راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش سیزدهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-13 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش دوازدهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-12 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش اعمال جراحی قلب باز خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش یازدهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-11 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش کاتتریزاسیون قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش دهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-10 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب CNICU خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش نهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-9 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش هشتم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-8 در سه جلد…

راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب بیمارستان خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش هفتم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-7 در سه جلد…

راهنمای طراحی مجموعه خدمات زایمان بیمارستان خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش ششم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-6 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش پنجم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-5 در سه جلد…

راهنمای طراحی بخش بستری داخلی و جراحی خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش اول از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-1 در چهار جلد…

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0