طرح جامع شهر گرمی دشت مغان

بازدید: 1852 بازدید
طرح جامع گرمی

طرح جامع شهر گرمی واقع در دشت مغان استان اردبیل که توسط مهندسان مشاور نقش محیط در سال 1387 تهیه شده است را در 5 جلد به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

گرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بنا شده است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند. شهرستان گرمی از شمال با شهرستان‌های بیله سوار و پارس‌آباد، از غرب با شهرستان کلیبر (آذربایجان شرقی) از جنوب با شهرستان مشگین‌شهر و از شرق با جمهوری آذربایجان همسایه‌است. براساس تقسیمات کشوری شهرستان مغان (گرمی) دارای وسعتی معادل ۱۷۲۵٫۲ کیلومتر مربع می‌باشد.

فهرست مطالب طرح جامع گرمی :

جلد اول و دوم: بررسی و شناخت شهر

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر

 • موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن، عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیب‌های اصلی موثر در طرح و منطقه‌بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن
 • مسائل کلی زمین‌شناسی
 • منابع تأمین آب و نحوه تأمین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود
 • بررسی مسائل هواشناسی
 • سیستم حرکت آب‌های سطحی و موقعیت مسیل‌ها در سطح شهر
 • نحوه دفع آب‌های سحطی در شهر و معایب آن

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

 • خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • ویژگی‌های اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی شهر
 • تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم، از طریق آمارگیری نمونه‌ای در محل

خصوصیات اقتصادی شهر

 • اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هریک از بخش‌های اقتصادی
 • میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش‌های فعال مختلف اقتصادی و میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش‌ها و میزان نسبت درصد بیکاری در شهر
 • مسائل مربوط به ارزش زمین، ساختمان‌ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین‌کننده داشته‌اند
 • هزینه‌های مربوط به مسکن و امکانات مختلف سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن شهر
 • برنامه‌های آتی دولت و ارگان‌های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر به تفکیک بخش‌های مختلف همراه با تعیین میزان سرمایه‌گذاری لازم در هر بخش

امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر

 • امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر
 • چگونگی رشد درآمدها اعتبارات شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده
 • امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی
 • امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت‌های عمرانی شهر
 • بررسی امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمران شهر
 • چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر

بررسی خصوصیات کالبدی شهر

 • نحوه استفاده از اراضی شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر
 • وضع کمی و کیفی کالبدی و کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
 • نحوه توزیع خدمات محله‌ای در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
 • بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده‌های محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
 • تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر از طریق بازدیدهای محلی و نمونه‌برداری از ساختمان‌ها
 • وضعیت کلی ساختمان‌های مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و کیفیت، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره
 • مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر
 • وضع مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی
 • وضع بناها و محوطه‌های تاریخی، با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان‌های مربوطه
 • موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه‌های تأسیسات شهری
 • وضعیت کمی و کیفی تجهیزات شهری
 • وضعیت شبکه‌بندی خیابان‌ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه‌بندی و مشخصات معابر و تقاطع‌ها
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر

جلد سوم طرح جامع گرمی : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها

نتایج مربوط به شهر

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
 • پیش‌بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
 • پیش‌بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش‌بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی
 • برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایر کارکردهای اصلی شهر
 • تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح‌ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد
 • جمع‌بندی، تنظیم و مقایسه راه‌حل‌های به دست آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه‌حل و الگوی پیشنهادی به منظور تبادل نظر با سازمان‌های مسئول

جلد چهارم: طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)

 • نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
 • بررسی مراحل مختلف توسعه آتی شهر
 • نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
 • نقشه محدوده‌های پیشنهادی شامل حریم شهر و محدوده شهر
 • شبکه ارتباطی شهر گرمی (خیابان‌های موجود و پیشنهادی)
 • نقشه درجه‌بندی و عرض خیابان‌ها
 • مرحله‌بندی اجرای پروژه خیابان‌ها و سایر پروژه‌های مربوط به شهرداری
 • نقشه شیب خیابان‌ها و نحوه دفع آب‌های سطحی در شهر
 • نقشه مربوط به تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های مسئول در عمران شهر
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در مناطق خاص شهری
 • پیش‌بینی نیازهای اتی شهر در زمینه تأسیسات شهری
 • پیش‌بینی نحوه ایجاد و توسعه تجهیزات شهری
 • ارائه پیشنهادها و توصیه‌های کلی در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد و توسعه اقتصادی شهر

تهیه برنامه‌های توسعه و عمران شهر

 • برنامه عمرانی میان‌مدت شهر شامل کلیه کارهای عمرانی که طبقه طرح توسعه و عمران باید به وسیله شهرداری، سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌ها در شهر به مرحله اجرا درآید
 • برنامه عمرانی کوتاه مدت (5 ساله شهرداری) باتوجه به مفاد قانون نوسازی و عمران شهری یا قوانین جایگزین
 • ارائه برنامه عمرانی کوتاه مدت (5 ساله) تفکیک شده، مربوط به سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر مانند آموزش و پرورش، بهداری و غیره
 • گزارش‌های توجیهی، نمودارها و جدول‌های مربوط به زمانبندی برنامه‌ها، اولویت‌ها و پیش‌بینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخش‌ها و دوره‌های اجرایی

پیوست: ملاحظات پدافند غیرعامل

جلد پنجم طرح جامع گرمی : ضوابط و مقررات

 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
 • تعاریف و اصول پایه و مفهوم واژه‌های تخصصی
 • منطقه‌بندی اراضی
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در هر منطقه

نام فایل: طرح جامع شهر گرمی دشت مغان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب