جزوه طراحی ساختمان شاسی دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید: 2224 بازدید
جزوه طراحی ساختمان شاسی

جزوه طراحی ساختمان شاسی دانشگاه صنعتی اصفهان که توسط دکتر جواد زرکوب تهیه شده است را به صورت PDF در 172 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

در گذشته خودرو را به دو گروه ساختماني شاسي و بدنه تقسیم ميكردند. باین نحو كه غیر از بدنه كلیه سایر اجزاء آن متعلق به شاسي بود، یعني حتي موتور و سیستم انتقال حركت و متعلقات آنھا. در مفھوم امروزي آن كه بخاطر تمایز از مفھوم قبلي شاسي آن را زیر و بند مي نامیم، مرزھا درمقایسه با مفھوم شاسي به مراتب محدودتر است. در اینجا منظور از مفھوم زیر و بند تنھا آن قطعاتي از خودرو است كه حركت روي جاده، یعني سفر را بطور مستقیم امكان پذیر نموده و بر آن تأثیر مي گذارند.

فهرست مطالب جزوه طراحی ساختمان شاسی :

فصل اول: مجموعه خودرو

 • توسعه و وظایف شاسي، مرزبندي با سایر اجزاء ساختماني خودرو

فصل دوم: اصول سینماتیكي سیستم ھاي تعلیق چرخ

 • مفھوم درجه آزادي در سیستم ھاي تعلیق چرخ
 • مدل ھاي سینماتیكي سیستم ھاي تعلیق چرخ
 • اھمیت سینماتیك
 • تغییر شكل ھاي الاستیكي

فصل سوم: سیستم ھاي تعلیق چرخ

 • وظایف عملكردھا
 • خواسته ھاي طراحي
 • اجزاء تعلیق چرخ

فصل چھارم: انواع سیستم ھاي تعلیق چرخ

 • اكسل جلو و اكسل عقب
 • اصول سیستم ھاي تعلیق تكي
 • اصول اكسل ثابت
 • اكسل ھاي مختلط
 • سیستم تعلیق چرخ و طرح سیستم محرك
 • سیستم تعلیق و كل خودرو

فصل پنجم: اصول طراحي سیستم ھاي فنربندي

 • خواسته ھاي طراحي از یك سیستم فنربندي
 • خصوصیات سیستم فنربندي (عکس العمل فنری)
 • جرم ھاي فنربندي شده، جرم ھاي فنربندي نشده
 • نوسانات عمودي (bounce)
 • نوسانات كله زني (pitch)
 • محاسبه دمپینگ
 • اوزان و بارگذاري مجاز
 • منحني تغییر شكل فنر

نام فایل: جزوه طراحی ساختمان شاسی دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب