نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوات استاتیک دانشگاه های معتبر

جزوات استاتیک

جزوات استاتیک دانشگاه های معتبر از جمله دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و … را به صورت PDF از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

در حال حاضر 9 جزوه مختلف مربوط به اساتید دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی اصفهان برای دانلود قرار داده شده است و شما می توانید سایر جزوات در این زمینه را از بخش ارسال مطلب برای نواندیشان ارسال نمایید.

فهرست جزوات استاتیک دانشگاه های معتبر :

جزوه دانشگاه صنعتی شریف :

این جزوه با عنوان استاتیک و مقاومت مصالح که توسط دکتر تابش پور تدریس شده، توسط کوثر رحیمی نصرآبادی به صورت دست نویس و کاملاً خوانا در 146 صفحه تهیه شده و علی رئوفی پور هم کار اسکن جزوه را انجام داده است. منابع استفاده شده در این جزوه کتاب استاتیک بیرجانسون و کتاب مقاومت مصالح بیرجانسون می باشد.

جزوه دانشگاه امیرکبیر :

این دانشگاه دارای دو جزوه مختلف است که اولی توسط دکتر اقدام تدریس شده و به صورت PDF دست نویس در 120 صفحه ارائه شده است و جزوه دوم توسط مهندس مسعود پیدایش تدریس و توسط حمید کاظم به صورت دست نویس و با خطی خوانا در 83 صفحه نوشته شده است که شامل مباحث زیر می باشد:

 • فصل اول: نیرو و مجموعه های نیرویی
 • فصل دوم: تعادل اجساب صلب
 • فصل سوم: تحلیل خرپاها و قاب ها
 • فصل چهارم: نیروهای داخلی در سازه های معین استاتیکی
 • فصل پنجم: خواص هندسی سطوح
 • فصل ششم: تحلیل کابل ها
 • فصل هفتم: تئوری کار مجازی و کاربرد آن در حل مسائل تعادل

جزوه دانشگاه تهران :

این دانشگاه نیز دارای دو جزوه متفاوت است که اولی توسط دکتر عطایی تدریس و توسط سید محمدجعفر سبحانی در 72 صفحه PDF به صورت دست نویس تهیه شده است. جزوه دوم نیز توسط دکتر مهدی قاسمیه در سال 1388 تدریس شده که به صورت تایپ شده در 187 صفحه تهیه شده است و شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • استاتیک نقاط مادی
 • اجسام صلب سیستم نیروهای معادل
 • تعادل اجسام صلب
 • نیروهای گسترده (مرکز سطح یا مرکز خط یا منحنی)
 • تحلیل سازه ها
 • کابل ها و تیرها
 • اصطکاک
 • نیروهای گسترده (گشتاور لختی)
 • کار مجازی

جزوه دانشگاه علم و صنعت :

در دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دو جزوه تهیه شده است که اولی توسط دکتر نایی در سال 1395 تدریس شده و انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه به صورت PDF دست نویس در 112 صفحه آن را تهیه و تنظیم کرده است و شامل مباحث زیر می باشد:

 • نیرو – برآیند نیرو
 • تعادل نقطه مادی
 • تعادل اجسام صلب
 • خرپا
 • قاب ها
 • مرکز سطح
 • رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی کابل ها
 • اصطکاک
 • ممان اینرسی
 • کار مجازی

دومین جزوه این دانشگاه توسط شاهرخ حسینی هاشمی به صورت پاورپوینت و البته با فرمت PDF در 322 صفحه تهیه شده است و شامل سرفصل های زیر است:

