نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه میکروبیولوژی عمومی دانشگاه پیام نور

دسته بندی :زیست شناسی 8 مهر 1401 نواندیشان 850
جزوه میکروبیولوژی عمومی

جزوه میکروبیولوژی عمومی که توسط حسین رحیمی در دانشگاه پیام نور اردبیل و براساس کتاب میکروبیولوژی دکتر محبوبه میرحسینی تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

واژه میکروبیولوژی از سه جز میکرو به معنای کوچک، بیو به مفهوم زندگی و لوژی به معنای شناسایی تشکیل شده است. میکروب شناسی به عنوان یک دانش به سه دوره تقسیم می‌شود:

 1. دوره نخست با كشف جهان میکروارگانیسم‌ها توسط لیو نهوک در سال 1675 آغاز شد.
 2. نیمه سال 1860 نظریه خودبخود مردود و اصل بیوژنز پذیرفته شد. نظریه عامل مولد تخمیر و به دنبال آن نظریه عامل مولد بیماری، درسال 1876 شکل گرفتند.
 3. از سال‌های 1900 به بعد همبستگی بین میکروب‌شناسی، پزشکی و سایر رشته‌های میکروب شناسی كاربردی روبه گسترش نهاد.

فهرست مطالب جزوه میکروبیولوژی عمومی :

تاریخچه و قلمرو میکروبیولوژی

 • میکروارگانیسم‌ها به عنوان سلول
 • اعضای دنیای میکروبی
 • باکتری‌های حقیقی (یوباکتری‌ها)
 • آرکی باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها و آغازیان
 • مشخصات تمایزی پروکاریوت‌ها با یوکاریوت‌ها
 • کشف میکروارگانیسم‌ها
 • تعارض بر سر فرضیه تولید خود به خودی
 • اصول کخ
 • مطالعات ایمونولوژیکی
 • گسترش میکروبیولوژی صنعتی و اکولوژی میکروبی
 • آینده میکروبیولوژی

ساختمان سلول باکتری

 • شکل وآرایش باکتری‌ها
 • باکتری‌های کروی (کوکسی‌ها) و میله‌ای (باسیل‌ها)
 • باکتری‌های مارپیچی (اسپریل‌ها واسپیروکت‌ها)
 • اکتینومیست‌ها
 • سازماندهی سلول پروکاریوتی
 • غشای سیتوپلاسمی (غشای باکتریایی)
 • غشای سیتوپلاسمی آرکی باکتری‌ها
 • ترشح آنزیم‌های هیدرولیتیک و پروتئین‌های موثر در بیماری‌زایی
 • نقش غشای سیتوپلاسمی در بیوسنتز و کموتاکسی
 • مزوزوم‌ها
 • پوشش و دیواره سلولی
 • باکتری‌های فاقد دیواره سلولی
 • فضای پری پلاسمی
 • پپتید و گلیکان
 • لایه لیپوپروتئینی
 • لایه فسفولیپیدی (غشای خارجی)
 • لیپوپلی ساکارید
 • دیواره سلولی باکتری‌های مقاوم به اسید
 • دیواره سلولی آرکی باکتری‌ها
 • مکانیسم رنگ‌آمیزی گرم
 • کپسول، لایه مخاطی
 • ضمایم سطحی
 • انواع آرایش تاژک در باکتری‌ها
 • اجزای تشکیل‌دهنده تاژه (تاژک)
 • مکانیسم حرکت تاژک
 • و …

تغذیه میکروبی

 • نیازمندی‌های غذایی مشترک
 • نیازمندی به کربن، هیدروژن، اکسیژن و الکترون‌ها
 • طبقه‌بندی تغذیه‌ای میکروارگانیسم‌ها
 • منابع کربن، انرژی و الکترون‌ها
 • نیازمندی‌های میکروارگانیسم‌ها به نیتروژن، فسفر وگوگرد
 • فاکتورهای رشد

رشد و نمو میکروارگانیسم‌ها

 • چرخه سلول پروکاریوتی
 • محاسبات ریاضی مربوط به رشد
 • کشت مداوم میکروارگانیسم‌ها
 • رشد هماهنگ
 • تاثیر فاکتورهای محیطی در رشد میکروبی
 • کشش سطحی و پرتو

عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر رشد میکروارگانیسم‌ها

 • الگوی مرگ میکروبی
 • مکانیسم عمل عوامل ضدمیکروبی
 • شرایط موثر بر اثر بخش بودن عوامل ضدمیکروبی
 • استریلیزاسیون (سترون کردن)
 • روش‌های استریلیزاسیون
 • سترون کردن متناوب (تندالیزاسیون)
 • پاستوریزاسیون
 • حرارت مرطوب و خشک
 • فیلتراسیون (صاف کردن)
 • عوامل شیمیایی و مواد گندزا
 • فنل و الکل‌ها
 • فلزات سنگین
 • ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم (دترجنت‌ها)
 • آلدئیدها و هالوژن‌ها
 • گازهای استریل‌کننده
 • آنتی‌بیوتیک‌ها و انواع آنها
 • ارزیابی تاثیر عامل ضدمیکروبی

