راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب و بخش مراقبت متوسط قلب

بازدید: 2313 بازدید
راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب

بخش هشتم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-8 در سه جلد تهیه شده است به عنوان راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب و بخش مراقبت متوسط قلب می باشد.

نشریه شماره 287-8 (طراحی بناهای درمانی) توسط معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه در سه جلد تهیه شده است که فایل های PDF آنها برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب :

جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحـی معماری بخش مراقبت ویژه قلب :

 • فصل اول: معرفی، حدود و دامنه
 • فصل دوم: خدمات مراقبت قلب در شبکه درمانی
 • فصل سوم: خدمات عمومی در بخش مراقبت ویژه قلب ICCU و مراقبت متوسط قلب Inter.CCU
 • فصل چهارم: پذیرش، ترخیص و انتقال بیماران
 • فصل پنجم: ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان
 • فصل ششم: کنترل عفونت
 • فصل هفتم: ایمنی
 • فصل هشتم: مراقبت و درمان و تجهیزات پزشکی
 • فصل نهم: ارتباط بخش مراقبت ویژه قلب با سایر بخش های بیمارستان
 • فصل دهم: ظرفیت و روابط داخلی بخش مراقبت ویژه قلب
 • فصل یازدهم: عملکرد فضاهای بخش مراقبت ویژه قلب ICCU
 • فصل دوازدهم: نقشه اتاق ها و فضاهای بخش مراقبت ویژه قلب ICCU
 • فصل سیزدهم: محاسبات ظرفیت و برنامه فیزیکی بخش مراقبت ویژه قلب
 • فصل چهاردهم: ارتباط بخش متوسط قلب با سایر بخش های بیمارستان
 • فصل پانزدهم: ظرفیت و روابط داخلی بخش مراقبت متوسط قلب Inter.CCU
 • فصل شانزدهم: عملکرد فضاهای بخش مراقبت متوسط قلب Inter.CCU
 • فصل هفدهم: نقشه اتاق ها و فضاهای بخش مراقبت متوسط قلب
 • فصل هجدهم: محاسبات ظرفیت و برنامه فیزیکی بخش مراقبت متوسط قلب Inter.CCU
 • فصل نوزدهم: مشخصات درها
 • فصل بیستم: مشخصات نازک کاری
 • فهرست منابع

جلد دوم: راهنمای طراحـی تأسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل چهارم: تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • فصل پنجم: تأسیسات بهداشتی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

جلد سوم: راهنمای طراحـی تأسیسات برقی بخش مراقبت ویژه قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل سوم: سیستم های تأسیسات برقی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات برقی

نام فایل: راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب و بخش مراقبت متوسط قلب

دانلود فایل: جلد اول | جلد دوم | جلد سوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب