راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش سیزدهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-13 در سه جلد…