متابولیسم: آزاد شدن انرژی و حفظ آن

 • واکنش‌های اکسیداسیون – احیا، حامل‌های الکترون و سیستم‌های انتقال الکترون
 • فرایندهای تغذیه‌ای شیمیوارگانوتروف‌ها
 • تنفس هوازی
 • شکست گلوکز به پیروات
 • مسیر امبدن-میرهوف
 • چرخه تری کربوکسیلیک اسید
 • چرخه گلی اکسیلات
 • انتقال الکترون و فسفریلاسیون اکسیداتیو
 • تنفس بی‌هوازی
 • تخمیر و شیمیولیتوتروفی
 • فتوتروفی
 • متابولیت‌های پیش‌ساز
 • اگزوتروفی
 • کنترل متابولیسم انرژی
 • کنترل فعالیت آنزیمی
 • اثرات تنظیمی بر روی مسیر گلیکولیتیک

طبقه‌بندی میکروارگانیسم‌ها

 • طبقه‌بندی عددی و فیلوژنتیک
 • روش رده‌بندی وشناسایی
 • آزمایش‌های بیوشیمیایی
 • سرم‌شناسی
 • فاز تایپینگ
 • ترکیب بازی اسیدهای نوکلئیک
 • دورگه‌سازی اسید نوکلئیک

ویروس‌ها

 • ساختمان ویروس‌ها
 • کپسید و پوشش (انولوپ)
 • انواع تقارن در ویروس‌ها
 • سیستم جهانی رده‌بندی ویروس‌ها
 • خانواده ویروس‌های حیوانی
 • تکثیر ویروس‌ها
 • لیزوژنی
 • تکثیر ویروس‌های حیوانی و مراحل آن
 • آلودگی ویروس نهفته
 • دفاع بدن در برابر ویروس
 • ویروس‌ها و سرطان

ژنتیک پروکاریوت‌ها

 • عناصر ژنتیکی متحرک
 • پلاسمید‌ها
 • اساس ژنتیکی گوناگونی صفات باکتریایی
 • انواع جهش‌های جایگزینی بازها
 • جهش یافتگان شرطی
 • شناسایی فنوتیپ‌های جهش یافته
 • علل بروز جهش
 • تعیین جهش‌زا بودن مواد مختلف با استفاده از آزمایش ایمز
 • انتقال افقی ژن در پروکاریت‌ها
 • نوترکیبی در سطح مولکولی
 • انتقال و تبادل اطلاعات ژنتیکی در میان باکتری‌ها
 • بیان ژن

بیماری‌زایی میکروارگانیسم‌ها

 • عوامل موثر در آلودگی
 • فرایند عفونی
 • تنظیم فاکتورهای ویرولانس
 • عوامل موثر در بقا و بیماری‌زایی میکروارگانیسم‌ها
 • اگزوتوکسین‌های باکتری‌ها و نقش بارز آنها در بیماری
 • لیپوپلی ساکاریدهای باکتری‌های گرم – منفی (اندوتوکسین)
 • پپتید و گلیکان باکتری‌های گرم مثبت
 • آنزیم‌ها
 • فاکتورهای ضد فاگوسیتی
 • بیماری‌زایی داخل سلول
 • ناهمگونی آنتی ژنی
 • تولید سیدروفور
 • نقش بیوفیلم‌های باکتری
 • مکانیسم‌های دفاعی میزبان و ایمنی ذاتی
 • مکانیسم‌های دفاع اختصاصی میزبان
 • اساس سلولی پاسخ ایمنی
 • آنتی بادی‌ها و عملکرد و ساختمان آنها
 • کلاس‌های ایمونوگلوبولین
 • فعال شدن کمپلمان
 • سیتوکین‌ها و انتقال عفونت
 • بیماری‌های بومی و همه‌گیر
 • واکسن

میکروب شناسی مواد غذایی

 • فساد مواد غذایی
 • فرایند فساد در انواع مواد موجود در غذاها
 • عوامل موثر در رشد میکروارگانیسم‌ها در غذاها
 • مسمومیت غذایی
 • سموم قارچی (مایکوتوکسین)
 • نقش میکروارگانیسم در تولید مواد غذایی
 • انواع غذاهای تولیدشده توسط میکروارگانیسم‌ها
 • فراورده‌های گوشتی
 • تولید اسیدهای آمینه
 • افزودنی‌های غذایی و غذاهای فراسودمند
 • پره بیوتیک

میکروب شناسی صنعتی

 • تولید الکل
 • تولید اسید اسنیک و تخمیر استون – بوتانل
 • اسید گلوکونیک و تولید اسید سیتریک
 • تخمیر لاکتیک و تولید اسید پروپیونیک
 • آنزیم‌ها
 • فراورده‌های دارویی
 • هورمون‌ها
 • واکسن‌ها
 • تولید صنعتی پروتئین‌های نوترکیب

نام فایل: جزوه میکروبیولوژی عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0