نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار

دسته بندی :کتاب های مدیریت و صنایع 1 آبان 1398 نواندیشان 1583 مشاهده
کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار

کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار دانشگاه پیام نور که توسط دکتر محمدمهدی پرهیزگار و روح ا… حسینی تهیه شده است و از منابع ارشد مدیریت می باشد را به صورت PDF در 217 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

در این کتاب اخلاق و اصول اخلاقی در اداره جوامع و سازمانها و ابعاد آن مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. بنابراین این کتاب جنبه آموزشی و اخلاقی داشته و دانشجویان مدیریت و مدیران سازمان ها را در عمل جهت آشنایی با مدیریت اخلاق مدار یاری می دهد.

سرفصل های کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار :

فصل اول: کلیات و مفاهیم اخلاق در اسلام

 • مفهوم اخلاق
 • اخلاق اسلامی
 • انسان و اخلاق از دیدگاه اسلام و مکاتب غربی
 • اهمیت و جایگاه اخلاق در مدیریت
 • دامنه اخلاق
 • اصول اخلاقی و ارزشی در نهج البلاغه
 • ارزش های اخلاقی از منظر اسلام
 • آثار و پیامدهای بی توجهی به اصول اخلاقی در سازمان
 • اخلاق گرایی و شاخص های آن در مدیریت اسلامی
 • عوامل موثر بر اخلاق کار
 • راهبردهای ترویج اخلاق اسلامی در سازمان
 • منابع اخلاقی کارگزاران و مدیران از نظر اسلام

فصل دوم: مبانی اخلاقی مدیریت در اداره حکومت (مدیریت احلاق مدار)

 • تعریف مدیریت از نکته نظر اخلاقی در اسلام
 • تعریف اخلاقی مدیریت از نکته نظر امام علی (ع)
 • ویژگی مدیریت اخلاق مدار از دیدگاه اسلام
 • وظایف و مسئولیت های مدیریت اخلاق مدار از دیدگاه اسلام در سازمان
 • اصول اخلاق عملی کارگزاران
 • اثرات و فواید حاکمیت اخلاق و مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر اسلام در سازمان

فصل سوم: سبک های مدیریت اخلاق مدار در کسب و کار مبتنی بر اسلام

 • سبک مدیریت عدالت محور
 • نگرش امام علی (ع) به کارکردهای عدالت
 • سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری مشارکتی)
 • سبک مدیریت عاطفه مدار (انسان مدار – اخلاق مدار)
 • اصول پنج گانه مدیریت عاطفه مدار
 • اخلاق مدیران در اسلام
 • عواطف اجتماعی در قرآن
 • سبک مدیریت معنوی (ارزشی – آخرت نگر)

فصل چهارم: الگوهای مدیریت اخلاق مدار در حکومت اسلامی

 • الگوی جامع رهبری در اسلام
 • نکات اخلاقی در فعالیت های سازمانی از ددیگاه اسلام
 • الگوی رهبری امام علی (ع)
 • فلسفه تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)
 • آفات اخلاقی کارگزاران از نگاه امام علی (ع)
 • نکات اخلاقی کارگزاران از نگاه امام علی (ع)
 • نکات اخلاقی عامه از دیدگاه امام علی (ع)
 • الگوی رهبر اخلاقی از دیدگاه حضرت امام خمینی
 • ویژگی های اخلاقی کارگزاران در حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی

فصل پنجم: رویکرد اسلامی مدیریت در کسب و کار

 • مدیریت اسلامی
 • ضرورت و اهمیت مدیریت اسلامی
 • سبک های مدیریت اسلامی
 • سبک مدیریت اسلامی اثربخش از دیدگاه نهچ البلاغه
 • مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج از دیدگاه ارزش های اخلاقی
 • علل بروز بحران در نظام سیاسی حکومتی اسلامی
 • تحقیقات انجام گرفته در حوزه مدیریت اسلامی

فصل ششم: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مبتنی بر اصول اخلاقی از نظر اسلام

 • عناصر اخلاقی سیستم ارتباطات
 • امانتداری
 • وفای به عهد
 • رازداری
 • فواید اخلاقی سیستم ارتباطات
 • طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مبتنی بر اخلاق
 • انواع اطلاعات در سیستم اطلاعات مدیریت
 • اهمیت اخلاقی اطلاعات

فصل هفتم: آشنایی با تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار بر مبنای آموزه های اسلام

 • تصمیم گیری اخلاقی بر مبنای آموزه های اسلام
 • معیارهای اخلاقی در فرآیند تصمیم گیری از نظر اسلام
 • نکات اخلاقی در تصمیم گیری از نظر اسلام
 • اهمیت مشورت و مشارکت در تصمیم گیری از منظر اسلام
 • نکات اخلاقی در مشورت و مشاوره
 • فواید مشورت و مشاوره از دیدگاه اسلام
 • هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه اسلام
 • اخلاق کارگزاران در مدیریت بحران
 • اداره اخلاقی بحران
 • راهبرد مدیریتی حضرت یوسف (ع) در بحران
 • نکات اخلاقی در اداره بحران برگرفته از داستان حضرت یوسف در قرآن

فصل هشتم: سیستم نظارت و کنترل اخلاقی در حکومت اسلامی

 • سیستم نظارت و کنترل اخلاقی در سازمان
 • ضرورت سیستم نظارت و کنترل اخلاقی در سازمان
 • اصول اخلاقی در طراحی و اجرای سیستم نظارت و کنترل سازمانی از نظر اسلام
 • ویژگی های اخلاقی معیارهای نظارتی و کنترل در سازمان
 • راهبردهای نظارت و کنترل مبتنی بر اخلاق
 • راهبردهای نظارت و کنترل بیرونی
 • نظارت شخصی حضرت سلیمان در حکومت داری
 • نکات اخلاقی در نظارت و کنترل در داستان حضرت سلیمان
 • ویژگی های اخلاقی بازرسین و مسئولین نظارتی
 • عنامر خودکنترلی در منابع اسلامی (خود مدیریتی)
 • اعتقاد به حیات ابدی و جهان آخرت
 • اصول اخلاقی در نظارت درونی
 • راهکارهای کارکردی پیش گیری از وقوع جرم و انحراف
 • پارامترهای عملی در زمینه خودکنترلی

فصل نهم: آشنایی با نکات اخلاقی انگیزش در اسلام

 • انگیزه
 • عوامل اخلاقی مدیریت در انگیزش کارکنان براساس دیدگاه اسلام
 • عوامل اخلاقی انگیزش از دیدگاه اسلام
 • مهمترین عوامل اخلاقی ایجاد انگیزش در مدیریت اسلامی
 • ساده زیستی و انگیزش کارکنان

فصل دهم: آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر اخلاق

 • معیارهای اخلاقی در فرآیند ارزیابی عملکرد از نظر اسلام
 • ویژگی های اخلاقی شاخص و معیارها در ارزیابی عملکرد
 • سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر اخلاق از دیدگاه قرآن
 • ضرورت و اهمیت تقسیم کار
 • معیارهای اخلاقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسلام
 • ویژگی های اخلاقی معیارهای تقسیم کار در سازمان

فصل یازدهم: نکات اخلاقی در سیستم استخدامی و جذب در کسب و کار از نظر اسلام

 • آشنایی با اخلاق در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسلام
 • انتخاب کارگزاران حکومت
 • معیارهای اخلاقی در انتخاب کارمندان
 • ویژگی های اخلاقی در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسلام
 • شروط انتصاب مدیریت و کارگزاران (پذیرش مسئولیت های مدیریتی)
 • سیستم اخلاقی پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسلام
 • معیارهای اخلاقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسلام
 • فواید پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر اصول اخلاقی
 • کیفیت زندگی کارمندان و کارگزاران از دیدگاه امام علی (ع)

فصل دوازدهم: طراحی راهبرد اخلاقی در حکومت اسلامی

 • بیانیه اخلاقی رسالت در سازمان دیدگاه اسلام
 • هدف اصلی مدیران اخلاق محور
 • فلسفه اخلاقی مدیریت و کارگزاران در اسلام

فصل سیزدهم: آشنایی با احکام کسب و کار در اسلام

 • کسب و کار در اسلام
 • کاسب مسلمان
 • ضرورت آشنایی با احکام تجارت و فرهنگ کسب و کار در اسلام
 • اهداف راه اندازی کسب و کار از دیدگاه اسلام
 • شرایط معامله صحیح
 • اقسام احکام معامله و کسب و کار
 • زمان کسب و کار
 • مهمترین نکات در انعقاد قراردادهای کسب و کار
 • رویکرد مالی در عبادات
 • راهبردهای افزایش درآمد حلال
 • نکات اخلاقی در کسب و کار
 • احکام خرید و فروش

نام فایل: کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0