رفتن به مطلب

طرح جامع فریمان


ارسال های توصیه شده

طرح جامع فریمان با عنوان طرح توسعه و عمران (جامع) شهر فریمان از شهرهای استان خراسان رضوی توسط شرکت مهندسین مشاور و شهرساز طاش در سال 1392 تهیه شده که بخش های مختلف اون رو به صورت PDF از لینک های داده شده می تونید دانلود کنید.

جلد اول: خصوصیات منطقه ای و حوزه نفوذ مستقیم شهر
بررسی کلی منطقه ای
مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
خصوصیات کلی اقلیمی
اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
نحوه توزیع جمعیت و پراکندگی مراکز جمعیتی در شهرستان فریمان و جایگاه آن در استان
وضع ارتباطات منطقه
آبادیها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

بررسی حوزه نفوذ
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
منابع طبیعی (جنگل ها، مراتع، معادن، منابع آب و ...)
تعداد و نحوه استقرار آبادی های در حوزه نفوذ مستقیم
وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود
وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
مشخصات جمعیتی حوزه نفوذ مستقیم شهر فریمان
نگاهی به سیاست های بالادست طرح جامع فریمان و جایگاه این شهر در طرح مجموعه شهری مشهد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد دوم: خصوصیات جمعیتی و اجتماعی منطقه و شهر
نحوه توزیع جمعیت در منطقه
ویژگی های جمعیتی استان خراسان رضوی
ویژگی های جمعیت در شهرستان فریمان
مشخصات جمعیتی حوزه نفوذ مستقیم

ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر فریمان
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن
خصوصیات اجتماعی جمعیت شهر
خصوصیات اجتماعی محلات مختلف شهر
تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق
پیش بینی احتمالات رشد جمعیت شهر در آینده
ویژگی های جمعیت شهر در گذشته
پیش بینی انجام شده در زمینه تحول تعداد جمعیت شهر در آینده
عوامل موثر بر تحول تعداد جمعیت شهر در آینده
برآورد تعداد جمعیت شهر در افق برنامه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد سوم: خصوصیات اقتصادی منطقه و شهر
وضعیت اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
میزان فعالیت و اشتغال جمعیت
ساختاربخشی و رشته فعالیتی اشتغال
ساختار وضعیت شغلی شاغلان
تعداد کارگاه های اقتصادی
خصوصیات اقتصادی حوزه نفوذ (میزان تولید و وضعیت اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی و ...)

اوضاع کلی اقتصادی شهر
خصوصیات کارگاه های اقتصادی
ویژگی های عملکردی بخش های اقتصادی

پیش بینی نقش و روند توسعه شهر در آینده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد چهارم: خصوصیات کالبدی شهر
مطالعات تاریخی و جغرافیایی
جغرافیای تاریخی
جغرافیای اقلیمی

مطالعات کالبدی وضع موجود
منشأ پیدایش و روند گسترش شهر
نظام سلسله مراتب و تقسیم بندی کالبدی شهر

نحوه استفاده از اراضی شهر
کاربری مسکونی
کاربری آموزشی
کاربری تجاری
کاربری اداری - انتظامی
کاربری فرهنگی
کاربری مذهبی
کاربری ورزشی
کاربری جهانگردی - پذیرایی
کاربری بهداشتی - درمانی
کاربری فضای سبز
کاربری صنعتی و کارگاهی
کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری
کاربری حمل و نقل و انبارداری
سایر کاربری های وضع موجود
ابنیه با ارزش تاریخی
مالکیت اراضی
قیمت زمین
شبکه خیابانی شهر فریمان

تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای لازم در توزیع کاربری ها
کاربری مسکونی
کاربری آموزشی
کاربری تجاری
کاربری فرهنگی
کاربری مذهبی
کاربری اداری - انتظامی
کاربری ورزشی
کاربری بهداشتی - درمانی
کاربری فضای سبز
کاربری جهانگردی و پذیرایی
کاربری کارگاهی - صنعتی
کاربری حمل و نقل و انبارداری
کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد پنجم: مطالعات وضع موجود و الگوی توسعه (خلاصه گزارش مرحله اول)
خصوصیات کلی جغرافیایی و اقلیمی
موقعیت جغرافیایی
زمین شناسی
خصوصیات کلی قالیمی

نحوه توزیع جمعیت و پراکندگی مراکز جمعیتی در شهرستان فریمان

خصوصیات کلی اقتصادی شهرستان فریمان

بررسی و شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهر
سطح بندی خدماتی مراکز جمعیتی شهرستان فریمان
تعیین حوزه نفوذ شهر و نحوه توزیع جمعیت
نحوه توزیع تأسیسات و خدمات رفاهی در محدوده حوزه نفوذ شهر

بررسی راه های ارتباطی موجود بین شهرها و آبادی های شهرستان فریمان

ویژگی های جمعیتی در حوزه نفوذ مستقیم

ویژگی های اقتصادی در حوزه نفوذ مستقیم شهر فریمان
وضعیت فعالیت و اشتغال جمعیت
استعدادها و امکانات بالقوه
موانع توسعه اقتصادی

شهر فریمان
شناخت تاریخچه
وضعیت جغرافیایی و تاریخی شهر
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
توزیع سنی و جنسی جمعیت
الگوی توزیع خانوارهای شهر فریمان بر حسب نوع و اندازه آن
میزان باسوادی جمعیت شهر
پیش بینی جمعیت شهر در آینده

خصوصیات کلی اقتصادی شهر فریمان
میزان فعالیت جمعیت
ساختاربخشی و رشته فعالیتی اشتغال
ساختار اشتغال بر حسب وضع شغلی شاغلان

خصوصیات کالبدی شهر

نقش فریمان در منطقه بر اساس سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد

نحوه تدوین الگوی توسعه شهر
چشم انداز مهر
تدوین اهداف کلان و اهداف خرد
الگوی توسعه شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد ششم: مطالعات الگوی توسعه، طرح جامع پیشنهادی و برنامه های عمرانی شهر
تدوین الگوی توسعه شهر فریمان
چشم انداز شهر فریمان
تعیین اهداف طرح توسعه
تهیه الگوی توسعه شهر فریمان

برآورد کمبودهای اساسی در وضع حوزه نفوذ مستقیم شهر فریمان در زمینه تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی و توزیع خدمات تا افق طرح

برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه کارکردهای اصلی شهری
برآورد نیاز به مسکن شهر فریمان در افق طرح
کاربری تجاری و خدماتی
کاربری آموزشی و آموزش عالی
کاربری اداری و انتظامی
کاربری فرهنگی
کاربری مذهبی
کاربری ورزشی
کاربری درمانی
کاربری تفریحی و گردشگری
کاربری فضای سبز
کاربری صنعتی
تأسیسات و تجهیزات شهری
کاربری حمل و نقل و انبارداری
جمع بندی

برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه تأسیسات و تجهیزات شهری
تأسیسات شهری
تجهیزات شهری
جمع بندی

بررسی روش های مختلف پدافندی غیرعامل در سیاست های مختلف سلسله مراتبط تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
بررسی شناخت مناسب ترین روش های امدادرسانی در مواقع عادی و اضطراری در مقیاس های مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
انتخاب مناسب ترین معیار جهت دستیابی به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در مقیاس های سلسله مراتب شهری تا واحد مسکونی

پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهر

برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر فریمان
اصول و معیارهای بهینه در مکانیابی کاربری ها و کارکردهای شهری
اهداف و راهبردها
محدودیت طبیعی
کاربری های وضع موجود و طرح هادی مصوب شهر فریمان

تقسیمات کالبدی پیشنهادی

کلیات کاربری اراضی پیشنهادی

برنامه های عمرانی کوتاه مدت (5 ساله) و میان مدت (10 ساله) مربوط به شهرداری و سایر سازمان های شهری
تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمان های مسئول در عمران شهر
برنامه های آتی توسعه و عمران کوتاه مدت (5 ساله) و میان مدت (10 ساله)

مراحل توسعه آتی شهر

محدوده های حریم و محدوده شهر در طرح جامع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد هفتم: مطالعات وضع موجود، پیشنهادات و ضوابط و مقررات کلی خصوصیات عبور و مرور و شبکه معابر شهر
بررسی ساختاری
معابر شریانی درجه 1
معبار شریانی درجه 2
خیابان های محلی

بررسی سلسله مراتب و خصوصیات شبکه معابر شهر فریمان در وضع موجود
بررسی خصوصیات شبکه معابر شهر فریمان
مشخصات معابر شهر

آمارگیری ترافیکی شبکه معابر اصلی شهر

نتایج بدست آمده از آمارگیری ترافیک روزانه

بررسی ظرفیت شبکه

بررسی وضعیت پارکینگ ها

بررسی وضعیت پایانه مسافربری

بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی در وضع موجود

برآورد حجم های ترافیک و سطح سرویس در افق طرح

پیشنهاد نظام سلسله مراتب معابر شهر فریمان

بررسی، تحلیل و پیشنهاد مقطع عرضی معابر اصلی و مهم شهر فریمان

میادین شهر فریمان

ضوابط و دستورالعمل های ترافیکی در طرح جامع شهر فریمان
معابر شهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد هشتم: مطالعات پدافند غیرعامل
ملاحظات نظری پدافند غیرعامل مرتبط با توسعه و برنامه ریزی شهری (طرح های جامع شهری)
اهداف و مأموریت های اصلی دفاع غیرعامل
تعاریف
اصول، ضوابط و ملاحظات موثر در طرح های توسعه و عمران (جامع)
موقعیت اماکن حساس نسبت به شهرها

موقعیت ژئوپولتیکی شهر

ویژگی های طبیعی مرتبط با پدافند غیرعامل
ژئومورفولوژی بستر استقرار شهر
منابع محلی و زیرزمینی تأمین آب شهر

ویژگی های اداری و سیاسی شهر

خصوصیات جمعیتی شهر
بررسی خصوصیات اجتماعی شهر و پراکندگی آن
تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف
تعداد جمعیت شهر
توزیع سنی و جنسی جمعیت

