نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه

مشخصات فنی و اجرایی روشنایی راه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه که ضابطه شماره 614 سازمان برنامه و بودجه می‌باشد را به صورت PDF از لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

ضابطه شماره 614 سازمان برنامه و بودجه در سال 1392 منتشر شده است که در این مطلب از نواندیشان فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است. سیستم روشنایی راه‌های عمومی شهری سيستمي است كه براي تأمين روشنايي معابر عمومي شهري در اوقات تاريكي هوا ايجاد مي‌شود. اين سيستم متشكل از چراغ و لوازم آن، پايه و شبكه تغذيه‌كننده چراغ‌ها با متعلقات مربوط مي‌باشد.

روشنايي معابر شامل روشنايي انواع معابر عمومي بوده و به منظور كمك به رفت و آمد ايمن و سهولت گذر براي تمامي كاربران در اين معابر تعبيه مي‌گردد. اين امر علاوه بر ايجاد ايمني در جابجايي وسايط نقليه، نقش اجتماعي گسترده‌اي داشته و كمك به‌سزايي دركاهش جرائم و احساس امنيت شهروندان مي‌كند، همچنين موجب رونق اجتماعي و بازرگاني مراكز شهرها در شب و افزايش گردشگري مي‌شود.

روشنايي معابر بايد به گونه‌اي باشد كه تمامي ويژگي‌هاي مهم معبر و ترافيك آن را براي گروه‌هاي مختلف كاربران معبر از جمله وسايط نقليه، عابرين پياده و نيروي پليس آشكار كند. همچنين اين روشنايي بايد محدوديت‌هاي موجود در بخش‌هاي سواره‌رو و پياده‌روي راه، موانع و مشكلات، شكل و خصوصيات آن را براي كاربران معبر مشخص كند. از طرف ديگر، عليرغم اينكه هدف اصلي در نصب سيستم روشنايي معابر، مشخص كردن مسير معبر نبوده، بهتر است در صورت امكان، سيستم روشنايي معابر به مسيريابي نيز كمك كند. بدين منظور محل نصب پايه‌هاي روشنايي بايد طوري انتخاب گردند تا از بروز اشتباه رانندگان در چگونگي ادامه مسير راه جلوگيري نمايند.

فهرست مطالب مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه :

فصل اول: تعاريف و ضوابط عمومي طراحي روشنايي معابر

 • تعاریف
 • اصول كلي در روشنايي معابر
 • توصيه‌هاي سيستم تامين روشنايي معابر
 • پيوست 1- انتخاب لامپ‌هاي خياباني

فصل دوم: پوشش سطح معبر و تاثيرآن بر روشنايي

 • ويژگي‌هاي انعكاسي سطح معابر
 • ويژگي‌هاي بازتاب سطح معبر
 • دسته‌بندي سطوح معابر
 • پيوست 2- جداول بازتاب روشنايي براي دسته‌هاي مختلف سطوح معبر (rtable)

فصل سوم: تعيين كلاس‌هاي روشنايي

 • تعيين كلاس روشنايي با استفاده از مشخصات معابر
 • تعيين كلاس روشنايي با استفاده از طبقه‌بندي معابر
 • توصيه‌هاي عمومي روشنايي
 • پيوست 3- جداول شرايط كاربري روشنايي

فصل چهارم: معيارهاي سنجش روشنايي

 • تعاریف
 • كلاس‌هاي روشنايي سري ME/MEW
 • كلاس‌هاي روشنايي سري CE
 • كلاس‌هاي روشنايي سري S
 • پيوست 4- كلاس‌هاي روشنايي براي محدود كردن خيرگي و كنترل نور مزاحم

فصل پنجم: محاسبات روشنايي معابر

 • تعاریف
 • پيش‌فرض‌هاي محاسباتی
 • داده‌هاي سنجش نوري
 • محاسبه I (C,γ)
 • محاسبه كميت‌هاي فوتومتريك
 • محاسبه مشخصات روشنايي
 • داده‌هاي تكميلي

فصل ششم: اصول طراحي روشنايي براي معابر با كاربري اصلي وسايل نقليه

 • روش محاسبه
 • مراحل طراحي روشنايي براي راه‌هاي شرياني درجه 2
 • مراحل طراحي روشنايي براي راه‌هاي شرياني درجه 1
 • طراحي روشنايي پيچ‌ها در راه‌هاي شرياني

فصل هفتم: اصول طراحي روشنايي براي معابر با كاربري اصلي اشخاص پياده

 • توصيه‌هاي كلي براي تامين روشنايي در راه‌هاي فرعي با دسترسي محلي و نواحي وابسته
 • توصيه‌هاي كلي براي تامين روشنايي در مراكز شهري و محل‌هاي تفريح عمومي
 • طراحي روشنايي براي راه‌هاي فرعي با دسترسي محلي و راه‌هاي وابسته به آن
 • طراحي روشنايي در مراكز شهري و محل‌هاي تفريح عمومي

فصل هشتم: روشنايي تقاطع‌هاي همسطح و ميادين

 • اصول کلی
 • عوارض همسطح راه با وجود شبح جزيره يا جزاير ترافيكي
 • محل چراغ‌ها در تقاطع‌هاي همسطح
 • محل نصب پايه‌هاي روشنايي در ميدان‌ها
 • ارتفاع نصب
 • محل عبور عابرين پياده از عرض معبر

فصل نهم: روشنايي پل‌ها، راه‌هاي مرتفع و تقاطع‌هاي غير همسطح

 • روشنايي پل‌ها
 • روشنايي معابر مرتفع
 • تقاطع‌هاي غير همسطح

فصل دهم: روشنايي معابر مجاور فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر و آب‌هاي قابل كشتيراني

 • روشنايي در مجاورت فرودگاه‌ها
 • روشنايي در مجاورت خط راه‌آهن
 • روشنايي در مجاورت آب‌هاي ساحلي
 • روشنايي در مجاورت بندرگاه‌ها
 • روشنايي در مجاورت راه‌هاي آبي قابل كشتيراني

فصل يازدهم: روشنايي تونل‌ها و زيرگذرها

 • تعاریف
 • شرايط تونل
 • طراحي روشنايي تونل
 • اندازه‌گيري و محاسبه
 • پیوست 11-1- ملاحظاتي در طراحي تونل و تأثير آن بر ميزان روشنايي
 • پیوست 11-2- طراحي سيستم روشنايي
 • پیوست 11-3- روشنايي روز در تونل‌هاي كوتاه
 • پیوست 11-4- تعيين درخشندگي ناحيه دسترسي به وسيله اندازه‌گيري مستقيم
 • پیوست 11-5- تعيين درخشندگي ناحيه دسترسي به روش شبكه
 • پیوست 11-6- تخمين درخشندگي ناحيه دسترسي (L20)
 • پیوست 11-7- عدم قطعيت در اندازه‌گيري شدت روشنايي

فصل دوازدهم: توصيه‌هاي عمومي ايمني و نگهداري سيستم روشنايي معابر

 • تعاریف
 • معرفي ضريب نگهداري
 • اهميت و لزوم نگهداري تجهيزات روشنايي معابر
 • عوامل مؤثر بر ضريب نگهداري
 • عوامل موثر بر اتلاف نور
 • ضريب نگهداري
 • سرويس سيستم‌هاي روشنايي
 • جلوگيري از تابش نور توسط درختان
 • استهلاك پخش‌كننده و رفلكتور
 • دستورالعمل تعويض لامپ
 • دفع تجهيزات
 • تامين ايمني در تعمير و نگهداري سيستم روشنايي
 • فاصله ايمن كار در مجاورت خطوط هوايي
 • تجهيزات تعمير و نگهداري

فصل سيزدهم: دستورالعمل اندازه‌گيري روشنايي در معابر

 • اندازه‌گيري‌هاي نوري
 • شرايط اندازه‌گيري
 • اندازه‌گيري‌هاي غيرنوري
 • دستورالعمل اندازه‌گيري نوري
 • تجهيزات اندازه گيري شدت روشنايي
 • تجهيزات اندازه‌گيري درخشندگي
 • دستورالعمل اندازه‌گيري درخشندگی
 • دستورالعمل اندازه‌گيري شدت روشنایی
 • گزارش آزمون
 • پیوست 13-1- حداقل مشخصات فني دستگاه‌هاي اندازه‌گيري روشنايي در معابر و راهنماي انتخاب مناسب آنها
 • پیوست 13-2- نمونه گزارش آزمون

فصل چهاردهم: مشخصات فني استاندارد تجهيزات مورد استفاده در روشنايي معابر

 • لامپ
 • لامپ‌هاي بخار سديم پر فشار
 • بالاست لامپ‌هاي تخليه در گاز (به غير از لامپ فلورسنت)
 • جرقه‌زن (وسيله راه‌اندازي)
 • خازن
 • چراغ‌هاي خياباني
 • مشخصات فني و استاندارد پايه‌هاي روشنايي

فصل پانزدهم: اندازه‌گيري نوري لامپ و چراغ

 • نورسنج زاويه‌اي (گونيوفتومتر)
 • نورسنج جمع‌كننده (كره البريخت)
 • ضرايب تصحيح انداز‌گيري
 • گزارش آزمون

فصل شانزدهم: سيستم توزيع و برق‌رساني به شبكه روشنايي معابر

 • كليات و تعريف‌ها
 • پست توزيع زميني
 • پست توزيع هوايي
 • شبكه روشنايي معابر هوايي وابسته
 • شبكه روشنايي معابر هوايي مستقل
 • شبكه روشنايي معابر زميني مستقل
 • انتخاب سطح مقطع سيم يا كابل تغذيه‌كننده
 • مسير تغذيه انشعاب هر چراغ
 • مسير تغذيه از پست تا سر خط
 • سيستم حفاظت و زمين مورد استفاده در شبكه‌هاي روشنايي معابر
 • سيستم كنترل و فرمان روشنايي معابر

فصل هفدهم: آلودگي نوري

 • تعاریف
 • نور مزاحم
 • برافروختگي آسمان

فصل هجدهم: مكانيابي روشنايي معابر برون شهري

 • تعاریف
 • انواع طبقه‌بندي چراغ‌ها و كاربرد آنها
 • شرايط تأمين روشنايي معابر برون شهري
 • روشنايي با دكل بلند
 • روشنايي موقت در منطقه كاري
 • روشنايي گردنه‌هاي مه‌گير
 • بهره‌برداري از سيستم روشنايي معابر برون شهري

نام فایل: مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

 

نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0