نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی نرم افزار COSIMIR | نرم افزار ویژه رباتیک

معرفی نرم افزار COSIMIR

یکـی از نـرم افـزار هـای پرکاربـرد در زمینـه رباتیـک نرم افزار COSIMIR می باشـد . بـا ایـن نـرم افـزار شـما می توانیـد بـه صــورت گام بــه گام بــا برنامــه نویســی و کاربردهــای رباتیــک از پایـه و مسـائل سـاده تـا پیچیـده تریـن مسـائل آشـنا شـوید و آن هـا را در محیـط شـبیه سـازی شـده سـه بعـدی نشـان دهیـد. بـه طـور کلـی در زمینـه روباتیـک بیـش از ۳۰ نـرم افـزار کاربـردی وجــود دارد کــه بــه وســیله آن هــا مــی تــوان بــرای کنتــرل و طراحـی روبـات هـا برنامـه نوشـت.

معرفی نرم افزار COSIMIR

از جملـه زبـان هایـی کـه در نرم افزار COSIMIR برای برنامه نویسـی بـه کار مـی رود شـامل زبـان هـای زیـر اسـت.

MB4 (MELFA BASIC IV), MRL (MOVEMASTER COMMAND), IRL (INDUSTRIAL ROBOTIC LANGUAGE)

نرم افزار COSIMIR فقـط بـرای نمایـش بـه صـورت مجـازی مـی باشـد و نمـی تـوان برنامـه هـا و دسـتورات را بـه روبـات واقعـی وصـل کـرد.

محیـط نـرم افـزار محیطـی سـاده می باشـد . بـرای شـروع بایـد ابتـدا قراردادهـا را تعییـن کـرد. در قسـمت برنامـه نویسـی ایـن نـرم افــزار تمامــی function هــا در قســمت help موجــود می باشــد و بــه ســادگی میتــوان کار برنامــه نویســی را انجــام داد بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا در هــر ردیــف نــام function آمــده ســپس مختصــات ذکــر می شــود.

پــس از نوشــتن برنامــه بایــد یــک positon list ایجــاد کــرد.  Positon list واقعیــت هــر قســمت از روبــات را بــه طــور کامــل نشــان می دهــد.

پــس از نوشــتن برنامــه و ایجــاد positon list می تــوان بــرای پیـدا کـردن Error ها برنامـه را امتحـان و شـبیه سـازی کـرد. البتـه هنــگام اجــرای شــبیه ســازی می تــوان ردیفــی کــه در پنجــره برنامـه نویسـی در حـال اجراسـت را نیـز مشـاهده کـرد.

نرم افزار COSIMIR

منبع: نواندیشان

نسرین صادقی

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0