روشهاي نمونه برداري و الزامات عمومي براي چوبهاي صنعتي پهن برگ

بازدید: 1127 بازدید
چوبهای صنعتی

استاندارد روشهاي نمونه برداري و الزامات عمومي براي چوبهاي صنعتي پهن برگ

اين استاندارد روشهای نمونه برداری انتخابی و مکانيکی چوب،برای مشروط سازی قطعات انتخاب شده و آماده سازی قطعات آزمونی را  مشخص می کند،بعلاوه الزامات عمومی برای آزمونهاي فيزيکی و مکانيکی روی نمونه های آزمون کوچک ، سالم و عاری از معايب قابل روئيت را تعيين می کند.

 
2-1              بهر

گرده بينه ها يا تخته هاي بريده شده موجود در يك محموله است،كه تحت شرايط يكسان(از نظر روش برش،زمان برش،دقت برش،وسائل برش و…. )توليد شده اند.

2-2             تخته هاي مغزي    

قطعات بريده شده از چهار جهت جغرافيايي گرده بينه (تعيين شده روي درخت سرپا)است،كه بايد فاقد هرگونه معايب طبيعي باشند.

2-3            چوبدستكهاي آزموني

قطعات بريده شده از هرتخته مغزي است،كه داراي ابعاد مقطع 5×5 وطول 150 سانتيمتر     مي باشند (طبق شكل).

3                 روشهاي نمونه برداري

3-1             نمونه برداری بروش انتخابی

اين روش نمونه برداری،بايد در مواردی انجام پذيرد که ضريب تغييرات خواص چوب،

براي يك درخت ودر بين درختان يک گونه مشخص باشدودر صورت امکان،

انتخاب از تعداد زيادی درخت، گرده بينه ويا تخته بريده شده صورت گيرد. 

3-2            نمونه برداری بروش مکانيکی

اين روش نمونه برداری، بايد در مواردی انجام پذيرد که در آن ميانگين ضريب تغييرات خواص چوب مشخص باشد ودر صورت امکان انتخاب فقط از تعداد محدودی درخت،

گرده بينه وتخته بريده شده صورت گيرد.

4                 انتخاب مواد اوليه

4-1           براي تهيه تخته هاي مغزي، با توجه به تعيين کيفيت چوب درختان سرپا، انتخاب از يک درخت نمونه يا بهري از تخته هاي بريده شده ويا تخته منحصر بفرد و غيره صورت مي گيرد.نمونه از لحاظ مشخصات آماری بايد شاخص بهري از مجموعه بوده و مواد انتخاب شده بايد بصورت گرده بينه ويا تخته بريده شده باشند.

4-2           مشروط سازی مواد اوليه

تخته ها ويا گرده بينه ها بايد در جهت شرقي ـ غربي و دور از تابش مستقيم خورشيد قرار گيرند تا به رطوبت پايين تر از نقطه اشباع الياف1 برسند وبايد انتهای مواد اوليه با مواد پوششي نظير پارافين، رنگ وغيره پوشانده شود تا از بروز شکاف وترك جلوگيری گردد.

4-3           تبديل مواد اوليه

تخته هاي مغزی مطابق شکل يک از گرده بينه بريده می شود ودرصورتيكه گرده بينه دارای برون مرکزی باشد،تخته بايد از مرکز هندسی آن تهيه گردد.تخته هاي بريده شده بدون مغز، بايد بروشی تبديل شوند که حداقل دارای يک سطح شعاعی يا مماسی باشند.در نمونه گيری از گرده بينه هايی به قطر75- 110 سانتيمتر(بروش مکانيکی)، تخته های مغزی بايد از دو قطر مضاعف عمود بر هم برش داده شوند. ضخامت تخته مغزی نبايد از 120 ميليمتر کمتر باشد.

براي تهيه چوبدستكهاي آزموني، تخته هاي مغزي بايد بطور موازی بريده شوند. تعدادچوبدستكهاي آزموني بايد به اندازه کافی باشد تا ماده اوليه انتخابي(گرده بينه يا تخته بريده شده) وخصوصيات آماری مربوط به آن با اطمينان شاخص يك بهر باشد. چوبدستكهاي آزموني پس از تهيه،بسته به نوع آزمون به قطعات كوچكتر(آزمونه ها) برش داده مي شوند.

آماده سازی آزمونه ها

5-1             مشروط سازی آزمونه ها  

در صورتيكه رطوبت آزمونه ها برابر ويا بيشتر از نقطه اشباع الياف باشد(براي آزمونهاي شرايط

65درصد±20درجه سلسيوس و رطوبت نسبی3 ±2 خشك)، آزمونه ها بايد تحت شرايط دمايي

قرار گيرند،تا به رطوبت تعادل برسند.پس از مشروط سازی،آزمونه ها بايد درشرايطي نگهداری شوند كه رطوبت آنها با اطمينان بدون کمترين تغييرتا زمان انجام آزمون ثابت باقی بماند.

 ياد آوري-در صورتيكه آزمونه ها براي انجام آزمونهاي شرايط تر1 مورد استفاده قرار گيرند،رطوبت آنها نبايد از نقطه اشباع الياف كمتر باشد.

5-2            شکل وابعاد

برای انجام هريك از آزمونهاي فيزيكي ومكانيكي،آزمونه ها بسته به نوع آزمون و استاندارد انتخابي2، از چوبدستكهاي آزموني بريده مي شوند.

5-3           جهت الياف

الياف چوب بايد بموازات محور طولی چوبدستكهاي آزمونی باشد.دواير رشد در سطوح انتهائی هر قطعه آزمونی بايد بطور موازی با يکديگر بوده و هر يک از دواير رشد در امتداد زوج خود در انتهاي مقابل قرار گيرد،سطوح مجاور نيز در نمونه ها بايد کاملاً عمود برهم باشند(گونيا شده باشند).

يادآوری – الياف چوب بايد نسبت به محور عرضی چوبدستكهاي آزمونی داراي زاويه راست باشند.

5-4           حد رواداري ابعاد آزمونه ها

حد رواداري براي هر يك از ابعاد آزمونه ها بايد5± درصد باشد.

يادآوري- سطح زير بار بايد صاف و تميز شده باشد.

5-5           نشانه گذاري

هريک از آزمونه ها بايد براساس محلی که چوبدستكهاي آزمونی از آنجا تهيه شده است، علامتگذاری شوند تا محل ونوع برش آنها مشخص گردد.

5-6            تعداد

تعداد آزمونه ها بايد بر حسب هدف (تعيين کيفيت درختان سرپا،درخت نمونه،بهری ازتخته هاي بريده شده ويا از يک تخته منحصر بفرد)، براساس روشهای نمونه برداری استفاده شده و يا ميزان دقت آزمايش مورد نظر، تعيين گردد.مقاديرخصوصيات عمده فيزيکی و مکانيکی با حدود اطمينان 95 درصد محاسبه می گردند.

در صورت تمایل میتوانید متن کامل استاندارد را در 10 صفحه از لینک زیر دریافت کنید.

نام فایل: روشهاي نمونه برداري و الزامات عمومي براي چوبهاي صنعتي پهن برگ و آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب