رفتن به مطلب

مشخصات تولید شکل شهری هانگ ژو در ترکیب با شهرسازی سرعت بالا


ارسال های توصیه شده

چکیده:

تنظیم مهم بخش های اداری هانگ ژو در سال 2001 موجب شد که محدوده شهری آن به 3068 کیلومتر مربع برسد و منجر به شروع توسعه تاریخی آن گردید. با تاسیس دور جدید طراحی شهری ، شکل فضایی شهری آینده که برای هانگ ژو تعیین گردید، گروهی است. این مقاله روند توسعه شکل فضایی شهری هانگ ژو را طی سالهای اخیر خلاصه نموده و ویژگی های چند حرکت مهم را که به شکل فضایی شهری انجام شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 

واژه های کلیدی: هانگ ژو شکل فضایی شهری ، استراتژی ها ، مشخصات

gputcpx4rbzcpiqmmdf.jpg

 

1- زمینه(سابقه):

تطبیق تقسیمات اداری و آماده سازی شهر جدید هانگ ژو در دهانه رودخانه چانگ ژیانگ واقع شده است. بخاطر شکل مختلف زمین آن و شبکه رودخانه ای متراکم ، شکل شهری از شکل متمرکز شده به شکل خطی و سپس به شکل سطحی گسترش یافته بود.

 

1-1- محدودیت زمین، توسعه شهری را در وضعیت سختی قرار داده بود

 

شکل سطحی بیماری های شهری را با خود به همراه آورده بود:

بدلیل سازگاری بهسازی و سیاست های باز ، هانگ ژو رشد اقتصادی سریعی را حفظ می کرد. پراکندگی شهری منجر به توسعه کنترل نشده شکل شهری شده و بیماری های زیادی مانند ازدحام جمعیت ، شلوغی های ترافیک، آلودگی هوا و قیمت بالای زمین را به همراه داشته است.

 

تخریب ساختمان های قدیمی برای ساختن شهری جدید، عملکردهای مختلفی که با همان مناطق سهیم است:

برای طولانی مدت، هانگ ژو فضای کافی شهری برای پشتیبانی از توسعه خود در اختیار نداشت، تنها راه احداث شهر جدید تخریب بناهای قدیمی بود، و لذا این موجب همپوشانی فضایی عملکردهای مختلف مانند زندگی، کار، مسافرت و حفظ مکان های تاریخی گردید.

 

محدودیت زمین شدیدا توسعه اقتصادی و فرایند شهر سازی را فلج کرده بود:

سالیان زیاد هانگ ژو بر حسب موقعیت اقتصادی در رتبه نخست چین بوده است. اما محدودیت زمین بطور جدی به توسعه اقتصادی و فرایند شهرسازی آسیب وارد کرده است. هانگ ژو توانایی تاثیر قوی برای پیشبرد توسعه تمام منطقه را نداشت.

q3al7qdq4rkcrm6gsd4.jpg

 

1-2- تقسیمات اداری و گرایش شهری و اهداف توسعه

 

تقسیمات اداری:

تطبیق مهم بخش های اداری هانگ ژو در سال 2001 موجب شد که محدوده شهری آن به 3068 کیلومتر مربع شامل مناطق زیائوشان و یوهانگ برسد. این عمل بطور کامل مساله محدودیت زمین را حل کرده و آماده سازی توسعه شهری را ایجاد نمود. برای تقاضاهای آینده هانگ ژو نیاز به یک گرایش جدید و اهداف توسعه سازگار با این آماده سازی را داشت.

 

گرایش شهری:

گرایش شهری هانگ ژو را می توان در سه سطح خلاصه نمود: اولا اینکه آن یک شهر پایتختی و مرکز فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در استان ژجیانگ است.

 

ثانیا آن یک شهر تاریخی مشهور و مرکز دهانه رودخانه چانگ ژیانگ در چین است و در نهایت اینکه آن یک شهر بین المللی و با مناظر توریستی است.

 

اهداف توسعه:

با این گرایش ، هانگ ژو یک سری از اهداف توسعه ای را مشخص نمود: شامل پیشرفت صنعتی سازی، اطلاع رسانی، بازاریابی و بین المللی سازی از طریق شهرسازی، تشویق به بازسازی ارگانیک شهر، درک شهرسازی با شیوه علمی و اصولا اجرای مدرنیزاسیون در اسرع زمان ممکن.