ویژگی های اقتصادی شهر و پیرامون آن (ساختار اشتغال، منابع تولید، محل استقرار واحدهای صنعتی و ...) در وضع موجود شهر
اوضاع کلی اقتصادی شهر
جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش های مختلف اقتصادی در وضع موجود 1385
تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود

ویژگی های کالبدی شهر (تقسیم بندی بافت، توزیع کاربری ها، ساختمان های بلندمرتبه، کیفیت ابنیه، بافت های فرسوده و ...) در وضع موجود
بافت موجود شهر
تقسیمات کالبدی شهر
کیفیت ابنیه
دانه بندی پلاک در سطح شهر در وضع موجود
بافت فرسوده شهر فریمان

بررسی وضعیت مراکز فرهنگی و آموزش عالی موجود در شهر

وضعیت ترافیکی شهر
وضع ارتباطات در منطقه
راه دسترسی
شبکه معابر شهر در وضع موجود 1388
حجم عبور و مرور و پارکینگ

وضع تجهیزات شهری و تأسیسات عمومی
تأسیسات شهری
تجهیزات شهری

مراکز با اهمیت موجود شهر و مکان استقرار آنها (مراکز مهم)

مراکز با اهمیت اداری - سایسی کنترل کننده شهر در مواقع بحران

مراکز با اهمیت نظامی و انتظامی موجود و پیش بینی شهر در شهر و پیرامون آن

کانون های عمده تجمع جمعیت در طول روز و سال (مراکز خرید، مسیرهای راهپیمایی، نماز جمعه، مساجد شیعه، اهل سنت و ...)

پیشینه بحران های دفاعی و امنیتی در شهر مورد مطالعه و نحوه مدیریت آنها

تهدیدات احتمالی شهر
مخاطرات طبیعی شامل سیل و زلزله
مخاطرات و بحران های انسانی (جنگ و شورش های خیابانی)

سنجش وضعیت شهر از دیدگاه پدافندی با استفاده از ماتریس SWOT

الگوی ساختار فضایی پیشنهادی شهر

استقرار کاربری های عمده با عملکرد شهری در حاشیه محورهای اصلی شهر

کاربری های مورد استفاده در زمان بحران

تراکم جمعیتی شهر
نحوه استفاده از اراضی شهر در سالهای آتی
جلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی و عدم گسترش آتی شهر در این اراضی
انتقال صنایع و ساماندهی آنها
انتقال برخی تأسیسات و تجهیزات (جایگاه سوخت، گورستان و ...) به خارج محدوده شهر
استفاده از اراضی بایر و مخروبه در داخل بافت موجود
همسویی با برنامه های تعهدآور سازمان های اداره کننده شهر
ساختار فضایی شهر

پیش بینی تعداد جمعیت شهر در افق طرح تفصیلی (سال 1405)

پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده

پیوستگی بافت کالبدی

ضوابط کلی طرح منطبق با پدافند غیرعامل
فرم ساختمان
احجام و المان های پیرامونی
پلان معماری و روابط فضاهای داخلی
ورودی ها و خروجی های معمولی و اضطراری
فضاهای سیرکولاسیون
نمای بیرونی و جداره خارجی ساختمان
بازشوهای خارجی
معماری داخلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد نهم: مطالعات طرح پیشنهادی (خلاصه گزارش مرحله اول و دوم)
خصوصیات کلی منطقه (جایگاه شهر فریمان در شهرستان فریمان)

بررسی و شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهر
نحوه توزیع جمعیت در روستاهای حوزه نفوذ مستقیم
آینده نگری جمعیت حوزه نفوذ
ویژگی اقتصادی در حوزه نفوذ مستقیم شهر فریمان

شهر فریمان
جایگاه حوزه تعادل بخش فریمان در طرح مجموعه شهری مشهد
شناخت تاریخچه و پیشینه شهر
وضعیت جغرافیایی و موقعیت فیزیکی شهر
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
خصوصیات کلی اقتصادی شهر فریمان
خصوصیات کالبدی شهر
ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر

تدوین الگوی توسعه شهر
بیانیه چشم انداز
تعیین معیارهای اساسی در تدوین طرح جامع شهر فریمان
الگوی توسعه

برآورد کمبودهای اساسی در وضع موجود حوزه مستقیم شهر فریمان در زمینه تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی، آموزش، بهداشتی و درمانی و توزیع خدمات تا افق طرح جامع در حوزه نفوذ مستقیم

برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه کارکردهای اصلی شهری
برآورد نیاز به مسکن شهر فریمان در افق طرح
برآورد سایر کاربری های شهری در افق طرح

تدوین ایده های کلی یا الگوی مرتبط با دفاع غیرعامل (پدافند غیرعامل) در شهر

برنامه ریزی کاربری ارضی در شهر فریمان
تقسیمات کالبدی پیشنهادی
کلیات کاربری اراضی پیشنهادی

محدوده شهر و حریم پیشنهادی

ضوابط و مقررات

مصوبات

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جلد دهم: ضوابط و مقررات
تعاریف
تراکم ساختمانی بخش های مختلف شهر
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین
مقررات مشترک
ضوابط و مقررات حریم شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...