نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دستورالعمل مدیریت تعمیر و نگهداری تونل های ماشین رو شهری

پروژه تدوین دستورالعمل مدیریت تعمیر و نگهداری تونل های ماشین رو شهری (UTMS) که توسط دکتر مرتضی قارونی‌نیک در دانشگاه علم و صنعت ایران را به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری درکلانشهرهای ایران به عنوان مهمترین چالش شهری در دهه‌های اخیر مطرح است. تهران به عنوان سرآمد کلانشهرهای ایران و مرکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز به راهکارهای اجرایی و تسریع در توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری دارد. افزایش قابل توجه زمان جابجایی، افزایش تصادفات، آلودگی هوا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سلامت انسانی، از تبعات سیستم حمل‌ونقل ناپایدار در مناطق شهری است. دراین میان تونل‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های شهری موثر در ایجاد یک سیستم حمل‌ونقل پایدار به شمار می‌روند.

سرفصل‌های دستورالعمل مدیریت تعمیر و نگهداری تونل های ماشین رو شهری :

مرحله اول: شناخت (گزارش تطبیقی وضع موجود)

بخش اول: بررسی و شناخت نیازها و ضرورت‌ها
 • فصل اول: معرفی
 • فصل دوم: ضرورت‌های ایجاد سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری
 • فصل سوم: نیازمندی‌های ایجاد سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری
بخش دوم: مطالعه و ارزیابی تجارب بین‌المللی و داخلی در خصوص تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری
 • فصل اول: مروری بر سامانه‌های مدیریت تعمیر و نگهداری در عرصه بین‌المللی
 • فصل دوم: سامانه CMMS و InspecTech
 • فصل سوم: سامانه USIMS
 • فصل چهارم: سامانه UpTun
 • فصل پنجم: سامانه TOA
 • فصل ششم: سامانه TMC
 • فصل هفتم: سامانه SICE
 • فصل هشتم: سامانه ETRA
 • فصل نهم: وضعیت تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری در کشور
بخش سوم: بررسی شیوه‌های جاری مرمت و تعمیر تونل‌های شهری
 • فصل اول: تعمیر و نگهداری در تونل‌ها
 • فصل دوم: توصیه‌های مجمع جهانی راه پیارک (PIARC) در زمینه نگهداری تونل‌ها
 • فصل سوم: مطالعه موردی تعمیر و نگهداری تونل در کشورهای ژاپن و نروژ
بخش چهارم: آسیب‌شناسی وضعیت موجود مدیریت تعمیر و نگهداری تونل
 • فصل اول: ارزیابی وضعیت موجود تعمیر و نگهداری تونل‌ها در ایران
 • فصل دوم: نقد و بررسی سامانه‌های مورد مطالعه از منظر امکان‌پذیری استفاده در کشور

مرحله دوم: تهیه دستورالعمل‌های ورودی سامانه

(دستورالعمل‌هاي سامانه و مدل‌هاي ارزیابی مدیریت تعمیر و نگهداري به همراه پایگاه اطلاعاتی داده‌هاي تونل‌هاي ماشین‌روي شهري)

بخش اول: تعیین روش مناسب ارزیابی وضعیت (سازه‌اي و عملکردي اجزاء فنی) تونل‌ها وتدوین استانداردهاي برداشت اطلاعات
 • مقدمه
 • بازرسی تونل
 • فرایند بازرسی
 • گروه‌هاي بازرسی تونل‌هاي راه در ادارات راه و مشخصات افراد گروه
 • مستندسازي فرایند بازرسی تونل
 • ارزیابی تونل‌ها
 • بررسی موردي استانداردها و روندهاي مختلف بازرسی
 • پیوست
بخش دوم: ساخت مدل بانک اطلاعاتی سامانه
 • مقدمه
 • ساختار کلی بانک اطلاعاتی سامانه
بخش سوم: ساخت مدل ارزیابی شاخص کیفیت و زوال تونل‌ها
 • متدلوژي انجام پروژه
 • فرآیند تصمیم‌گیري و انتخاب روش مناسب جهت تصمیم‌گیري در رابطه با شاخص مدل کیفیت سازه‌اي تونل‌ها
 • انتخاب روش مناسب ارزیابی
 • انتخاب خرابی‌هاي سازه‌اي تونل‌ها
 • تهیه پرسشنامه
 • انتخاب افراد خبره مورد نیاز براي پرسش‌گري بر اساس تکنیک‌هاي آماري
 • تهیه پرسشنامه و کنترل پایایی آن
 • پرسشنامه
 • محاسبه نرخ سازگاري، مقیاس اتفاق نظر و انحراف معیار
 • ارائه مدل نهایی ارزیابی کیفیت سازه‌اي تونل‌ها
 • درجه‌بندي سازه تونل‌ها
 • مدل‌هاي زوال روسازي
 • پیوست 1
 • پیوست 2
بخش چهارم: مدل تحلیل اقتصادي و فنی
 • مقدمه
 • استفاده از چرخه هزینه عمر در تحلیل فنی و اقتصادي
 • توسعه مدل تحلیل اقتصادي در تعمیر و نگهداري تونل‌هاي شهری
 • اولویت‌بندي تعمیر و نگهداري تونل بر اساس نتایج حاصل از مدل اقتصادي
 • جمع‌بندي مدل اقتصادي

مرحله سوم: طراحی الگوریتم و مدل مفهومی سامانه مدیریتی تونل‌هاي تهران (مدل مفهومی سامانه تعمیر و نگهداري تونل‌ها)

بخش اول: تدوین بخش‌هاي اصلی سامانه
 • مقدمه
 • ورودي‌هاي سامانه مدیریت تعمیر و نگهداري تونل‌هاي شهري
 • پردازش ورودي‌هاي سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری
 • خروجی‌هاي سامانه مدیریت تعمیر و نگهداري
 • جریان گردش اطلاعات در سامانه
بخش دوم: ارائه ساختار لازم سامانه
 • مقدمه
 • شناسنامه تونل
 • قطعه‌بندي تونل‌ها
 • ساختار ورود اطلاعات
 • مدل‌هاي تحلیل و پردازش اطلاعات
 • تدوین دستورالعمل‌هاي لازم
 • ساختار خروجی‌هاي سامانه
 • استقرار سامانه بر بستر GIS
بخش سوم: تدوین الگوریتم ساخت سامانه
 • معرفی
 • مدیریت محدوده تعمیر ونگهداري
 • مدیریت زمان تعمیر و نگهداري
 • مدیریت هزینه‌هاي تعمیر و نگهداري
 • برنامه‌ریزي منابع
 • مدیریت ارتباط پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت تدارکات پروژه
 • جمع‌بندي
بخش چهارم: ساخت مدل خروجی‌ها
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • نیروي انسانی مورد نیاز و شرایط آنها
 • شیوه انجام کار
 • فرمت جداول، فرم‌هاي وضعیت تونل و گزارشات متنی

مرحله چهارم: دستورالعمل‌هاي اجراي سامانه

بخش اول: دستورالعمل‌هاي کدبندي تونل
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • ابزار و تجهیزات مورد نیاز
 • نیروي انسانی مورد نیاز
 • کدبندي تونل‌هاي شهري
بخش دوم: دستورالعمل‌هاي ابزاربندي تونل‌ها
 • مقدمه
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • طراحی یک برنامه ابزاربندي
 • دستورالعمل ابزاربندي اجزاي مختلف تونل
 • افراد
 • ابزار و تجهیزات مورد نیاز
 • روش‌هاي دسترسی
 • اقدامات ایمنی
 • زمانبندي پیشنهادي براي قرائت داده‌ها در اجزاي سازه
 • پیوست یک
بخش سوم: دستورالعمل‌هاي ارزیابی وضعیت اجزاي تونل از نظر سازه‌اي و عملکردي
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • ابزار و تجهیزات مورد نیاز
 • تعریف و پهنه‌بندي خرابی‌هاي تونل
 • پیوست دوم
بخش چهارم: تهیه فرم‌ها و چک لیست‌هاي برداشت اطلاعات تونل‌ها
 • مقدمه
 • شناسنامه تونل‌ها
 • کاربرگ‌هاي بازرسی تونل‌ها
 • کاربرگ ثبت فعالیت‌هاي تعمیر و نگهداري تونل‌ها
بخش پنجم: دستورالعمل‌هاي اولویت‌بندي و انتخاب روش بهینه نگهداري اجزاي تونل
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • ابزار و تجهیزات مورد نیاز
 • نیروي انسانی مورد نیاز
 • شیوه اولویت‌بندي و انتخاب روش بهینه نگهداري اجزاي تونل
 • اجرای بتن (ساخت، حمل، ریختن، تراکم، پرداخت و عمل‌آوري)
 • علل و چگونگی مرمت عیب‌هاي ایجاد شده در هنگام اجرا و ساخت
 • پوشش‌هاي سطحی بتن
 • توصیه‌هاي کلی به منظور انتخاب مواد حفاظتی
بخش ششم: دستورالعمل کاربرد سامانه UTMS
 • کاربري سیستم
 • مشخصات فنی

مرحله پنجم: ارائه طرح معماري، روش توسعه، به‌روزرسانی و پشتیبانی نرم‌افزار سامانه مدیریت تونل‌هاي شهري

بخش اول: ساختار مناسب نرم‌افزار
 • مقدمه
 • سبک‌های معماری نرم‌افزار
 • مفهوم معماري نرم‌افزار
 • ارائه جدول اجزاء تشکیل‌دهنده تعاریف
 • مجموعه اجزاء معماري نرم‌افزار و ارتباط بین آنها
 • اجزاء معماري نرم‌افزار مدیریت تعمیر و نگهداري تونل‌هاي شهري
 • روش‌هاي تولید نرم‌افزار
 • سکوهاي مختلف یک سیستم
 • مزایاي استفاده از سکوي کاربرد
بخش دوم: روش بهینه‌سازي نرم‌افزار
 • مقدمه
 • تست نرم‌افزار مدیریت تونل‌هاي شهري
 • روش‌هاي بهبود عملکرد
بخش سوم: شرایط پشتیبانی نرم‌افزار
 • مقدمه
 • بخشنامه ضوابط و ویژگی‌هاي سیستم تعمیر و نگهداري

مرحله ششم: پیاده‌سازی سامانه طراحی شده

بخش سوم: ورود اطلاعات به پایگاه داده
 • مقدمه
 • گزارش بازدید 6 تونل شهري تهران
بخش چهارم: روش تحلیل اطلاعات و گزارش‌گیري در سامانه
 • مقدمه
 • ورود برداشت‌ها به سامانه
 • گزارش‌گیري و خروجی‌هاي سامانه
 • جمع‌بندی

نام فایل: دستورالعمل مدیریت تعمیر و نگهداری تونل های ماشین رو شهری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0