جزوه جغرافیای طبیعی علوم جغرافیایی

بازدید: 2072 بازدید
جزوه جغرافیای طبیعی

جزوه جغرافیای طبیعی از مجموعه علوم جغرافیایی که توسط موسسه سنجش و دانش در 263 صفحه به صورت کامل تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

جغرافیای طبیعی یا زمین‌نگاری فیزیکی که همچنین به چهرنگاری یا ژئوسیستم نیز شناخته می‌شود، مطالعه جغرافیایی از چهره‌های طبیعی سیاره زمین است. این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب‌وهوا، خاک‌ها، گیاهان، جانوران و دیگر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد.

سرفصل‌های جزوه جغرافیای طبیعی :

فص اول: ژئومورفولوژی ساختمانی

 • ساختمان زمین‌شناسی
 • پیكرشناسی ساختمانی
 • داده‌هاي سنگ‌شناسی
 • سنگ‌هاي آذرين يا درونی
 • ويژگی‌هاي سنگ نگاري
 • شكل ژيزمان
 • سنگ‌هاي رسوبی
 • ويژگی‌هاي سنگ‌نگاري سنگ‌هاي رسوبی
 • چینه‌بندي
 • سنگ‌هاي دگرگونی
 • ويژگی‌هاي سنگ‌نگاري
 • ترتیب بر حسب مناطق
 • حركات زمین ساخت
 • گسل‌ها و خمیدگی‌ها
 • سیستم‌هاي چین خورده آلپی
 • ساختمان‌هاي چین خورده
 • فرسايش كارستی
 • ساختمان‌هاي بلورين
 • ساختمان‌هاي آتش‌فشانی
 • ساختمان‌هاي گسلی
 • حوضه‌هاي رسوبی
 • ساختمان زمین‌شناسی و اجزاء شبكه آبها
 • و …

فصل دوم: ژئومورفولوژی دینامیک

 • تخريب و هوازدگی
 • فرايندهاي اصلی يا اولیه فرسايش
 • هوازدگی شیمیايی
 • تخريب و هوازدگی زيستی
 • فرايندهاي دامنه‌اي
 • سولی فلوكسیون
 • انواع هرز آب‌هاي اولیه
 • اشكال مهم تراكم آب‌هاي جاري
 • مطالعه پادگان‌هاي آبرفتی
 • یخچال‌ها
 • ویژگی‌های حركت یخچالی
 • برداشت و تراكم یخرفت‌ها
 • فرسايش بادي
 • اشكال فرسايشی تراكمی باد
 • فرسايش ساحلی
 • درياهاي حاره‌اي
 • و …

فصل سوم: ژئومورفولوژی ایران

 • موقعیت فلات ایران در كمربند كوه‌زایی آلپ – هیمالیا
 • خطوط اساسی ویژگی‌های طبیعی ایران
 • پایه‌های زمین‌شناختی ژئومورفولوژی ایران
 • نظریه‌های مختلف در تفسیر سرگذشت تكتونیكی ایران
 • تكامل تكتونیكی ايران
 • ماهیت و كیفیت تحولات اقلیمی كواترنر و شواهد مرفولوژیكی آن
 • شواهد تحولات اقلیمی كواترنر
 • توپوگرافی یخچالی كواترنر در ایران
 • منطقه مرفوكلیماي كنونی
 • و …

فصل چهارم: مبانی آب‌وهواشناسی

 • کلیات
 • تقسیمات آب و هواشناسی
 • دامنه گسترش اقلیم
 • دامنه زمانی در مطالعات اقلیمی
 • تركیب و ساختار اتمسفر زمین
 • استراتوسفر
 • تابش زمینی (زمین تاب)
 • عوامل مؤثر در تابش خورشیدی
 • پخش تابش
 • تأثیر گلخانه‌های اتمسفر و ابر و هواویزها
 • میزان انرژی تابشی
 • انواع مناطق دمايی
 • فشار
 • تركیب عملكرد نیروها در ایجاد باد
 • گردش عمومی هوا
 • مدل‌های گردش عمومی هوا
 • ساختار گردشی عمومی هوا
 • فرود موج بلند
 • سیستم گردشی موسمی
 • رطوبت
 • فرايند تبدیل رطوبت جو به بارش
 • ابر
 • انواع ابرها
 • بارش
 • انواع مناطق از نظر توزیع بارش
 • خشكی و خشكسالی
 • سیستم‌هاي سینوپتیك جو
 • تقسیم‌بندي توده‌هاي هوا
 • تغییرات اقلیمی
 • و …

فصل پنجم: آب و هوای ایران

 • عوامل محلی
 • سیستم‌های سینوپتیك برون حاره‌ای
 • اثرات آب و هواي همسايگان
 • دما
 • فشار
 • رطوبت
 • بارندگی
 • نواحی آب و هوايی ايران
 • و …

فصل ششم: خاک‌ها

 • مواد تشكیل‌دهنده خاك و اهمیت آنها
 • تعریف و اهمیت خاك
 • مواد اولیه یا مواد ساختمانی معدنی خاك
 • تخریب و تجزیه سنگ‌ها و كانی‌ها
 • خاك‌دانه‌ها و تقسیم‌بندی آنها
 • روش‌های اندازه‌گیری قطر خاك‌دانه‌ها یا شناسایی بافت و نوع خاكدانه
 • تأثیر دانه‌بندی (بافت خاك) در خواص و حاصلخیزی خاك
 • انواع خاك
 • رس و خاك‌های رسی
 • اصلاح انواع خاك
 • ماده آلی خاك
 • موجودات خاك‌زی
 • آب خاك
 • هوای خاك
 • خواص خاك
 • تكامل و طبقه‌بندي خاك
 • تیپ‌هاي خاك مناطق مختلف جغرافیايی جهان
 • فرسايش خاك
 • خاك‌هاي ايران و رژيم‌هاي رطوبتی خاك
 • و …

فصل هفتم: منابع و مسائل آب در ایران

 • چگونگی پیدايش و ذخیره آب در طبیعت و اهمیت و میزان منابع آب در ايران
 • حوضه‌هاي آبريز اصلی ايران
 • مقایسه منابع آب ایران و جهان
 • آب‌هاي زيرزمینی و سطحی و مهار آن در ايران
 • قنات و چاه و مسائل آن
 • مسائل قنات
 • محاسن و معایب قنات نسبت به چاه
 • منابع آب كارستی
 • و …

نام فایل: جزوه جغرافیای طبیعی علوم جغرافیایی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب