود كه هر زيرگروه با يك كد دو رقمي مشخص مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان به زيرگروه لوله‌هاي فولادي بدون درز اشاره كرد.

 

كد عامل: كد عامل يك عدد 8 رقمي منحصر بفرد مي‌باشد كه داراي ساختاري به شكل زير است:

 

نوع

رشته

گروه

زيرگروه

شمارنده

 

3

2

0

5

0

1

0

2

 

مصالح

مكانيكي

لوله ها و اتصالهاي مسي

بدون درز

15 ميليمتر

 

 

 

شرح عامل: توضيح اجمالي در معرفي مصالح، نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات و نيز حمل مصالح در رديف مورد نظر، مانند لوله فولادي بدون درز سه چهارم اينچ

 

واحد عامل: مقياس اندازه گيري هر عامل تشكيل دهنده تجزيه بها، نظير دستگاه _ ساعت براي ماشين آلات

 

مشخصات عامل: توضيح كاملي براي معرفي عامل مورد نظر به منظور شناخت ابعاد و استانداردهاي لازم عامل تعريف شده

 

قيمت عامل: نرخ متعادل موجود در بازار براي هر واحد عامل

 

ضريب: براي تبديل نرخ عوامل يك دوره به دوره ديگر از ضريبي بدين منظور استفاده مي‌شود.

 

ميانگين‌گيري: روشي است براي محاسبه قيمت تعديل شده عامل در بازار كه تابعي از قيمت، زمان و منبع آمارگيري مي‌باشد.

 

قيمت كارشناسي: براي رعايت همخواني قيمت عامل با دوره‌هاي قبل، گاهي مواقع كارشناس رأساً نسبت به تغيير قيمت عامل اقدام مي‌كند.

 

منبع آمارگيري: منبعي اعم از توليد كننده، فروشنده، وارد كننده، اجاره دهنده و ... است كه آمارگير از طريق مراجعه يا مكاتبه نسبت به اخذ قيمت از آن منبع اقدام مي‌كند.

لینک به دیدگاه

تعاريف و مفاهيم تعدیل

 

با توجه به‌اينكه قراردادهاي طرحهاي عمراني در زمانهاي نسبتاً طولاني به‌انجام مي‌رسد و به‌دلايل مختلف اين زمان نيز مورد تمديد قرار مي‌گيرد و در بررسي‌هاي انجام شده متوسط زمان اجرايي طرحهاي عمراني حدود 7 سال است و در اين مدت تغييرات زياد و غير قابل پيش‌بيني و با آهنگهاي متفاوت ايجاد مي‌شود، براي جبران اين امر ومتعادل كردن قيمتهاي اجراي كار در مقاطع مختلف زماني، ساز و كار تعديل آحاد بها پيش‌بيني شده است.

 

معنی لغت تعدیل از مصدر باب تفعیل و از ریشه عدل وعدالت به معنی عدل و داد می باشد. اما از نظر فنی حقوقی عبارتست از متعادل کردن و متوازن کردن قیمتهای قرارداد نسبت به قیمتهای روز بر اساس مکانیسم و روش معین .

 

مطالعه دقیق و کامل بخشنامه 173073/101 مورخه 15/9/1382 مورد تاکید می باشد.

 

شاخص: عددي كه رشد متوسط تغييرات قيمت هر دوره را نسبت به دوره پايه نشان مي‌دهد.

 

شاخص گروهي(فصلی): عددي كه متوسط تغييرات قيمتهاي واحد اقلام يك فصل از فهرست‌بهاي واحد پايه در هر دوره را، نسبت به دوره پايه نشان مي‌دهد.

 

شاخص رشته‌اي: عددي متوسط تغييرات قيمتهاي واحد اقلام مندرج در يك رشته از فهرست‌بهاي واحد پايه در هر دوره را نسبت ،به دوره پايه نشان مي‌دهد.

 

شاخص كلي: عددي که متوسط تغييرات قيمتهاي واحد اقلام تمامی فهرستهاي واحد پايه در هر دوره را، نسبت به دوره پايه، نشان مي‌دهد.

 

دوره: هريك از سه ماهه‌هاي منتهي به ماههاي خرداد، شهريور، آذر يا اسفند است. دوره‌اي كه تمامي شاخصهاي مربوط به آن برابر 100 باشد را دوره پايه گوييم.

 

-------------------------------------

 

"مراحل انجام برآورد یک مناقصه"

 

در ابتدا پس از بررسی دقیق نقشه ها و جزییات اجرایی و محل اجرای پروژه بایستی نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمود.

 

استخراج ضریب منطقه ای از بخشنامه های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

محاسبه ضریب طبقات

 

محاسبه ضریب ارتفاع

 

تهیه متره ، خلاصه متره

 

محاسبه قیمت های جدید و ستاره دار و اقلام فاکتوری

 

تهیه برگ مالی و خلاصه مالی

 

محاسبه ضریب بالاسری

 

تهیه برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه

 

تهیه جداول مربوط به بخشنامه های 4951/54-5453/102 مورخه 9/9/1377

 

و بخشنامه ۷۶۵۷۴/10۰ مورخه ۱۹/۸/13۸۷

لینک به دیدگاه

آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد

 

قیمتهای واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرست بها درج گردیده است ، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی و مکانی خاص و بدون احتساب هزینه های غیر مستقیم مرتبط با اجرای کار، معتبراند. برای اعمال اثرات متغیر و موثر در تهیه برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده اند که در زیر ، به توضیح مختصری در باره انواع ضرایب و نحوه محاسبه آن می پردازیم.

 

ضریب منطقه ای

 

قیمتهای واحد برای انجام کار برای مقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمتهای مندرج در فهارس بها ، برای انجام کار در تهران محاسبه گردیده اند.

 

برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح ، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است وبرای کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راه وباند و ...... به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام "ضریب منطقه" در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد.

 

ضرایب منطقه ای مربوط به فهرست بها ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک طی بخشنامه هایی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبلا اعلام گردیده که بایستی از آن بخشنامه ها استخراج گردد. برای فهارس بها راه وباند ،جمع آوری فاضلاب ، انتقال آب و ... هرساله بصورت پیوست شماره 4 فهرست بها منتشر میگردد.

 

دانلود بخشنامه ضرایب منطقه ای

 

ضریب طبقات

 

قیمتهای درج شده در فهارس بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است . چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریبی به نام "ضریب طبقات" به شرح پیوست 2 فهرست بها تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار، منظور می شود.

 

ضریب ارتفاع

 

قیمتهای درج شده در فهارس بها ، برای انجام کار تا ارتفاع 5/3 متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آن بیش از 5/3 متر است ،انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و همچنین اجرای داربستهای لازم در داخل ساختمان ، ضریب ارتفاع ، براساس مندرجات پیوست 2 فهرست بها در نظر گرفته می شود ودر برآورد هزینه اجرای عملیات کار،منظور می گردد.این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه بالایی ، به استثنای مصالح پایکار تعلق میگیرد.

 

در صورتی که تغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود(ارتفاع کم یا زیاد شود) به شرط اجرا شدن ، فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات مربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبه و در آخرین صورتوضعیت اعمال می شود.

 

ضریب بالاسری

 

برای جبران هزینه های ناشی از مواردی همچون پرداخت مالیات ، بیمه های اجتماعی کارمندان وکارگران ، تهیه ضمانتنامه های مختلف ، عوارض قانونی و لحاظ نمودن سود برای پیمانکار و ........ ضریب بالاسری را در نظر گرفته اند که به مبلغ کل برآورد اجرای کار اعمال می گردد. هزینه های بالاسری ، به طور کلی به دو دسته هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار به شرح مندرجات پیوست شماره 3 فهرست بها تفکیک می شود.

 

توضیح ضروری: اینکه ضریب بالاسری برای طرحهای عمرانی برابر 30/1 در نظر گرفته شده است که در آن هزینه های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه و همچنین عوارض شهرداری ( برای پیمانهای مشمول )، توسط دستگاههای اجرایی از محل طرح پرداخت می شود ، هزینه ای از بابت آنها در هزینه بالاسری منظور نشده است ، لذا در صورت تغییر هریک از شرایط هزینه های مشروح در پیوست مربوط ، بایستی ضریب بالاسری مجددا محاسبه و اعمال گردد.

 

برای روشن شدن موضوع در صورتی که طرح غیر عمرانی و براساس فهرست بها ، شامل تهیه مصالح و دستمزد باشد ، بیمه آن حدود 78/7 در صد خواهد بود در صورتیکه بیمه مکسوره از پیمانکار در طرحهای عمرانی 6/1 در صد می باشد لذا اختلاف این در صد که حدود 18/6 در صد می باشد بایستی به روش زیر محاسبه و بعنوان ضریب بالاسری طرح غیر عمرانی به برآورد اعمال گردد.

 

100

 

ضریب بالاسری طرح عمرانی =-----------------=30/1

 

23 – 100

 

 

 

جمع هزینه ای طرح غیر عمرانی 18/29= 18/6+23

 

 

 

100

 

ضریب بالاسری طرح غیر عمرانی =---------------=41/1

 

18/29 – 100

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

ضریب پیشنهادی پیمانکار(ضریب پیمان)

 

در زمان برگزاری مناقصه ، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات ، پیمانکاران واجد صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است برطبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار ، ضریب پیشنهادی پیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورتوضعیتهای موقت و قطعی اعمال میگردد.

 

اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد تخفیف داده است. ( minus)

 

اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد افزایش داده است. (plus)

لینک به دیدگاه

انواع روشهاي اجراي پروژه – معايب و محاسن آنها

 

 

1- اماني

2- درصدي

3- فهرست بهاء (با مصالح يا بدون مصالح)

4- قيمت واحد

5- پيمان مديريتي (بدون مصالح)

6- خريد و نصب

7- طرح و ساخت ( EPC )

8- مدیریت طرح ( MC )

 

----------------------------------------

روش اماني

 

 

در اين روش خود كارفرما پروژه را به عمليات كوچكتري تقسيم نموده و بر اساس عقد قراردادهاي كوچك ، هر فعاليتي را به يك دسته يا گروه يا نفر از كارگران فني و اجرايي واگذار نموده و يا با استخدام عده اي كارگر روزمزد و يك نفر معمار يا سركارگر عمليات را پيش مي برد. در اين روش قراردادها بر اساس قیمت واحد با مصالح يا بدون مصالح تنظيم مي شود و در صورتي كه قرارداد بدون مصالح باشد ، تیمی از کارفرما تداركات و خريد بهترين مصالح از بازار را با اخذ استعلام از حداقل سه فروشنده ، انجام میدهد . سرپرستی ، نظارت و كنترل كارهاي در دست اجرا در این روش ، به وسيله مهندسين يا تكنسين ها انجام میشود .

 

الف)محاسن :

1. امکان تغيير يا تعويض پيمانكاران دست دوم و تغيير و تحول در كارهاي مختلف ، با كمترين هزينه و خسارت

2. امکان استفاده از كارگران فني با سابقه (كه توسط افراد و مجريان ديگر معرفي مي شوند)

3. حذف هزینه های بالاسری ( اوورهد ) دستمزد افراد که در قرارداد های پیمانکاری اضافه میشود .

4. اين روش در پروژه هايي که اتمام آنها در تاريخ معيني مدنظر مي باشد ، يا براي سر و سامان دادن و به ثمر رساندن پروژه هایی كه پيمانكاران آنها خلع ید شده ، مي تواند مفید باشد و پرسنل قبلي پيمانكار را هم به راحتي میتوان بکار گرفت .

 

 

 

 

ب) معايب

1. در صورت فقدان افراد دلسوز ، با تجربه و متخصص ،‌ اين روش مي تواند خسارتهاي زيادي به دنبال داشته و كار به صورت نيمه تمام و با كيفيت ضعيف رها گردد.

2. در نقاطي كه پيمانكاران قوي ، درست كار و با تجربه وجود دارند و كارفرما اطمینان کافی به صحت عمل آنها دارد ، اين روش در مقايسه با سيستم مناقصه اي ، داراي محاسن كمتري است .

3. در اين روش ، مشاور و دستگاه نظارت به خوبي قادر به انجام وظايف محوله نخواهند بود.

4. روش اماني بايد بر اساس نقشه هاي جامع و كامل و همراه با جزئيات اجرايي و برآورد دقيق شروع شود و یک واحد حسابداری قوی بایستی در سیستم كارفرما حضور داشته باشد.

5. وجود يك دفتر نقشه کشی در كارگاه ضرورت داشته و اين دفتر آخرین نقشه هاي اجرایی را را در اختیار مدير کارگاه قرار میدهد .

6. مديريت كارگاه در استخدام افراد فني و خريد مصالح بایستی اختيارات تام داشته باشد تا بتواند كار با به انجام رساند ، لذا در صورت ناشناس و ناشناخته بودن مدير اين قبيل كارگاهها ، حتماً بايد يك حسابدار ورزيده و يك نفر مأمور خريد وارد در كنار دست اين افراد قرار بگيرد.

7. در صورت استخدام يك يا چند نفر کارگر فاقد صلاحیت ، ممكن است مشكلات كارگري به وجود آيد.

8. در صورت نبودن برنامه زمانبندي دقيق و حساب شده ، عمليات از انسجام لازم برخوردار نمیشود.

 

منبع پستهای 2 تا 6 این سایت می باشد:icon_gol:

لینک به دیدگاه

لیست کنترل کارهای متره و برآورد

 

1- بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح زیربنای ساختمان ( از کف و از سقف ) و بررسی محوطه‌سازی و محاسبه ضرایب طبقات و ارتفاع و تعیین دیگر ضرایب پروژه مانند ضریب منطقه‌ای و بالاسری (عمرانی یا غیرعمرانی) و تجهیزکارگاه و ...

 

2- تخریب‌های مورد نیاز در محل احداث پروژه

 

3- بوته کنی و درخت کنی

 

4- کانال کنی با بیل مکانیکی و اضافه بهای گودبرداری

 

5- خاکبرداری با ماشین و اضافه بهای گودبرداری

 

6- خاکبرداری با دست و اضافه بهای گودبرداری

 

7- نوع خاک ( سنگی ، سخت ، نرم )

 

8- تسطیح با ماشین یا دست

 

9- آب پاشی و کوبیدن سطح خاکبرداری شده

 

10- حمل خاک و نخاله و تعیین فاصله آن تا محل تخلیة مجاز

 

11- تهیه خاک یا تونان یا زیر اساس برای خاکریزی و تعیین محل تهیة آن

 

12- خاکریزی و تعین نوع خاکریزی یا مخلوط ( از خاک حاصل از خاکبرداری و یا تهیه از خارج از کارگاه )

 

13- پخش و تسطیح و آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکریزی شده

 

14- تمهیدات جلوگیری از ریزش خاک هنگام خاکبرداری در پی ها و گودها و کانالها مانند چوب بست و تخته‌کوبی و یا طرحهای خاص

 

15- کارگذاری لوله زهکش اطراف پی یا ساختمان برای هدایت آبهای زیرزمینی

 

16- شمع های ( پایل ) بتنی در زیر فونداسیون پی

 

17- آسفالت در زیر رادیه های بتنی

 

18- بتن مگر زیر پی ها و رادیه ها و شناژها

 

19- بتن غوطه ای ( مخلوط ۷۰٪ بتن و ۳۰٪ سنگ قلوه ) در زیر پی یا در اختلاف تراز رقوم فونداسیون ها

 

20- بتن غوطه ای یا مخلوط مناسب در پشت دیوار های حایل یا دیوارهای زیرزمین

 

21- بتن مسلح پی و شناژها و رادیه و دیوارهای بتنی ( آرماتوربندی ، قالب بندی جوبی یا فلزی یا نایلونی و آجری با اندود ، بتن ریزی ، صفحه ستون ، بولت ، ریشه ستونهای بتنی و پله ها و گروت ریزی )

 

22- کرسی چینی با آجر یا بلوک توپر و ایزولاسیون روی کرسی چینی و پشت دیوارهای حایل و زیرزمین

 

23- بلوکاژ و بتن ریزی در کف و قلوه ریزی و خاکریزی با مخلوط مناسب از رقوم روی پی تا زیر بلوکاژ در پایین‌ترین طبقة ساختمان

 

24- بتن پوکه و ایزولاسیون ها و اندود لیسه ای و محافظ در کف ( سرویسها حمامها آشپزخانه آزمایشگاه موتورخانه و بام ) با ضخامت و کرم بندی لازم در طبقات ساختمان

 

25- اجرای اسکلت فلزی و اجرای ضدزنگ از نوع سرنجی با ترکیبات سرب و سندبلاست یا شات بلاست ( تیرها و ستونها تکی و دوبل ، جویست‌ها ، تیرورقها ، لانه زنبوری ها ، گیردرها ، فریم ها ، خرپاها ، سوله و .. ) و تیرهای تودلی و پرلین های Z

 

26- اجرای سقف ( طاق ضربی ، کرمیت ، دال ، کامپوزیت ، تیرچه بلوک ، وافل اسلب ، قالب چوبی یا فایبرگلاس ، سفال طبرستان یا مشابه ، فابیس ، ورق یا ایرانیت ، اسپیس فریم(سازه فضاکار) ، زیرسازی ، گنبد )

 

27- اسکلت پله ها ( تیرآهن شمشیری ، بتن ، قالب ، طاق ضربی ، آجری آهن گم ، ... )

 

28- دیوارچینی خارجی 22 یا 35 سانتی با بلوک لیکا یا مشابه یا آجر و دست انداز پله ها و پشت بام و رامپها )

 

29- تیغه چینی‌های داخلی 10 تا 20 سانتیمتری با بلوک لیکا یا هبلکس و یا دیوارهای مسلح بتنی از نوع پوما یا مشابه یا آجر یا تیغه های گچی معروف به درای‌وال و یا پارتیشن های اداری )

 

30- دربها و پنجره ها و آهن‌آلات نعل درگاهیها و وال پست ها و آسانسورها و شیشه و نوار دورشیشه و دوجداره نمودن و یـراق آلات و دربهای سکوریت و نسوز و مخصوص ( گاوصندوقی ) و قـاب پنجره فلزی برای پنجره های پیش ساخته فلزی یا آلومینیومی (مانند پنجره‌های ترمال بریک و پنجره های مشبک به فرم لوور مانند تولیدات کارخانه‌های سکو و دورال و یا مشابه ) و در صورت لزوم و نرده ها و حفاظ های فلزی در داخل و خارج و چفت از ناودانی آلومینیومی در کناره وال پست با نازک کاری

 

31- کارهای چوبی شامل دربها ، کمدها ، پیشخوان ها و میزهای اطلاعات ، درب داکتهای تاسیساتی ، دکورهای چوبی ، قرنیزهای چوبی ، درپوشها ، نرده ها ، دست اندازها

 

32- نماسازی با آجر و بند کشی و سقف آجری آهن گم و نمای سیمانی ، تخته ماله ای ، نمای سنگی ( به فرم عادی یا اسکوپ یا خشکه چین ) ، آلومینیومی و شیشه ای و پانل‌های پیش ساخته بتنی یا آلومینیومی (مانند صفحات مرکب آلومینیومی معروف به آلوکوباند ) یا فلزی و کارهای تزئینی و نقوش هندسی در نما ی سیمانی و آجری و بتنی و مشخص شدن نوع آجر مصرفی ( قزاقی یا نسوز یا ۴ سانتیمتری یا ... )

 

33- فلاشینگ گالوانیزه یا مسی روی دست انداز بامها و دیوارهای محوطه و نرده و سنگ درپوش یا درپوشهای چوبی روی دست انداز پله و رامپ و نردبانهای ارتباطی بام و درپوش و فلاشینگ بر روی داکتهای تاسیساتی روی بام و دودکش

 

34- درز انبساط ساختمان در بام و طبقات و اجرای جزئیات آن

 

35- نورگیرهای سقفی اعم از شیشه‌ای یا پلکسی‌گلاس یا مشابه

 

36- سقف کاذب ( رابیتس ، دامپا آلومینیومی ، پلکسی گلاس شفاف و درای وال و لمبه کوبی چوبی و ... ) با زیر سازی لازم

 

37- اندودهای گچ و خاک و دوگچه پرداختی و تعبیه چفت در گچ کاری و کارهای تزئینی گچی و آرکها و اندودهای سیمانی و تخته ماله ای و شمشه گیری در سطوح قایم و افقی و سقفها

 

38- اندودها و پوشش های خاص در کف یا سقف مانند آرملات یا پوشش ضدآتش ( ورمیفایر )

 

39- تور سیمی پشت نمای آجری و پیرامون وال پست ها و نعل درگاهیها و روی ایزولاسیون در صورت نیاز

 

40- قرنیزهای سنگی یا چوبی در داخل و ازاره سنگی خارج ساختمان و پله های داخلی و خارجی ( کف پله ، پاخور یا زیر پله ، بغل پله ) و رامپها و درپوشهای سنگی

 

41- کاشی کاری ، سنگ کاری ، سرامیک کاری ، موزاییک کاری ، تکسرام ، سنگ مصنوعی سالار ، کانداکتیو تایل ، سرب کوبی ، پارکت ، موکت ، کفپوشهای خاص ورزشی و .... در داخل ساختمان در سطوح افقی و قایم

 

42- نقاشی اعم از روغنی ، پلاستیک روی دیوار و سقف و رنگ روغنی روی کارهای فلزی و چوبی و رنگ سیلر و کیلر روی دربه و پنجره ها و نرده ها و رنگ مخصوص ضد آتش

 

43- کارهای خاص در بنا های خاص مانند معرق کاری و کاربندی های گچی و کاشیکاری مذهبی و خطاطی و امثالهم و کارهای خاص فضاهای اداری مانند پارتیشن ها و کف های کاذب و ......

 

44- مشخص شدن محل کارگاه تا نزدیک‌ترین شهر اصلی و تعیین معادن و کارخانه‌های موردنیاز جهت تهیة مصالح مصرفی جهت محاسبة حمل مصالح و تعیین مقدار مصالح مصرفی مورد نیاز

 

45- کارهای محوطه سازی شامل : تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح ، کوبیدن ، زیرسازی ، شفته ریزی ، پیاده رو سازی بتنی با درزبندی ماسه آسفالت یا با رویه شسته موزاییکی یا با آجر جالیز همدان یا مشابه ، آسفالت خیابان یا بلوار یا محوطه ، فضای سبز و خاک نباتی ، جدول گذاری پیش ساخته و درجا ، جعبه های گل ، گلدانهای مخصوص ، نیمکت بتنی یا فلزی ، آب نما ، حوض ، نرده ، دیوار

 

46- کارهای زیربنایی شامل : چاههای فاضلاب یا آب باران و کول گذاری و نصب گلدانی چاهها ، کانال برق و آب و گاز ، فونداسیون تیرها و پایه چراغهای برق ، منهول ها و کانال ارتباطی مابین منهولها و شن ریزی روی لوله ها و کابل ها بر طبق جزئیات و سپتیک تانک و چربی گیر و واتراستاپ و منبع آب هوایی یا زمینی و حوضچه های آبیاری یا شیرهای آبیاری ، تاسیسات فاضلاب یا تصفیه خانه ، پمپ خانه ، موتورخانه و کانال آدم رو و گربه رو و لوله های آزبست فاضلاب و هماهنگی لازم با بخش تاسیسات جهت گرفتن اطلاعات وابسته

 

47- ورود اطلاعات از ریزمترة آیتم‌بندی شده به کامپیوتر و اخذ خلاصه‌متره و مالی از کامپیوتر و تعیین قیمتهای ستاره‌دار و اخذ استعلام‌های لازم و شرح دقیق کارهای ستاره‌دار و تعدیل معکوس آنها به مبنای فهرست پایه پیمان و کنترل سقف ۲۰٪ مجاز ردیفهای ستاره‌دار و تعیین اقلام خریدکارفرما و کنترل چک پرینت خلاصه‌متره و خلاصه‌مالی برآورد و کنترل آیتمهای مورد استفاده و ... و سایر کنترلهای لازم

 

48- تنظیم جمع کل برآورد پروژه شامل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و محوطه و تنظیم لیست تجهیزکارگاه و تهیه جداول مربوط به بخشنامه برگزاری مناقصه 4951 و ۶۳۲۱۹

 

49- تهیه اسناد مناقصه و پیمان اعم از دعوت نامه ، فراخوان و شرح خصوصی پیمان

 

منبع

لینک به دیدگاه

آقا من داشتم توی ایران سازه چرخ می زدم که یه چیز دیدم که بد ندیدم تو اینجا بزارم...یه برنامه راجع به متره و برآورد که صاحبش درموردش یه مقداری اطلاعات داده بود...برنامه خوبی به نظر میرسه...من هم عینا پستشو تو ایران سازه توی اینجا نقل قول می کنم:

 

با سلام

 

دوستان گرامي بالاخره نرم افزار پيمانيار 3 را ارائه كرديم پیشنهاد میگردد ورژن 3 نرم افزار را دانلود کنید لازم به ذکر به محض آماده شدن ورژن جدید نرم افزار ورژن قدیمی آن از سایت حذف میگردد

 

دوستان گرامي حتما بعد از نصب restart كنيد تا فونتها درست نصب و گزارش ها درست درج شوند

 

آموزش استفاده از نرم افزار تهیه گردید و دوستان میتوانید از لینک آموزش برداشت کنند

 

از دوستان عزيز و گرامي تقاضا دارم تمامي مشكلات نرم افزار را بصورت مكتوب براي ما ارسال كنند تا بتوانيم دقيق و درست مشكلات را برطرف نمائيم

 

قیمت این نرم افزار با قفل سخت افزاری 89000 تومان میباشد و پشتیبانی آن با سایت ایران عمران میباشد این قیمت شامل نرم افزار تهیه صورت وضعیت میباشد و شامل تعدیل آنالیز بها نمیگردد

 

در رابطه با تغييرات در نرم افزار ما تمامي امكانات درخواستي يا پيشنهاد شده شما ميتوانيم در نرم افزار بگنجانيم و قابليت هاي ويژه اي را طراحي كنيم

 

اميدواريم بتوانيم در اين راه با كمك و ياري همه عزيزان موفق شويم

 

اين نرم افزار با حجم تقريبي 7 مگا بايت ارائه ميگردد

 

نرم افزار به دو صورت ارائه شده یکی بصورت نصب و دیگری بصورت دستی میباشد

فونتهای نرم افزار هم ارائه میگردد

 

دانلود ورژن 3

 

http://stn.ir/download/peymanyar.rar

 

 

دانلود فونت نرم افزار

 

http://stnir.persiangig.com/document/peymanyar/fonts-peymanyar.rar

 

 

آموزش تنظيم فونت فارسي در ويندوز xp

http://mohafezblogfa.persiangig.com/video/farsi.swf

 

فايل مورد نظر با فرمت swf هست كه بايد با فلش پلير يا با مرورگر وبتان در صورتي كه فلش را نصب كرده باشيد باز كنيد.

 

دانلود آموزش فارسی تنظیم فونت فارسی

 

 

دانلود آموزش نرم افزار قسمت اول و دوم

 

http://stnir.persiangig.com/document/learning%20%20peymanyar%20part%201%20%26%202.rar

 

آنالیزها وارد شده ولی هنوز کاربر پسند نمیباشد دوستان گرامی تا چند وقت دیگر این نرم افزار کاملتر ارائه میشود

 

موفق باشید

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...