جزوه مقدماتی بیوشیمی ویژه علوم پایه پزشکی و کشاورزی

بازدید: 3154 بازدید
جزوه مقدماتی بیوشیمی

جزوه مقدماتی بیوشیمی ویژه دانشجویان زیست شناسی، کشاورزی، دامپزشکی و علوم پایه پزشکی است که به صورت PDF در 70 صفحه تهیه شده است و از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

با توجه به اینکه این جزوه برای دانشجویان علوم پایه پزشکی و کشاورزی تهیه شده است شاید از نظر متخصصین علوم شیمی چندان وافی و کافی به نظر نرسد. بنابراین پیشنهاد می شود دانشجویان این رشته از سایر جزوات کاملتر در این زمینه استفاده نمایند. این جزوه از دو بخش کلی اساس شیمی در بیوشیمی و پروتئین ها تشکیل شده است.

فهرست مطالب جزوه مقدماتی بیوشیمی :

فصل 1: اتم ها، مولکول ها و روابط بین آنها

 • اتم
 • عنصر
 • ایزوتوپ
 • پیوندهای شیمیایی
 • پیوندهای بین اتمی
 • پیوندهای میان مولکولی
 • الکترونگاتیوی
 • مولکول
 • آلکانها
 • آلکیل ها
 • متیلن
 • متین
 • سیکلوآلکانها
 • آلکن ها
 • آلکا دی ان
 • آلکین ها
 • ترکیبات آروماتیک
 • گروه های عاملی مهم در بیوشیمی
 • فرمول شیمیایی
 • ایزومری

فصل 2: بیان غلظت در شیمی

 • حل شونده (Solute) و حلال (Solvent)
 • محلول (Solution)
 • مول (Mole)
 • جرم مولی
 • درصد جرمی یا وزنی-وزنی
 • غلظت معمولى (C)
 • غلظت مولار یا مولاریته (M)
 • مولال یا مولالیته (m)
 • نرمالیته (N)
 • درصد حجمی- حجمی
 • درصد جرمی -حجمی
 • قسمت در میلیون (ppm)

فصل 3: آب، اسید و باز

 • آب
 • پیوند هیدروژنی در آب
 • اسمز
 • فشار انکوتیک (Oncotic pressure)
 • فشار هیدرواستاتیک
 • آب بدن و تنظیم آن در بدن
 • عبور آب از سلول
 • یونیزاسیون آب
 • اسید و باز
 • اسید و باز آرنیوس
 • اسید و باز برونستد- لوری
 • اسید و باز لوویس
 • باز شیف (Schiff base)
 • فسفریک اسید (Phosphoric acid)
 • اسیدهای آلی
 • ثابت تفکیک اسیدی و مفهوم pKa
 • ثابت تفکیک بازی و مفهوم pKb
 • مقیاس pH و pOH
 • معادله هندرسن-هاسلباخ
 • بافر (تامپون یا آمفوتر)

فصل 4: آمینو اسیدها

 • ساختمان عمومی آمینو اسیدها
 • مشخص نمودن كربنهاي موجود در ساختمان آمینو اسیدها
 • تقسیم بندي آمینو اسیدهاي استاندارد
 • آمینو اسیدهاي تغییر یافته
 • سلنوسیتئین
 • پیرولیزین
 • آمینو اسیدهاي غیراستاندارد
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی آمینو اسیدها
 • انانتیومري و فعالیت نوري
 • جذب نوري
 • رفتار اسید-بازي
 • pH ایزوالکتریک
 • اندكس هیدروپاتی
 • واكنش هاي آمینواسیدها

فصل 5: پپتیدها و پروتئین ها

 • پیوند پپتیدی
 • انواع پپتیدها
 • رفتار شیمیایی پپتیدها

نام فایل: جزوه مقدماتی بیوشیمی ویژه علوم پایه پزشکی و کشاورزی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب