نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب آسیب های ورزشی دانشگاه پیام نور

کتاب آسیب های ورزشی

کتاب آسیب های ورزشی : تشخیص، مدیریت و درمان دانشگاه پیام نور که توسط آقایاری و همکاران تهیه شده است را به صورت PDF در 615 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

این کتاب مربوط به درس امدادگر ورزشی پیشرفته برای رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی می باشد که توسط آقایاری و همکارانش تهیه شده است و فایل PDF آن در این مطلب از نواندیشان برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب کتاب آسیب های ورزشی :

فصل اول: مدیریت آسیب های ورزشی و امدادگر ورزشی

 • آشنایی با تعریف طب ورزشی
 • شناخت اعضاء تیم پزشکی ورزشی اولیه و توصیف وظایف و مسئولیت های آنها در مدیریت آسیب ورزشی
 • تشریح پارامترهای اساسی اداره اخلاقی و استانداردهای تمرین حرفه ای برای امدادگرهای ورزشی
 • مشخص ساختن ملزومات ضروری دانشگاهی و بالینی یک امدادگر ورزشی برای اخذ گواهی از NATA
 • توصیف فرصت های بالقوه کار برای به یک فرد علاقه مند به امدادگری ورزشی به عنوان یک حرفه
 • تشریح اقداماتی که میتوانند خطر دادخواهی را کم کنند

فصل دوم: مدیریت و درمان آسیب های ورزشی

 • آشنایی با مدیریت و درمان آسیبهای حاد و اصل PRICE
 • تشریح مدیریت و درمان آسیب های ناشی از استفاده مفرط و تغییر الگوی اعمال بار
 • توضیح اصول بازتوانی آسیب های حاد ورزشی
 • تشریح روش های درمان حمایتی

فصل سوم: گردن و پشت

آسیب های حاد گردن و پشت

 • آشنایی با میزان وقوع آسیب های حاد گردن
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیب های حاد گردن
 • توصیف روش تثبیت سر و گردن فرد مشکوک به شکستگی
 • توضیح نظر تشخیصی درباره آسیب های حاد گردن
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیب های حاد گردن
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیب های حاد گردن
 • توصیف آسیب های حاد رایج گردن
 • توصیف آسیب های حاد گردن که شیوع کمتری دارند

درد گردن

 • آشنایی با میزان وقوع درد گردن
 • تشریح تشخیص افتراقی درد گردن
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز درد گردن
 • آشنایی با شرح حال بالینی درد گردن
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی درد گردن
 • توصیف عارضه های رایج به وجود آورنده درد گردن
 • توصیف عارضه های نادر به وجود آورنده درد گردن

کمردرد

 • آشنایی با میزان وقوع کمر درد
 • تشریح تشخیص افتراقی کمر درد
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز کمر درد
 • آشنایی با شرح حال بالینی کمر درد
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی کمر درد
 • توصیف عارضه های رایج به وجود آورنده کمر درد
 • توصیف عارضه های نادر وجود آورنده کمر درد

فصل چهارم: قفسه سینه و شکم

آسیب های قفسه سینه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای قفسه سینه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای قفسه سینه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای قفسه سینه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای قفسه سینه
 • آشنایی با معاینات بالینی در شناسایی آسیبهای قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای رایج قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای نادر قفسه سینه

آسیب های شکم

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای شکم
 • آشنایی تشخیص افتراقی آسیبهای شکم
 • آشنایی با شرح حال بالینی در آسیبهای شکم
 • آشنایی با معاینات بالینی در شناسایی آسیبهای قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای شکم

فصل پنجم: شانه

آسیب های حاد شانه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد شانه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد شانه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد شانه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد شانه
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد شانه
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر حاد شانه

ناراحتی های مزمن شانه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن شانه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن شانه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن شانه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن شانه
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن شانه
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر مزمن شانه

فصل ششم: آرنج و ساعد

آسیب های حاد آرنج

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد آرنج
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد آرنج
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد آرنج
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد آرنج
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد آرنج
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر حاد آرنج

آسیب های ناشی از استفاده مفرط از آرنج

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن آرنج
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن آرنج
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن آرنج
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن آرنج
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن آرنج
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر مزمن آرنج

فصل هفتم: آسیب های دست، مچ دست و انگشتان

آسیب های دست و مچ دست

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای دست و مچ دست
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای دست و مچ دست
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای دست و مچ دست
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای دست و مچ دست
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در تشخیص آسیبهای دست و مچ
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر دست و مچ دست

آسیب های انگشتان دست

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای انگشتان دست
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای انگشتان دست
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای انگشتان دست
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای انگشتان دست
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای انگشتان دست
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر انگشتان دست

فصل هشتم: لگن، کشاله ران و بالای ران

آسیب های حاد لگن، کشاله ران و بالای ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد لگن، کشاله، و بالای ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر لگن، کشاله ران، و بالای ران

درد در نواحی لگن، کشاله ران و بالای ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی، و آزمونهای خاص در شناسایی
 • آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران

فصل نهم: ران

آسیب های حاد ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد ران
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر ران

ران درد

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن ران
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر ران

فصل دهم: زانو

آسیب های حاد زانو

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد زانو
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد زانو
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد زانو
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد زانو
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد زانو
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر زانو
 • آشنایی با آسیبهای حاد زانو که منجر به همارتروز میشوند
 • آشنایی با آسیبهای حاد زانو که منجر به همارتروز نمیشوند

زانو درد

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن زانو
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن زانو
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن زانو
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن زانو
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن زانو
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر زانو

فصل یازدهم: ساق پا

آسیب های حاد ساق پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد ساق پا
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد ساق پا
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد ساق پا
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد ساق پا
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد ساق پا
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر ساق پا

درد مزمن ساق پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن ساق پا
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن ساق پا
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن ساق پا
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن ساق پا
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن ساق پا
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر ساق پا

فصل دوازدهم: مچ پا

آسیب های حاد مچ پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای حاد ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای حاد مچ پا

درد در ناحیه مچ پا

 • آشنایی با تعریف درد در ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی درد در ناحیه مچ پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای مزمن مچ پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای مزمن ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای منجر به درد در ناحیه مچ پا

فصل سیزدهم: پا

آسیب های حاد پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با تشخیص های افتراقی آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای حاد ناحیه پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای حاد پا

درد پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای مزمن ناحیه پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای مزمن پا

فصل چهاردهم: عارضه های ورزشکاران زن و ورزشکاران مسن

 • آشنایی با بی نظمی های قاعدگی و اثراتی که ممکن است آنها در هنگام شرکت در ورزش همراه داشته باشند.
 • توصیف اینکه ممکن است زنان چگونه تحت تاثیر مصرف داراوهای ضد بارداری خوراکی و سایر روشهای کنترل زاد و ولد قرار گیرند.
 • توصیف موارد قامتی و عضلانی اسکلتی که میتوانند زنهای حامله را تحت تاثیر قرار دهند، و مشکلاتی که ممکن است هر کدام بر بانوان ورزشکار حامله داشته باشند.
 • شناخت ورزشهای توصیه شده و منع شده در طول حاملگی.
 • توصیف پوکی استخوان و چگونگی اثر فعالیت بدنی بر آن.
 • تعریف عارضه سه گانه بانوان ورزشکار و چگونگی اثر آن بر سلامت و اجرای ورزشی.
 • شرح چگونگی اثر فرایند سالمندی بر عملکرد عصبی عضلانی و اسکلتی.
 • شناخت آسیبهای خاص و رایجترین عارضه های طبی در ورزشکاران سالخورده.

نام فایل: کتاب آسیب های ورزشی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. سعید گفته؛
  19:07 1399/03/15

  عاااالی ایول دارین واقعا دمتون گرم خیلی دنبالش بودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0