 

با ایجاد تصویر برند شهر، تاکید بر کاراکترهای شهر، ساختن هانگ ژو به عنوان “شهر زندگی کیفی” ، “شهر فرصت ها” ، ” دره سیلیکون با محیط ایده آل ” و تقویت توانایی رقابتی صنعت و فرهنگ .

 

همکاری با شانگهای برای پیشرفت در توسعه داخلی دهانه رودخانه چانگ ژیانگ . تقویت توانایی گسترده آن به عنوان مرکز تابع در این منطقه و با توسعه آن به عنوان یک شهر تاریخی، فرهنگی و بین المللی با مناظر توریستی.

 

2- چالش: توسعه شکل فضایی شهری گروهی

با گرایش جدید شهری و اهداف توسعه چگونه تاریخ به ارث میرسد و مزیت بنیاد توسعه هانگ ژو برای نیل به این اهداف بدست می آید؟ بر اساس دروس طراحی توسعه شهری در چین، هانگ ژو بمنظور درک انتقال تاریخی توسط پیشرفت شکل فضایی شهری گروهی مشخص گردید.

 

2-1 – مزایا

 

بنیاد توسعه:

شکل شهری اصلی هانگ ژو یک شکل سطحی با سه هسته شامل منطقه شهر قدیم، منطقه آزاد تکنولوژیکی و اقتصادی در زیاشا، منطقه آزاد تکنولوژی جدید و بالا در پکن مشخص شد. شهر اصلی هانگ ژو و دو ناحیه در زیائوشان و یو هانگ در فضا جدا شدند. شکل زمین طبیعی این مناطق بصورت زمین تپه ای بود که در دهانه چانگ ژیانگ جنوبی نمونه بود. اگرچه این شهرها و شهرک ها پراکنده بودند ، اما آنها درون یک سیستم ترکیبی با روابط اقتصادی و سیاسی قوی شکل گرفتند.

 

2-2- بنیاد تئوری

 

تعریف شکل فضایی شهری گروهی:

شکل فضایی شهری گروهی در یک سیستم شهری از شهرها و شهرک های مختلف تشکیل می شود. در حالی که اندازه هر منطقه محدود می شود، نمی تواند شامل همه عملکردهای شهرهای مدرن بشود. با وجود تمرکز بر عملکردهای مختلف ، آنها با هم به عنوان یک سیستم ترکیبی همکاری می کنند که ساختاری سلسله مراتبی خوبی دارند. از طرف دیگر سیستم شهری نیز موجب پیشرفت سیاسی و اقتصادی هر منطقه می شود. این شکل فضایی شهری می تواند روابط بین نواحی شهری و روستایی را تقویت کند. این یک شکل فضایی شهری برتر است که بطور گسترده به عنوان شکل کلان شهر ایده آل پذیرفته شده است. بر اساس وضعیت جاری توسعه شهرهای چین، گسترش شکل فضایی شهری گروهی از طریق تعدیل تقسیمات اداری، امری ضروری است.

 

نیازهای توسعه کامل سیستم شهری گروهی:

اولا هر بخش از سیستم شهری گروهی باید بنیاد استواری داشته باشد. سیستم شهری گروهی که از مناطق مختلف با عملکردهای مختلف تشکیل شده نیاز به توسعه کامل دارد. کلید این کار این است که هر بخش در سیستم باید دارای بنیادی استوار باشد. یعنی اینکه هر منطقه باید بنیادی سیاسی و اقتصادی کافی را از زمان سازگاری بهسازی و سیاست های باز گردآوری نماید.

 

ثانیا سیستم شهری گروهی باید دارای توانایی گسترده قوی باشد.

 

یک هدف اصلی در توسعه شکل فضایی شهری گروهی عبارت از این است که شهرهای اقماری مجاور در سیاست ها و اقتصاد برای پیشرفت توسعه کامل تمام منطقه باشند. این کار به تاسیس بنیاد هر شهر بخصوص شهر مرکزی نیاز دارد که به اندازه کافی برای ایجاد مزایای جدید برای رشد شهری و رقابت، قوی باشد.

 

این توانایی گسترده نه تنها بر سطوح بالای سیستم شهری گروهی اثر می گذارد بلکه سطوح زیرین آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

 

سرانجام جداسازی مناطق مختلف در سیستم شهری گروهی

 

مناطق بنیادهای مختلف در سیستم شهری گروهی در فضا از هم جدا بوده و بطور مستقل توسعه می یابند. بنابراین استفاده از منابع از بهره برداری منابع زمین به بهره برداری پایتخت انتقال می یابد.

p5w1vym703jtz01w66dj.jpg

 

2-3- شکل شهری جدید

با تاسیس دور جدید طراحی شهری اصلی ، هانگ ژو جهت گیری آینده توسعه شهری را تحت عنوان ” توسعه مناطق پایین شهر به سمت شرق ، شهرهای جدید در امتداد رودخانه کیانتانگ ایجاد شده و منطقه غرب تمرکز بر توریسم ” مشخص نمود.

 

شکل سطحی شهری از شکل سطحی که تمرکز بر روی منطقه شهر قدیم دارد تا شکل شبکه گروهی که عرض رودخانه کیانتانگ را در بر می گیرد انتقال می یابد. شکل سطحی شهری گروهی با دو محور توسعه از یک مرکز ، سه مرکز تابع و شش گروه با شش کمربند سبز در میان آنها تشکیل می شود.

 

یک مرکز:

منطقه شهری مرکزی به عنوان مرکز سیاسی، اقتصادی، آموزش علمی، اطلاع رسانی، فرهنگ و توریسم عمل می کند. و این شامل عملکردهای زندگی، مدیریت اجرایی، بازرگانی و مالی، توریسم و خدمات، تکنولوژی و آموزش می باشد.

 

سه مرکز تابع:

سه شهرک جدید شامل جیانگنان، لین پینگ و زیاشا به عنوان مراکز تابع با صنایع تکنولوژی جدید و بالا، بازرگانی و مالی، صنعت جامع، تکنولوژی و آموزش عمل می کنند. در میان آنها جیانگنان یک مرکز بازرگانی مورد انتظار و ناحیه صنعتی مدرن می باشد که اصولا بستگی به پارک های صنعتی با تکنولوژی بالا دارد. لین پینگ یک ناحیه صنعتی جامع کارخانجات و تولید مدرن می باشد. زیاشا یک منطقه جامع است که اصولا بستگی به مناطق توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی و نواحی دانشگاهی دارد.

 

یک مرکز و سه مرکز تابع تصویر اصلی هانگ ژو را تشکیل می دهند.

 

شش گروه:

انتقال جمعیت زاید و صنایع از منطقه شهر مرکزی

 

این به دو بخش تقسیم می شود :

 

بخش شمالی یک ناحیه جامع فرهنگ، تفریحات، اقتصاد و آموزش عالی است.

 

بخش جنوبی بستگی به صنایع جامع، تدارکات نظامی محلی و صنایع تکنولوژی جدید و بالا دارد.

 

شش کمربند سبز:

فضاهای باز میان گروه ها از کمربندهای سبز برای اجتناب از محیط شهری اختصاص می یابند.

 

مرکز جغرافیایی و دو محور توسعه:

مرکز جغرافیایی شکل شهری جدید شامل شهرک جدید کیانجیانگ شمالی و شهرک صد نفری کیانجیانگ جنوبی است. محور غربی- شرقی در امتداد رودخانه کیانجیانگ توسعه محیط اکولوژیکی شهری را هدایت می کند. محور جنوبی- شمالی از منطقه شهر مرکزی و شهرک جدید جیانگنان تشکیل شده که توسعه فضای شهری را هدایت می کند.

 

2-4- جهت های توسعه ی شهری

بر طبق شکل فضایی شهری گروهی جهت های توسعه ی فضایی شهری را می توان در پنچ جنبه ی مختلف خلاصه نمود.

 

منطقه ی شرقی عملکرد های شهر جدید به عنوان یک پیوند دهنده ی شانگهای و هانگ ژو عمل می کند.

 

بهبود کیفیت خدمات جامع، محیط اکولوژیکی و توریستی در منطقه ی غربی.

 

فضای شهری تا ناحیه ی جنوبی با ایجاد مرکز جغرافیایی شکل شهری جدید به 3068 کیلومتر مربع گسترش می یابد..

 

محافظت از منابع منظره های توریستی-طبیعی در ناحیه ی شمالی و ایجاد شهرک های جدید بر اساس آن.

 

احیای منطقه ی شهر قدیم با نوآوری و بازسازی.

 

3- ایجاد شهرک های جدید : تأثیر گذار کردن شکل فضایی شهری گروهی

1-3- چهار سطح شکل شهری هانگ ژو

شکل شهری هانگ ژو را می توان در چهار سطح از بالا به پایین به شرح زیر خلاصه کرد.

 

گروه شهری در دهانه رودخانه ی چانگ جیانگ که با چهار تقسیم اداری مواجه است.

 

شهر هانگ ژو با وسعت 166000 کیلومتر مربع که مبتنی بر تقسیمات اداری اش می باشد.

 

ناحیه ی شهرداری با وسعت 3068 کیلومتر مربع.

 

شهرک های ماهواره ای یا نواحی دارای عملکرد مشابه همانند شهرک های ماهواره ای تحت عنوان «شهرهای جدید» نامیده می شوند. توسعه ی این شهرهای جدید بستگی به پیچیدگی شهری دارد. بناهای شهری جدید کلید تأثیر گذار کردن شکل فضایی شهری است.

 

2-3- توسعه ی کامل و احداث شهر جدید

بخش اصلی شکل فضایی شهری گروهی عبارت است از «یک مرکز ، سه مرکز تابع و شش گروه». منطقه ی شهری مرکزی ، شهرک های جدید و گروه ها با دیواره ی کمربند سبز با فضای باز بین آن ها جدا می شود.

 

این سه لایه به طور گسترده ای در سطح مدرنیزاسیون تفاوت دارند. منطقه ی شهری مرکزی بالاترین سطح مدرنیزاسیون را به دلیل تاریخی دارد. شهرک های جدید نیز از سطح مدرنیزاسیون بالایی برخوردارند. شش گروه که از شهرک های اصلی انتقال یافته اند دارای سطح مدرنیزاسیون پایینی هستند اگرچه بنیاد اقتصادی محکمی دارند. بنابراین پیشرفت دادن توسعه ی کامل شهر هانگ ژو دارای اهمیت زیادی است. و مهم ترین آن چگونگی انتقال ساختمان ناحیه به بافت شهری می باشد.

mkrms14cph8zf3f14q.jpg

 

3-3- تمرکز بر روی توسعه ی فضایی شهری : احداث بیست شهرک جدید

به دنبال مفهوم طراحی شهری بالا به پایین و ساخت شهری پایین به بالا، هانگ ژو بر روی توسعه ی فضایی شهری در احداث شهرک های جدید و مجتمع های شهری تمرکز می کند. در ژوئیه ی سال 2008 بر اساس شکل فضایی شهری گروهی ، هانگ ژو استراتژی ایجاد 10 شهرک جدید را در امتداد رودخانه ی کیانتانگ به منظور ایجاد بیشترین خط ساحلی شهری 90 کیلومتری را در پیش گرفت. در میان این شهرک های جدید کیان ژیانگ در منطقه ی شهری مرکزی واقع شده همانند مرکز عملکردی و جغرافیایی، شکل شهری جدید و نقطه ی تقاطع دو محور توسعه است و

 

ضمن آن ایجاد 10 شهرک جدید دیگر در امتداد رودخانه ها و جاده های اصلی است.

 

شکل فضایی شهری جدید می تواند با احداث 20 شهرک جدید تأثیر گذار باشد. در نهایت هانگ ژو 100 مجتمع شهری دارای وسعت 62 میلیون متر مربع خواهد ساخت. مجتمع های شهری 140000 mu را اشغال می کنند تمام شهر را در بر گرفته و هدایت ساخت شهرک های جدید را بر عهده دارند.

 

4- نتیجه گیری

تحت فرآیند مدرنیزاسیون شهری با شرایط طبیعی فضایی در چین ، توسعه ی شکل شهری هانگ ژو نشانگر یکی از آن هاست. با مواجهه با چالش های جدید درک یک شکل شهری جدید ، هانگ ژو استراتژی هایی مطابق آن را ایجاد می کند که برای دیگر شهر های چین شبیه هانگ ژو با ارزش است.

 

منبع: سایت آقای شهردار

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...