مقدمه، ارائه برداری نیرو و تعادل ذره مادی
 • تعاریف
 • سیستم آحاد
 • نمایش بردارهای یکه
 • نمایش نیروها
 • نحوه ارائه یک نیرو در فضا به شکل برداری
 • تعادل ذره مادی
 • مسائل
نیرو، گشتاور و زوج نیرو
 • نیروهای خارجی و داخلی
 • اصل قابلیت انتقال نیرو
 • ضرب برداری دو بردار
 • گشتاور حول یک نقطه
 • قضیه ورینون
 • ضرب اسکالر دو بردار
 • ضرب مختلف سه بردار
 • گشتاور حول یک محور
 • زوج میرو و گشتاور زوج نیرو
 • تجزیه یک نیروی مفروض به یک نیرو و بردار کوپل در نقطه ای معلوم
 • رنچ
 • مسائل
تعادل جسم صلب
 • تعادل کامل
 • دیاگرام آزاد
 • عکس العمل های نامعین استاتیکی
 • تعادل اجسام دونیرویی
 • تعادل اجسام سه نیرویی
 • مسائل
تعیین مراکز
 • مراکز: ثقل و حجم
 • مرکز سطح و گشتاور اول سطح
 • مرکز خط
 • مرکز نیرو
 • قضایای پاپوس گلدینوس
 • مسائل
تحلیل سازه ها
 • تراس ها – قاب ها – ماشین ها
 • تراس صلب و ساده
 • تحلیل تراس ها (روش مفصل ها)
 • تحلیل تراس ها (روش مقاطع)
 • تحلیل قاب ها
 • مسائل
تحلیل تیرها
 • مقدمه
 • نیروهای داخلی در عضوهای دو نیرویی
 • نیروهای داخلی در عضوهای چند نیرویی
 • تعیین نیروی برشی و گشتاور خمشی در تیرها
 • دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی
 • رابطه ما بین نیروی برشی و گشتاور خمشی
 • مسائل
تحلیل کابل ها
 • کابل ها با نیروی متمرکز
 • کابل های سهمی
 • کابل تحت تأثیر نیروی وزنش
 • مسائل
اصطکاک
 • مقدمه
 • گوه ها
 • اصطکاک تسمه ها
 • مسائل
ممان اینرسی
 • مقدمه
 • ممان اینرسی سطح، ممان اینرسی قطبی و شعاع ژیراسیون (چرخش)
 • قضیه انتقال محورهای موازی
 • حاصل ضرب اینرسی
 • قضیه انتقال برای حاصلضرب اینرسی
 • دوران محورهای مختصات
 • مسائل
کار مجازی و پایداری
 • کار یک نیرو
 • کار یک کوپل نیرو
 • کار مجازی
 • پایداری
 • مسائل

جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان :

این دانشگاه نیز دارای دو جزوه استاتیک است که اولی توسط دکتر حسن موسوی تدریس و توسط مهندس علی نصر در سال 89-88 به صورت PDF دست نویس در 13 صفحه تهیه شده است و شامل فصول زیر است:

 • نیرو
 • تعادل نقطه مادی
 • تعادل اجسام صلب
 • خرپا
 • قاب ها ماشین ها
 • مرکز سطح
 • نیروهای داخلی – نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی – کابل ها
 • اصطکاک
 • گشتاور اینرسی و حاصلضرب اینرسی سطح
 • کار مجازی

دومین جزوه هم توسط دکتر سعید صرامی تدریس شده است که در 81 صفحه به صورت PDF دست نویس ارائه شده است و شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • معرفی و مفاهیم اولیه
 • بردارها و قوانین جبر بردارها
 • تعادل و استاتیک ذرات
 • اجسام صلب (نیروهای وارد بر آن، گشتاور، کوپل، قضایای برآیند نیروها)
 • ترسیم دیاگرام آزاد (F.B.D) و بررسی تعادل اجسام صلب
 • خرپاها (اعضای دو نیرویی): انواع خرپا، درجه نامعینی خرپاها، پایداری خرپاها و روش های تحلیل
 • قاب ها و ماشین ها (اعضای چندی نیرویی)
 • خواص سطوح: مرکز ثقل، مرکز جرم، مرکز طول، سطح و حجم
 • تیرها: محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی، رسم دیاگرام های نیروی برشی و لنگر خمشی
 • ممان اینرسی سطوح و چرخش محورها

نام فایل: جزوات استاتیک دانشگاه های معتبر

دانلود فایل: جزوه اول | جزوه دوم | جزوه سوم | جزوه چهارم | جزوه پنجم | جزوه ششم | جزوه هفتم | جزوه هشتم | جزوه نهم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0