کوره ھای القایی تحت خلأ

بازدید: 1694 بازدید
کوره ھای القایی تحت خلأ

کوره ھای القایی تحت خلأ

با پیشرفت سریع علم و در کنار آن صنعت، نیاز وافری به تکنولوژیھای نو احساس میشود. این دستاورد، معلول علت بزرگی است، به نام پیشرفت. درھمین راستا علم متالورژی که از پایه ای ترین علوم مھندسی است، رشد روزافزونی داشته که منتج به کشفیات و اختراعات جدیدی بوده است که با سعی و تلاش اھالی این علم صورت گرفته است.
نیاز به داشتن قطعاتی از جنس آلیاژھای خاص، که دارای ویژگیھای مطلوبی مانند استحکام و تافنس بالا، عمر خستگی زیاد، خواص فیزیکی بھتر و ضریب اطمینان بالاتر ھستند، مورد توجه میباشد. از ھمین رو محققین پی به نیاز خود برده و در صدد دستیابی به آن برآمدند.
آنھا این خواص را در نوعی از آلیاژھا با عنوان (آلیاژھای تمیز) پیدا کرده اند. این آلیاژھا به خاطر دارا بودن نسبت استحکام به وزن عالی، ارزش افزوده بالایی دارند و مجموعه خواص فوق، نیروی محرکه ای برای تحقیق در جھت تولید آلیاژھای تمیزتر، ازطریق ابداع و بکارگیری روش ھای ذوب پیشرفته تر میباشد. اصطلاح تمیز برای آلیاژھا، یک نسبت است که به معنی پایین بودن میزان عناصر ناخالصی مضر نظیر اکسیژن، گوگرد، فسفر، نیتروژن، ھیدروژن و دربعضی موارد کربن به کار میرود. این تعریف را می توان به یک آلیاژ فولاد تمیز و یا یک سوپر آلیاژ غیر آھنی نسبت داد؛ درشمشھا نیز واژه تمیز، به پایین بودن میزان آخالھای غیرفلزی و بطورعمده آخالھای اکسیدی وسولفیدی اشاره دارد.

فھرست
مقدمه
معرفی V.I.M
ذوب القایی تحت خلا (VIM)
شرح فرایند

تلاطم حمام مذاب در کوره ھای VIM
نیتروژن زدایی
اکسیژن زدایی
کاھش ناخالصی ھای غیر فلزی مضر
ھیدروژن زدایی
واکنش گوگرد زدایی
آخال زدایی
پاکسازی و تصفیه مذاب در VIM
بوته و مواد نسوز
تکنولوژیھای جدید
محدودیت ھا
اتوماسیون کوره ھای VIM
فھرست منابع ومآخذ

نام فایل: کوره ھای القایی تحت خلأ

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب