نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان دارویی

دسته بندی :زیست شناسی, مهندسی کشاورزی 10 شهریور 1400 نواندیشان 2608
فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان دارویی

کتاب فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان دارویی که توسط زهره امامی بیستگانی و عبدالمهدی بخشنده در سال 1400 تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

این کتاب ویژه طرح بسیج همگام با کشاورز توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی به صورت رایگان منتشر شده‌است. کشور ایران دارای تنوع اکولوژیکی و اقلیمی بسیار گسترده و غنی از گونه‌های گیاهی است. باتوجه به تنوع اقلیمی گسترده، ذخایر ژنتیکی و تنوع گونه‌ای از ویژگی‌های بارز این سرزمین می‌باشد، تنوع آب و هوایی و شرایط اکولوژیکی مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. لزوم تحقیقات همه جانبه و بهره برداری صحیح از این گیاهان، به ویژه در زمانی که استفاده از آنها در صنایع دارویی، آرایشی – بهداشتی و غذایی شتاب گرفته است، بسیار ضروری می‌باشد.

همچنین بخوانید: جزوه کاشت گیاهان دارویی

فهرست مطالب کتاب فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان دارویی :

فصل اول: تنش خشکی

 • مقدمه
 • گیاهان و تنش خشکی
 • اثرات تنش خشکی در سطح سلولی
 • تأثیر تنش خشکی بر صفات رشدی
 • اثر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل در گیاهان
 • تأثیر خشکی بر پراکسیداسیون لیپیدی غشا
 • شاخص‌های بیوشیمیایی
 • نقش قندها در تحمل نسبت به تنش خشکی گیاهان
 • نقش پرولین در تحمل نسبت به تنش خشکی در گیاهان
 • نقش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در تحمل نسبت به تنش خشکی در گیاهان
 • تنوع فیتوشیمیایی و تأثیر تنش کم‌آبی بر آن
 • ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها
 • تنش خشکی و تأثیر آن بر آلکالوئیدها
 • ژن‌های دخیل در بیوسنتز مواد مؤثره و تأثیر تنش کم آبی بر آنها
 • فهرست منابع

فصل دوم: تنش شوری

 • مقدمه
 • اثرات شوری بر رشد گیاهان
 • مکانیزم‌های تحمل به شوری در گیاهان شورزیست (هالوفیت)
 • استراتژی‌های متفاوت گیاهان برای اجتناب از خسارت نمک
 • تغییرات اندازه سلولی
 • تأثیر تنش شوری بر صفات رشدی
 • تأثیر تنش شوری بر اسیدهای نوکلئیک
 • تأثیر تنش شوری بر غشای پلاسمایی
 • تأثیر تنش شوری بر میزان فتوسنتز و کلروفیل
 • اثر تنش شوری بر سنتز پرولین، قندهای محلول و پروتئین
 • اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانی
 • اثر تنش شوری بر غلظت عناصر معدنی
 • اثر تنش شوری بر روی مراکز فتوسیستم I و II
 • سازگاری سیستم فتوسنتزی به شرایط تنش
 • تنفس کلروپلاستی
 • عملکرد تنفسی کلروپلاستی در پاسخ به تنش
 • فلورسانس کلروفیل
 • اثر تنش شوری بر روی جوانه‌زنی
 • تنوع ژنتیکی برای تحمل به شوری
 • پروتئین‌های مقاومت به تنش شوری
 • تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژن کلروپلاست در گیاه قهوه
 • سمیت سدیم و انتقال آن توسط آنتیپورترها
 • تأثیر تنش شوری بر تغییرات پروتئین و بیان ژن در گیاهان هالوفیت
 • اثر تنش شوری بر روی ترکیبات فنلی
 • اثر تنش شوری بر اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس
 • تأثیر تنش شوری بر روی آلکالوئیدها
 • فهرست منابع

فصل سوم: تنش عناصر سنگین

 • مقدمه
 • اثر فلزات سنگین سرب و مس بر فعالیت‌های رشدی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک
 • اثر کادمیوم بر فعالیت دستگاه فتوسنتزی و مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل
 • اثر آرسنیک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان دارویی
 • اثر فلز سنگین نیکل بر فعالیت‌های رشدی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی
 • اثر سرب و مس و سایر فلزات سنگین بر متابولیت‌های ثانویه
 • اثرات فلز سنگین بر جوانه‌زنی
 • تاثیر سمیت فلزات سنگین بر گیاهان دارویی
 • پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین به وسیله گیاهان دارویی
 • اثر فلزات سمی بر فعالیت بیولوژیکی گیاهان دارویی
 • اثر تیمار کادمیوم و آلومینیوم بر فعالیت ضد باکتریایی
 • فهرست منابع

فصل چهارم: تنش نوری

 • مقدمه
 • کیفیت نور
 • مدت روشنایی
 • اثر نور بر جوانه‌زنی
 • نقش محرک‌های نوری در صفات مورفولوژی و فیزیولوژی
 • اثر محرک‌های نوری بر سرعت فتوسنتز
 • اثر محرک‌های نوری بر روی دمای برگ
 • نقش محرک‌های نوری در فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی
 • نقش محرک‌های نوری در تولید فلاوونوئیدها
 • نقش محرک‌های نوری در تولید فنول کل
 • نقش محرک‌های نوری در تولید اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس
 • عملکرد ترکیبات شیمیایی انتخاب شده تحت تأثیر شدت تابش‌های نوری مختلف
 • تأثیرشدت تابش نور بر آناتومی برگ و ارتباط آن با متابولیت‌های ثانویه تولید اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاهان دارویی
 • فهرست منابع

فصل پنجم: تنش سرما

 • مقدمه
 • اثر تنش سرما بر صفات رشد
 • اثر تنش سرما بر روی صفات رشدی گیاهچه‌های Dracocephalum palmatum
 • ارزیابی خسارت تنش سرما بر گیاهان منتقل شده به لوله آزمایش گیاه سیاه دانه
 • ارزیابی خسارت سرما بر برگ گیاهان در پایان دوره بازیافت گیاه سیاه دانه
 • توان بازیافت گیاهان سیاه‌دانه: در بررسی صفات مرتبط در شرایط تنش سرما
 • اثر تنش سرما بر روی جوانه‌زنی
 • تیمار پیش سرمادهی مرطوب
 • الگوی سالانه مقاومت به سرما در گیاهان زیتون
 • اثر تنش سرما بر روی میزان کربوهیدرات محلول گیاه زیتون
 • اثر تنش سرما بر روی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی
 • پاسخ فعالیت فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل به تنش سرما
 • اثر تنش سرما بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهچه‌های D. palmatum
 • اثر تنش سرما بر نشت یونی و میزان مالون دی‌آلدهید
 • نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های سیاه‌دانه
 • اثر تنش سرما بر روی نشت الکترولیتی گیاهچه‌های D. palmatum
 • تغییرات مالون دی‌آلدهید، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی
 • اثر تنش سرما بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه سرخارگل
 • اثر تنش سرما بر میزان پروتئین
 • اثر تنش سرما بر میزان فنل
 • اثر تنش سرما بر پروفیل دیواره سلولی
 • تغییرات پروفیل اسیدچرب گیاهچه‌های D. palmatum تحت تنش سرما
 • تغییر ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس تحت تنش سرما
 • تغییرات ترکیبات فنلی گیاهچه‌های D. palmatum کشت شده تحت تنش سرما
 • تغییرات کربوهیدرات‌های گیاهچه‌های D.palmatum تحت تنش سرما
 • فهرست منابع

نام فایل: فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان دارویی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0