نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

کتاب بودجه شهرداری و مدیریت بودجه ریزی در شهرداریها

دسته بندی :کتاب های مدیریت و صنایع 15 بهمن 1398 نواندیشان 1829 مشاهده
کتاب مدیریت بودجه ریزی

کتاب بودجه شهرداری و مدیریت بودجه ریزی در شهرداریهای ایران توسط پورهنگ بهرامی در سال 1386 تهیه شده است و فایل PDF آن را در 374 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

مطالب عنوان شده در این کتاب که عمدتاً مبتنی بر قانون و مقررات مالی شهرداریها و دستورالعمل های بودجه وزارت کشور می باشد، متکی بر منابع و ماخذ معتبر علمی و فنی بودجه و بودجه نویسی و منطبق با اصول علمی و فنی قابل قبول می باشد.

سرفصل های کتاب بودجه شهرداری و مدیریت بودجه ریزی :

فصل اول: کلیات

 • موسسه و انواع آن
 • تعریف قانونی موسسه
 • تعریف شهرداری
 • تأسیس و انحلال شهرداری ها
 • تاریخ تطور قانون شهرداری ها از بلدیه تا شهرداری
 • تعریف و اهمیت بودجه
 • بودجه عملیاتی

فصل دوم: اصول بودجه و کاربرد آن در بودجه شهرداری

 • بودجه ریزی شهرداری ها در ایران
 • اصل سالیانه بودجه
 • اصل وحدت بودجه
 • اصل تعادل بودجه
 • کسر بودجه در شهرداری
 • اصل جامعیت بودجه
 • اصل تقدم درآمد بر هزینه
 • اصل تخمینی بودن درآمد
 • اصل تحدیدی بودن هزینه
 • اصل انعطاف پذیر بودجه
 • اصل تخصیص بودجه
 • اصل عدم تخصیص بودجه
 • اصل شاملیت بودجه یا تفصیلی بودجه
 • اصل وضوح
 • اصل قانونی بودن درآمد و هزینه
 • اصل مسئولیت
 • اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات
 • اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیرمستمر

فصل سوم: طبقه بندی بودجه در نظام شهرداری های ایران

 • مفاهیم، کاربرد و طبقه بندی بودجه شهرداری
 • طبقه بندی عملیات
 • طبقه بندی درآمد
 • طبقه بندی هزینه
 • طبقه بندی سازمانی
 • طبقه بندی اقتصادی
 • هدف های طبقه بندی در بودجه شهرداری ها
 • انواع طبقه بندی بودجه در شهرداری ها
 • نکاتی در مورد وظایف شهرداری ها
 • طبقه بندی برحسب وظایف
 • طبقه بندی عملیات بر حسب برنامه
 • طبقه بندی وظایف، برنامه ها و فعالیت های شهرداری
 • طبقه بندی وظیفه، برنامه، فعالیت و طرح
 • طبقه بندی برحسب وظیفه
 • طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
 • اصول طبقه بندی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار
 • طبقه بندی هزینه ها در بودجه شهرداری ها
 • طبقه بندی برحسب فصول و مواد هزینه
 • طبقه بندی هزینه های جاری
 • طبقه بندی هزینه های عمرانی
 • سایر پرداخت ها
 • طبقه بندی کسری بودجه
 • واحدهای تابعه
 • بودجه سازمان های مستقل وابسته به شهرداری
 • بودجه مناطق
 • طبقه بندی اقتصادی بودجه شهرداری ها
 • طبقه بندی اقتصادی هزینه ها
 • طبقه بندی اقتصادی هزینه ها و شرح مواد هزینه
 • طبقه بندی اقتصادی – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

فصل چهارم: مراحل انجام بودجه در شهرداری

فصل پنجم: مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه شهرداری

 • ارکان هماهنگ کننده بودجه شهرداری ها
 • تشکیل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور
 • وظایف دفتر برنامه و بودجه
 • تشکیل واحد بودجه در شهرداری ها
 • تصویب دستورالعمل بودجه شهرداری
 • صدور بخشنامه بودجه
 • پیش بینی مقدماتی بودجه
 • پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها
 • روش پیش بینی درآمد در شهرداری های ایران
 • درآمد پیش بینی شده و اعمال ماده 68
 • برآورد هزینه
 • مفاهیم کاربرد و تعاریف هزینه
 • تحقق هزینه
 • ماهیت هزینه و انواع آن
 • روش های بودجه ریزی
 • اعتبارات جاری بودجه شده در فرآیند بودجه ریزی شهرداری
 • چگونگی محاسبه اعتبارات جاری
 • روش برآورد هزینه های اداری در ایران
 • روش برآورد هزینه های سرمایه ای در ایران
 • روش برآورد پرداخت های انتقالی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
 • بودجه عملیاتی
 • سایر روش های تنظیم و تعیین بودجه
 • بودجه ریزی بر مبنای صفر
 • روش دیتن
 • روش پی پی بی اس
 • اعتبارات عمرانی بودجه شده در فرآیند بودجه ریزی شهرداری
 • طرح های عمرانی و انواع آن
 • فرآیند یا مراحل شکل گیری طرح های عمرانی شهری
 • روش اجرای طرح های عمرانی
 • طرح و بررسی بودجه در شورای هماهنگی بودجه شهرداری

فصل ششم: مرحله تصویب بودجه در شهرداری

 • تقدیم بودجه پیشنهادی به شورای شهر
 • بررسی بودجه پیشنهادی در شورای شهر
 • جریان تصویب بودجه پیشنهادی در شورای شهر
 • ارسال بودجه تصویبی به شهرداری
 • توجه به نکات مهم در تصویب بودجه شهرداری
 • تصویب بودجه شهرداری به نیابت از شورای شهر
 • عدم تصویب بودجه پیشنهادی و آثار آن
 • اصلاح بودجه
 • متمم بودجه

فصل هفتم: مرحله اجرای بودجه شهرداری

 • مرحله بودجه از لحاظ مصارف و سایر پرداخت ها
 • ارکان اصلی اجرای بودجه
 • ابلاغ بودجه
 • کسب مجوز قانونی از شورای شهر به منظور انجام معاملات شهر و شهرداری
 • تخصیص (تقسیط) اعتبار در شهرداری
 • اقدامات قانونی برای جذب اعتبارات تصویب شده و انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها
 • مراحل انجام هزینه در شهرداری
 • انواع تنخواه گردان
 • اقدامات قانونی برای کسب درآمد تصویب شده و سایر منابع تأمین اعتبار

فصل هشتم: مرحله نظارت و کنترل بر اجرای بودجه و تفریغ بودجه

 • کنترل و نظارت قبل از اجرای بودجه
 • کنترل و نظارت حین اجرای بودجه
 • کنترل و نظارت پس از اجرای بودجه

فصل نهم: بودجه و حسابداری شهرداری

 • روش های حسابداری
 • کنترل آماری بودجه
 • کنترل مالی یا حسابداری بودجه
 • گزارش ها و صورت حساب های مالی اساسی
 • روش های حسابداری دارایی ثابت
 • گزارش تفریغ بودجه

فصل دهم: بودجه و خزانه شهرداری

 • درآمدهای بودجه ای
 • تنخواه گردان خزانه یا اضافه برداشت بانک
 • سپرده ها و وجوه امانی
 • خزانه و حساب های بانکی

فصل یازدهم: بودجه و برنامه های بلندمدت شهرداری

 • دستورالعمل تنظیم برنامه پنج ساله نوسازی و عران و اصلاحات شهر

ضمائم

 • ضمائم شماره 1: اولین دستورالعمل طرز تنظیم بودجه شهرداری های کشور 1350
 • ضمائم شماره 2: دومین دستورالعمل بودجه برنامه ای برای شهرداری های کشور 1370
 • ضمائم شماره 3: سومین دستورالعمل بودجه برنامه ای برای شهرداری های کشور (دستورالعمل اصلاحی) 1380
 • ضمائم شماره 4: تفریغ بودجه سال 1385 شهرداری گرمدره نمونه و الگویی برای شهرداری های کشور
 • ضمائم شماره 5: منابع و مآخذ

نام فایل: کتاب بودجه شهرداری و مدیریت بودجه ریزی در شهرداریها

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0