نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

دسته بندی :مقالات مهندسی شیمی 25 فروردین 1394 نواندیشان 4254
افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات توسط کامران ولی زاده، پدرام تاجدینی، محمدخباززاده، محمدمهدی طهماسب تهیه شده که فایل Word اون رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

چکیده مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

در سال های اخیر مواد در ابعاد نانومتر و معلق در مایعات (موسوم به نانو مایع) به جهت خصوصیات برتر حرارتیشان مرتبا مورد تحقیق قرار گرفته اند.یکی از دلایل جذابیت این مواد کاربردهای متعدد آنها مثل خنک کنندگی در اتومبیل،صنایع الکترونیک و یا در فرآیندهای صنعتی که به خاطر کیفیت انتقال حرارتیشان مورد استفاده قرار می گیرند می باشد نا نو ذرات نوعا دارای ثبات شیمیایی،اکسیدهای فلزی یا کربن به اشکال مختلف ساخته می شوند.ابعاد این ذرات در حدی است که به آن ها خصوصیات منحصر به فردی می بخشد از جمله افزایش انرژی مومنتوم (تکانه حرکتی)،کاهش میل به رسوب و…در این مقاله سعی بر آن شده است تا در حداقل زمان مفید ترین اطلاعات در مورد ضریب هدایت حرارتی برسی شودو شامل تعاریف،آزمایشات وتحقیقات،اشکال روابط مدل و…در مجموع شامل ۴ عنوان میباشد.

کلیدواژه ها: سپانسیون – ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت – نانو ذرات کروی – حرکت براوونی

نویسندگان: کامران ولی زاده، پدرام تاجدینی، محمدخباززاده، محمدمهدی طهماسب

مقدمه

سوسپانسیون های مهندسی شده نانو ذرات در مایعات،اخیراً به نام نانو سیالات شناخته می‌شوند،مزایای قابل توجهی از جمله افزایش سرعت انتقال حرارت در سیستم‌های مهندسی ،کاهش یا در صورت امکان از بین بردن مسائل خوردگی،رسوب و کلوخه شدن دارا می‌باشند.

نمودار یک میزان مقالات و تحقیقات انجام گرفته شده را در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این خود دلیلی آشکار از مهم بودن بحث نانو سیالات می‌باشد.

شکل – تعداد مقالات منتشر شده درباره نانو سیالات در سال‌های اخیر

نانو سیالات

به رغم توجه به این زمینه،تأثیرات اساسی نامعلوم نانو ذرات بر روی خواص حلال باقی مانده است.هدایت حرارتی بیشترین توجه را در بین مقالات داراست.مانند پراکندگی نانو ذرات جامد در یک مایع پیوسته ماتریسی،برای نانو سیالات همچنان که انتظار می‌رفت دارا بودن یک هدایت حرارتی که از قانون ماکسول پیروی کند.مدل ماکسول برای یک ذره کروی و پخش شده که در یک معادله ساده،نسبت هدایت حرارتی به هدایت حرارتی سیال پایه،بیان می‌شود. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، اﻧﺘﻘـﺎل اﻧـﺮژی وﻣﺤﺼﻮﻻت و … ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻴﺎﻻت ﺣﺎوی ذرات ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪه در اﻧﺪازه ی ﻧﺎﻧﻮ را ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻟﻬﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﻋـﺎدی، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ. ﻣﺰاﻳـﺎی ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺎﻳﺪاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﻳﻪ ای آﻧﻬﺎ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪﻣﻲداﻧﻴﻢﺟﺎﻣﺪاتﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﻋﺎدی ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻴـﺸﺘﺮی(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮان ٢ و ٣) دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺳﻴﺎﻻت ﺣﺎوی ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪه ﺿﺮﻳب اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻻت ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﻟﺺ اﻓﺰ اﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد: ١- ﻛـﺴﺮ ﺣﺠﻤـﻲ۲- اﻧﺪازه ی ذرات ﻧﺎﻧﻮ ٣- ﺷﻜﻞ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ۴- ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ذره و ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۵- ﺳـﻄﺢ ﻣـﺸﺘﺮکﺑﻴﻦ ذرات و ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ.در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ اﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ از آن ذﻛـﺮﻧﻜﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﻴﺮد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

نام فایل: مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

  1. ادمین گفته؛
    23:19 1397/02/22

    متشکرم مفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0