طرح جامع زواره (توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ زواره)

بازدید: 3101 بازدید
طرح جامع زواره

طرح جامع زواره یا همان طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ زواره که توسط مهندسین مشاور زیست بوم پژوه در سال 1393 تهیه شده است را به صورت PDF از لینک های زیر می توانید دانلود کنید.

شهر زواره واقع در شهرستان اردستان در استان اصفهان می باشد طرح جامع این شهر و حوزه نفوذ آن در دو جلد تهیه شده است و فایلهای PDF آنها در این مطلب از نواندیشان برای دانلود قرار داده شده است.

همچنین بخوانید: بازار زواره

فهرست مطالب طرح جامع زواره :

جلد اول: مطالعات طرح

فصل اول: بررسی کل منطقه اي
 • مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
 • اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه هاي بخشی – منطقه اي و تعیین سهم شهر در برنامه هاي مزبور
 • آبادي ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر
فصل دوم: بررسی حوزه نفوذ
 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
 • منابع طبیعی
 • تعداد و نحوه استقرار آبادي ها
 • وضع ارتباطات بین آباديها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
 • موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
 • خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
 • مشخصات جمعیتی با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادي
 • برنامه هاي عمرانی ملی و یا منطقه اي در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین برنامه هاي بخشی – منطقه اي عمرانی و تولیدی هرماه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط به هر بخش
فصل سوم: بررسی و شناخت شهر
 • شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
 • خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
 • خصوصیات اقتصادي شهر
 • امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمانهاي مؤثر در عمران شهر
 • خصوصیات کالبدي شهر
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها
 • نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • نتایج مربوط به شهر
فصل پنجم: تهیه طرح ها و برنامه هاي عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن
 • تهیه طرح و برنامه هاي مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدي شهر) تدوین گزارش براي نقشه هاي پیشنهادي
 • تهیه برنامه هاي توسعه و عمران توسعه و عمران شهر

جلد دوم: ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي شهر زواره و مناطق خاص شهري
 • تعاریف مفاهیم مورد استفاده درتدوین ضوابط و مقررات ساختمانی وشهرسازي طرح توسعه و عمران شهر
 • دسته بندي انواع کاربري زمین
 • منطقه بندی
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین ، احداث بنا و تفکیک
 • مقررات مشترك
 • ضوابط ساختمانی
 • ضوابط گذربندي و توسعه معابر
 • ضوابط شبکه عبور و مرور
 • ضوابط پارکینگ
 • احکام حفاظت و مدیریت حریم شهر
 • ضوابط و مقررات حفظ حرایم
 • دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهرزواره
 • مقررات متفرقه
 • ضمائم

ارسال کننده: محمد دهقانی

نام فایل: طرح جامع زواره (توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ زواره)

دانلود فایل: جلد اول | جلد دوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب