رفتن به مطلب
mona_serendipity

قالب های وبلاگ

پست های پیشنهاد شده

قالب وبلاگ کعبه

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : bahar-20.com -.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>,<-BlogId->">- <-BlogDescription->"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" /><!-.-.-Design By : Bahar-20.com -.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#0d0d0c;text-decoration: none}a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration: none}
body {
  BACKGROUND: #9c1535 url('http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/76/76.jpg') no-repeat fixed center; 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#d1275a}#posttitle a:hover {color:#ffffff}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#152e9c;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#991638;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#0d0d0c;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ​ ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/js.js"></script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br>
<FONT color=#1d1d1d><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#002900><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA> <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">::ادامه مطلب::</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->| ساعت 
  <-PostTime->| توسط <-PostAuthor->|<BlogComment> <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

         <hr width="80%" size="1" color="#f8326d" align="center" >
</div>
</BLOGFA>
<center>
<table style="border-right: #991639 1px solid; border-top: #991639 1px solid; border-left: #991639 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #991639 1px solid; height: 7px; color:#991639; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://bahar-20.com/" target=_blank>قالب وبلاگ : <a href="http://bahar-20.com" target=_blank> فقط بهاربيست<br></a></td></tr>
</table>
</div>
<div id=sidebar>  <FONT color=#FFFFFF>
<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>ABOUT</b>
<br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
  <p align="center"><script language="javascript" src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/kochik.js"></script></p>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>MENU</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="http://bahar-20.com">bahar 20</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>AUTHORS</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>LINKDUMP</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/pic">گالری عكس</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/nsb">عكس عاشقانه</a></li>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>ARCHIVES</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>CATEGORIES</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/pic">گالری عكس</a></li>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories><p align="center"><script language="javascript" src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/tabligh2.js"></script></p></ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>LINKS</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://bahar-20.com"> قالب وبلاگ بهاربيست</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>DESIGN</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
   <li> <a href="http://Bahar-20.com"target="_blank">قالبساز : bahar-20</font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br>
<a href="http://bahar-20.com" target="_blank"><img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/01.gif"></a>
</ul>
</div>
<center>


<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>OTHERS</b>

<font color="#090909">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</font>
</body>
</html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : bahar-20.com -.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>,<-BlogId->">- <-BlogDescription->"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" /><!-.-.-Design By : Bahar-20.com -.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#ffe400;text-decoration: none}a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration: none}
body {
  BACKGROUND: #000000 url('http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/73.jpg') no-repeat fixed center; 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#ffe8e8}#posttitle a:hover {color:#ffffff}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#FFFFFF;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#fff001;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffe400;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ​ ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/js.js"></script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br>
<FONT color=#fde624><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#e7d223><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA> <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">::ادامه مطلب::</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت 
  <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

         <hr width="80%" size="1" color="#d60000" align="center" >
</div>
</BLOGFA>
<center>
<table style="border-right: #f0dc00 1px solid; border-top: #f0dc00 1px solid; border-left: #f0dc00 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #f0dc00 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://bahar-20.com/" target=_blank>قالب وبلاگ : <a href="http://bahar-20.com" target=_blank> فقط بهاربيست<br></a></td></tr>
</table>
</div>
<div id=sidebar>  <FONT color=#FFFFFF>
<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>ABOUT</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
  <p align="center"><script language="javascript" src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/kochik.js"></script></p>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>MENU</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="http://bahar-20.com">bahar 20</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>AUTHORS</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>LINKDUMP</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/pic">گالری عكس</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/nsb">عكس عاشقانه</a></li>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>ARCHIVES</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>CATEGORIES</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://Bahar-20.com/pic">گالری عكس</a></li>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories><p align="center"><script language="javascript" src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/tabligh2.js"></script></p></ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>LINKS</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://bahar-20.com"> قالب وبلاگ بهاربيست</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>DESIGN</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
   <li> <a href="http://Bahar-20.com"target="_blank">قالبساز : bahar-20</font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br>
<a href="http://bahar-20.com" target="_blank"><img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/01.gif"></a>
</ul>
</div>
<center>


<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">

<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">
<b>OTHERS</b>
<img src="http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/73/menu.gif">

<font color="#e2cd1b">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</font>
</body>
</html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...